Najpopularniejszy portal obrazkowy znów atakuje, po raz kolejny masakrując młode umysły. Tym razem, administratorzy postanowili wrzucić na stronę główną, taki oto mem:

Może się mylę, ale widoczny poni­żej­fa­ce­palm oraz podpis

Stra­ci­łam wiarę w ludzkość…

wyrażają pogardę dla osób sta­wia­ją­cych pytania podobne do tego z ilu­stra­cji. Pogardę dla mnie mocno nie­zro­zu­miałą, i to z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, nie uważam aby jakie­kol­wiek pytanie, doty­czące struk­tury i zło­żo­no­ści przyrody, zasłu­gi­wało na wyśmia­nie. Zwłasz­cza, że problemy z pozoru try­wialne, naj­czę­ściej okazują się nie­zwy­kle ważne i znacznie bardziej złożone, niż można się było spo­dzie­wać. Dlaczego niebo jest błękitne? Czemu Księżyc nie spada na Ziemię, a Ziemia na Słońce? W jaki sposób wieje wiatr? Kiedyś z takimi zagad­kami mogą do nas przybiec nasze własne dzieci. Jak wtedy zare­agu­jemy? Odeślemy złak­nio­nych wiedzy brzdąców z odpo­wie­dzią “bo tak”? Wyśmie­jemy? Rodzice często nie odpo­wia­dają męczącym pocie­chom wcale albo robią to bardzo wymi­ja­jąco… bo tak naprawdę sami nie znają popraw­nej odpo­wie­dzi.

Po drugie, samo pytanie o to dlaczego niebo nocą jest czarne, nie jest ani proste, ani pozba­wione sensu. Zarówno autorka obrazka, jak i pięćset laj­ku­ją­cych go osób, mogłoby się mocno zdziwić po wzięciu do ręki jakiejś książki poświę­co­nej pod­sta­wom astro­no­mii. O ile pamiętam, Michio Kaku poświę­cił cały rozdział w jednej ze swoich prac, wyłącz­nie powyż­szemu pro­ble­mowi. Tyle, że znanemu pod nazwą para­doksu Olbersa

Nie­miecki uczony stwier­dził, że wszech­świat jest na tyle duży (ba! nawet nie­skoń­czony), że każdy punkt na niebie powinna zajmować jakaś gwiazda. Idąc tym tropem, nawet w środku nocy, cały nie­bo­skłon powinien się mocno żarzyć od blasku miliar­dów, ciasno upa­ko­wa­nych gwiazd. Odry­wa­nie wzroku od ziemi w takich warun­kach byłoby dość uciąż­liwe. Na szczę­ście, wszech­świat nie jest tak nudny i sta­tyczny jak podej­rze­wali uczeni dwieście lat temu i paradoks został roz­wią­zany. Być może w przy­szło­ści postaram się o jakiś filmik lub dłuższy tekst na ten temat.

Tak to widział ten problem Olbers.

A może zaga­lo­po­wa­łem się z inter­pre­ta­cją, a autorka — niejaka izunia192837 — po prostu posiada tak bogatą wiedzę na temat świata, że pytanie zadane niegdyś przez Hein­ri­cha Olbersa potrak­to­wała jako obrazę własnej, ponad­prze­cięt­nej inte­li­gen­cji.

 • Taki jeden

  Tak już widzę jak panna Izunia para się fizyką i astro­no­mią ;). Zabawnie patrzeć jak głu­piutka dziunia szuka sposobów na poka­za­nie swojej wąt­pli­wej inte­li­gen­cji.

 • HaHa

  Ciekawe jak autorka odpo­wie­dzia­łaby gdyby ktoś na ulicy zadał jej takie pytanie. Również śmiechem czy jakąś wydukaną odpo­wie­dzią nie mającą za wiele wspól­nego z rze­czy­wi­sto­ścią?

 • Ano­ny­mous

  MOŻE TO WYKOPOWA PLATYNA??

 • Ano­ny­mous

  O ja cie

 • http://www.blogger.com/profile/13375795091220563304 Staszek

  Jak byłem mały to właśnie lubiłem zadawać takie pytania, dlatego na urodziny dostałem raz naprawdę wartą pole­ce­nia książkę dla dzieci “Dlaczego sól jest słona, czyli odpo­wie­dzi na głupie pytania”. Wszystko łatwo wytłu­ma­czone, tak że dzie­się­cio­la­tek ciekawy świata więk­szość zrozumie, ale więk­szość doro­słych nie znałaby odpo­wie­dzi na posta­wione w książce pytania. : )

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Widzia­łem coś podob­nego w Empiku =). Zresztą sam jako dzieciak korzy­sta­łem z książek typu “Jak to jest?”, gdzie każdy rozdział był osobną, wyczer­pu­jącą (ale nie zanu­dza­jącą) odpo­wie­dzią na jakieś pytanie z zakresu nauki i techniki.

 • Ano­ny­mous
 • Ano­ny­mous

  Pisanie na temat wszech­obec­nej głupoty nie pomoże jej zmienj­szyć. Skoro autor tego tekstu poświę­cił czas i miejsce na tym blogu to również nie grzeszy mądro­ścią. Zajmij się czło­wieku czymś pro­duk­tyw­nym a nie zaśmie­caj inter­netu tymi pier­do­łami.

  ps. gdbyby nie Wykop to pewnie nigdy bym nie trafił na ten kiepski blok

  • Ano­ny­mous

   Autor bloga swoim wpisem uświa­do­mił pewnie kilka osób, że nie wszyst­kie pytania są głupie, że fakt, że niebo nocą jest czarne, wcale nie jest taki oczy­wi­sty, itp., itd. i że nie należy się wymą­drzać na temat spraw, o których nie ma się pojęcia. Jest to chyba jakaś forma zmniej­sza­nia głupoty, nie­praw­daż?

   Tak więc drogi Ano­ni­mowy, “zajmij się czło­wieku czymś pro­duk­tyw­nym a nie zaśmie­caj inter­netu tymi pier­do­łami”.

  • Ano­ny­mous

   skoro zabra­niasz innym pisaniu o czyiś głu­po­tach, nazy­wa­jąc to pier­do­łami, to dlaczego sam piszesz o czyiś pier­do­łach?
   kolejny paradoks..

  • Kronos

   “Jak mozna na własnym blogu cos skryt­kwo­wacc! Autor jest gupi i blok jest gupi. Pisze o jakiś kwantach, czarnych dziórah, wielkim bumie i zaśmieca internet zamiast zrobić jakis śmieszny mem!” Trololo

 • http://www.roslinarium.blogspot.com/ roslinarium.blogspot.com

  witam,
  proszę spojrzeć na tego bloga
  http://platyna.org/blog/2013/06/24/dlaczego-niebo-noca-jest-czarne-o-tym-dlaczego-warto-pytac-dlaczego/

  podobny do Pana wpisu GŁUPOTA NA NIEDZIELĘ: NIE MA GŁUPICH PYTAŃ
  od jakiegoś czasu śledzę tego bloga i nie podoba mi się, jakiś sęp kradnie Pana pomysły…

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie prze­sa­dzał­bym. Dwaj blogerzy mogli wpaść na podobny pomysł i nie ma w tym niczego dziwnego. A poprzed­nie wpisy z lin­ko­wa­nego bloga raczej nie są pla­gia­tami (chyba, że coś pomi­ną­łem).

   Ale dziękuję za czujność.

 • Ano­ny­mous

  Zaska­kuje mnie tylko jedna rzecz. A mia­no­wi­cie to, że odpo­wiedź na pytanie, o które tyle hałasu jest bardziej oczy­wi­sta od tego dlaczego niebo jest nie­bie­skie za dnia.

  Co w tym takiego super­na­tu­ral­nego, że tam gdzie nie ma światła widzial­nego jest ciemno, czy też czarno?

  Co do samego wpisu na tym blogu to autor nie postarał się przed­sta­wić żadnego sen­sow­nego wyja­śnie­nia. To, że jakiś uczony dawno temu coś próbował roz­k­mi­nić nikogo raczej nie zadowoli.

 • http://www.blogger.com/profile/08637123878530017786 Michał Dziech­ciń­ski

  A mój wykła­dowca z podstaw fizyki mówił : Nie ma głupich pytań.. są za to głupie odpo­wie­dzi.

  Gdyby ludzie nie zadawali sobie z pozoru dziwnych pytań Ziemia była by dalej płaska, a my byśmy dalej sie­dzieli w jaski­niach.

 • http://www.blogger.com/profile/17093910811304067128 Taki Pan