Czytaj dalej
Miaż­dże­nie, zamia­ta­nie, gro­mie­nie – nazwij­cie to jak chcecie, ale młodzi polscy inży­nie­ro­wie od lat odnoszą seryjne sukcesy w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach łazików. Nasze ekipy szcze­gól­nie upodo­bały sobie orga­ni­zo­wany w ame­ry­kań­skim Utah Uni­ver­sity Rover Chal­lenge. W 2011 roku w zawodach trium­fo­wał bia­ło­stocki zespół Magma, w 2013 pierwsze miejsce zajął Hyperion Team (również Bia­ły­stok), a drugie Skorpion z Poli­tech­niki Wro­cław­skiej, zaś rok temu Hyperion obronił tytuł podczas gdy brąz powę­dro­wał do Legen­dary Team z Rzeszowa.

Tego­roczną edycję wygrała właśnie drużyna z Poli­tech­niki im. Ignacego Łuka­sie­wi­cza. Legen­dary Team wyprze­dził gospo­da­rzy z Uni­wer­sy­tetu Brighama Younga, wro­cław­skiego Skor­piona, a także pla­su­jący się tuż za podium #next team z Bia­łe­go­stoku. W fina­ło­wych zawodach wzięły udział 23 zespoły, w tym osiem ame­ry­kań­skich, sześć indyj­skich, pięć polskich i cztery kanadyjskie.

A na dowód, że nie tylko Polacy obser­wują URC, wczo­raj­szy wpis zało­ży­ciela Mars Society, Roberta Zubrina:

zubrin gratki
Sami laureaci również zabrali głos na swoim fan­pej­dżu:

Przed chwilą wró­ci­li­śmy z pustyni, na której roz­gry­wały się zawody URC 2015. 🙂 (…) Przez czas zawodów nie mieliśmy chwili, aby cokol­wiek napisać co u nas się dzieje. Mieliśmy kilka awarii. Dzień przed zawodami zapalił się nam łazik — kable dosłow­nie się zaświe­ciły. Sie­dzie­li­śmy codzien­nie do bardzo późna. Robi­li­śmy co tylko mogliśmy, aby w czasie kiedy mieliśmy wyko­ny­wać zadanie łazik był w pełnej goto­wo­ści. Wal­czy­li­śmy do samego końca! Obecnie jesteśmy bardzo zmęczeni, ale też bardzo szczę­śliwi, ponieważ… Legen­dary III jest naj­lep­szym łazikiem na świecie!!! Łącznie uzy­ska­li­śmy 460 na 500 moż­li­wych do zdobycia punktów. Między nami, a drugim zespołem było 89 punktów różnicy!

Gra­tu­la­cje.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.