2 tysiące fanów Kwantowo [ankieta + konkurs!]

Dziwna sprawa. Odko­pa­łem wpis z początku tego roku aby przy­po­mnieć sobie jakie cele posta­wi­łem przed Kwantowo na następne 12 miesięcy. Byłem niemal pewny, że marzyłem wtedy o prze­kro­cze­niu granicy 2 tysięcy fanów. Tym­cza­sem, okazuje się, że plan minimum ze stycznia wyglądał znacznie skrom­niej i prze­wi­dy­wał dobicie do zaledwie 1,2 tysiąca lajków.Muszę przyznać, że takie spoj­rze­nie za siebie potrafi podnieść na duchu. Zwłasz­cza w okresie wyraź­nego zmniej­sze­nia tempa rozwoju witryny. Odkąd wynio­słem się z blog­spota, odnoszę przy­tła­cza­jące wrażenie powol­nego spadku popu­lar­no­ści wpisów. Coraz więcej z moich pomysłów okazuje się chy­bio­nych, a “pro­fe­sjo­nalny” word­press, który miał podnieść rangę mojej pracy, zaczyna przy­po­mi­nać jej trumnę.

Byłbym jednak hipo­krytą, gdybym nie pod­cho­dził do sprawy – do czego zawsze nawołuję – w sposób racjo­nalny. Liczby nie kłamią: zamiast pla­no­wa­nego podwo­je­nia spo­łecz­no­ści kwan­to­wi­czów, do końca roku uda się bez­pro­ble­mowo potroić wynik. Skoro tak, to chyba nie jest tak źle i należą się wam podzię­ko­wa­nia. Prawda? =)

Konkurs książkowy!

Tak jak przy okazji poprzed­niego jubi­le­uszu, z pomocą wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać mały konkurs. Nagrodą są świe­żut­kie egzem­pla­rze książki Silniki Gra­wi­ta­cji. Jak czarne dziury rządzą galak­ty­kami i gwiaz­dami, autor­stwa dyrek­tora Centrum Astro­bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Columbia, Caleba Scharfa (recenzja ukaże się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści). Zasady pre­zen­tują się podobnie jak poprzed­nio. Na pod­sta­wie poniż­szych zagadek obraz­ko­wych, należy sko­ja­rzyć hasła, rzecz jasna związane z fizyką. Dla uła­twie­nia dodam tylko, że mamy tu trzy nazwy słynnych doświad­czeń, jednego obiektu oraz jednej, sto­sun­kowo świeżej kon­cep­cji. Książki otrzy­mają trzy osoby, które jako pierwsze odgadną wszyst­kie pięć haseł. 

zag1zag2zag3zag4zag5

Na czas trwania konkursu (praw­do­po­dob­nie do środy) włączone na blogu zostanie zatwier­dza­nie komen­ta­rzy, tak abyście nie suge­ro­wali się innymi odpo­wie­dziami. Nie zapo­mnij­cie, podać swoich maili kontaktowych! 

Taka tam ankieta…

Poza tym, mam do was drobną prośbę. Wiedza o czy­tel­ni­kach, to klucz konieczny do dalszego popra­wia­nia jakości bloga. W związku z tym, mam nadzieję, że zechce­cie poświę­cić kilka minut na wypeł­nie­nie ano­ni­mo­wej ankiety doty­czą­cej waszego stosunku do Kwantowo.pl.podpis-czarny
Total
0
Shares
Inne teksty

Wszechświat nie do ogarnięcia

Posta­no­wi­łem odpocząć od prawa, stanąć obok i… spoj­rza­łem w niebo zasta­na­wia­jąc się nad maje­sta­tem ogromu wszechświata. Rozważmy wielkość…