Press ESC to close

Gotuj z astronautami!

Życie czło­wieka w prze­strzeni kosmicz­nej jest trudne. Ele­men­tarne czyn­no­ści jakich doko­nu­jemy na co dzień niemal bez zasta­no­wie­nia, ponad atmos­ferą okazują…