Dziwna sprawa. Odko­pa­łem wpis z początku tego roku aby przy­po­mnieć sobie jakie cele posta­wi­łem przed Kwantowo na następne 12 miesięcy. Byłem niemal pewny, że marzyłem wtedy o prze­kro­cze­niu granicy 2 tysięcy fanów. Tym­cza­sem, okazuje się, że plan minimum ze stycznia wyglądał znacznie skrom­niej i prze­wi­dy­wał dobicie do zaledwie 1,2 tysiąca lajków.



Muszę przyznać, że takie spoj­rze­nie za siebie potrafi podnieść na duchu. Zwłasz­cza w okresie wyraź­nego zmniej­sze­nia tempa rozwoju witryny. Odkąd wynio­słem się z blog­spota, odnoszę przy­tła­cza­jące wrażenie powol­nego spadku popu­lar­no­ści wpisów. Coraz więcej z moich pomysłów okazuje się chy­bio­nych, a “pro­fe­sjo­nalny” word­press, który miał podnieść rangę mojej pracy, zaczyna przy­po­mi­nać jej trumnę.

Byłbym jednak hipo­krytą, gdybym nie pod­cho­dził do sprawy – do czego zawsze nawołuję – w sposób racjo­nalny. Liczby nie kłamią: zamiast pla­no­wa­nego podwo­je­nia spo­łecz­no­ści kwan­to­wi­czów, do końca roku uda się bez­pro­ble­mowo potroić wynik. Skoro tak, to chyba nie jest tak źle i należą się wam podzię­ko­wa­nia. Prawda? =)

Konkurs książkowy!

Tak jak przy okazji poprzed­niego jubi­le­uszu, z pomocą wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać mały konkurs. Nagrodą są świe­żut­kie egzem­pla­rze książki Silniki Gra­wi­ta­cji. Jak czarne dziury rządzą galak­ty­kami i gwiaz­dami, autor­stwa dyrek­tora Centrum Astro­bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Columbia, Caleba Scharfa (recenzja ukaże się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści). Zasady pre­zen­tują się podobnie jak poprzed­nio. Na pod­sta­wie poniż­szych zagadek obraz­ko­wych, należy sko­ja­rzyć hasła, rzecz jasna związane z fizyką. Dla uła­twie­nia dodam tylko, że mamy tu trzy nazwy słynnych doświad­czeń, jednego obiektu oraz jednej, sto­sun­kowo świeżej kon­cep­cji. Książki otrzy­mają trzy osoby, które jako pierwsze odgadną wszyst­kie pięć haseł. 

zag1zag2zag3zag4zag5

Na czas trwania konkursu (praw­do­po­dob­nie do środy) włączone na blogu zostanie zatwier­dza­nie komen­ta­rzy, tak abyście nie suge­ro­wali się innymi odpo­wie­dziami. Nie zapo­mnij­cie, podać swoich maili kon­tak­to­wych! 

Taka tam ankieta…

Poza tym, mam do was drobną prośbę. Wiedza o czy­tel­ni­kach, to klucz konieczny do dalszego popra­wia­nia jakości bloga. W związku z tym, mam nadzieję, że zechce­cie poświę­cić kilka minut na wypeł­nie­nie ano­ni­mo­wej ankiety doty­czą­cej waszego stosunku do Kwantowo.pl.

Łap ankietę!


podpis-czarny
 • Dominik

  Podobają mi się Pana konkursy, i jed­no­cze­śnie ich nie lubię.
  Podobają, bo nie są to konkursy typu “zalajkuj ten wpis, udo­stęp­nij i zalajkuj wpis firmy, która nas spon­so­ruje, podaj liczbę z prze­działu , a my wylo­su­jemy jedną osobę i jeśli zgadnie naszą liczbę to wygrywa świą­teczne skar­petki”.
  A nie lubię, bo moja wiedza naukowa, jest za mała, żeby chociaż odgadnąć jedną rzecz z zagadki. :<

  PS. Ankieta wypeł­niona. 😉

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   E tam, nie jest chyba aż tak źle, skoro jedna osoba już roz­wią­zała wszyst­kie pięć szarad bez­błęd­nie. 😉

 • Anonim

  Też nie umiem roz­wią­zać tych zagadek :/

 • Piotr

  1. BOOME­RanG expe­ri­ment (Balloon Obse­rva­tions Of Mil­li­me­tric Extra­ga­lac­tic Radia­tion ANd Geo­phy­sics) — mierzeni mikro­fa­lo­wego pro­mie­nio­wa­nie tła za pomocą balonów sub­or­bi­tal­nych.
  2. LIGO ( Laser Inter­fe­ro­me­ter Gra­vi­ta­tio­nal Wave Obse­rva­tory czyli Laserowe Obser­wa­to­rium Inter­fe­ro­me­tryczne Fal Gra­wi­ta­cyj­nych) — ma na celu wykrycie fal gra­wi­ta­cyj­nych.
  3. Cygnus X‑1 — rent­ge­now­ski układ podwójny w gwiaz­do­zbio­rze łabędzia, naj­sil­niej­sze źródło pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skiego widziane z Ziemi.
  4.Teoria / kon­cep­cja fire­walli czarnych dziur — według nowej hipotezy na granicy hory­zontu zdarzeń istnieje coś na kształt pola ener­ge­tycz­nego nazy­wa­nego przez naukow­ców fire­wal­lem, wszystko co trafi w tę “ścianę” rozpada się
  5. Pierwsze eks­pe­ry­men­talne potwier­dze­nie teorii względ­no­ści przez Arthura Edding­tona pole­ga­jące na pomiarze zakrzy­wie­nia promieni światła docie­ra­ją­cych z odle­głych gwiazd podczas zaćmie­nia Słońca. Rok 1919 Wyspa Książęca.

  E‑mail: pitersonx2@wp.pl

 • Marcin

  1. Eks­pe­ry­ment BOOME­RanG, w trakcie którego mierzono mikro­fa­lowe pro­mie­nio­wa­nie tła
  2. Pla­no­wany eks­pe­ry­ment LISA, mający na celu zbadanie fal gra­wi­ta­cyj­nych
  3. Cygnus X‑1, jedno z naj­sil­niej­szych z per­spek­tywy Ziemi źródeł pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skiego
  4. Kon­cep­cja zapory ogniowej ota­cza­ją­cej czarne dziury
  5. Potwier­dze­nie OTW na pod­sta­wie zdjęcia zaćmie­nia Słońca w 1919r. wyko­na­nego na wyspie Principe

 • Marcin

  W punkcie 2 pasuje również LIGO, ist­nie­jące obser­wa­to­rium badające fale gra­wi­ta­cyjne również metodą inter­fe­ro­me­tru Michal­sona, ale nie wiem, czy można do uznać za doświad­cze­nie 🙂

 • Karol

  Witam.
  Według mnie roz­wią­za­niem jest taka lista.

  1. Eks­pe­ry­ment BOOMERANG — pomiary pro­mie­nio­wa­nia relik­to­wego na Antark­ty­dzie.
  2. LIGO — Laserowe Obser­wa­to­rium Inter­fe­ro­me­tryczne Fal Gra­wi­ta­cyj­nych — doświad­cze­nie które jest tam prze­pro­wa­dzane ma za zadanie zaob­ser­wo­wa­nie fal gra­wi­ta­cyj­nych.
  3. Pętla Łabędzia — pozo­sta­łość po super­no­wej znaj­du­jąca się w gwiaz­do­zbio­rze Łabędzia.
  4. Sto­sun­kowo nowa (kon­tro­wer­syjna) kon­cep­cja S. Hawkinga postu­lu­jąca ist­nie­nie tak zwanych zapór ognio­wych (ang. firewall) wokół czarnych dziur.
  5. Doświad­cze­nie z dnia 29 maja 1919 roku potwier­dza­jące Ogólną Teorię Względ­no­ści. Doświad­cze­nie pole­ga­jące na zbadaniu czy wiązka światła odchyla się w kierunku do Słońca. Obser­wa­cje prze­pro­wa­dzone w trakcie zaćmie­nia Słońca.

  Pozdra­wiam i życzę powo­dze­nia pozo­sta­łym uczest­ni­kom 🙂

 • Piotrek

  Jak tak patrzę na wyniki ankiety, to ciekawi mnie, czy jest jakaś dzie­dzina nauki którą inte­re­suję się więcej kobiet niż mężczyzn.

 • DaroOCK

  Ankieta wypeł­niona, odpo­wie­dzi do quizu poszły na mail 😛

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   Można było spo­koj­nie dać odpo­wie­dzi tutaj, spe­cjal­nie włą­czy­łem zatwier­dza­nie treści. Ale niech będzie =).

 • Kuba

  1.Balloon Obse­rva­tions Of Mil­li­me­tric Extra­ga­lac­tic Radia­tion and Geo­phy­sics — BOOME­RanG
  2.Einstein@Home
  3.niespodziewane ( jak Black Swan) odkrycie promieni X przez W.Röntgena ? ( naj­dłu­żej zasta­na­wia­łem się nad tym punktem)
  4. Firewall ( hipo­te­tyczna “zapora” w czarnej dziurze w której obser­wa­tor napotyka wyso­ko­ener­ge­tyczne cząstki)
  5. Gra­wi­ta­cja księżyca oddzia­łuje na ziemskie wody powo­du­jąc pływy,przez to pośred­nio księżyc stop­niowo oddala się od Ziemi,w końcu będzie tak daleko że jego tarcza będzie mniejsza niż tarcza słońca i nie będzie już zaćmie­nia cał­ko­wi­tego.

  Pozdra­wiam

 • DaroOCK

  Aaah nie doczy­ta­łem, fak­tycz­nie napi­sa­łeś.

 • Marcin

  BTW, można liczyć na jakiś feedback czy udzie­lone odpo­wie­dzi są poprawne? Żeby wiedzieć, czy roz­k­mi­niać dalej 🙂

 • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

  To ja może pod­po­wiem zbiorczo na razie, które z waszych odpo­wie­dzi na pewno są błędne:

  - nie ma tu nic wspól­nego z BOINC,
  — w 3 obrazku chodzi o coś zupełnie innego niż o odkrycie promieni X,
  — nie chodzi też o Pętlę Łabędzia,
  — w ostatnim nie chodzi o pływy oce­aniczne.

  Poza tym idzie wam znów zbyt łatwo.

 • Patryk

  Odpo­wie­dzi wg. mnie to:
  1. “Wielkie Odbicie”
  2. detektor fal gra­wi­ta­cyj­nych
  3. Obser­wa­cje Cygnus X‑1 w czasie eks­pe­ry­mentu IXAE
  4. Zjawisko hipo­te­tycz­nej “zapory ogniowej” na powierzchni czarnych dziur zapro­po­no­wane przez Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Joseph Polchin­ski, i James Sully
  5. wyprawa Edding­tona na Wyspę Książęcą w celu w celu obser­wa­cji cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca 29 maja 1919 — potwier­dze­nie teorii Ein­ste­ina.

  email kon­tak­towy to wegpat@gmail.com

  PS. Odwalasz kawał świetnej roboty na tym blogu — trzymaj tak dalej 🙂

 • Dżarek

  Cześć.

  Na razie roz­k­mi­ni­łem cztery obrazki chociaż nie jestem pewien czy nie mam zbyt bujnej wyobraźni. Nie wiem, czy do środy uda mi się tu zajrzeć, więc piszę to co mam:

  1. Boome­rang flight — doświad­cze­nie pole­ga­jące na pusz­cze­niu na biegunie pół­noc­nym balona na 5 lat (2008–2013) z jakimś oprzy­rzą­do­wa­niem.
  Zbadano pro­mie­nio­wa­nie relik­towe. Zaob­ser­wo­wano kształt powstały po wielkim wybuchy (płaski, podobny do bume­rangu co jest bardzo ciekawe). Do tego uzyskano jakieś dane na temat kom­po­nen­tów wszech­świata (materia, czarna materia, czarna energia).
  2. Chodzi o LIGO — niby proste — dwa pro­sto­pa­dłe lasery. Ale za to jak trudne do zaob­ser­wo­wa­nia zjawisko: fale gra­wi­ta­cyjne 🙂
  3. To jest dla mnie zagadka: pro­mie­nio­wa­nie rent­ge­now­skie + uśmiech­nięty szkielet? — to coś prostego 🙂
  4. Tutaj czuję, że źle rozumuje. Ale kojarzy mi się to tylko z czarnym łabę­dziem na piecu.
  Może chodzi o efekt czarnego łabędzia — jeżeli tak to bardzo się cieszę, że zacząłem googlo­wać. Zna­la­złem coś bardzo cie­ka­wego: [Nassim Taleb, “Black Swan”]. Jest to książka o “W wielkim skrócie to wszyst­kie zda­rze­nia które są rzadkie, oddzia­łują mocno na oto­cze­nie i są retro­spek­tywne”.
  5.Do głowy przy­cho­dzi mi tylko horyzont zdarzeń. Jeżeli tak, to ta czarna dziura nie powinna wyglądać ja zaćmie­nie słońca. Gene­ral­nie widzę tu: cza­so­prze­strzeń, czarna dziura/zaćmienie, horyzont/ plaża.
  Może chodzi o te zjawisko, mówiące, że czarne dziury mają poświatę. W miejscu hory­zonty zdarzeń pro­mie­niują jakimiś dziwnymi ( mało znanymi) cząst­kami.

  Na nagrodę nie liczę. I tak nie mam czasu czytać. Na razie spe­cja­li­zuję się w niań­cze­niu moich synków.
  Ale liczę na nagrodę pocie­sze­nia, czyli jakąś ocenę mojej odpo­wie­dzi.

  Pozdra­wiam
  Jarek

 • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

  Drogi panie Jarku, Rentgen i łabędź to jeden obrazek! Nato­miast zaćmie­nie Słońca w ostatnim obrazku należy odczytać całkiem dosłow­nie. 😉

 • ssd

  Ta dzie­dzina nazywa się szoping

 • Tomek

  1. Eks­pe­ry­ment Takao Doi na ISS. Dowód, że bumerang rzucony w prze­strzeni kosmicz­nej wraca do rzu­ca­ją­cego.
  2. Pomiar długości fali za pomoca siatki dyfrak­cyj­nej? nie wiem już sam… 🙂
  3. Analogia do eks­pe­ry­mentu Erwina Schrödin­gera.
  4. Kon­cep­cja Fire­walli czarnych dziur, wg której firewall wyznacza kres cza­so­prze­strzeni.
  5. Czarna dziura.

  POZDRAWIAM Ser­decz­nie i dalszych sukcesów życzę!

 • Michał

  1. Badanie mikro­fa­lo­wego pro­mie­nio­wa­nia relik­to­wego wykonane przez próbnik BOOMERANG
  2. Doświad­cze­nie Michel­sona-Morleya (prędkość światła w eterze)
  3. Cygnus X‑1 (układ skła­da­jący się z gwiazdy i czarnej dziury) położony w gwiaz­do­zbio­rze łabędzia
  4. Holo­gra­ficzny model wszech­świata
  5. Doświad­cze­nie Edding­tona (ugięcie światła gwiazdy spo­wo­do­wane zakrzy­wie­niem cza­so­prze­strzeni — potwier­dze­nie ogólnej teorii względ­no­ści)

 • Tomek

  Witam, moje (zapewne złe) odpo­wie­dzi:
  1. galak­tyka spiralna
  2. pola­ry­za­cja
  3. zjawisko Comptona
  4. kon­wek­cja
  5. zakrzy­wie­nie (prze­strzeni)
  Pozdra­wiam i czekam na kolejne teksty 🙂

 • x‑mall

  Życie jest pełne nie­spo­dzia­nek. Po wypeł­nie­niu ankiety zoba­czy­łem reklamę strony http://ostrzezenie.net/wordpress/about/ 🙂

 • Pro­gra­mus

  Gra­tu­luję i życzę 10^6 lajków 😀

 • Henry

  jak dla mnie w 5 pytaniu ankiety bra­ko­wało moż­li­wo­ści zazna­cze­nia kilku opcji 🙂

 • mimik

  1. Wszech­świat pul­su­jący (aka związany z tym wielki kolaps)
  2. Fale gra­wi­ta­cyjne
  3. Układ podwójny gwiazdy z czarną dziurą w Cygnusie X‑1
  4. Prążki inter­fe­ren­cyjne
  5. Zakrzy­wiona cza­so­prze­strzeń (obser­wo­wana podczas zaćmie­nia)

  Super blog notabene, gra­tu­la­cje 🙂

 • http://esplorado.pl/ Esplorado.pl

  Gra­tu­lu­jemy i witamy! Ładnie tu bardzo, tak na mar­gi­ne­sie. 🙂