Kwantowe Pigułki #5: Czym jest dylatacja czasu?


W piątym odcinku, w prosty sposób opisuję kolejny z arcy­waż­nych postu­la­tów szcze­gól­nej teorii względ­no­ści. Jak wiadomo, Einstein zasko­czył ówcze­snych sobie uczonych oba­le­niem zdro­wo­roz­sąd­ko­wego zało­że­nia abso­lut­nego i jed­no­li­tego czasu dla wszyst­kich obser­wa­to­rów. Od tego momentu, jako element czte­ro­wy­mia­ro­wego kon­struktu, czas uważany postrze­gany jest jako wartość ela­styczną, zależną od ruchu.


Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Nauka w mapach #1

Dziś mały wpis cie­ka­wost­kowo-obraz­kowy. Które państwa wywie­rają naj­więk­szy wpływ na naukowy i tech­no­lo­giczny rozwój ludz­ko­ści? Które spo­łe­czeń­stwa uznają…