Czytaj dalej
Pra­cu­jący dla Euro­pej­skiego Obser­wa­to­rium Połu­dnio­wego teleskop VLT dokonał bardo dokład­nej obdukcji odda­lo­nej o 10 tys. lat świetl­nych mgławicy RCW 34. W jej jasnym sercu, z gęst­nie­ją­cego gazu bez wąt­pie­nia wyklu­wają się młode gwiazdki. Dodat­kowe obser­wa­cje w pod­czer­wieni oraz śle­dze­nie zjo­ni­zo­wa­nych atomów wodoru, ukazały że chmura może przy­kry­wać nawet kil­ka­dzie­siąt karłów w wieku dzie­cię­cym, prze­waż­nie mniej­szych od Słońca – zgru­po­wa­nych wokół trzech star­szych olbrzymów.

Kosmiczne żłobki to jedne z naj­pięk­niej­szych tworów przyrody. Barwne formy o fan­ta­zyj­nych kształ­tach, roz­ża­rzone kaskadą gwiazd, niczym choinka z lampkami. Zresztą to doce­nie­nia mgławic nie trzeba prze­ko­ny­wać chyba nikogo, kto chociaż raz w życiu widział wspa­niałe foto­gra­fie Filarów Stwo­rze­nia, w Mgławicy Orła.

rcw34 caly
RCW 34 raczej Filarów nie wygryzie, ale od “prak­tycz­nej” strony ma do zaofe­ro­wa­nia światu nie mniej niż ten słynny obiekt.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.