2 tysiące fanów Kwantowo [ankieta + konkurs!]

Dziwna sprawa. Odko­pa­łem wpis z początku tego roku aby przy­po­mnieć sobie jakie cele posta­wi­łem przed Kwantowo na następne 12 miesięcy. Byłem niemal pewny, że marzyłem wtedy o prze­kro­cze­niu granicy 2 tysięcy fanów. Tym­cza­sem, okazuje się, że plan minimum ze stycznia wyglądał znacznie skrom­niej i prze­wi­dy­wał dobicie do zaledwie 1,2 tysiąca lajków.Muszę przyznać, że takie spoj­rze­nie za siebie potrafi podnieść na duchu. Zwłasz­cza w okresie wyraź­nego zmniej­sze­nia tempa rozwoju witryny. Odkąd wynio­słem się z blog­spota, odnoszę przy­tła­cza­jące wrażenie powol­nego spadku popu­lar­no­ści wpisów. Coraz więcej z moich pomysłów okazuje się chy­bio­nych, a “pro­fe­sjo­nalny” word­press, który miał podnieść rangę mojej pracy, zaczyna przy­po­mi­nać jej trumnę.

Byłbym jednak hipo­krytą, gdybym nie pod­cho­dził do sprawy – do czego zawsze nawołuję – w sposób racjo­nalny. Liczby nie kłamią: zamiast pla­no­wa­nego podwo­je­nia spo­łecz­no­ści kwan­to­wi­czów, do końca roku uda się bez­pro­ble­mowo potroić wynik. Skoro tak, to chyba nie jest tak źle i należą się wam podzię­ko­wa­nia. Prawda? =)

Konkurs książkowy!

Tak jak przy okazji poprzed­niego jubi­le­uszu, z pomocą wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać mały konkurs. Nagrodą są świe­żut­kie egzem­pla­rze książki Silniki Gra­wi­ta­cji. Jak czarne dziury rządzą galak­ty­kami i gwiaz­dami, autor­stwa dyrek­tora Centrum Astro­bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Columbia, Caleba Scharfa (recenzja ukaże się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści). Zasady pre­zen­tują się podobnie jak poprzed­nio. Na pod­sta­wie poniż­szych zagadek obraz­ko­wych, należy sko­ja­rzyć hasła, rzecz jasna związane z fizyką. Dla uła­twie­nia dodam tylko, że mamy tu trzy nazwy słynnych doświad­czeń, jednego obiektu oraz jednej, sto­sun­kowo świeżej kon­cep­cji. Książki otrzy­mają trzy osoby, które jako pierwsze odgadną wszyst­kie pięć haseł. 

zag1zag2zag3zag4zag5

Na czas trwania konkursu (praw­do­po­dob­nie do środy) włączone na blogu zostanie zatwier­dza­nie komen­ta­rzy, tak abyście nie suge­ro­wali się innymi odpo­wie­dziami. Nie zapo­mnij­cie, podać swoich maili kontaktowych! 

Taka tam ankieta…

Poza tym, mam do was drobną prośbę. Wiedza o czy­tel­ni­kach, to klucz konieczny do dalszego popra­wia­nia jakości bloga. W związku z tym, mam nadzieję, że zechce­cie poświę­cić kilka minut na wypeł­nie­nie ano­ni­mo­wej ankiety doty­czą­cej waszego stosunku do Kwantowo.pl.podpis-czarny
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Klęska planu “Duna Direct”

Na ekranach polskich kin debiutuje właśnie Marsjanin Ridleya Scotta. Jako, że lekturę mam dawno za sobą (czytaj!), filmowej adaptacji na…
Czytaj dalej

Błękitna kropka ver. 2.0

W roku 1990, w dzień świętego Walentego, powstało jedno z najsłynniejszych zdjęć w dziejach nauki. Wykonała je wystrzelona…