Czytaj dalej
Miałem publi­ko­wać tekst zupełnie o czymś innym, ale nie­spo­dzie­wa­nie trafiłem na zda­rze­nie nie­cier­piące zwłoki. Jak wiecie lub nie, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści Polska wyśle w prze­strzeń kosmiczną swoje pierwsze satelity: Lema i Hewe­liu­sza. Dla promocji tej chwili Centrum Badań Kosmicz­nych PAN przy­go­to­wało świetną ini­cja­tywę “Zdjęcie w kosmos”.


Zabawa polega na wysy­ła­niu zdjęć lub filmów, które zostaną umiesz­czone na karcie pamięci zabranej w podróż przez pol­skiego satelitę. Niby nic wiel­kiego, ale przy­zna­cie, że moż­li­wość wysłania własnej treści w kosmos jest zachęcająca.

Jesteśmy zachwy­ceni, że projekt budowy pierw­szych polskich sate­li­tów spotkał się z tak dużym zain­te­re­so­wa­niem. Czekamy na zakoń­cze­nie akcji, aby móc zain­sta­lo­wać na Hewe­liu­szu pamięć z plikami zdjęć wyko­na­nych przez naszych fanów.
~ Tomasz Zawi­stow­ski, szef projektu 

Nie posiadam kota, którego mógłbym sfil­mo­wać, ani nie chcę aby moje zdjęcia zaj­mo­wały pamięć Hewe­liu­sza. Zapra­szam jednak do wspólnej ini­cja­tywy: jeżeli jeszcze nie wysła­li­ście żadnego mate­riału (a możliwe, że już to zro­bi­li­ście, bo zgło­szono już ponad 1000 foto­gra­fii i video), to poślijmy w prze­strzeń wspólną kartkę! =) Możecie złożyć podpis, zapisać życiowe motto, zacy­to­wać ulubioną piosenkę, kogoś pozdro­wić, wykonać prosty rysunek — treść nie­istotna, liczy się przecież wzięcie udziału w tym nie­co­dzien­nym wyda­rze­niu. Śmiało zbie­raj­cie też teksty od waszych chętnych zna­jo­mych i rodziny. Rzecz jasna, jeśli macie zdjęcie lub film, którym koniecz­nie się chcecie podzie­lić z wszech­świa­tem, to piszcie również samo­dziel­nie na skrzynkę programu. Wykażcie się inicjatywą!

Jeśli chodzi o kwestie tech­niczne: wystar­czy, że zeska­nu­je­cie bądź sfo­to­gra­fu­je­cie (byle z bliska i w dobrej roz­dziel­czo­ści) swój tekst, napisany odręcz­nie na białej kartce. Przybór do pisania w zasadzie dowolny, przy czym mile widziany byłby czarny atrament. Następ­nie swoje prace wysy­łaj­cie na maila lub wrzu­caj­cie linki w komen­ta­rzach. Resztą się już zajmę sam.

Przez to, że o akcji dopiero co się dowie­dzia­łem, nie mamy zbyt wiele czasu. Zgło­sze­nia są przyj­mo­wane do 31 stycznia, więc proszę o wysy­ła­nie swoich zapisków naj­póź­niej do wtorku 29 stycznia, tak żebym zdążył bez­stre­sowo wszystko obrobić. Później przyj­dzie czas na pod­su­mo­wa­nie całej zabawy. 

Śpiesz­cie się, druga taka szansa się prędko nie nadarzy!

Źródło:
Brite-pl.pl
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.