Czytaj dalej

Oglą­dal­ność ostat­nich odcinków aPytań, zwłasz­cza w porów­na­niu z pierw­szymi, wypada bardzo blado. Sytuacja o tyle dziwna, że przy­naj­mniej pod względem tech­nicz­nym, każdy nowy materiał jest lepszy od poprzed­niego. Mimo to, za wcześnie aby się zniechęcać.

Ósmy odcinek odpo­wiada pokrótce o ostat­nich etapach ewolucji gwiazdy. Przed­sta­wie­nie wszyst­kich warian­tów, okazało się cał­ko­wi­cie nie­wy­ko­nalne w ciągu zakła­da­nych 2 minut. Dlatego też, filmik dotyka jedynie gwiazd podob­nych Słońcu, a temat śmierci masyw­niej­szych obiektów i zwią­za­nych z nimi narodzin gwiazd neu­tro­no­wych oraz czarnych dziur, pozo­sta­wiam na raz następny. 
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.