Od wielu miesięcy w wia­do­mo­ściach od was, pojawia się nie­zmienna prośba: “czy możesz mi polecić jakąś książkę o kosmosie?”. Pozo­staje mi się cieszyć, że w moim nie­gdy­siej­szym tekście znalazło się ziarenko, a nawet dorodne ziarno prawdy. Każdy z nas ma wrodzoną cie­ka­wość, każdy chce wiedzieć jak zor­ga­ni­zo­wana jest ota­cza­jąca go rze­czy­wi­stość; czasem jednak trzeba to zain­te­re­so­wa­nie prze­bu­dzić. Nie ma tu lepszego kata­li­za­tora niż dobra książka!


Aby zapewnić wam pomoc (lub samo­po­moc) zor­ga­ni­zo­wa­łem na blogu mały kącik czy­tel­ni­czy, na który traficie poprzez przycisk biblio­teczka na górnym panelu. Wiem, że to nic spek­ta­ku­lar­nego, ale na początek powinno wystar­czyć. Zbiegiem czasu chciał­bym ini­cja­tywę roz­sze­rzyć, dodając doń nowe pozycje i infor­ma­cje. Obok pod­sta­wo­wych opisów poszcze­gól­nych lektur, chcę również oddać wam moż­li­wość podej­rze­nia spisów treści – przy kilku pozy­cjach już to zrobiłem. Wszystko po to, aby zagu­biony w naukowej dżungli adept, szybko i łatwo mógł odnaleźć coś dla siebie. Zachęcam również was do zamiesz­cza­nia własnych opinii o prze­czy­ta­nych przez książ­kach popu­lar­no­nau­ko­wych oraz zada­wa­nia pytań w razie wąt­pli­wo­ści.

Przejdź do biblioteczki


Pozo­staje nam roz­wią­za­nie ostat­niego konkursu. Pierwszy obrazek przed­sta­wiał dane jakie zawarto w kosmicz­nym “mailu” wysłanym z radio­te­le­skopu w Arecibo. Zasta­na­wia­łem się czy nie zaliczać odpo­wie­dzi SETI, ale stwier­dzi­łem, że jest ona zbyt ogólna. Na drugiej ilu­stra­cji chodziło o grę słów: wyła­do­wa­nie elek­tryczne na foto­gra­fii, czyli odkryty przez Ein­ste­ina efekt foto­elek­tryczny. Ostatnia zagadka odnosiła się do noblisty Franka Wilczka, pro­wa­dzą­cego ważne badania nad oddzia­ły­wa­niem silnym. 

Upo­ra­li­ście się z łami­głów­kami znacznie szybciej niż sądziłem, ale niestety nagrody są tylko trzy. Egzem­pla­rze Jak prze­trwać wśród czarnych dziur, trafią więc do rąk czy­tel­ni­ków: piskor­sky (dobrze, że dodałeś w nawiasie Arecibo) nmarcin92 oraz kaser7. Gra­tu­la­cje dla lau­re­atów oraz wszyst­kich, którzy tak niewiele się spóźnili. Bądźcie aktywni, a przy­trafi się jeszcze okazja do reha­bi­li­ta­cji. =) • http://www.blogger.com/profile/03034168946906593650 Patryk Węgrzyn

  Gra­tu­la­cje dla zwy­cięz­ców i podzię­ko­wa­nia dla Adama za zor­ga­ni­zo­wa­nia fajnej zabawy 🙂
  A co do biblio­teczki, to genialny pomysł — na pewno przejrzę kilka tytułów tam pole­co­nych.

 • Ano­ny­mous

  Również muszę pochwa­lić idee biblio­teczki, to naprawdę świetny pomysł!
  Myślę że można by do niej dodać jeszcze spis treści, tak ażeby po klik­nię­ciu w odpo­wied­nią kate­go­rię od razu zostać do niej skie­ro­wa­nym, zamiast prze­wi­jać całą stronę.

 • Oti

  Również gra­tu­luję lau­re­atom. Szkoda że sam nie zdążyłem wziąć udziału w zabawie. Może będzie jeszcze szansa!

 • Ano­ny­mous

  Również gra­tu­luję !
  ALE 
  pro­po­nuję adresów email nie udo­stęp­niać publicz­nie w pod­sta­wo­wej formie;
  kto wie ile już robotów lata­ją­cych po stronach zare­je­stro­wało te adresy i śle spam do zwy­cięz­ców.

  Pozdra­wiam !!!

 • Kuba

  Hej, byłbym nie­zmier­nie wdzięczny gdybyś mógł pod­rzu­cić jakiś zak­tu­ali­zo­wany link do biblio­teki. Ten niestety nie działa

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Górna belka. =)