Każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu chlapnąć coś głupiego w internecie, jednak niektórzy wykraczają poza skalę zwykłej niefortunnej wypowiedzi. Postanowiłem więc wyrobić w sobie nawyk uwieczniania co ciekawszych komentarzy, aby następnie – ku przestrodze – się nimi z wami podzielić.


Chciał­bym stworzyć dłuższą serię i regu­lar­nie dodawać porcje nie­ty­po­wych opinii o nauce (oczy­wi­ście z naci­skiem na fizykę) z całego pol­skiego inter­netu. Dzisiaj wyjąt­kowo, na dobry początek, garść teorii i filo­zo­ficz­nych wynurzeń użyt­kow­ni­ków popu­lar­nego Wykopu. Pomy­śla­łem, że w ten sposób uświet­nię osią­gnię­cie rangi „bordo” (co zajęło mi jedyne trzy lata…). Wiele z poniż­szych cytatów wywołuje nie­po­ha­mo­waną chęć ude­rze­nia głową w ścianę, ale zdarzają się również takie, które bawią lub zadzi­wiają kre­atyw­no­ścią. Mam nadzieję, że Mireczki się nie pognie­wają. ;-) 


wykopki6

No proszę, jaki zachłanny. Badania nad stanem splą­ta­nym, poszu­ki­wa­nia ciemnej materii, testo­wa­nie modelu stan­dar­do­wego, kon­stru­owa­nie kom­pu­te­rów kwan­to­wych, bujny rozwój nano­tech­no­lo­gii, załogowa wyprawa na Marsa… Poważnie nic cie­ka­wego na nas nie czeka? Sądzę, że możemy ocenić obecne czasy trochę łagod­niej. =)


wykopki3

Oce­nia­nie wszyst­kich procesów fizycz­nych według stan­dar­dów życia codzien­nego, nie jest niczym nie­zwy­kłym. Ale porów­ny­wa­nie wiel­kiego wybuchu do eks­plo­zji jądrowej to już pomysł co najmniej głupi eks­tra­wa­gancki.


wykopki4

Monolog zawie­ra­jący uni­ka­tową (nad)interpretację istoty teorii wszyst­kiego.


wykopki5

I dla kon­tra­stu, znacznie prostsze ujęcie tematu. Fizyka jako proszek do prania.


wykopki1

Oto w jaki sposób nauka zmienia nasze spoj­rze­nie na świat. =)


wykopki7

Świeże spoj­rze­nie na problem prze­kro­cze­nia pręd­ko­ści światła. Według nie­któ­rych, postu­laty STW wcale nie muszą być naj­więk­szym utrud­nie­niem.


wykopki8

#zete­znikt­na­to­niew­padl


wykopki9

Kolejna plaga, czyli zaprzę­ga­nie pojęć nauko­wych do zjawisk fizycz­nych na chybił trafił. W ten sposób rozbłysk gamma swift J1644+57 został ochrzczony białą dziurą.


wykopki10

Pytanie do was: gdzie jest wypa­la­jący gałki oczne błąd?


wykopki11

Na szczę­ście poza prze­czu­ciami dys­po­nu­jemy takim cudem techniki jak to. Dzięki temu możemy oglądać m.in. jak gwiazdy z centrum galak­tyki trzyma na smyczy jakiś bardzo masywny i nie­wi­doczny obiekt. Co do “ucie­ka­ją­cego pro­mie­nio­wa­nia”, to: #zete­znikt­na­to­niew­padl.


wykopki12

Zawsze uważałem, że jak na tak łebskich gości, naukowcy nie mają talentu do nada­wa­nia nazw. Powód jest jednak pro­za­iczny i chyba nie trzeba go tłu­ma­czyć. 🙂


wykopki13

Cieszy, że tak krót­ko­wzroczne rozu­mo­wa­nie spotyka się z powszechną dez­apro­batą.


wykopki14

Nie wiem skąd bierze się prze­ko­na­nie, że to co bliskie musi być koniecz­nie prostsze do zbadania. Zresztą to nie jest tak, że “nie ogar­niamy” zasad rzą­dzą­cych klimatem czy geo­fi­zyką. Po prostu ilość naj­róż­niej­szych mikro­pro­ce­sów zacho­dzą­cych wokół nas, jeszcze długo będzie ogra­ni­czać nasze moż­li­wo­ści w sferze prze­wi­dy­wa­nia pewnych zjawisk.


wykopki16

Gra­wi­ta­cja panie.


wykopki18

Tak się składa, że wspo­mniane badania trwały i przy­nio­sły doniosły efekt na początku bie­żą­cego roku (klik!). Satys­fak­cjo­nu­jące uczucie, gdy hipoteza nazywana “pseu­do­nauką” zostaje zwe­ry­fi­ko­wana. Swoją drogą CMB wcale nie powstało “w pierw­szej sekun­dzie” po wielkim wybuchu, a około trzysta tysięcy lat później, co oznacza, że użysz­kod­nik w życiu nie trzymał w ręku żadnej książki poświę­co­nej kosmo­lo­gii.


wykopki19

Satys­fak­cja po raz drugi.


wykopki20

Czy LHC zniszczy świat?


wykopki22

Musiało znaleźć się miejsce na ewolucję. Biblia i telo­me­raza.


wykopki23

Muszę przyznać, że tutaj mnie zagiął. Przy okazji, przy­po­mniał mi się motyw z rewe­la­cyj­nej “Nauki Świata Dysku” Prat­chetta, Cohena i Stewarta. Polecam.


wykopki28

No złamie prędkość światła i… i… i już! I przy okazji udowodni fał­szy­wość założeń ogólnej, czy tam szcze­gól­nej (jeden pieron, co za różnica) teorii względ­no­ści. I już.


wykopki24

Robert Zurbin to taki facet co napisał kil­ka­dzie­siąt prac doty­czą­cych napędów kosmicz­nych, założył Mars Direct, Mars Society i kilka mniej­szych ini­cja­tyw zwią­za­nych z pla­no­waną wyprawą na Czerwoną Planetę. Ale co on tam wie?


wykopki25

Dowód z YouTu­be’a. Aż dziwne, że dopiero po raz pierwszy.


wykopki26

Komen­tarz do artykułu doty­czą­cego planów zmiany orbity pla­ne­to­idy. Pytanie nie­wia­sty, naj­wy­raź­niej mar­twią­cej się o bez­pie­czeń­stwo naszej planety, naprawdę mnie urzekło. #zete­znikt­na­to­niew­padl


wykopki15

Ten komen­tarz celowo zosta­wi­łem na koniec, jako prze­ciw­wagę dla pozo­sta­łych. Tak dla przy­wró­ce­nia wiary w inter­nau­tów.


Jeżeli sami koja­rzy­cie jakiś komen­tarz, po którym zali­czy­li­ście soczysty facepalm – śmiało zarzuć­cie screenem lub linkiem.


podpis-czarny
 • Mirek­Zbi­rek

  No fajno fajno ale czuję że mogłeś się postarać o znacznie “cie­kaw­sze” kawałki. Sam trafiam często na komen­ta­rze od których gnije mózg. Jak coś to podejślę.

 • Anna

  Śmiałam się na głos:
  — 3,8 miliarda lat świetl­nych temu
  — cały monolog pana, który, oprócz tego, że nie wierzy w ist­nie­nie czarnych dziur, nie zna pod­sta­wo­wych zasad gra­ma­tyki -> ”pewnie się gdzieś mylę prostym rozu­mo­wa­niem bo nie uwzględ­niam dziwnych fizycz­nych wymówek”
  — dlaczego nie można prze­pro­wa­dzić eks­pe­ry­mentu poza Drogą Mleczną?
  — ”złamię prędkość światła i już”
  Made my day! 😀

 • Kamil A.

  Facet od pręd­ko­ści światła mnie zabił. Wyłożył się już na pierw­szym zdaniu, najpierw czepia się ogólnej teorii względ­no­ści a później mówi o pro­ble­mach wyni­ka­ją­cych typowo ze szcze­gól­nej. Potem jest tylko gorzej.

 • Bru­ne­gilda

  Jak mnie wkurzają takie wymą­drza­jące się, aro­ganc­kie igno­ranty…

 • Bru­ne­gilda

  Fizyczne wymówki naj­lep­sze xD Każdy naj­mą­drzej­szy na tym wypoku widzę 😛

 • Zbyszek3cytryny

  No nieźle.

 • Mroczny Sedes

  Szkoda, że koleś nie napisał 3,4 miliarda hektarów świetl­nych temu. 😉

 • Kaczorra

  Taka drobna sugestia tylko: jak cen­zu­ru­jesz nicki, to cenzuruj też w tre­ściach komen­ta­rzy ;). A wycinki iście zacne, zawsze mam ubaw jak czytam ludzi wypociny w wykopach o fizyce ;).

 • phar­ma­zone

  Mysle ze wiek­szosc z tych nad­zwy­czaj oso­bli­wych wywodow powstalo pod wplywem srodkow “znie­ksztal­ca­ja­cych” swiadomosc(przynajmniej mam taka nadzieje.….)

 • NNN

  No “Gra­wi­ta­cja panie”… to może eks­pe­ry­ment myślowy z windą? Chociaż rozumiem, że ciężko byłoby autorowi komen­ta­rza odsyłać do pojęcia tensora metrycz­nego w OTW, chociaż dobrym wytłu­ma­cze­niem prak­tycz­nie każdego zjawiska w fizyce jest “bo tak jest korzyst­niej ener­ge­tycz­nie”.

 • Ryzyk-fizyk

  Ale popis. Co najmniej jak gdyby nie chodziło po prostu o gra­wi­ta­cję ;).

 • Anonim

  Mam takie trapiące mnie od pewnego czasy pytanie i byłbym bardzo wdzięczny za odpo­wiedź, a mia­no­wi­cie:
  Czemu czarno dziura przy­ciąga światło, skoro fotony nie mają masy a siła gra­wi­ta­cyjna zależy od iloczynu masy obu obiektów ?
  Nie wątpię, że w tym rozu­mo­wa­niu gdzieś się mylę i byłbym wdzięczny jak by mi ktoś to trochę roz­ja­śnił lub nawrócił 🙂
  // POZYTONIUM

  • Ryzyk-fizyk

   @Anonim Spróbuj spojrzeć na sprawę jak Albert Einstein. Każda masa zakrzy­wia cza­so­prze­strzeń, wpływa na geo­me­trię wszech­świata. Dlatego światło i tak zawsze ulega zagięciu (np. soczewki gra­wi­ta­cyjne), bo ich tra­jek­to­ria podobnie do siatki cza­so­prze­strzeni ulega zagięciu. W przy­padku czarnej dziury tworzy się totalny lej i za hory­zon­tem zdarzeń nic nie może się wydostać. Mam nadzieję, że wyja­śniam dość obrazowo. 🙂

   • Pozy­to­nium

    Dziękuje za odpo­wiedź, która była bardzo pomocna, a także bardzo obrazowa 🙂
    // POZYTONIUM

  • bbnnvv

   Nie maja masy spo­czyn­ko­wej, ale nie wyste­puja w stanie spo­czynku dlatego posia­daja mase rela­ty­wi­styczna.

 • Ano­ny­mage

  Wydaje mi się, że wąt­pli­wość co do kursu koli­zyj­nego pewnych galaktyk ma źródło w pewnym porów­na­niu, które pojawia się często w publi­ka­cjach popu­larno-nauko­wych (i to raczej rze­tel­nych, a nie “Focus. Poznać i zro­zu­mieć świat. W tym numerze: Wil­ko­łaki z Atlan­tydy). Chodzi mi o ilu­stra­cję zjawiska roz­sze­rza­nia się wszech­świata za pomocą balonu z nama­lo­wa­nymi kropkami. Nadmu­chu­jemy balon, kropki oddalają się od siebie i nie ma siły, żeby dwie kropki znalazły się na kursie koli­zyj­nym. Wydaję mi się więc, że porów­na­nie to jest na tyle nie­do­kładne, że nale­ża­łoby je odpuścić, bo wpro­wa­dza w błąd. Poza tym dziwię się, że zabrakło wpisów o “innych wymia­rach”, “alter­na­tyw­nych wszech­świa­tach”, etc. , bo z zasady są to feno­me­nalne brednie xD

  • Seba­stian Łuc

   Nie wiem jak można nazwać teorię strun, czy model inflacji roz­sze­rza­ją­cego się wszech­świata w innym wymiarze “feno­me­nal­nym bre­dze­niem”. Zgadzam się są to tylko hipotezy i nie należy ich trak­to­wać zbyt poważnie, ale hipotezą też był bozon higgsa przez wielu wyśmie­wany. Wiemy jak to się skoń­czyło. Jedyne z czym się zgadzam to to że wykop nie jest miejscem na takie dyskusje, od tego są kręgi aka­de­mic­kie na uni­wer­sy­te­tach.

   Pozdra­wiam

   • jax2020

    Chodziło mi oczy­wi­ście o laików piszą­cych na te tematy, nie mam abso­lut­nie żadnych kwa­li­fi­ka­cji, ani też chęci aby wyśmie­wać teorie tworzone przez naukow­ców. Po prostu nie­któ­rzy wyra­biają sobie opinię na temat “alter­na­tyw­nych światów” na pod­sta­wie serialu Fringe itp. i potem upierają się, że to wszystko prawda, bo współ­cze­sna fizyka używa tych samych pojęć.

   • Seba­stian Łuc

    W tym przy­padku cał­ko­wi­cie się zgadzam, trochę pochop­nie na to spoj­rza­łem nie biorąc pod uwagę laików 🙂
    Pozdra­wiam

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Tu akurat trochę zgodzę się z jax2020. Kine­ma­to­gra­fia i niektóre programy popu­lar­no­nau­kowe robią laikom wodę z mózgu. Sam spo­tka­łem się z sytuacją, w której inter­nauta nie mający zie­lo­nego pojęcia o fizyce upierał się, że wie­lo­świat to udo­ku­men­to­wana teoria — bo skoro jakiś nauko­wiec o niej mówi (założę się, że chodziło o Kaku) to nie mógł się mylić.

 • Franek

  A mirki — janusze pewnie burzą się nie­sa­mo­wi­cie. To spe­cy­ficzny portal; ma swoje plusy ale użyt­kow­nicy bywają… różni. 🙂

 • Mirek

  #tyl­ko­dzienny

 • Marcin

  “Pytanie do was: gdzie jest wypa­la­jący gałki oczne błąd?” — czuję się zobli­go­wany zauważyć, iż błędu jako takiego raczej tutaj nie ma. Wg. STW odle­gło­ści w czasie i prze­strzeni można wyrazić za pomocą inter­wału cza­so­prze­strzen­nego, który ma wymiar długości. A jeśli zjawisko zdarzyło się w tym samym miejscu to rok “kalen­da­rzowy” odpo­wia­dałby inter­wa­łowi równemu dokład­nie rok świetlny.

  Fakt, że kolega z Wykopu praw­do­po­dob­nie walnął “byka” i praw­do­po­dob­nie pomylił jed­nostkę długości z jed­nostką czasu, ale akurat z tego błędu wybro­niłby się znając STW. 🙂

 • Agrest

  Witam. Czy śmianie się z idio­tycz­nych wyczynów głupich ludzi nie czyni nas jeszcze głup­szymi od nich? Kiedy pierwszy raz wpadłem na ten blog, byłem (szczerze mówiąc) wzru­szony poziomem kultury i obe­zna­nia się z nauką osób komen­tu­ją­cych artykuły. Niestety więk­szość osób polskiej naro­do­wo­ści jest zaśle­piona igno­ran­cją. Mają tzw. “klapki na oczach”, a ich kultura osobista pozo­sta­wia wiele do życzenia. Właśnie przez to bardzo trudno jest znaleźć osobę, która będzie inte­li­genta. Prawdę mówiąc nie spo­tka­łem jeszcze takiej osoby w realnym świecie. To jest zasmu­ca­jące. Dlatego byłem (po prostu) zdzi­wiony, widząc tak duże skupisko ludzi inte­li­gent­nych i kul­tu­ral­nym w jednym miejscu. Na szczę­ście czytając inne komen­ta­rze te idio­tyczne stają się mniej widoczne. Nie mówię, że nie zwracam na nie uwagi, bo mnie też często “razi w oczy” ogrom głupoty osoby komen­tu­ją­cej, ale na tym blogu jest więcej “dobrych” wypo­wie­dzi. W zamiesz­czo­nych powyżej komen­ta­rzach widać, że poziom kultury na blogu jest bardzo wysoki. Patrząc na to, jakie głupstwa mogą powie­dzieć ludzie poza tym blogiem, to te zamiesz­czone w artykule są dosyć łagodne. Ostatnio czytałem lekturę szkolną pt. “Opium w rosole”(jestem jeszcze uczniem, mam 15 lat, ale proszę o wyro­zu­mia­łość). Myślę, że byliby Państwo prze­ra­żeni czytając o tym, że metr sze­ścienny jest miarą odle­gło­ści. Dobrze, że nikt na tym blogu nie komen­tuje, pisząc że Ziemia jest płaska…