Oglą­dal­ność ostat­nich odcinków aPytań, zwłasz­cza w porów­na­niu z pierw­szymi, wypada bardzo blado. Sytuacja o tyle dziwna, że przy­naj­mniej pod względem tech­nicz­nym, każdy nowy materiał jest lepszy od poprzed­niego. Mimo to, za wcześnie aby się znie­chę­cać.

Ósmy odcinek odpo­wiada pokrótce o ostat­nich etapach ewolucji gwiazdy. Przed­sta­wie­nie wszyst­kich warian­tów, okazało się cał­ko­wi­cie nie­wy­ko­nalne w ciągu zakła­da­nych 2 minut. Dlatego też, filmik dotyka jedynie gwiazd podob­nych Słońcu, a temat śmierci masyw­niej­szych obiektów i zwią­za­nych z nimi narodzin gwiazd neu­tro­no­wych oraz czarnych dziur, pozo­sta­wiam na raz następny.
 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Kapi­talny filmik, czekam na ciąg dalszy. A naj­bar­dziej bym chciał schemat wszyst­kich moż­li­wo­ści ewolucji gwiazdy, uwzględ­nia­jący granicę Chan­dra­se­kara, gwiazdy neu­tro­nowe i całą resztę tej otoczki 😛

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Trochę o tym pisałem w artykule o czarnych dziurach. aPytania są kie­ro­wane do total­nych laików, więc cudów bym się nie spo­dzie­wał =).

 • Ano­ny­mous

  Panie Adamie, oso­bi­ście nie dziwię się ostat­niej słabszej oglą­dal­no­ści. Zaglądam tutaj aby poczytac coś ze świata astro­fi­zyki, astro­nomi itp. Myślę, że taki jest profil bloga. Recenzje gier i oglą­da­nie czyjejs gry ala let­splaye z mine­craft to zupełnie nie ten temat. Bardzo się zatem cieszę ze seria z tą jakąs grą się zakoń­czyla. Prosze jednak nie brac mojego zdania zbyt serio gdyż to z pew­no­ścia odosob­niona opinia. Pozdra­wiam!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Przyj­muję krytykę, bo prawdę powie­dziaw­szy spo­dzie­wa­łem się tego typu głosów i świa­do­mie podjąłem ryzyko. Musisz jednak pamiętać o jednym — to blog. Ja też nie zawsze mam siłę i wenę aby płodzić ambitne artykuły popu­lar­no­nau­kowe. Poza tym chwytam się różnych tematów, byleby były związane z nauką. Kerbale nie znalazły się tu przy­pad­kiem — to gra związana z eks­plo­ra­cją kosmosu, co mogło nie­któ­rych zain­te­re­so­wać. Rozumiem przy tym, że wszyst­kim nie dogodzę.

 • Ano­ny­mous

  Haha, abso­lut­nie nie musi Pan nikomu dogadzać! Przecież to właśnie blog, można wrzucać tutaj cokol­wiek co się chce, nikomu nic do tego. Abso­lut­nie nie mam jakich­kol­wiek pre­ten­sji 🙂 Cieszę się, że przy­naj­mniej od czasu do czasu znajdę tutaj coś so mnie zain­te­re­suje i tyle. Chciałem jedynie podzie­lić się opinią nt. oglą­dal­no­ści gdyż od tego zaczął Pan wpis i nic więcej. Proszę się mną nie suge­ro­wać i działać swo­bod­nie!