Czytaj dalej
Sonda New Horizons znajduje się już w odle­gło­ści około 100 milionów kilo­me­trów od głównych celów swojej podróży, czyli Plutona i jego księżyca Charona. Może nie brzmi to zbyt spek­ta­ku­lar­nie – w końcu nawet mini­malna odle­głość między Ziemią a Marsem wynosi grubo ponad 50 milionów kilo­me­trów – ale i tak każdy kolejny widok uchwy­cony przez Nowe Hory­zonty jest swego rodzaju rekordem i naj­lep­szym, na tę chwilę zdjęciem Plutona. Spójrzmy zatem na naj­śwież­sze obrazy, prosto z rubieży Układu Sło­necz­nego.

lorri


Progres naszych zdol­no­ści obser­wa­cyj­nych jest bardzo wyraźny. Wszyst­kie trzy eks­po­zy­cje zostały wykonane za pomocą kamery LORRI. Jak łatwo zauważyć, zaraz po starcie w 2006 roku, z odle­gło­ści 4–5 miliar­dów kilo­me­trów nie widzie­li­śmy za wiele. Filmy z tamtego roku oraz z obecnego miesiąca pre­zen­tują się o niebo lepiej i po raz pierwszy pozwo­liły ujrzeć coś więcej niż kilka pikseli. Na pod­sta­wie uzy­ska­nych danych, astro­no­mo­wie już ostroż­nie mówią na temat kształtu planety kar­ło­wa­tej, jej naj­więk­szych struktur i polar­nych czap lodowych. 

Na naj­lep­sze musimy jednak poczekać do lipca. Wtedy to New Horizons zbliży się do Plutona na dystans 11 tysięcy kilo­me­trów, a więc znajdzie się aż tysiąc razy bliżej badanego obiektu niż obecnie. Oczy­wi­ście zanim misja osiągnie apogeum, temat jeszcze nie raz zostanie poru­szony na łamach bloga. 


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.