Zdecydowanie przyszedł już czas na przegląd waszych odpowiedzi i rozwiązanie konkursu zorganizowanego przy współpracy z National Geographic Channel. Gwoli przy­po­mnie­nia, prosiłem abyście opisali wasze doświad­cze­nia związane ze szkol­nymi lekcjami nauk ścisłych. Przyznam szczerze, że wasze odpo­wie­dzi były… krze­piące! Prawdę powie­dziaw­szy oba­wia­łem się powszech­nego psio­cze­nia na polski system naucza­nia i wpro­wa­dza­ją­cych go w życie belfrów. Rzecz jasna trochę pona­rze­ka­li­ście, ale sporo osób wysta­wiło nie­zwy­kle miłe laurki swoim byłym bądź obecnym nauczy­cie­lom. Chyba naj­więk­szą zazdrość, nie tylko moją ale i waszą, wzbu­dziło wspo­mnie­nie czy­tel­niczki o nicku Wodorost. Przy­to­czę aby wszyscy mogli podzi­wiać metody sto­so­wane przez dydak­tyka z powo­ła­nia:

Szkolna fizyka to temat dla mnie jeszcze nie zamknięty, ale jestem pewna że będzie mi jej bra­ko­wało. Mamy świet­nego nauczy­ciela o którym spo­koj­nie można powie­dzieć że jest pasjo­na­tem. Do tej pory zor­ga­ni­zo­wał nam 2 razy wycieczkę do CERNu, wir­tu­alną wizytę w ATLASie, zwie­dza­nie elek­trowni atomowej i co roku masę doświad­czeń na dni otwarte (w tym roku m.in komora mgłowa, tor z magnesów z lewi­tu­ją­cym nad­prze­wod­ni­kiem). Jed­no­cze­śnie mamy kółko w ramach którego budujemy roboty z lego mind­storms, wzię­li­śmy udział w pro­jek­cie earthcam, dosta­li­śmy dostęp do testowej strony dot. zagad­nień zwią­za­nych z anty­ma­te­rią (brzmi zagad­kowo, ale chodziło o zazna­cza­nie na serii zdjęć torów cząstek), no i w naj­bliż­szym czasie mamy zapla­no­waną dyskusję na temat ciemnej materii i energii ze szkołą z Kataru. hmm, na wypasie 🙂 Żyć nie umierać! Btw, w klasie na jednej ze ścian oprócz plakatów i tego typu rzeczy wisi wielka, epicka strzelba.

Trudno mi wyrazić ile oddałbym jako uczeń za taką wycieczkę do CERN‑u czy elek­trowni jądrowej. Sądzę, że wszyscy byli­by­śmy wdzięczni kole­żance gdyby  napisała nieco więcej swoich wojażach (choćby, którą elek­trow­nię mogła zwiedzić). Sam niestety tra­fia­łem na tra­giczne nauczy­cielki fizyki i chemii, a szczytem atrakcji pozostał eks­pe­ry­ment z magnesem i opiłkami metalu. 

Poza Wodo­rostką, lau­re­atami są JamesVoo, Anbus oraz PjontaZ. Wkrótce odezwę się do was mailowo po adresy. Co do komen­ta­rza czy­tel­nika DK – łączę się w bólu, bo wiem co to znaczy mieć nauczy­ciela wyzna­ją­cego teorie spiskowe i pseu­do­naukę.Przy­po­mi­nam, że dziś wtorek, więc możecie obejrzeć drugi odcinek programu Anatomia głupoty według Richarda Hammonda


Richard Hammond znów zapre­zen­tuje nam przy­padki ludzi, którzy nie powinni prze­trwać procesu selekcji natu­ral­nej. Oczy­wi­ście poprzez komen­ta­rze pro­wa­dzą­cego, liczne animacje oraz efekt slow motion, znane z inter­netu bolesne sceny zostaną roz­ło­żone na części pierwsze, dzięki czemu prze­ko­namy się co poszło nie tak.

Anatomia głupoty, w każdy wtorek o 21.00

na National Geographic Channel.


podpis-czarny
 • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Polo­wa­nie na Zdrowie

  Ja miałem na I roku studiów faceta od teorii spi­sko­wych co do ewolucji, ale raczej nikt go nie brał na poważnie. Pamiętam, jak mówił, że jedni wierzą w Boga, inni w ewolucję i inne takie. Mieliśmy z nim botanikę.

  • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Polo­wa­nie na Zdrowie

   Ale oczy­wi­ście i tak w teoriach spi­sko­wych kró­lo­wali nauczy­ciele od religii :-D. Zarówno co do zagad­nień bio­lo­gicz­nych (ewolucja, homo­sek­su­alizm, świa­do­mość u zwierząt) jak i fizycz­nych (wielki wybuch, kosmos, życie poza Ziemią) :-D.

 • wodorost

  miło słyszeć że kogoś takie rzeczy inte­re­sują 🙂 a ja lubię je wspo­mi­nać. Elek­trow­nia atomowa znajduje się w Teme­li­nie. W Czechach jak to w Czechach — wszystko spra­wiało wrażenie jakby miało zaraz wybuch­nąć, oczy­wi­ście z przy­mru­że­niem oka. Akurat mieli jakąś przerwę tech­niczną i mogliśmy wejść “do środka”. Tam też zoba­czy­li­śmy na żywo komorę mgłową która zain­spi­ro­wała nas do mar­co­wego doświad­cze­nia. Zwie­dza­nie CERNu zaczę­li­śmy od wykładu, było trochę o zde­rze­niach cząstek i bozonie higgsa (oczy­wi­ście na poziomie mocno pod­sta­wo­wym, bo to liceum). Następ­nie zeszli­śmy do podziemi i zoba­czy­li­śmy LHCb, trochę o nim usły­sze­li­śmy. Byliśmy opro­wa­dzani głównie przez polaków, mieliśmy moż­li­wość zada­wa­nia pytań, z której korzy­sta­łam jak mogłam (i tak za mało — w tym roku układam listę :D)

 • Anbus

  Potwier­dzam to nie przekręt :), kubek ter­miczny doszedł, jest dobrej jakości.