Press ESC to close

Małe kosmologiczne FAQ

Struk­tura wszech­świata oraz mecha­ni­zmy wiel­kiego wybuchu zawsze wzbu­dzają wielkie zain­te­re­so­wa­nie, i to nie tylko w spo­łecz­no­ści fizyków. Wystar­czy prze­śle­dzić komen­ta­rze pod pierw­szym lepszym arty­ku­łem poświę­co­nym…