W ostatnim tygodniu odbył się pierwszy bardzo ważny test systemów awa­ryj­nych Dragona – kapsuły kon­stru­owa­nej przez SpaceX. Po ukoń­cze­niu projektu, co nastąpi w roku 2017, Smok będzie pod­sta­wo­wym statkiem zało­go­wym wyno­szo­nym przez rakiety z serii Falcon. Jak dotąd kapsuła sprawdza się w lotach zaopa­trze­nio­wych na ISS.

Pomyśl­nie zakoń­czoną próbę możemy prze­śle­dzić dzięki udo­stęp­nio­nym mate­ria­łom filmowym, kręconym z kamer przy­mo­co­wa­nych do Dragona. Na video widzimy w akcji osiem silników Super­Draco, wytwa­rza­ją­cych gigan­tyczny ciąg, pozwa­la­jący w razie potrzeby na natych­mia­stowe oddzie­le­nie od rakiety osią­ga­jąc przy­śpie­sze­nie od zera do setki w niecałą sekundę. Krótko mówiąc: daje kopa.

  • http://COSMICBULLETIN.NET cosmicbulletin.net

    Takie numery możliwe tylko w USA. Pre­kur­so­rem Richard Branson z jego Virgin Galactic. Teraz swoje 5 minut ma Musk ze swoim SpaceX a w cieniu pra­co­wi­cie odrabia zadanie Blue Orgin. Naprawdę trzymam kciuki za te prywatne ini­cja­tywy. W pozo­sta­łych krajach tylko narodowe przed­się­wzię­cia mogą się udać a tu proszę — “masz głowę i h… to kombinuj”. Budżet NASA w latach 1958–2011 to 525 miliardy dolarów (sam program Apollo to 23 miliardy). Teraz pomyśleć ile za taką sume pie­nię­dzy może osiągnąć prywatna ini­cja­tywa ? 🙂