Czytaj dalej
Istnieje wiele sposobów na uświet­nie­nie setnej rocznicy ukoń­cze­nia ogólnej teorii względ­no­ści. Grafik Harald Geisler posta­no­wił złożyć Alber­towi Ein­ste­inowi hołd, tworząc font (tak pamiętam, nie czcionka!) wspa­niale odwzo­ro­wu­jący jego nie­prze­ciętny cha­rak­ter pisma.

Sym­pa­tyczny projekt można odnaleźć na Kick­star­te­rze, kon­kret­nie tutaj. Zbiórka aż 15 tysięcy dolarów może szokować, ale trzeba przyznać, że autor potrak­to­wał swój pomysł bardzo poważnie. Jeśli mu wierzyć, spędził już sześć miesięcy ślęcząc na archi­wal­nymi notat­kami Ein­ste­ina, cyfrowo badając każdy milimetr tysięcy posta­wio­nych przez niego liter. Aby cieszyć się pełnią kali­gra­ficz­nych zdol­no­ści legen­dar­nego uczonego, Geisler ma zamiar przy­go­to­wać co najmniej kilka wersji fontu. Wszakże realizm wymaga, aby odręczne symbole nie były bez­względ­nie iden­tyczne i nie wyglą­dały na kom­pu­te­rową kalkę. 

To drugie tego typu przed­się­wzię­cie. Wcze­śniej Geilser starał się odwzo­ro­wać cha­rak­ter pisma Zygmunta Freuda.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.