Czytaj dalej
Dzi­siej­szy ranek zaczniemy niezbyt kosmicz­nie, ale pozo­sta­niemy przy astro­no­micz­nych liczbach. 107 milionów – mniej więcej tyle paję­cza­ków zamiesz­ki­wało budynek oczysz­czalni ścieków w ame­ry­kań­skim Bal­ti­more. Myślę, że obraz nie­prze­bra­nych pajęczyn usianych odmóż­dża­jącą ilością małych loka­to­rów, nieźle wstrzą­snąłby każdym przy­pad­ko­wym odkrywcą, nawet jeśli arach­no­fo­bia byłaby mu obca.

Badacze głów­ku­jący nad feno­me­nem od 2009 roku, osza­co­wali że gmach zamiesz­kuje około 30 tysięcy gatunków czte­ro­okich stwo­rzo­nek, a utkana przez nie paję­czyna wystar­czy­łaby na pokrycie co najmniej 4 hektarów powierzchni. Naj­wy­raź­niej ciemna, wilgotna i bogata w odpady oczysz­czal­nia, okazała się praw­dzi­wym pajęczym Eldorado. To trzeba zobaczyć:

pajaczek4
pajaczek5
pajaczki1
pajaczki2
pajaczki3
Chciał­bym poznać reakcję wezwa­nych na miejsce spe­cja­li­stów od dezynsekcji.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.