Czytaj dalej
Square Kilo­me­tre Array, czyli projekt naj­więk­szego na świecie radio­te­le­skopu, doczekał się wyboru miejsca dla swojej centrali. W przed­się­wzię­ciu bierze udział kil­ka­na­ście państw, więc wybór nie był prosty – do ostat­niego momentu naj­za­cie­klej rywa­li­zo­wały ze sobą ośrodki z Włoch i Wielkiej Brytanii. Już wiemy, że siedziba SKA powsta­nie przy Uni­wer­sy­te­cie w Man­che­ste­rze.

Decyzja przed­sta­wi­cieli jede­na­stu państw człon­kow­skich musiała mocno roz­cza­ro­wać Włochów, pewnych, że odre­stau­ro­wany pałac w Padwie pozwoli zde­kla­so­wać kon­ku­ren­cję. Man­che­ster może nie jest tak urokliwy, ale praw­do­po­dob­nie wyspia­rze zapro­po­no­wali znacznie dogod­niej­sze warunki finan­so­wa­nia placówki.

Czym w ogóle jest SKA? Projekt zakłada wznie­sie­nie na obszarze kilo­me­tra kwa­dra­to­wego, sieci kilkuset (maks. dwóch tysięcy) anten wypo­sa­żo­nych w talerze o średnicy 15 metrów. Poje­dyn­czo nie stanowią one szcze­gól­nej siły (są wręcz malutkie), ale dzia­ła­jąc w zespole będą znacznie wraż­liw­sze od wszyst­kich innych radio­te­le­sko­pów, wli­cza­jąc w to ogromny teleskop w Arecibo. Pozwoli to na odbiór wyraź­nych sygnałów radio­wych, nawet z dystansu 13 miliar­dów lat świetl­nych. 

Obser­wa­to­rium SKA1 niemal na pewno zostanie zlo­ka­li­zo­wane w RPA. Cała budowa, warta grubo ponad 5 miliar­dów euro (650 mln w pierw­szej turze) może trwać nawet do 2030 roku.


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.