Czytaj dalej

Zdecydowanie przyszedł już czas na przegląd waszych odpowiedzi i rozwiązanie konkursu zorganizowanego przy współpracy z National Geographic Channel. Gwoli przy­po­mnie­nia, prosiłem abyście opisali wasze doświad­cze­nia związane ze szkol­nymi lekcjami nauk ścisłych. Przyznam szczerze, że wasze odpo­wie­dzi były… krze­piące! Prawdę powie­dziaw­szy oba­wia­łem się powszech­nego psio­cze­nia na polski system naucza­nia i wpro­wa­dza­ją­cych go w życie belfrów. Rzecz jasna trochę pona­rze­ka­li­ście, ale sporo osób wysta­wiło nie­zwy­kle miłe laurki swoim byłym bądź obecnym nauczy­cie­lom. Chyba naj­więk­szą zazdrość, nie tylko moją ale i waszą, wzbu­dziło wspo­mnie­nie czy­tel­niczki o nicku Wodorost. Przy­to­czę aby wszyscy mogli podzi­wiać metody sto­so­wane przez dydak­tyka z powo­ła­nia:

Szkolna fizyka to temat dla mnie jeszcze nie zamknięty, ale jestem pewna że będzie mi jej bra­ko­wało. Mamy świet­nego nauczy­ciela o którym spo­koj­nie można powie­dzieć że jest pasjo­na­tem. Do tej pory zor­ga­ni­zo­wał nam 2 razy wycieczkę do CERNu, wir­tu­alną wizytę w ATLASie, zwie­dza­nie elek­trowni atomowej i co roku masę doświad­czeń na dni otwarte (w tym roku m.in komora mgłowa, tor z magnesów z lewi­tu­ją­cym nad­prze­wod­ni­kiem). Jed­no­cze­śnie mamy kółko w ramach którego budujemy roboty z lego mind­storms, wzię­li­śmy udział w pro­jek­cie earthcam, dosta­li­śmy dostęp do testowej strony dot. zagad­nień zwią­za­nych z anty­ma­te­rią (brzmi zagad­kowo, ale chodziło o zazna­cza­nie na serii zdjęć torów cząstek), no i w naj­bliż­szym czasie mamy zapla­no­waną dyskusję na temat ciemnej materii i energii ze szkołą z Kataru. hmm, na wypasie 🙂 Żyć nie umierać! Btw, w klasie na jednej ze ścian oprócz plakatów i tego typu rzeczy wisi wielka, epicka strzelba.

Trudno mi wyrazić ile oddałbym jako uczeń za taką wycieczkę do CERN‑u czy elek­trowni jądrowej. Sądzę, że wszyscy byli­by­śmy wdzięczni kole­żance gdyby  napisała nieco więcej swoich wojażach (choćby, którą elek­trow­nię mogła zwiedzić). Sam niestety tra­fia­łem na tra­giczne nauczy­cielki fizyki i chemii, a szczytem atrakcji pozostał eks­pe­ry­ment z magnesem i opiłkami metalu. 

Poza Wodo­rostką, lau­re­atami są JamesVoo, Anbus oraz PjontaZ. Wkrótce odezwę się do was mailowo po adresy. Co do komen­ta­rza czy­tel­nika DK – łączę się w bólu, bo wiem co to znaczy mieć nauczy­ciela wyzna­ją­cego teorie spiskowe i pseu­do­naukę.Przy­po­mi­nam, że dziś wtorek, więc możecie obejrzeć drugi odcinek programu Anatomia głupoty według Richarda Hammonda


Richard Hammond znów zapre­zen­tuje nam przy­padki ludzi, którzy nie powinni prze­trwać procesu selekcji natu­ral­nej. Oczy­wi­ście poprzez komen­ta­rze pro­wa­dzą­cego, liczne animacje oraz efekt slow motion, znane z inter­netu bolesne sceny zostaną roz­ło­żone na części pierwsze, dzięki czemu prze­ko­namy się co poszło nie tak.

Anatomia głupoty, w każdy wtorek o 21.00

na National Geographic Channel.


podpis-czarny
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.