Nie mając natchnie­nia do blo­go­wa­nia, posta­no­wi­łem odprężyć się przy dobrej grze kom­pu­te­ro­wej. Pomy­śla­łem jednak, że wybie­ra­jąc źródło rozrywki o odpo­wied­niej tematyce, mogę połączyć jedno z drugim. Plan jest nastę­pu­jący — przez siedem dni, codzien­nie będę zamiesz­czał krótkie relacje z kolej­nych etapów roz­grywki Kerbal Space Program, a na koniec pokuszę się o pod­su­mo­wa­nie i zre­cen­zo­wa­nie całej gry.


Dla tych, którym tytuł wpisu nic nie mówi: Kerbal Space Program to gra pozwa­la­jąca na swobodne kon­stru­owa­nie własnych rakiet, waha­dłow­ców, lądow­ni­ków, łazików, sond, stacji orbi­tal­nych i czego tam jeszcze chcecie; a następ­nie zapla­no­wa­nie i popro­wa­dze­nie dowol­nych misji z ich udziałem w symu­lo­wa­nym układzie pla­ne­tar­nym. Wersja 0.19 nie posiada jeszcze trybu kariery, dzięki czemu cele wyzna­czamy sobie sami — od wysłania  na orbitę prostego satelity, aż po zało­że­nie kolonii na naj­od­le­glej­szej planecie — przy czym niektóre projekty mogą stanowić nie lada wyzwanie logi­styczne.

Swoją przygodę z Ker­ba­lami zacząłem dość stan­dar­dowo, właśnie od próby zbu­do­wa­nia bez­za­ło­go­wego obiektu, zdolnego opuścić atmos­ferę Kerbinu i osiągnąć stabilną orbitę. Pierwsza rakieta (wła­ści­wie rakietka) otrzy­mała nazwę Dumuzi I.


Ładunek jest wyjąt­kowo lekki, więc maszynę zaopa­trzy­łem jedynie w dwa człony i maleńki napęd samego satelity. Pierwszy zbiornik paliwa został odrzu­cony już na wyso­ko­ści 5 km, ale przy drugiej próbie rakieta zdołała wyjść na odpo­wied­nią wysokość. 


Niestety w czasie operacji usta­wia­nia na odpo­wied­niej tra­jek­to­rii, okazało się, że brakuje energii elek­trycz­nej nawet do tego aby wysunąć panele sło­neczne, nie mówiąc o uru­cha­mia­niu innych pod­ze­spo­łów. Kary­godny błąd spo­wo­do­wał, że po krótkim pobycie w prze­strzeni satelita wpadł z powrotem w atmos­ferę.


W Dumuzi II nie powtó­rzy­łem błędu z zasi­la­niem, jednak nawet mimo dodat­ko­wych baterii, urzą­dze­nie nie osią­gnęło dosta­tecz­nej wyso­ko­ści, w końcu podzie­la­jąc los poprzed­nika.


Dopiero misja Dumuzi III okazała się praw­dzi­wym prze­ło­mem. Ta sama rakieta, z nie­wiel­kimi popraw­kami, pozwo­liła osiągnąć stabilną, choć bardzo niską orbitę — pierwszy sztuczny satelita okrążył Ziemię. Wyko­na­łem plan minimum, lecz na tym nie poprze­sta­łem. Następ­nym krokiem Kerbali było zbu­do­wa­nie lepszej rakiety, mogącej wynieść satelitę na wyższą wysokość.


Dumuzi IV wydatnie wzmoc­ni­łem, poprzez dodanie trzech silników na paliwo stałe, mających oddzie­lić się od rdzenia na wyso­ko­ści około 7 km.


90 km ponad powierzch­nią, satelita oderwał się od ostat­niego członu i przy pomocy maleń­kiego sil­niczka kory­go­wał kurs.


Pełen sukces. Satelita zary­so­wał piękną, niemal kołową orbitę na wyso­ko­ści ponad 200 km, z nie­rów­no­ścią mniejszą niż 5 km.


Następny krok po wystrze­le­niu pio­nier­skiego sztucz­nego satelity jest oczy­wi­sty — pora na pierw­szego czło­wieka kerbala w kosmosie. Relacja misji Enki już jutro.


 • Ano­ny­mous

  czekam na jakąś promocję na steamie. Świetna gra

 • http://www.blogger.com/profile/03603837607405946735 Civril

  Uwiel­biam, nie gralem, ale duzo widzia­lem w mate­ria­lach. Obnosze sie z zamiarem kupna. Tak BTW, gdzie nabyles swoj egzem­plarz? Steam? Czy strona tworcow?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Wersja Steam przez Allegro. Co ważne daje to dostęp do następ­nych aktu­ali­za­cji.

   O ile wiem, wersja 0.13 jest udo­stęp­niona freeware.

 • http://www.blogger.com/profile/09402082947130502358 Maciek

  można pobrać za darmo demko ze Steam

 • Ano­ny­mous

  Loty kosmiczne to raczej nie moja bajka. Gdyby to był symu­la­tor admirała floty kosmicz­nej (i nie mam tu na myśli sztam­po­wego RTSa) albo gene­ral­nie coś z gatunku grand strategy wargame to byłaby inna rozmowa. Mimo wszystko poob­ser­wuję, co tam będziesz robił.

 • http://www.blogger.com/profile/01160983097846117838 Drangir

  Bez­za­ło­gowa sonda na orbicie 200 km?

  That’s cute.

  Wiem wiem, dopiero zaczy­nasz 😀 Ja grałem dużo przy pre­mie­rze dema, to był hardkor, bez­na­dziejny tutorial i tylko jedno ciało nie­bie­skie do podbicia. Czekam na przecenę Steam, bo cena jest dla mnie absur­dalna :/
  I nie sądzę, żeby Kerbale były popu­larne choćby w części tak, jak Mine­craft (który dobija 10 000 000 sprze­da­nych kopii). Jest dużo bardziej wyma­ga­jący, bo w MC nie­sa­mo­witą budowlę można wznieść mając tylko pomysł i czas, w KSP to nie przej­dzie.

  @Anonimowy
  Mówisz o zupełnie innym typie gry. FTL jest bliższy, ale na dużo mniejszą skalę.

  • Zirciu

   @Dragin Jak masz odpo­wied­nią rakiete wyno­szącą to zrobisz wszystko ;p http://i.imgur.com/qBzxPEy.jpg

  • Ano­ny­mous

   Wiem. Dlatego mówię, że loty kosmiczne to nie moja bajka.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Oj tam, po prostu posta­no­wi­łem pokazać nawet swoje pierwsze, chwiejne kroki w Ker­ba­lach =). Oczy­wi­ście, po wstępnym obe­zna­niu z grą usa­do­wie­nie się na orbicie to czynność wyko­ny­wana machi­nal­nie, ale od czegoś trzeba zacząć.

 • Ser­ma­ciej

  Drogi trochę ten Kerbal. Jakie są ogra­ni­cze­nia w demie?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Szczerze mówiąc nie wiem jak wygląda demo, nato­miast w wersji 0.13, o ile pamiętam, mamy znacznie mniejszy wybór pod­ze­spo­łów.