Czytaj dalej
Dzi­siej­szy wpis będzie miał cha­rak­ter niemalże intymny. Pomy­śla­łem, że ciekawie byłoby poznać wybit­nych badaczy, popu­la­ry­za­to­rów nauki, autorów książek i pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, od “ludzkiej” strony. Wyszpe­ra­łem więc garść foto­gra­fii uwiecz­nia­ją­cych znane oso­bi­sto­ści związane ze światem nauki, w nie­nau­ko­wych, często pry­wat­nych sceneriach. 

Na początek mały selfik Billa Nye’a z Neilem Tysonem i pre­zy­den­tem Obamą. Wykonany na odby­wa­ją­cym się w Białym Domu festi­walu filmów stu­denc­kich w marcu tego roku. 
Ta urodziwa pani to Alice Roberts, profesor antro­po­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie w Birmingham. 
Chris Hadfield – Praw­do­po­dob­nie naj­po­pu­lar­niej­szy astro­nauta w sieci. Kana­dyj­czyk zrobił furorę na YouTube i Twit­te­rze, dzięki swoim relacjom z pobytu na ISS. 
Fejs­bu­kowa fotka Briana Coxa, z przelotu nad hawaj­skim szczytem Mauna Kea. 
Podobno Einstein przez całe swoje życie, mimo nie­pod­wa­żal­nego geniuszu i sławy, zacho­wy­wał się nazbyt infan­tyl­nie. Trudno tę infor­ma­cję zwe­ry­fi­ko­wać, ale nie­wąt­pli­wie twórca teorii względ­no­ści, potrafił zachować do siebie dystans. 
Znany z obser­wa­cji super­no­wych i wielu tele­wi­zyj­nych pro­gra­mów popu­lar­no­nau­ko­wych Alexei Filip­penko, praw­do­po­dob­nie wraz z synem. 
Złapane na stołówce w CERN sym­pa­tyczne mał­żeń­stwo to Maria i Giuseppe Fideraco. Para fizyków całe swoje życie związała ze szwaj­car­skim ośrod­kiem. Po 60 latach pracy, państwo Fideraco nadal prowadzą badania i ani myślą o przej­ściu na emeryturę. 
Ame­ry­kań­ska astronom Carolyn Porco, na lunchu z Brianem Coxem oraz Ericiem Idle z kabaretu Monty Pythona. 
Michio “Spocka” Kaku, nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Lawrence Krauss (ten od Wszech­świata z niczego) z innym popu­la­ry­za­to­rem nauki, Ira Flatowem. 
Znowu Krauss, tym razem z austra­lij­skim kaba­re­cia­rzem, Timem Minchinem. 
Mistrzow­ska foto­gra­fia wykonana w powrot­nej drodze z jakiegoś sym­po­zjum. Poza Kraussem, na dalszym planie można dostrzec m.in. Alexeia Filip­penko i nobli­stów Georga Smoota i Franka Wilczka. 
Ten uśmiech­nięty facet, jakby nie wierzący, że znalazł się w tak dobo­ro­wym towa­rzy­stwie (tj. między szwedzką parą kró­lew­ską) to noblista Leon Lederman. 
Posi­la­jąca się blon­dynka to fizyczka i autorka wielu książek (polecam Pukając do nieba bram), Lisa Randall. 
Albert Einstein w dyskusji z szefem Projektu Man­hat­tan, Robertem Oppenheimerem. 
Richard Dawkins. Nie wiadomo czy się uśmiecha, czy zasta­na­wia co tutaj robi. 
Richard Feynman naj­pew­niej z małżonką (znając tem­pe­ra­ment kon­tro­wer­syj­nego fizyka, nie można być pewnym…). 
Pro­pa­ga­tor nauki i racjo­na­li­zmu, Michael Shermer, z naprawdę dużym futrzakiem. 
Jak widać naukowcy mają słabość do dłu­go­uchych gryzoni. Oso­bi­ście wolę koty. 
Na zdjęciu modelka Alexis Knapp wraz z wdową po Carlu Saganie, Ann Druyan. Wypada powtó­rzyć podpis jaki Alexis zamie­ściła na swoim blogu: Dziew­czyny, ta pani powinna być dla was wzorem do naśladowania! 
A tu Druyan i Sagan w latach ’80. Dzisiaj żona astro­noma stara się kon­ty­nu­ować jego dzieło, pracując m.in. przy pro­duk­cji nowej wersji serialu Cosmos: A Spa­ce­time Odyssey.
Sys­te­ma­tycz­nie poja­wia­jąca się w popu­lar­no­nau­ko­wym serialu The Universe, astronom Michelle Thaller. 
Warto wspo­mnieć, że po zakoń­cze­niu pracy przy Tele­sko­pie Spitzera, Thaller wstąpiła do zakonu Jedi. 
Z fejs­bu­ko­wego profilu Neila Tysona. Trudno to racjo­nal­nie skomentować =). 
Jeśli chcie­li­by­ście zobaczyć kolejną porcję nie­ty­po­wych foto­gra­fii ludzi nauki – piszcie. 
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.