Czytaj dalej
Od wielu miesięcy w wia­do­mo­ściach od was, pojawia się nie­zmienna prośba: “czy możesz mi polecić jakąś książkę o kosmosie?”. Pozo­staje mi się cieszyć, że w moim nie­gdy­siej­szym tekście znalazło się ziarenko, a nawet dorodne ziarno prawdy. Każdy z nas ma wrodzoną cie­ka­wość, każdy chce wiedzieć jak zor­ga­ni­zo­wana jest ota­cza­jąca go rze­czy­wi­stość; czasem jednak trzeba to zain­te­re­so­wa­nie prze­bu­dzić. Nie ma tu lepszego kata­li­za­tora niż dobra książka!


Aby zapewnić wam pomoc (lub samo­po­moc) zor­ga­ni­zo­wa­łem na blogu mały kącik czy­tel­ni­czy, na który traficie poprzez przycisk biblio­teczka na górnym panelu. Wiem, że to nic spek­ta­ku­lar­nego, ale na początek powinno wystar­czyć. Zbiegiem czasu chciał­bym ini­cja­tywę roz­sze­rzyć, dodając doń nowe pozycje i infor­ma­cje. Obok pod­sta­wo­wych opisów poszcze­gól­nych lektur, chcę również oddać wam moż­li­wość podej­rze­nia spisów treści – przy kilku pozy­cjach już to zrobiłem. Wszystko po to, aby zagu­biony w naukowej dżungli adept, szybko i łatwo mógł odnaleźć coś dla siebie. Zachęcam również was do zamiesz­cza­nia własnych opinii o prze­czy­ta­nych przez książ­kach popu­lar­no­nau­ko­wych oraz zada­wa­nia pytań w razie wąt­pli­wo­ści.

Przejdź do biblioteczki


Pozo­staje nam roz­wią­za­nie ostat­niego konkursu. Pierwszy obrazek przed­sta­wiał dane jakie zawarto w kosmicz­nym “mailu” wysłanym z radio­te­le­skopu w Arecibo. Zasta­na­wia­łem się czy nie zaliczać odpo­wie­dzi SETI, ale stwier­dzi­łem, że jest ona zbyt ogólna. Na drugiej ilu­stra­cji chodziło o grę słów: wyła­do­wa­nie elek­tryczne na foto­gra­fii, czyli odkryty przez Ein­ste­ina efekt foto­elek­tryczny. Ostatnia zagadka odnosiła się do noblisty Franka Wilczka, pro­wa­dzą­cego ważne badania nad oddzia­ły­wa­niem silnym. 

Upo­ra­li­ście się z łami­głów­kami znacznie szybciej niż sądziłem, ale niestety nagrody są tylko trzy. Egzem­pla­rze Jak prze­trwać wśród czarnych dziur, trafią więc do rąk czy­tel­ni­ków: piskor­sky (dobrze, że dodałeś w nawiasie Arecibo) nmarcin92 oraz kaser7. Gra­tu­la­cje dla lau­re­atów oraz wszyst­kich, którzy tak niewiele się spóźnili. Bądźcie aktywni, a przy­trafi się jeszcze okazja do rehabilitacji. =)Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.