Czytaj dalej
Gdy pisałem o pla­no­wa­nych korek­tach w pro­wa­dze­niu bloga, któryś komen­tu­jący zapytał czy od tej chwili aTezy zmienią się w tabloid. Nie mogłem się powstrzy­mać i wyobra­zi­łem sobie, jak wyglą­da­łaby taka gazeta.


Żeby było cie­ka­wiej: więk­szość ze znaj­du­ją­cych się na okładce sensacji nauko­wych ma w sobie ziarnko prawdy, bądź posiada oparcie w poja­wia­ją­cych tu i ówdzie teoriach spi­sko­wych. Szcze­góły musicie jednak znaleźć sami.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.