Czytaj dalej
15-letni Bry­tyj­czyk Tom Wagg odkrył oddaloną o tysiąc lat świetl­nych planetę poza­sło­neczną.

Obiekt ozna­czony jako WASP-142b należy do rodziny gorących Jowiszy, będących – jak sama nazwa wskazuje – gazowymi olbrzy­mami, lecz znacznie cie­plej­szymi od tych, które znamy z Układu Sło­necz­nego. Obiek­tyw­nie rzecz biorąc, to jedne z naj­ła­twiej­szych do uchwy­ce­nia typów egzo­pla­net (są duże, gorące i krążą blisko gwiazdy), ale wiek nie­do­świad­czo­nego badacza i tak robi wrażenie. Bez cienia wąt­pli­wo­ści Tom Wagg zapisał się w czołówce naj­młod­szych odkryw­ców ciał nie­bie­skich, a na pewno jest rekor­dzi­stą w kate­go­rii poszu­ki­wa­czy planet poza­sło­necz­nych.

Mło­dzie­niec wpadł na ślad egzo­pla­nety w trakcie fakul­ta­tyw­nych praktyk orga­ni­zo­wa­nych przez Uni­wer­sy­tet Keele w Staf­ford­shire, w ramach Wide Angle Search for Planets (WASP, stąd ozna­cze­nia zauwa­żo­nych obiektów), jednego z kilku wielkich pro­gra­mów poszu­ki­wa­nia planet poza­sło­necz­nych. Zasto­so­wał metodę tranzytu, czyli obser­wa­cji zmian jasności gwiazdy podczas zasła­nia­nia jej tarczy przez prze­cho­dzący obiekt.

A wy czym zaj­mo­wa­li­ście się będąc w gimnazjum? 🙂


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.