Janusze nauki #1: fizyka na Wykopkach

Każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu chlapnąć coś głupiego w internecie, jednak niektórzy wykraczają poza skalę zwykłej niefortunnej wypowiedzi. Postanowiłem więc wyrobić w sobie nawyk uwieczniania co ciekawszych komentarzy, aby następnie – ku przestrodze – się nimi z wami podzielić.


Chciał­bym stworzyć dłuższą serię i regu­lar­nie dodawać porcje nie­ty­po­wych opinii o nauce (oczy­wi­ście z naci­skiem na fizykę) z całego pol­skiego inter­netu. Dzisiaj wyjąt­kowo, na dobry początek, garść teorii i filo­zo­ficz­nych wynurzeń użyt­kow­ni­ków popu­lar­nego Wykopu. Pomy­śla­łem, że w ten sposób uświet­nię osią­gnię­cie rangi „bordo” (co zajęło mi jedyne trzy lata…). Wiele z poniż­szych cytatów wywołuje nie­po­ha­mo­waną chęć ude­rze­nia głową w ścianę, ale zdarzają się również takie, które bawią lub zadzi­wiają kre­atyw­no­ścią. Mam nadzieję, że Mireczki się nie pognie­wają. ;-) 


wykopki6
No proszę, jaki zachłanny. Badania nad stanem splą­ta­nym, poszu­ki­wa­nia ciemnej materii, testo­wa­nie modelu stan­dar­do­wego, kon­stru­owa­nie kom­pu­te­rów kwan­to­wych, bujny rozwój nano­tech­no­lo­gii, załogowa wyprawa na Marsa… Poważnie nic cie­ka­wego na nas nie czeka? Sądzę, że możemy ocenić obecne czasy trochę łagodniej. =)

wykopki3
Oce­nia­nie wszyst­kich procesów fizycz­nych według stan­dar­dów życia codzien­nego, nie jest niczym nie­zwy­kłym. Ale porów­ny­wa­nie wiel­kiego wybuchu do eks­plo­zji jądrowej to już pomysł co najmniej głupi ekstrawagancki.
wykopki4
Monolog zawie­ra­jący uni­ka­tową (nad)interpretację istoty teorii wszystkiego.
wykopki5
I dla kon­tra­stu, znacznie prostsze ujęcie tematu. Fizyka jako proszek do prania.
wykopki1
Oto w jaki sposób nauka zmienia nasze spoj­rze­nie na świat. =)
wykopki7
Świeże spoj­rze­nie na problem prze­kro­cze­nia pręd­ko­ści światła. Według nie­któ­rych, postu­laty STW wcale nie muszą być naj­więk­szym utrudnieniem.
wykopki8
#zete­znikt­na­to­niew­padl
wykopki9
Kolejna plaga, czyli zaprzę­ga­nie pojęć nauko­wych do zjawisk fizycz­nych na chybił trafił. W ten sposób rozbłysk gamma swift J1644+57 został ochrzczony białą dziurą.
wykopki10
Pytanie do was: gdzie jest wypa­la­jący gałki oczne błąd?
wykopki11
Na szczę­ście poza prze­czu­ciami dys­po­nu­jemy takim cudem techniki jak to. Dzięki temu możemy oglądać m.in. jak gwiazdy z centrum galak­tyki trzyma na smyczy jakiś bardzo masywny i nie­wi­doczny obiekt. Co do “ucie­ka­ją­cego pro­mie­nio­wa­nia”, to: #zete­znikt­na­to­niew­padl.
wykopki12
Zawsze uważałem, że jak na tak łebskich gości, naukowcy nie mają talentu do nada­wa­nia nazw. Powód jest jednak pro­za­iczny i chyba nie trzeba go tłumaczyć. 🙂
wykopki13
Cieszy, że tak krót­ko­wzroczne rozu­mo­wa­nie spotyka się z powszechną dezaprobatą.
wykopki14
Nie wiem skąd bierze się prze­ko­na­nie, że to co bliskie musi być koniecz­nie prostsze do zbadania. Zresztą to nie jest tak, że “nie ogar­niamy” zasad rzą­dzą­cych klimatem czy geo­fi­zyką. Po prostu ilość naj­róż­niej­szych mikro­pro­ce­sów zacho­dzą­cych wokół nas, jeszcze długo będzie ogra­ni­czać nasze moż­li­wo­ści w sferze prze­wi­dy­wa­nia pewnych zjawisk.
wykopki16
Gra­wi­ta­cja panie.
wykopki18
Tak się składa, że wspo­mniane badania trwały i przy­nio­sły doniosły efekt na początku bie­żą­cego roku (klik!). Satys­fak­cjo­nu­jące uczucie, gdy hipoteza nazywana “pseu­do­nauką” zostaje zwe­ry­fi­ko­wana. Swoją drogą CMB wcale nie powstało “w pierw­szej sekun­dzie” po wielkim wybuchu, a około trzysta tysięcy lat później, co oznacza, że użysz­kod­nik w życiu nie trzymał w ręku żadnej książki poświę­co­nej kosmologii.
wykopki19
Satys­fak­cja po raz drugi.
wykopki20
Czy LHC zniszczy świat?
wykopki22
Musiało znaleźć się miejsce na ewolucję. Biblia i telomeraza.
wykopki23
Muszę przyznać, że tutaj mnie zagiął. Przy okazji, przy­po­mniał mi się motyw z rewe­la­cyj­nej “Nauki Świata Dysku” Prat­chetta, Cohena i Stewarta. Polecam.
wykopki28
No złamie prędkość światła i… i… i już! I przy okazji udowodni fał­szy­wość założeń ogólnej, czy tam szcze­gól­nej (jeden pieron, co za różnica) teorii względ­no­ści. I już.
wykopki24
Robert Zurbin to taki facet co napisał kil­ka­dzie­siąt prac doty­czą­cych napędów kosmicz­nych, założył Mars Direct, Mars Society i kilka mniej­szych ini­cja­tyw zwią­za­nych z pla­no­waną wyprawą na Czerwoną Planetę. Ale co on tam wie?
wykopki25
Dowód z YouTu­be’a. Aż dziwne, że dopiero po raz pierwszy.
wykopki26
Komen­tarz do artykułu doty­czą­cego planów zmiany orbity pla­ne­to­idy. Pytanie nie­wia­sty, naj­wy­raź­niej mar­twią­cej się o bez­pie­czeń­stwo naszej planety, naprawdę mnie urzekło. #zete­znikt­na­to­niew­padl
wykopki15
Ten komen­tarz celowo zosta­wi­łem na koniec, jako prze­ciw­wagę dla pozo­sta­łych. Tak dla przy­wró­ce­nia wiary w internautów.
Jeżeli sami koja­rzy­cie jakiś komen­tarz, po którym zali­czy­li­ście soczysty facepalm – śmiało zarzuć­cie screenem lub linkiem.


podpis-czarny
Total
0
Shares