Zaczęło się: Multimedialne AstroCiekawostki i Niesamowitości Nauki

Przy okazji zmiany domeny bloga w lipcu tego roku, zasy­gna­li­zo­wa­łem poja­wie­nie się nowych moż­li­wo­ści rozwoju oraz współ­pracy z popu­lar­nym pro­gra­mem inter­ne­to­wym Matura to Bzdura. Pierwszy efekt tej koope­ra­cji pojawił się w sieci wczoraj: klik!Wypadłem dobrze czy źle? Oceny mogą napawać lekkim opty­mi­zmem, komen­ta­rze już nie. Sam również nie jestem zado­wo­lony z owoców swojej pracy. Ci z Was, którzy czytają aTezy Kwantowo od dawna, pewnie wiedzą, że zawsze uważałem się za blogera, a nagry­wa­nie mul­ti­me­diów trak­to­wa­łem jedynie jako dodatek; narzę­dzie do zwa­bie­nia większej liczby odwie­dza­ją­cych. Czas pokaże, czy nowe filmiki spełnią ten warunek i przy­cią­gną choćby garstkę nowych czytelników.

Wracając do meritum. W seg­men­cie Kwantowo na kanale MtB, ukazywać się będą na zmianę dwie serie: 5 cie­ka­wo­stek o Wszech­świe­cie oraz Nie­sa­mo­wi­to­ści Nauki. Pier­wot­nie miałem zająć się jedynie tym drugim tytułem, ale po dyskusji z Adamem Drze­wic­kim, doszli­śmy do wniosku, że bardzo zróż­ni­co­wany target potrze­buje również czegoś lżej­szego — stąd 5 cie­ka­wo­stek. Oso­bi­ście uważam Nie­sa­mo­wi­to­ści za nieco lepszy, a przede wszyst­kim cie­kaw­szy projekt i zachęcam do wycze­ki­wa­nia pierw­szego odcinka na początku listo­pada.

Wiem, że znów znajdą się czy­tel­nicy pytający po co? jak i osoby zwia­stu­jące rychły upadek bloga (który to już raz?). Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku: liczba odwie­dzin stale wzrasta, sub­skryp­cje się podwoiły, a lajków na face­bo­oku jest więcej niż przed prze­no­si­nami fanpage.

I pamię­taj­cie czytany i komen­to­wany bloger, to zmo­ty­wo­wany bloger.

czarny-podpis
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

AstroGify #1

Umarły AstroCiekawostki, niech żyją AstroGify! Nowy cykl szybkich ciekawostek, jak łatwo zgadnąć, będzie oparty już nie suchych tekstowych…