W ciągu 4 lat Mes­sen­ger okrążył Mer­ku­rego ponad 3 tysiące razy, wyko­nu­jąc ćwierć miliona cennych zdjęć. Po wyczer­pa­niu nie­zbęd­nego do kory­go­wa­nia orbity paliwa, po 11 latach od startu z przy­lądka Cana­ve­ral, misja docze­kała swego końca. Wczoraj wie­czo­rem, pół­to­nowa maszyna uderzyła w skalistą planetę z pręd­ko­ścią prawie 4 km/s.

Nie ma nad czym płakać, bo Mes­sen­ger i tak działał znacznie dłużej niż zakła­dano, docią­ga­jąc do maksimum swoich moż­li­wo­ści. Nie była to bynaj­mniej pierwsza próba zbadania tajemnic naj­bliż­szej Słońcu planety, ale posłany trzy dekady wcze­śniej Mariner 10 nie wszedł na orbitę, zaledwie trzy­krot­nie mijając Mer­ku­rego. Mes­sen­ger dokonał bardzo dokład­nej obdukcji zoranej kra­te­rami powierzchni, zarówno w świetle widzial­nym jak i pod­czer­wo­nym, wymier­nie posze­rza­jąc naszą wiedzę. Zdjęcia wykonane z odle­gło­ści zaledwie 200 kilo­me­trów, pozwo­liły astro­no­mom na usta­le­nie struk­tury che­micz­nej skał, jak również na potwier­dze­nie tezy o bogatej prze­szło­ści wul­ka­nicz­nej obiektu.

A oto kilka miłych dla oka foto­gra­fii prze­sła­nych przez Mes­sen­gera:

messenger4
messenger2
messenger1
messenger3


 • m

  dlaczego musiał kory­go­wać orbitę?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   A co w tym dziwnego? Zde­cy­do­wana więk­szość naszych obiektów będących na niskich orbitach potrze­buje okre­so­wych, leciut­kich korekt. Nawet czą­steczki wiatru sło­necz­nego, wywie­wa­jące bardzo roz­rze­dzoną atmos­ferę mogą po paru latach wpłynąć na ruch obiektu. O ile się nie mylę, nawet orbita ISS jest kory­go­wana. 😉

   • m

    No tak, ale Ziemia ma tłustą atmos­ferę :-), a taki Merkury to chyba znikomą, nawet na nie­wiel­kiej wys. Ciekawe jakie dokład­nie to były korekty, ile wynosiły straty v/dt

   • JQu

    ISS podnoszą na wyższą orbitę zacu­mo­wane Pro­gressy a wcze­śniej robiły to też waha­dłowce. Do małych korekt stacja ma własne silniki. Są używane żeby zejść z toru koli­zyj­nego z jakimś śmieciem.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    To też, ale spo­tka­łem się z infor­ma­cją, że na tak niskiej orbicie (tylko 400 km) resztki atmos­fery wciąż mają wymierne zna­cze­nie. Bez korekt po kilku (kil­ku­na­stu?) latach ISS spadłaby na Ziemię.