Pułapki umysłu i kolejny konkurs!

Dzisiaj znów zabawimy się dzięki uprzejmości National Geographic Channel. Nie drążymy już jednak tematu łamag życiowych spod znaku Anatomii głupoty według Richarda Hammonda, lecz przenosimy się do tajemniczego świata Pułapek umysłu.


Pułapki umysłu (ory­gi­nalny tytuł: Brain Games) to seria opo­wia­da­jąca o funk­cjo­no­wa­niu praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zło­żo­nego tworu natury – ludz­kiego mózgu. Wciąż nie jesteśmy zgodni co do istoty świa­do­mo­ści, snu, wielu schorzeń i procesów. Jednak mimo, iż umysł nadal stanowi dla nauki zagadkę, coś tam o nim wiemy.

Pro­wa­dzący Jason Silva, wraz z zapro­szo­nymi gośćmi, humo­ry­stycz­nie ale często i empi­rycz­nie, spróbuje objaśnić mecha­nikę wyborów moral­nych, dzia­ła­nie tzw. zdrowego rozsądku, przy­wią­za­nie naszych mózgów do logiki, jak również powody przed­kła­da­nia przez nie­któ­rych ludzi zabo­bo­nów ponad obiek­tywny ogląd rze­czy­wi­sto­ści. Wisienką na torcie pozo­stają jednak tytułowe pułapki, czyli sytuacje, w których pełne zaufanie do własnych zmysłów i rozumu zaczyna zawodzić.

Autorzy serialu nie poskąpią nam zagadek i złudzeń, które zapewnią niemałą dawkę gim­na­styki dla szarych komórek. Nie wiem ile jest prawdy w stwier­dze­niu, że odpo­wied­nie ćwi­cze­nia potrafią uspraw­nić naszą per­cep­cję i podnieść poziom inte­lek­tu­alny, ale spraw­dzić na pewno nie zaszko­dzi. W dzi­siej­szym kon­kur­sie spraw­dzi­cie jednak znów swoją kre­atyw­ność.

Naj­bliż­szy odcinek Pułapek umysłu wyjaśni, jak bardzo pozory mogą mylić. Stąd pytanie: czy zdarzyło się, że decyzja podej­mo­wana na „zdrowy rozsądek” wcale nie wyszła wam na zdrowie? Byliście pewni logicz­nego roz­wią­za­nia, które jednak okazało się totalnym nie­wy­pa­łem? Podziel­cie się swoimi doświad­cze­niami. Rzecz jasna inte­re­sują mnie nie­ko­niecz­nie naj­dłuż­sze, lecz naj­bar­dziej pomy­słowe odpo­wie­dzi. Na autorów naj­cie­kaw­szych czekają nie byle jakie upominki: bidon, power bank oraz bluza w logiem National Geo­gra­phic Channel:

nagrody2
Roz­wią­za­nia konkursu możecie się spo­dzie­wać w przy­szłym tygodniu. Nie zapo­mnij­cie podawać swoich maili kon­tak­to­wych, jak również obejrzeć pierw­szego odcinka nowego sezonu Pułapek umysłu

we wtorek o 22.00 na National Geographic Channel.podpis-czarny


Total
0
Shares
Inne teksty