Czytaj dalej

Dzie­wiątki odcinek kon­ty­nu­uje tematykę ostat­nich etapów ewolucji gwiazdy. Tym razem prze­rzu­camy się na naj­ma­syw­niej­sze gwiazdy, które żyją krótko i odchodzą z wielkim hukiem jako super­nowe lub hiper­nowe. Ich pozo­sta­ło­ściami są jedne z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych obiektów wystę­pu­ją­cych w kosmosie: gwiazdy neu­tro­nowe i czarne dziury.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.