Postawienie jakiejś bardzo niepopularnej tezy, popartej rzekomymi dowodami, stało się w ostatnich latach bardzo modne. Stwierdzenie, że holokaustu nie było, albo że Ziemia istnieje od zaledwie sześciu tysięcy lat, to błyskawiczny sposób na wypromowanie swojego nazwiska. Perspektywa szczególnie kusząca dla miernych badaczy, którym zabrakło standardowych argumentów do przebicia się w swoim środowisku. Takich karierowiczów dość łatwo rozpoznać i należy ich traktować w kategorii nieszkodliwych pajaców.


Sytuacja robi się znacznie poważ­niej­sza, kiedy mocno kon­tro­wer­syjne twier­dze­nie padnie z ust sza­no­wa­nego pro­fe­sora. Do jednego z naj­więk­szych tego typu skandali, doszło sześć lat temu. Wtedy to ojciec współ­cze­snej genetyki, noblista, jeden z odkryw­ców struk­tury DNA — James Watson — na łamach The Sunday Times, poddał pod wąt­pli­wość prze­świad­cze­nie o inte­lek­tu­al­nej rów­no­rzęd­no­ści przed­sta­wi­cieli rasy czarnej i białej.

Nasza polityka spo­łeczna w kwestii Afryki, opiera się na prze­ko­na­niu, iż przed­sta­wi­ciele rasy czarnej dorów­nują inte­li­gen­cją przed­sta­wi­cie­lom rasy białej. Tym­cza­sem badania pokazują, że jest inaczej. Wiem, że to śliski temat, trudny do roz­wią­za­nia. Naszą nadzieją jest to, że wszyscy są równi, ale ludzie, którzy mają do czy­nie­nia z czarnymi pra­cow­ni­kami muszą przyznać, że to nie­prawda. (…) Nie ma powodu, aby uważać, że zdol­no­ści inte­lek­tu­alne poszcze­gól­nych grup oddzie­lo­nych geo­gra­ficz­nie ewo­lu­owały iden­tycz­nie. Sama wiara w rów­no­upraw­nie­nie to za mało, aby stało się ono faktem.
~ James Watson

Rasizm wciąż żywy? James Watson bynaj­mniej tak nie uważa i prędko prze­pro­sił za swoje słowa, utrzy­mu­jąc, że jego wypo­wiedź nie miała rasi­stow­skiego zabar­wie­nia. Jak widać, ciemni pro­stacz­ko­wie nie podołali zadaniu wycią­gnię­cia pra­wi­dło­wych wniosków ze słów pro­fe­sora. Szczę­ście matu­rzy­stów, że na egza­mi­nie doj­rza­ło­ści nie muszą się mierzyć z tak kar­ko­łom­nymi inter­pre­ta­cjami.

Przy­znaję, że mimo­wol­nie prze­cho­dziło mi już przez głowę pytanie o inte­lek­tu­alne zróż­ni­co­wa­nie między rasami. Powód do prze­my­śleń jak każdy inny. Zwłasz­cza, że każdy przesąd powinien mieć gdzieś swoje źródło, co samo w sobie wydaje się inte­re­su­jące.

Przy­kła­dowo, jedna z wielu prze­śmiew­czych grafik jakie można wyszpe­rać w cze­lu­ściach inter­netu, pre­zen­tuje powszech­nie przyjęty ste­reo­typ: niezbyt bystrego murzyna z ogromnym przy­ro­dze­niem, genial­nego Azjaty i białego znaj­du­ją­cego się gdzieś pomiędzy nimi. Praw­dziwa przy­czyna takiego postrze­ga­nia problemu bez wąt­pie­nia istnieje, choć została zasypana zwałami uprze­dzeń i głupoty o grubości wielu kilo­me­trów.


Sprawę rzekomej głupoty murzynów można sobie wytłu­ma­czyć całkiem łatwo. Jako jedyni nie stwo­rzyli potęż­nego ośrodka cywi­li­za­cyj­nego (Imperium Mali to jednak nie Cesar­stwo Rzymskie), a przez ostatnie wieki byli raczej przed­mio­tem, a nie pod­mio­tem naszych zain­te­re­so­wań. Humo­ry­stycz­nie (?), można się odwołać do bardziej roz­bu­do­wa­nej teorii zapre­zen­to­wa­nej w filmie “Chłopaki nie płaczą” Olafa Luba­szenki.

Kom­plet­nie nie­zro­zu­miały jest dla mnie nato­miast mit ponad­prze­cięt­nie inte­li­gent­nych Azjatów. Owszem, były momenty w historii, w których to oni uczyli Euro­pej­czy­ków (papier, proch strzel­ni­czy), ale koniec końców roz­trwo­nili przewagę i ustąpili nam pola. Na próżno doszu­ki­wać się jakiś poważ­nych, nowo­żyt­nych odkryć rodem z Chin czy Japonii. Skąd więc mit Azjaty z oku­la­rami na nosach, doko­nu­ją­cego w pamięci mega skom­pli­ko­wa­nych obliczeń? Skąd, skoro Japonia — bogata i dys­po­nu­jąca godnymi pozaz­drosz­cze­nia centrami nauko­wymi — wcale nie zdo­mi­no­wała w żaden sposób współ­cze­snej nauki? Oczy­wi­ście, pro­fe­so­ro­wie z Kraju Kwit­ną­cej Wiśni zdobyli kil­ka­na­ście nagród Nobla i nie mają się czego wstydzić, ale mówienie o ich inte­lek­tu­al­nej prze­wa­dze nad resztą świata, wydaje się lekką przesadą.

Poszu­ku­jąc w tym wszyst­kim ździe­bełka prawdy, możemy zajrzeć do sta­ty­styk. Te, jak powszech­nie wiadomo, nawet przy pra­wi­dło­wej metodzie, sku­tecz­nie zaciem­niają obraz rze­czy­wi­sto­ści. Jest oczy­wi­ste, że jedna z ras musi odzna­czać się naj­wyż­szą średnią poten­cjału inte­lek­tu­al­nego, a inna naj­niż­szą. Trudno sobie wyobra­zić sytuację, w której te liczby byłyby równe lub niemal równe i jestem nawet skory uwierzyć, że Afry­ka­nie wypadają poniżej prze­cięt­nej euro­pej­skiej lub ame­ry­kań­skiej. Jednakże nie możemy zapo­mnieć, iż nie istnieje ktoś taki jak sta­ty­styczny Euro­pej­czyk, podobnie jak nie istnieje sta­ty­styczny Afry­ka­nin. To, że IQ oby­wa­teli Nigerii jest średnio o 5 punktów niższe od IQ Polaka, nie oznacza, że Ty lub ja jesteśmy inte­li­gent­niejsi od przy­pad­kowo spo­tka­nego Nige­ryj­czyka. I odwrot­nie. Mimo, że Szwaj­ca­rzy są sta­ty­stycz­nie naj­zdol­niej­szym narodem na świecie, nie unie­moż­li­wia spo­tka­nia idioty podczas wypadu do Berna.

Spo­tka­łem się też z “argu­men­tem Noblow­skim”. Skoro wszyst­kie nacje są równie inte­li­gentne, to dlaczego jakieś 90% lau­re­atów nagrody Nobla w dzie­dzi­nach fizyki, chemii czy medycyny to ludzie biali? Oso­bi­ście sądzę, że najpierw wypada ujrzeć belkę we własnym oku. Odpo­wia­da­jąc nie­grzecz­nie pytaniem na pytanie: dlaczego żaden polski nauko­wiec nie zbliżył się do naj­wyż­szych wyróż­nień? Od czasu madame pani Curie Skło­dow­skiej, rodzime sukcesy naukowe są porów­ny­walne z osią­gnię­ciami Bia­ło­rusi czy Albanii. Czy to powód, abyśmy odczu­wali kom­pleksy względem naszych sąsiadów?

W żadnym wypadku nie chcę tu przed­sta­wiać Polaków jako murzynów Europy. Nasza ojczyzna jest jednak idealnym przy­kła­dem tezy, którą chcę postawić na koniec. Mia­no­wi­cie, rzekome zróż­ni­co­wa­nie umysłowe między nacjami na poziomie gene­tycz­nym nie istnieje bądź jest zanie­dby­wal­nie małe; a ewen­tu­alny rozziew wynika głównie z przyczyn eko­no­micz­nych i stan­dardu życia na danym obszarze. 

Neil deGrasse Tyson zanie­mó­wił po usły­sze­niu tezy Watsona.

Naj­do­bit­niej potwier­dza to przykład Stanów Zjed­no­czo­nych. Dzięki zapew­nie­niu naj­lep­szych warunków oraz pom­po­wa­niu w naukę rzeki pie­nię­dzy, pod ame­ry­kań­skim sztan­da­rem roz­wi­jały się naj­tęż­sze umysły XX wieku. Wybitne indy­wi­du­al­no­ści o różnym kolorze skóry, pocho­dze­niu, płci, wyznaniu i poglą­dach.

 • http://www.blogger.com/profile/06131535797419376182 Dawid Jędrze­jew­ski

  “a ewen­tu­alny rozziew wynika głównie z przyczyn eko­no­micz­nych i stan­dardu życia na danym obszarze.“
  Poniekąd racja, ale czy to nie w Afryce od x setek lat stoją domki z ziemi i patyków (nie mówię tu np. o Egipcie, który wg. mnie jest wyjąt­kiem od reguły), gdzie wła­ści­wie na więk­szo­ści obszarów na naszej planecie roz­wi­jała się jakaś cywi­li­za­cja? Oczy­wi­ście że np. Europę wyprze­dzili np. Sume­ro­wie, no ale koniec końców “jakoś” wyszli­śmy…

  Idąc dalej tym tropem, jeśli kultury euro­pej­skie roz­po­częły swój rozwój później niż bli­skow­schod­nie, a obecnie więk­szość nobli­stów jest białych, to czy czeka nas w nie­okre­ślo­nej przy­szło­ści “nalot” super­in­te­li­gent­nych murzynów? 😀

  • Ano­ny­mous

   Egip­cja­nie to rasa biała.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   W dużej mierze zgadzam się z poniż­szym komen­ta­rzem Tomasza Kwiat­kow­skiego. Cywi­li­za­cja pojawiła się bardzo niedawno, w skali bio­lo­gicz­nej. To, że roz­wi­nięta kultura pojawiła się akurat w basenie Morza Śród­ziem­nego, było spo­wo­do­wane milionem czyn­ni­ków, z którymi genetyka nie ma nic wspól­nego. Jednym z naj­waż­niej­szych jest gospo­darka rolna. Człowiek żyjący w Europie, nizinie chiń­skiej bądź rejonie żyznego pół­księ­życa mógł roz­po­cząć uprawę zbóż, co kom­plet­nie zmieniło jego styl życia. Gleby i klimat więk­szo­ści rejonów Afryki, nawet przy dzi­siej­szej tech­no­lo­gii, nie sprzy­jają roz­wi­nię­temu rol­nic­twu. Ludzie przez długi czas żyli tam jako koczow­nicy, myśliwi i zbie­ra­cze, bo nie mieli więk­szego wyboru — a to z kolei, blo­ko­wało powsta­nie silnych ośrodków pań­stwo­wych.

  • Ano­ny­mous

   Bo w egipt zamiesz­kuje rasa biała tak samo jak całą pół­noc­na­afrykę łacznie z Mau­re­ta­nią.

 • http://www.blogger.com/profile/18337558636910038612 Katt Przekora

  Rozwój cywi­li­za­cji zależy również od ukształ­to­wa­nia kon­ty­nentu — łatwiej prze­miesz­czać się na trasie wschód-zachód (taki sam klimat) niż na trasie południe-północ. To oczy­wi­ście tylko jeden argument za tym, że rozwój cywi­li­za­cji zależny jest w dużej mierze od czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

 • rasista

  Ale ten Watson to mądry gość. Nie boi się powie­dzeić prawdy nawet jeżeli grozi mu zlin­czo­wa­nie. Murzyni są głupsi i udo­wad­nia nam to cała historia! Zawsze mieli problem z wytwo­rze­niem praw­dzi­wej cywi­li­za­cji i nadawali się jedynie do pracy na roli swoich panów.

 • http://www.blogger.com/profile/17994544213781349365 Tomasz Kwiat­kow­ski

  Nie znam się jakoś spe­cjal­nie na historii i geo­gra­fii, ale jako że o biologii a zwłasz­cza neu­ro­lo­gii mam dość spore pojęcie to stwier­dzam, że pan Watson nie miał podstaw do takiego stwier­dze­nia. Moje wyja­śnie­nie jest proste — W Afryce są są niefajne warunki kli­ma­tyczne (susze, upały itd.) co hamuje rozwój. Druga sprawa — homo sapiens pojawił się jakieś 200 tys. lat temu a praw­dziwa cywi­li­za­cja powstała sto­sun­kowo niedawno. Czemu biali nie zbu­do­wali samo­lo­tów i kom­pu­te­rów np. 20 tys. lat temu? Bo nie było okazji. Zbieg różnych oko­licz­no­ści pozwolił im się rozwinąć sto­sun­kowo niedawno. Być może gdyby Afryka pozo­stała odizo­lo­wana to za kilka tysięcy lat murzyni wytwo­rzy­liby zaawan­so­waną tech­no­lo­gię.
  Możecie więc zapytać czemu obecnie żyjący ciem­no­skó­rzy np. w Ameryce i Europie mają gorsze osią­gnię­cia i więcej wśród nich prze­stęp­ców. To tez jest proste — ich pra pra pra (…) dziad­ko­wie byli w dużej części nie­wol­ni­kami co ich potomkom dało gorszy start. Poza tym praw­dziwa równość prawna ras w USA pojawiła się dopiero niedawno. Co za tym idzie więcej czarnych niż białych rodzi się w biednych rodzi­nach przez co trudniej im coś osiągnąć. Za kil­ka­dzie­siąt lat różnica ta zapewne się zatrze.

  • Ano­ny­mous

   Tylko jak wyja­śnisz fakt że po znie­sie­niu nie­wol­nic­twa zaczęto spro­wa­dzać azjatów do USA i nie trak­to­wano ich jako równych , a dziś ich status spo­łeczny jest wyższy nie tylko od czarnych ale i od białych.

  • Ano­ny­mous

   Jeszcze jedno badania pokazały że czarne dzieci wycho­wy­wane przez biasłych rodziców też maja nizsze IQ jak to wyja­śnisz?

 • H_D

  Sprawa jest nie­roz­strzy­gniona dopóki nikt nie przed­stawi bez­po­śred­nich dowodów na różnice w inte­li­gen­cji (btw. czym jest inte­li­gen­cja?) pomiędzy rasami. Zawsze przed takim pro­ble­mem trzeba zadać sobie pytanie “Czy to możliwe?”.
  Moim zdaniem jak naj­bar­dziej. Rasy ukształ­to­wały się po tysią­cach lat izolacji, w tym czasie doszło do zmian gene­tycz­nych względem pier­wot­nego “czło­wieka”. Skoro różnią się wyglądem, to dlaczego nie miałyby się różnić wewnętrzną budową mózgu. Każda rasa musiała zmierzyć się z innnymi pro­ble­mami, człowiek w środ­ko­wej Afryce rozwijał się w innych warun­kach niż człowek we wschod­niej Azji.
  Te moje “tysiące lat” oczy­wi­ście mogą nie wystar­czyć do zmian w inte­li­gen­cji, ale z drugiej strony wcale nie trzeba wielkiej zmiany żeby naruszyć tak deli­katną struk­turę jaką jest mózg. Tu można zadać kolejne pytanie: Czy jeśli prze­nie­siemy się w czasie u porwiemy niemowle ze sta­ro­żyt­nego Babilonu i umie­ścimy we współ­cze­snej rodzinie, to jakie będzie ono miało wyniki w nauce?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Bo różnice w wyglą­dzie są tymi naj­prost­szymi, które można wykształ­cić zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­ciej. Zobacz jak prędko zwięk­szyła się róż­no­rod­ność w obrębie pso­wa­tych i koto­wa­tych.

   Jeżeli ewolucja w ciągu zaledwie kil­ku­na­stu tysięcy lat, spo­wo­do­wa­łaby odczu­walne zmiany w mózgach, to tym bardziej powin­ni­śmy dostrze­gać różnice w innych czę­ściach układu ner­wo­wego. Z kolei same różnice w budowie mózgów powinny rzutować na coś więcej niż “inte­li­gen­cję”. Dlaczego sektory odpo­wie­dzialne za zmysły lub pamięć miałyby być u wszyst­kich iden­tyczne, a jedynie zdol­no­ści inte­lek­tu­alne się odróż­niać? Czy sama budowa mózgu osoby czar­no­skó­rej jest inna? A może neuronów? Z tego co wiem, nic takiego nie ma miejsca.

   W jednym artykule natra­fi­łem na stwier­dze­nie, że niemowlę urodzone 20 tysięcy lat temu, oddane na wycho­wa­nie dzi­siej­szej rodzinie, praw­do­po­dob­nie nie róż­ni­łoby się od swoich rówie­śni­ków.

 • Ano­ny­mous

  Chcac byc poli­po­prawny sam zape­dzi­les sie w kozi rog.
  Afro­ame­ry­ka­nin jak sama nazwa wskazuje to Ame­ry­ka­nin pocho­dze­nia Afry­kan­skiego.
  Jesli chcesz poli­po­praw­nie nazwac murzyna z Europy to pisz Afro­eu­ro­pej­czyk, w Azji Afro­azjata, a w Austra­lii Afro­au­stra­lij­czyk.
  Prawda, ze nie dosc ze to glupie to jeszcze skad masz wiedziec z jakiego kon­ty­netu dany osobnik pochodzi?
  To jest murzyn lub czar­no­skory ot tak po prostu, nie ma w tym niczego obra­zli­wego.

  Za duzo filmow z Usa i pozniej w Polsce na murzyna mowi sie Afro­AME­RY­KA­NIN, choc kom­plet­nie nic go z Ameryka nie laczy.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   W zasadzie nie zależało mi tu na poli­tycz­nej hiper­po­praw­no­ści. Zdanie prof. Watsona, odnosiło się do wszyst­kich przed­sta­wi­cieli rasy czarnej. Dla ści­sło­ści usunę “Afro­ame­ry­ka­nów” z tekstu.

 • http://www.blogger.com/profile/10528883981154766376 Michał Łaszczyk

  Świe­żutki tekst z dnia wczo­raj­szego: Should Research on Race and IQ Be Banned?. Według mnie debata nad rasą i inte­li­gen­cją jest o tyle ułomna, że badamy mgliste i mało pre­cy­zyjne pojęcia jakimi są zarówno inte­li­gen­cja jak i rasa. W dodatku potworne trud­no­ści meto­do­lo­giczne, w oddzie­le­niu tego, co w inte­li­gen­cji jest wrodzone a co nabyte. Według mnie, pytanie o inte­li­gen­cje poszcze­gól­nych ras nie mieści się w gra­ni­cach pytań nauko­wych i przy­po­mina dylemat, czy ładni ludzi są mądrzejsi od brzyd­kich. Rozumiem, że Adam uważa, iż istnieją tu jakieś fakty i dane, więc zapewne się ze mną nie zgodzi.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Dlaczego nie? Również uważam inte­li­gen­cję za pojęcie bardzo abs­trak­cyjne (podobnie jak parametr IQ), na które składa się pewnie wiele pomniej­szych cech. Ale nawet postrze­ga­jąc sprawę w tak ogólnym zarysie, wątpię czy można dowieść inte­lek­tu­al­nego zróż­ni­co­wa­nia ras. Skoro przy odpo­wied­nich warun­kach, czar­no­skó­rzy mogą zostawać leka­rzami, praw­ni­kami, poli­ty­kami, naukow­cami itp. to naj­wy­raź­niej geny tu nie stoją na prze­szko­dzie.

 • Ano­ny­mous

  “rzekome zróż­ni­co­wa­nie umysłowe między nacjami na poziomie gene­tycz­nym nie istnieje bądź jest zanie­dby­wal­nie małe”

  Czynniki śro­do­wi­skowe mają ogromny wpływ na szeroko rozu­mianą inte­li­gen­cję i to w zasadzie jest jasne. Ale na jakiej pod­sta­wie twier­dzisz, jak wyżej? Czy są badania które to jed­no­znacz­nie potwier­dzają? Jeśli tak to OK, ale jeśli nie ma, to znaczy że należy ten temat badać. A badać to znaczy stawiać hipotezy, choćby nie wiem jak bardzo się ktoś miał obrazić.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie badamy mózgów od wczoraj. Można znaleźć infor­ma­cje o tym jak to naukowcy odna­leźli jakąś zmianę np. w mózgu psy­cho­paty; albo o tym, że mózgi kobiet różnią się od męskich. Czy mamy coś takiego w przy­padku osób czar­no­skó­rych? Jeżeli nie, to należy założyć — z braku innych prze­sła­nek — że ich inte­li­gen­cja jest taka sama jak białych. Nie widzę podstaw aby wycho­dzić od tezy prze­ciw­nej i trak­to­wać murzynów jako głup­szych do czasu udo­wod­nie­nia, że to nie prawda.

  • Ano­ny­mous

   “Nie badamy mózgów od wczoraj.” — to prawda, przy czym dalej nie wiemy o nich prawie nic. Z przy­to­czo­nego cytatu Watson’a wnio­skuję, że chodzi raczej o badanie różnic genotypu.

   “Nie widzę podstaw aby wycho­dzić od tezy prze­ciw­nej”

   Od jakiej tezy wycho­dzimy, zależy od tego jakie mamy prze­słanki do jej posta­wie­nia i meto­do­lo­gii badań, możemy przecież coś udo­wod­nić nie wprost. Watson pisze przecież że “badania pokazują inaczej”, więc jakieś prze­słanki ma (chyba że łże).

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie chcę tu nazywać nikogo kłamcą, zwłasz­cza, że Watson osta­tecz­nie się ukorzył i wszystko odszcze­kał. Być może to nie kwestia krę­tac­twa a odmien­nej inter­pre­ta­cji doświad­czeń?

   Jego słowa nie wywołały wyłącz­nie burzy medial­nej, ale również w spo­łecz­no­ści naukowej. M.in. prof. Francis Collins — jego kolega po fachu — nazwał tezę Watsona bzdurą, mówiąc o tym, że badania ludz­kiego genotypu w żadnym razie jej nie uza­sad­niają.

   O mózgu rze­czy­wi­ście wiemy tyle co nic; podobnie jak o DNA (mimo wszystko). Jeżeli jednak, wedle dzi­siej­szej wiedzy różnic bio­lo­gicz­nych nie widać, to trzeba założyć, że poło­że­nie Afryki wynika z innych przyczyn. Każdy może mieć tu własną opinię, swoją własną uza­sad­ni­łem w tekście i komen­ta­rzach.

 • http://www.blogger.com/profile/07153408556515243869 Isinlor

  Ten komen­tarz został usunięty przez autora.

 • http://www.blogger.com/profile/07153408556515243869 Isinlor

  “Kom­plet­nie nie­zro­zu­miały jest dla mnie nato­miast mit ponad­prze­cięt­nie inte­li­gent­nych Azjatów.“
  Ludzie za inte­li­gent­nych uważają nie tylko wybit­nych naukow­ców, ale również osoby dobrze radzące sobie w szkole, a szkolny system oce­nia­nia promuje osoby pra­co­wite i sys­te­ma­tyczne. Uważam, że mit ponad­prze­cięt­nie inte­li­gent­nego Azjaty to tak naprawdę mit ponad­prze­cięt­nie pra­co­wi­tego Azjaty.

  “Bo różnice w wyglą­dzie są tymi naj­prost­szymi, które można wykształ­cić zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­ciej. Zobacz jak prędko zwięk­szyła się róż­no­rod­ność w obrębie pso­wa­tych i koto­wa­tych.“
  Różne rasy psów są wyraźnie zróż­ni­co­wane również pod względem inte­li­gen­cji, cha­rak­teru itd.

  Doko­na­nia naukowe przed­sta­wi­cieli jakiejś grupy ludzi wydają się być zależne od uwa­run­ko­wań kul­tu­ro­wych tej grupy. Za bardzo wyra­zi­sty przykład mogą służyć muzuł­ma­nie. Niegdyś kraje muzuł­mań­skie były centrum naukowym świata po której to naukowej domi­na­cji mamy znane wszyst­kim pozostałości(cyfry arabskie, zero itp.). Wystar­czyło spro­wa­dzić mate­ma­tykę do roli pomiotu szatana i pufff… “inte­li­gen­cja” muzuł­ma­nów znikła, nie odra­dza­jąc się do dziś.

  Tak więc kultura wyraźnie wpływa na sposób myślenia, a roz­wi­ja­nie różnych sche­ma­tów myślo­wych poprzez utrwa­la­nie musi mieć wpływ na budowę mózgu. Wg mnie ludzie nie muszą dzie­dzi­czyć “inte­li­gen­cji” tylko gene­tycz­nie, mogą ją dzie­dzi­czyć również poprzez śro­do­wi­sko w którym żyją. Wydaje mi się, że wręcz można by porów­ny­wać poten­cjał różnych kultur jako całości z lepszym efektem, niż patrzeć się na wyżyny inte­lek­tu­alne czy średnią inte­li­gen­cje danej grupy.

  Ciekawa jest tutaj również kwestia kobiet i mężczyzn. Ponoć wśród facetów jest więcej durni i inte­li­gen­tów niż wśród kobiet, nato­miast wśród kobiet więcej prze­cięt­nych osób niż wśród facetów — inny rozkład na krzywej dzwo­no­wej, a jednak inte­li­gen­cja średnia na tym samym poziomie.

 • Ano­ny­mous

  a ja myślałem że o tym nie wolno pisać?

 • http://odpady.blog.pl/ odpady.blog.pl

  Bardzo ciekawy tekst… przy­jem­nie się czyta:)
  Pozdra­wiam
  Tomasz A. — odpady.blog.pl

 • Ano­ny­mous

  Bul­wer­su­jące jest to, że w Stanach więk­szość uczelni wpro­wa­dziła system obni­żo­nych kry­te­riów rekru­ta­cji dla mniej­szo­ści etnicz­nych, dodat­kowe punkty za rasę (nie wiedzę i umie­jęt­no­ści!!!) dostają głównie Murzyni i Latynosi. To jest rasizm i krzyw­dze­nie rasy białej!

 • james­go­bio

  W kon­tek­ście rasa-inte­li­gen­cja nie ma dowodów na żadną kono­ta­cję, a jeżeli już to jest to nie­znaczna pre­dys­po­zy­cja, tak samo jak kobiety są nie­pre­dy­sty­no­wane do zawodów tech­nicz­nych, a mimo to nie brak kobiet inży­nie­rów.
  Nato­miast ww problem polega na tym, że naukowca, noblistę totalnie zmie­szano z błotem za rzucenie tezy. Nawet jeżeli teza jest nie­praw­dziwa lub brak jej dowodów to należało mu to wytknąć w dyskusji. Watson’owi znisz­czono karierę aka­de­micką i naukową, odwołano zapro­sze­nia na wykłady, semi­na­ria itd. Stał się persona non grata, ofiarą ostra­cy­zmu, bo wyraził nie­po­pu­larny pogląd. Dla mnie to zwykła cenzura, nic więcej.

 • kmw

  No i autor murzy­no­fil nie ma racji. Azjaci nam zaczęli uciekać tak jak jeszcze bardziej w tyle zostali Murzyni. Mamienie kogo­kol­wiek że Murzyn to tak samo inte­li­gentny zwierz jak Biały to tylko dema­go­gia poli­tycz­nie popraw­nych idiotów jak autor tego, nazwijmy artykułu. Pokaą mi czarnych sza­chi­stów w czołówce świa­to­wej a zmienie zdanie i wszystko odszcze­kam.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   No i komen­tu­jący murzy­no­fob nie ma racji, ale co gorsza nie prze­czy­tał tekstu oraz bru­tal­nie gwałci logikę. Nie odniósł się w swoim, nazwijmy to komen­ta­rzu, do argu­men­tów posta­wio­nych w tekście, samemu rzucając czymś, czego średnio roz­gar­nięty człowiek by się wstydził.

   “Pokaą mi czarnych sza­chi­stów w czołówce świa­to­wej a zmienie zdanie i wszystko odszcze­kam”.

   Widzę ranking naj­lep­szych sza­chi­stów na świecie i dostrze­gam np. sporą nad­re­pre­zen­ta­cję oby­wa­teli Rosji i byłego ZSRR (ponad 20 nazwisk). Idąc za tą pokrętną logiką, nale­ża­łoby zacząć zasta­na­wiać się nad wyż­szo­ścią cywi­li­za­cji wschod­nio­eu­ro­pej­skiej nad resztą świata i tym, dlaczego Rosjanie są naj­in­te­li­gent­niej­szą nacją planety. Problem polega na tym, że przy bada­niach IQ prze­ciętny Rosjanin wcale nie znajduje się w czołówce. Nie widać też nad­re­pre­zen­ta­cji Rosjan w suk­ce­sach nauko­wych. Wykaż mi więc rele­want­ność listy naj­lep­szych sza­chi­stów dla powyż­szego tematu, a wtedy wszystko odszcze­kam. W innym razie uznam to jedynie za komen­tarz demagoga-idioty silącego się na walkę z wyima­gi­no­waną poli­tyczną popraw­no­ścią. Ale na pewno takim nie jesteś, prawda?

   • Tomasz

    “Widzę ranking naj­lep­szych sza­chi­stów na świecie i dostrze­gam np. sporą nad­re­pre­zen­ta­cję oby­wa­teli Rosji i byłego ZSRR (ponad 20 nazwisk). Idąc za tą pokrętną logiką, nale­ża­łoby zacząć zasta­na­wiać się nad wyż­szo­ścią cywi­li­za­cji wschod­nio­eu­ro­pej­skiej nad resztą świata i tym, dlaczego Rosjanie są naj­in­te­li­gent­niej­szą nacją planety”

    W tym rankingu jest bardzo wielu wielu Rosjan ponieważ jako rasa biała stan­dar­dowo są bardziej inte­li­gentni niż czarni więc mają pre­dys­po­zy­cje inte­lek­tu­alne do szachów i ciężko w tym kierunku trenują. Nato­miast nie ma w tym rankingu czarnych ponieważ jako rasa czarna stan­dar­dowo są mniej inte­li­gentni a więc nie mają pre­dys­po­zy­cji inte­lek­tu­al­nych do szachów i w związku z tym nawet cięzka praca raczej nie pomoże.

    Podobnie jest z nauko­wa­cami otrzy­mu­ją­cymi nagrody Nobla. W USA żyja murzyni w ogromnej liczbie i pakuje się tam ogromne pie­nią­dze w naukę a mimo to nie ma lub niemalże nie ma czarnych nobli­stów z USA w dzie­dzi­nach nauko­wych ponieważ stan­dar­dowo nie mają oni pre­dys­po­zy­cji inte­lek­tu­al­nych do nauki w związku z tym nawet pie­nią­dze nie pomogą.

    To nie jest przy­pa­dek że kon­ty­nent murzynów — Afryka — to w zde­cy­do­wa­nej wiek­szo­ści bieda, głód, brud, przemoc, wojny i pato­lo­gia. Afryka jest taka nie dlatego że byłi kolo­niami, tylko byli kolo­niami dlatego że są mniej inte­li­gentni a jak ktoś jest mało bystry to na tym świecie jest wyko­rzy­sty­wany przez sil­niej­szych. Na Japonie spadły dwie bomby atomowe i prze­grali wojnę a mimo to kil­ka­dzie­siąt la póżniej zostali… potęgą tech­no­lo­giczną. Kolonie tym­cza­sem były duzo wcze­śniej a mimo to Afryka to z grubsza śmietnik bo z powodu niższej inte­li­gen­cji są mniej zaradni. Szczę­scie Afry­ka­nów że w Afryce są tak bardzo nie­sprzy­ja­jące warunki pogodowe dla białego czło­wieka bo inaczej z powodu swojej nizszej inte­li­gen­cji zosta­liby juz dawno temu wyrżnieci a ich ziemie w całości zajęte przez bialego czło­wieka.

 • Kuba Kermit

  Po co pisac takie wypociny nic nie wnoszace do tematu…?
  Nt nobli­stow, skoro bylo ich 100 w fizycze /chemi to Polska sta­ty­stycz­nie wypada ok, w lite­ra­tu­rze tak samo.
  Szukajac prawdy mozna zajrzec do sta­ty­styk, oczy­wi­scie brak sta­ty­styk , a nawet odwo­la­nia do nich, bo meteoda pomia­rowa zła nawet nie wiadomo jaka metoda co mierzaca ale zla.
  Huma­ni­sci dobrze ze nie robicie niczego co musi stac albo dzialac a logiki robicie kurwe.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   No właśnie Kermit? Po co piszesz coś co nie tylko nie wnosi nic do tematu, a na dodatek baj­du­rzysz? W każdej z dziedzin przy­znano już po około 200 Nagród Nobla: 210 z fizyki, 181 z chemii i 216 z medycyny (nie wiem dlaczego wtry­niasz tu lite­ra­turę, która podobnie jak i nagroda pokojowa, nie świadczy o zaawan­so­wa­niu cywi­li­za­cyj­nym i naukowym). Opcjo­nal­nie można by wziąć pod lupę inne słynne wyróż­nie­nia, jak np. medal Fieldsa — tego Polak jednak nigdy nie uzyskał.

   Mamy więc około 600 nauko­wych Nobli, w tym 2 zdobyte przez jedną osobę urodzoną na tery­to­rium Polski. To jak wiesz jest jakieś 0,3% całości. Przy tym jednak, Skło­dow­ska wspiera tezę z tekstu, że większe zna­cze­nie niż rzekoma inte­li­gen­cja danej nacji, mają warunki finan­sowe i orga­ni­za­cyjne. Wszakże Maria osią­gnęła swoje laury prze­by­wa­jąc na obczyź­nie — podobnie do wielu innych legend polskiej nauki.

   • Kuba Kermit

    Porow­nu­jesz skale 40 mln kraju do 7 mld ludzi, wychodzi ze sta­no­wimy okolo, 0,57 % ludz­ko­sci wiec wynik 0,3 % jest w miare zblizony !? A ile jest osob czar­no­sko­rych , ponad 1 mld ? i 0 nobli w dzie­dzi­nach scislych…

    Poza tym niezla igno­ranca piszac o tym ze Polakom nie udalo sie nawet otrzec o te nagrody skory nomi­na­cji mielismy wiele — Brawo za doin­for­mo­wa­nie i pisanie na ten temat artykułu !!!

    Zgadzam sie ze stwier­dze­niem ze na nagrody glownie wplywa ‘zaplecze’ ale w artykule bro­nia­cym rownosci inte­li­gen­cji (przy­naj­mniej tak mi sie wydaje) nie ma ani jednego sen­sow­nego argu­mentu a nawet nie swia­do­mie podajesz takie przeciw.

    ORAZ zdanie : ”

    Poszu­ku­jąc w tym wszyst­kim ździe­bełka prawdy, możemy zajrzeć do sta­ty­styk. Te, jak powszech­nie wiadomo, nawet przy pra­wi­dło­wej metodzie, sku­tecz­nie zaciem­niają obraz rze­czy­wi­sto­ści

    - nie podajesz ani jednej sta­ty­styki
    — z gory zakla­dasz ze sa bledne badania — nie wiadomo jakie ale zaciem­niaja
    — no to kurwa nic nie badajmy najlpiej haha, idz do lekarza na prze­swie­tle­nie i mu stwier­dzi ze badania zaciem­niaja rze­czy­wi­stosc, aaa powiedz mu to przed badaniem — bo jeszcze nie wiesz jakie bedzies mial ale na pewno zaciem­nia.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    I znowu się pod­kła­dasz. 7 miliar­dów ludzi żyje na Ziemi obecnie, przy czym więk­szość w ode­rwa­niu od zaawan­so­wa­nej nauki i edukacji. Poza tym dziwnym trafem ten sam argument nie prze­szka­dza mniej ludnej od Polski Szwaj­ca­rii, Szwecji, Holandii czy Belgii.

    “Poza tym niezla igno­ranca piszac o tym ze Polakom nie udalo sie nawet otrzec o te nagrody skory nomi­na­cji mielismy wiele — Brawo za doin­for­mo­wa­nie i pisanie na ten temat artykułu !!!”

    Nie wiesz za bardzo jak działają Nagrody Nobla, prawda? I nie wiem gdzie napi­sa­łem coś o ocie­ra­niu. Tak na mar­gi­ne­sie, nie stawiaj spacji przed znakami inter­punk­cyj­nymi, bo oczy bolą.

    “nie ma ani jednego sen­sow­nego argu­mentu a nawet nie swia­do­mie podajesz takie przeciw.”

    To go prze­czy­taj. Długi nie jest.

    “- z gory zakla­dasz ze sa bledne badania — nie wiadomo jakie ale zaciem­niaja”

    Przecież właśnie o nich roz­ma­wiamy: taką fałszywą sta­ty­styką jest cho­ciażby liczba nagród Nobla, na którą bardzo często ludzie powołują się w tego typu dys­ku­sjach. No bo dlaczego Afry­ka­nie nie otrzy­mują Nobli? A no dlatego, że ich infra­struk­tura naukowa nawet nie raczkuje, zaś walcząc na co dzień o prze­trwa­nie trudno bawić się w abs­trak­cyjne dzie­dziny wiedzy.

    “- no to kurwa nic nie badajmy najlpiej haha, idz do lekarza na prze­swie­tle­nie i mu stwier­dzi ze badania zaciem­niaja rze­czy­wi­stosc, aaa powiedz mu to przed badaniem — bo jeszcze nie wiesz jakie bedzies mial ale na pewno zaciem­nia.”

    Masz jakiś problem z arty­ku­ło­wa­niem myśli? Nie denerwuj się tyle. Z kon­tek­stu mógłbyś się domyślić, że chodzi o badania z zakresu nauk spo­łecz­nych — i tak, pod­trzy­muję opinię, że te bardzo często zaciem­niają obraz rze­czy­wi­sto­ści. Nie chodzi o to, że są fałszywe, ale prze­ciętny Kowalski nie potrafi z nich wyciągać wniosków (naj­prost­szy przykład: nie­odróż­nia­nie średniej zarobków od mediany). To potwier­dzi chyba każdy sta­ty­styk.

   • Kuba Kermit

    Czyli sam podajesz sta­ty­styki które nie mają sensu i piszesz ze są bez sensu — po co, na siłę coś udo­wad­niasz
    Skoro odno­śni­kiem do sta­ty­styk miała być sekcja o nobli­stach to pisz spojnie w jednym akapicie.
    ‘Odpo­wia­da­jąc nie­grzecz­nie pytaniem na pytanie: dlaczego żaden polski nauko­wiec nie zbliżył się do naj­wyż­szych wyróż­nień’ a jak to nazwiesz jak nie to że się nawet nie otarli?
    Otrzec się i zbliżyć się to nie synonimy? Rozumiem że jako profesor dibie­ra­les ludzi do Nobla i znasz osoby kan­dy­du­jace ?? Skoro ich nazwiska są tajne przez 50 lat na pewno masz ba ten temat wiedzę z pierw­szej ręki i mozess o typ pisać i wyciągać wnioski.
    I dla ciebie argu­men­tem że japoń­czycy nie są intr­li­get­niejsi jest brak prac nauko­wych ale ten sam argument już nie ma mocy w stosunku do murzynow?
    Zasta­no­wił się wogole nad tym że właśnie tacy jak ty mani­pu­luja sta­ty­sty­kami, dopie­raja sobie infor­ma­cje jakie im potrzebne pomi­ja­jąc wazne ? -

    Zasta­na­wiam się po co pisać artykuł nawet opi­nio­twor­czy powo­łu­jąc się jedynie na badania bez sensu i pisząc że są bez sensu. Żeby na siłę coś udo­wod­nić. Jakbyś chciał coś obiek­tyw­nie przed­sta­wić to powo­łał­bys się na coś war­to­scio­wego i czegoś poszukal. Jak siades do tego tekstu bo artykuł to to nie jest, to opinie już miałeś i chciałeś ja tylko opu­bli­ko­wać, nie zależało ci na prawdzie.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Chłopie, czy Ty rozu­miesz to co czytasz? Właśnie cała ta żon­glerka sta­ty­sty­kami ma dowodzić tego jak bardzo są one bez­war­to­ściowe w dyskusji na temat rzekomej inte­li­gen­cji ras, narodów czy grup etnicz­nych. Wspo­mi­nasz o Japonii, znów pomi­ja­jąc to dlaczego powo­ła­łem akurat jej przykład jako ciekawy: bo akurat Japonia eko­no­micz­nie i cywi­li­za­cyj­nie nie odstaje od zachodu — dlatego nie mówiłem o Chinach, Wiet­na­mie czy Kambodży, a kon­kret­nie o Japoń­czy­kach. A jak ogar­niesz cało­kształt tekstu to zro­zu­miesz, czego jeszcze ten przykład dowodzi. Mimo ste­reo­typu ponad­prze­cięt­nych Azjatów, przy tych samych warun­kach eko­no­micz­nych osiągają w nauce tyle co biali. Nie więcej, nie mniej. “Rasa” nie ma tu zna­cze­nia. To jest konkret, który pomijasz za chwilę skarżąc się na rzekomy brak argu­men­tów. Myśl, potem komentuj.

    “Rozumiem że jako profesor dibie­ra­les ludzi do Nobla i znasz osoby kan­dy­du­jace ??”

    Prosiłem abyś nie stawiał spacji byle gdzie, pro­fe­so­rze. A odpo­wia­da­jąc na pytanie: każdego roku do każdego Nobla poszcze­gólne orga­ni­za­cje i kapituły zgła­szają po około 300 osób (!). Zna­le­zie­nie się w tym gremium raczej niewiele nam mówi o kondycji danej nacji, zwłasz­cza, że… Polaka mogą zgłosić polskie placówki.

    “Zasta­na­wiam się po co pisać artykuł nawet opi­nio­twor­czy powo­łu­jąc się jedynie na badania bez sensu i pisząc że są bez sensu.”

    Oczy­wi­ście zakła­dasz tu, że Twoje komen­ta­rze pozba­wione sensu nie są? ^^

    “Jakbyś chciał coś obiek­tyw­nie przed­sta­wić”

    Przed­sta­wi­łem, ale ciągle lawi­ru­jesz lub baga­te­li­zu­jesz. Skup się bardziej na treści niż na swoich prze­ko­na­niach i emocjach, a dyskusja będzie prostsza.

   • Kuba Kermit

    Ogolnie polecam sie zapoznac ze sta­ty­styka jak chcesz wycigac wnioski na grupie 600 ludzi i odnosic do popu­la­cji 7 mld to czysty idiotyzm. Takze po co wogole porow­nu­jesz Japonie do Zachodu skoro sam napi­sa­les ze to nie ma sensu?
    Nie ma sensu nie tylko ze wzgledu na roznice eko­ni­miczno-finanowe itp ale rowniez dla tego ze proba jest za mała pewnie kilkuset razy. Po co wiec to porow­nu­jesz i wycia­gasz wnioski ze WYDAJE CI SIE ze Azjaci nie sa bardziej intel­getni na tej pod­sta­wie? Kto tu lawiruje i uzywa tych sta­ty­styk w wygodny sposob?
    Rozumiem ze w koncu byles w tej komisji Nobla bo jedna wniosek sobie wyci­gna­les na temat Polakow. Rozumiem ze jak ktos zglasza kan­dy­data to dla Ciebie pewnie osoba mało war­to­sciowa — i wycia­gasz gowno wniosek myslac ze rzad polski ich wrzycal te kan­dy­da­tury bez sensu… NIE ZNASZ RZADNYCH FAKTOW A WYCIAGASZ WNIOSKI i jeszcze tego bronisz glupim argu­men­tem ze kan­dy­da­tury mogly byc lewe… Tak kazdy chcez siebie zrobic posmie­wi­sko zgla­sza­jac tam idiote. — Niezly wniosek wyssales z tego.

    Moze Ci przyj­dzie kiedys komus cos wytlu­ma­czyc co ty rozu­miesz bez analizy i zasta­no­wie­nia a dla niego to czarna magia i takiej bariery nie prze­sko­czysz — spo­tka­lem sie z 2 takimi przy­pad­kami ze euro­pej­skie dziecko z pod­sta­wowki dalo by rade a kto inny dorosly z czarnego ladu to byla bariera nie do przej­scia

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    “Takze po co wogole porow­nu­jesz Japonie do Zachodu skoro sam napi­sa­les ze to nie ma sensu?”

    Napi­sa­łem w jakim celu już chyba trzy­krot­nie.

    “Nie ma sensu nie tylko ze wzgledu na roznice eko­ni­miczno-finanowe itp ale rowniez dla tego ze proba jest za mała pewnie kilkuset razy.”

    Oczy­wi­ście. Ale zawsze można wymyślić próbę bardziej repre­zen­ta­tywną, np.: “spo­tka­lem sie z 2 takimi przy­pad­kami ze euro­pej­skie dziecko z pod­sta­wowki dalo by rade a kto inny dorosly z czarnego ladu to byla bariera nie do przej­scia”.

    “WYDAJE CI SIE ze Azjaci nie sa bardziej intel­getni na tej pod­sta­wie?”

    Ekhm, nie muszę mieć podstawy żeby sądzić, że czegoś nie ma. Potrze­buję nato­miast prze­sła­nek aby potwier­dzić, że pewne zjawisko wystę­puje. Pytanie więc brzmi, czy istnieje powód, dla którego należy uważać Azjatów — z powodów genetycznych/biologicznych — za realnie inte­li­gent­niej­szych od innych? Ja takowego nie dostrze­gam.

    “Rozumiem ze w koncu byles w tej komisji Nobla bo jedna wniosek sobie wyci­gna­les na temat Polakow.”

    Nie rozu­miesz. I ewi­dent­nie nie wiesz po co był ten przykład — bo przecież nie po to aby ubliżyć nam jako Polakom.

    “Rozumiem ze jak ktos zglasza kan­dy­data to dla Ciebie pewnie osoba mało war­to­sciowa — i wycia­gasz gowno wniosek myslac ze rzad polski ich wrzycal te kan­dy­da­tury bez sensu…”

    Co ma polski rząd do kan­dy­da­tur noblow­skich?

    “NIE ZNASZ RZADNYCH”

    Ekhm, zanim kogoś zaczniesz pouczać… a zresztą.

    “bronisz glupim argu­men­tem ze kan­dy­da­tury mogly byc lewe…”

    To rze­czy­wi­ście głupi argument. Na szczę­ście takiego nie wycią­gną­łem. Wiesz, że ciągle hiper­bo­li­zu­jesz, co jest wyjąt­kowo brzydkim zabie­giem?

 • dostałę raka

  Watson na rację — murzyni są głupsi od białych i są na to badania, np. książki Lynna i Van­ha­nena albo “The Bell Curve”. Nazy­wa­nie tego rasizmem to jedynie lewackie próby kne­blo­wa­nia osób mówią­cych prawdę.

  Swoją drogą Latynosi, Indianie, Eskimosi i Abo­ry­geni też są głupsi od białych. Za to żółci i żydzi asz­ke­na­zyj­scy są bardziej inte­li­gentni. Ale już żydo­mu­rzyni (czy też murzydzi, jak kto woli), czyli Fela­szo­wie, znów są głupsi.

  Postrze­ga­nie murzynów jako głupich przez brak osią­gnięć cywi­li­za­cyj­nych jest słuszny — fak­tycz­nie żadnych nie mają i wynika to z tego, że fak­tycz­nie są głupsi.

  “To, że IQ oby­wa­teli Nigerii jest średnio o 5 punktów niższe od IQ Polaka, nie oznacza, że Ty lub ja jesteśmy inte­li­gent­niejsi od przy­pad­kowo spo­tka­nego Nige­ryj­czyka.”

  Dobre sobie. Nie 5, tylko raczej 30, czyli dwa odchy­le­nia stan­dar­dowe.

  “Mia­no­wi­cie, rzekome zróż­ni­co­wa­nie umysłowe między nacjami na poziomie gene­tycz­nym nie istnieje bądź jest zanie­dby­wal­nie małe”

  Jest to kłamstwo. Hie­rar­chia ras wygląda tak (od naj­głup­szej):

  Abo­ry­geni < murzyni z Afryki < murzyni z USA < Arabowie, Latynosi i Eskimosi < biali < żółci (Chiń­czycy, Japoń­czycy, Kore­ań­czycy, w tym ci z północy) < żydzi asz­ke­na­zyj­scy

  “a ewen­tu­alny rozziew wynika głównie z przyczyn eko­no­micz­nych i stan­dardu życia na danym obszarze.”

  Niestety, ale IQ jest w ok. 80% zde­ter­mi­no­wane gene­tycz­nie, a zatem różnice w średnim IQ między rasami wynikają z genów. Oczy­wi­ście czynniki śro­do­wi­skowe mogą mieć spory wpływ, np. nie­do­ży­wie­nie obniża IQ. Jest to przy­czyna tego, że murzyni z Afryki są głupsi od murzynów z USA o 1 odchy­le­nie stan­dar­dowe. Nie ma to jednak wpływu na hie­rar­chię ras — murzyni w USA i Europie są głupsi, murzyni adop­to­wani przez białych są głupsi, murzyni w top rodzi­nach z top 10% dochodów są na tym samym poziomie co biali z rodzin z naj­niż­szych 10% dochodów (w USA).

  “pod ame­ry­kań­skim sztan­da­rem roz­wi­jały się naj­tęż­sze umysły XX wieku. Wybitne indy­wi­du­al­no­ści o różnym kolorze skóry”

  Znowu kłamstwo. Ile było wśród tych osób “o różnym kolorze skóry” czarnych, a ile białych? I dlaczego na usań­skich uczel­niach, które nie dys­kry­mi­nują białych (bo wiele tak robi) dominują głównie Azjaci?

 • dostałę raka

  “Wystar­czyło spro­wa­dzić mate­ma­tykę do roli pomiotu szatana i pufff… „inte­li­gen­cja” muzuł­ma­nów znikła, nie odra­dza­jąc się do dziś.”

  Jest to raczej bzdura. Przy­czyny głupoty muzuł­ma­nów mogą być różne. Być może było tak, że zgłupli oni dopiero po tym złotym wieku. Znaczna część muzuł­ma­nów jest wszakże głupia z powodów gene­tycz­nych, a przy­czyną tego jest kazi­rodz­two, obja­wia­jące się w mał­żeń­stwach z kuzynami. Dobrze to widać też w sta­ty­sty­kach upo­śle­dzo­nych dzieci — mimo, że Paki­stań­czycy stanowią 3% popu­la­cji UK, to paki­stań­skie dzieci stanowią 30% upo­śle­dzo­nych dzieci w UK. Kazi­rodz­two jest pochwa­lane w Koranie i prorok Mahomet je prak­ty­ko­wał, nie wiadomo jednak, kiedy dokład­nie się upo­wszech­niło. Nie jest też jedynym wytłu­ma­cze­niem, bo muzuł­ma­nie z krajów o małej ilości kazi­rodz­twa też są głupsi.

  “Wg mnie ludzie nie muszą dzie­dzi­czyć „inte­li­gen­cji” tylko gene­tycz­nie, mogą ją dzie­dzi­czyć również poprzez śro­do­wi­sko w którym żyją.”

  Wygląda jak atak na chochoła. Oczy­wi­ście, że inte­li­gen­cji nie dzie­dzi­czy się tylko gene­tycz­nie. Dzie­dzi­czy się ją w 80% pro­cen­tach gene­tycz­nie, zaś w 20% śro­do­wi­skowo, przy czym śro­do­wi­sko również się dzie­dzi­czy i również zależy ono od genów — to, jakie śro­do­wi­sko sobie człowiek skon­stru­uje, zależy od jego genów, np. ludzie inte­li­gentni często na swoje śro­do­wi­sko wybie­rają uczelnie wyższe.

  “Ponoć wśród facetów jest więcej durni i inte­li­gen­tów niż wśród kobiet, nato­miast wśród kobiet więcej prze­cięt­nych osób niż wśród facetów – inny rozkład na krzywej dzwo­no­wej, a jednak inte­li­gen­cja średnia na tym samym poziomie.”

  Jest to pomie­sza­nie prawdy z bzdurami. Po pierwsze, “inny rozkład na krzywej dzwo­no­wej” to oksy­mo­ron, bo sama ta krzywa jest kolo­kwial­nym okre­śle­niem rozkładu nor­mal­nego. Tak więc rozkład jest “taki sam”, czyli normalny, jednak z innymi para­me­trami — inną średnią i ochy­le­niem stan­dar­do­wym. Fak­tycz­nie więc męż­czyźni są bardziej zróż­ni­co­wani, a kobiety bardziej prze­ciętne. Nie jest jednak prawdą, że średnia jest taka sama — kobiety są głupsze, jednak tylko nie­znacz­nie.

 • Syl­we­ster Fiet

  Różnice istnieją i są dość wyraźne. Zakli­na­nie rze­czy­wi­sto­ści i popraw­ność poli­tyczna mogą tylko zaszko­dzić w ich niwe­lo­wa­niu.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Jeżeli przy­czyna byłaby bio­lo­giczna, to nie ma moż­li­wo­ści niwe­lo­wa­nia. Tyle, że nie ma dosta­tecz­nych prze­sła­nek aby coś takiego stwier­dzić. W tym rzecz i mówienie tu o mitycz­nej popraw­no­ści poli­tycz­nej niczego do tematu nie wnosi.

×