Dzie­siąty odcinek aPytań obraca się wokół zacnego tematu pręd­ko­ści światła w próżni. Światło, jak udo­wod­niły prace Maxwella, Lorentza i Ein­ste­ina ma wyjąt­kową naturę — nie­za­leż­nie od ruchu obser­wa­tora i źródła pro­mie­nio­wa­nia, instru­menty zawsze pokażą ten sam wynik.

Oczy­wi­ście zachęcam do sub­skry­bo­wa­nia i pole­ca­nia znajomym.
 • Ano­ny­mous

  A prędkość światła nie zależy od ośrodku, w którym się porusza? Na fizyce w szkole miałem, że te ~300000 kilo­me­trów to prędkość w próżni, w innych ośrod­kach jest mniejsza. A na Disco­very kiedyś widzia­łem program, gdzie mówili o jakiejś odległej planecie, gdzie wieją wiatry z pręd­ko­ścią większą od światła. To możliwe? Bo z twojego filmiku wynika, że nie.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Tak, to c = prędkość w próżni i o nią chodzi w powyż­szym filmiku. W warun­kach labo­ra­to­ryj­nych potra­fimy bardzo poważnie zmniej­szyć prędkość światła, prze­pusz­cza­jąc je przez odpo­wied­nie sub­stan­cje.

   Co do wiatrów więk­szych od pręd­ko­ści światła (w próżni), to oczy­wi­ście nie­moż­liwe.

  • Ano­ny­mous

   Prędkość światła jest zawsze stała nie­za­leż­nie od ośrodka, w którym światło się porusza. Z tego co wiem obser­wo­wany w naszej skali świata efekt spo­wol­nie­nia wynika z absorp­cji i emisji fotonów przez elek­trony cząstek materii, w której światło się roz­cho­dzi.

  • Ano­ny­mous

   OK, nie miałem racji co do zasady roz­cho­dze­nia się światła w materii. Na sixty symbols zna­la­złem przy­bli­żone wyja­śnie­nie: http://www.youtube.com/watch?v=CiHN0ZWE5bk

 • http://www.blogger.com/profile/08637123878530017786 Michał Dziech­ciń­ski

  splą­ta­nie jest oddzia­ły­wa­niem natych­mia­sto­wym 😉

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Ciekawa kwestia — Czy gdyby Słońce znikło, to wyle­cie­li­by­śmy z orbity od razu, czy po siedmiu minutach 🙂 Niestety aż do tego odcinka nigdzie nie mogłem znaleźć odpo­wie­dzi na to pytanie.
  Kolejna taka cie­ka­wostka to splą­ta­nie czą­ste­czek, które teo­re­tycz­nie umoż­li­wia zbu­do­wa­nie kosmicz­nych krót­ko­fa­ló­wek 😀

 • Ano­ny­mous

  Bardzo fajny blog. Trafiłem tu przy­pad­kiem ale coś czuje że zostanę na dłużej.

  Dla osób począt­ku­ją­cych polecam obejrzeć wykładu prof. Marka Szopa o mecha­nice kwan­to­wej dla nie fizyków 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=y8HmCIkYjmI&list=PL96XAbtUFRAcCc-hwfjFi-8GWJwl4rBB9

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   A widzia­łem, widzia­łem. Miałem też okazję posłu­chać na żywo. Polecam.