Nie codzien­nie zdarza się, że gość na stole ope­ra­cyj­nym gra na gitarze kla­syczny kawałek Beatle­sów. Taki nie­ty­powy koncert dał neu­ro­chi­rur­gom pewien bra­zy­lij­ski pacjent, a relacja oczy­wi­ście wylą­do­wała na YouTube:Nie jest to aż tak dziwne jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Przy wielu ope­ra­cjach mózgu pacjenci muszą być przy­tomni, aby ułatwić lekarzom moni­to­ro­wa­nie ich stanu, a zwłasz­cza stałe kon­tro­lo­wa­nie funkcji poznaw­czych. Przy­gry­wa­nie Yester­day w trakcie wyci­na­nia guza mózgu, ma upewnić lekarzy, że w żaden sposób nie naru­szyli zdrowej tkanki mózgu.


  • m

    Zwykle wystar­cza rozmowa z pacjen­tem lub wyko­ny­wa­nie prostych poleceń. Ale to też w zależ­no­ści, gdzie się ‘grzebie’, tzn. w okolicy jakich ośrodków, za co odpo­wie­dzial­nych.