Zawsze uważałem, że prostota i oszczęd­ność formy dodają uroku stronom inter­ne­to­wym, a zwłasz­cza blogom. Niestety czasy się zmie­niają i nawet cza­ru­jący piórem poeta zato­nąłby w inter­ne­to­wym morzu spamu, bez odpo­wied­niego opa­ko­wa­nia.


Za poetę się wpraw­dzie nie uważam, ale również nie chciał­bym aby moja praca została ominięta tylko dlatego, bo poten­cjalny czy­tel­nik wyłączył aTezy, osą­dziw­szy je po niezbyt atrak­cyj­nej okładce.

Nie żeby dotych­cza­sowy layout mi prze­szka­dzał, wręcz odwrot­nie, uważałem go za dość funk­cjo­nalny i nie­gry­zący oka (białym sza­blo­nom mówię nie!). Poko­le­nia, mniej lub bardziej znanych blogerów, pokazały jednak, że nie wypada zbyt długo opierać się na domyśl­nym sza­blo­nie i trzeba inter­nau­tom zaofe­ro­wać coś barw­niej­szego.

Właśnie z tego powodu doko­na­łem pewnej moder­ni­za­cji. Gra­fi­kiem ani webma­ste­rem nie jestem, spe­cjal­nie wyra­fi­no­wa­nym gustem również nie dys­po­nuję, ale mam nadzieję, że obecna odsłona bloga pre­zen­tuje się choć odrobinę lepiej od poprzed­niej. Pomniej­sze poprawki będą doko­ny­wane jeszcze w ciągu naj­bliż­szych dni, więc w razie czego możecie zgłaszać uwagi tudzież błędy, jeśli takie zauwa­ży­cie.

Planuję również pewną ewolucję aTez pod względem tre­ścio­wym. Nic wiel­kiego — prze­ana­li­zo­waw­szy parę spraw dosze­dłem do wniosku, że blog jest jakby… za mało blogowy. Spo­tka­łem się z opinią, że bloger popeł­nia­jący zbyt roz­wle­kłe wpisy nie szanuje czasu czy­tel­ni­ków, no i rzecz jasna, publi­kuje za rzadko. Lepiej napisać kilka krótkich notek, które prze­czyta tysiąc osób, czy stworzyć molocha, przez którego prze­brnie garstka? Tak naprawdę to pytanie do was.


 • Ano­ny­mous

  Moim zdaniem lepszym roz­wią­za­niem będzie pisanie dłuż­szych wpisów, ciekawie się takie czyta, a przy okazji można z nich wynieść więcej infor­ma­cji.

 • Ano­ny­mous

  Tylko ten czas ocze­ki­wa­nia.. Jest ciut doj­mu­jący.

 • Ano­ny­mous

  Sądzę, że warto podjąć ryzyko, spró­bo­wać. Chętnie poczytam i w “uwspół­cze­śnio­nej” formie. Dla samej higieny umy­sło­wej warto czasem machnąć coś innego.
  /Matus

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   [Do postów powyż­szych] Praw­do­po­dob­nie skończy się na szukaniu złotego środka — będę publi­ko­wał nieco krót­szych treści (zresztą takie się już zdarzały, tylko rzadko) a także luź­niej­szych; przy okazji nie rezy­gnu­jąc z pisania co jakiś czas nor­mal­nych, peł­no­war­to­ścio­wych arty­ku­łów. Niestety wszystko jest kwestią wiecznie bra­ku­ją­cego czasu.

 • Ano­ny­mous

  Krótkie teksty-czyli robi Pan tabloid?? I dlaczego nie widać od razu koen­ta­rzy? Chce je Pan ukryć?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Pewnie, że tabloid. Już mam przy­go­to­wane szkice: “Neil Tyson — czy naprawdę jest biały?”, “Z kim zdradza męża dr Mainzer”, oraz “Jaki tuning do wózka zafun­do­wał sobie Hawking”.

   A głupich komen­ta­rzy nie ukrywam; ja je bez­ce­re­mo­nial­nie wywalam.

 • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

  Nie ukrywam, że jasne litery na ciemnym tle trochę “gryzą” po oczach. Więc albo zmień tło, albo tekst publikuj w odcieniu szarości. Górny pasek odsy­ła­czy do postów — wydaje mi się, że lepiej byłoby gdyby miał auto­ma­tyczne prze­wi­ja­nie.
  Takie sugestie grafika 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Ok, dodałem nieco szarości do czcionki — nie wiem czy widać. Nato­miast auto­ma­tycz­nego prze­wi­ja­nia nie zrobię, zarówno z powodów tech­nicz­nych jak i w trosce o zacho­wa­nie resztek prostoty =).

 • Ano­ny­mous

  Zde­cy­do­wa­nie lepsze są długie, ciekawe wpisy. Nie ma sensu pisać tekstów do ludzi, którzy nie potrafią prze­trwać paru dłuż­szych akapitów.

 • Ano­ny­mous

  Proszę nie robić cenzury komen­ta­rzy!!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Jako takiego zatwier­dza­nia komen­ta­rzy nie ma (nie wiem dlaczego użyt­kow­nik kilka postów powyżej to sobie ubzdurał) i każda opinia wyświe­tla się od razu.

  • Ano­ny­mous

   A IMO taka cenzura się by przydała. Z przy­kro­ścią stwier­dzam że byłem już świad­kiem robienia zwykłego bydła na blogach (również na tym) i nie ma sensu karmić trolli. Jeżeli przy­bę­dzie tu jakiś zbul­wer­so­wany fun­da­men­ta­li­sta chcący tylko napisać: “big banga nie było jeste­ście głupi” to nie należy tego w ogóle upu­blicz­niać robiąc mu przy­sługę.

 • Ano­ny­mous

  Do ana­ni­mo­wego wyżej : a skąd wiesz że BB był? A może to Ty jesteś trollem?

  • Ano­ny­mous

   Stąd że był to mój pierwszy komen­tarz i nawet gdybym chciał nie miałem okazji nikogo strol­lo­wać.
   Z big bang to był przykład i chodziło nie o czyjeś zdanie a sposób jego wyra­że­nia.
   Pozdro­wie­nia dla kumatych -.O .

 • Kamil

  Nie żebym nie doceniał zapewne sporej włożonej w nowy wygląd pracy, ale jednak bardziej podobał mi się stary.
  No cóż, w końcu liczy się tekst, nie okładka 😉

 • H_D

  Jako, że cała cywi­li­za­cja dąży do uni­fi­ka­cji, to mam nadzieję, że i oko­ło­nau­kową blo­gos­ferę kiedyś dotknie to zjawisko.
  Chciał­bym żeby powstał blog zrze­sza­jący kilku(nastu?) blogerów piszą­cych na pokrewne tematy, taki twór miałby dużą liczbę tekstów, przez co zyski­wałby szybko na popu­lar­no­ści, a i mode­ro­wa­nie byłoby roz­ło­żone na więcej osób.
  Eh, marzenia…

 • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

  Nie ma czegoś takiego jak CZCIONKA kom­pu­te­rowa, jest KRÓJ PISMA!Czcionka jest dru­kar­ska, jak ta Guten­berga! Co do tekstu jest lepiej. Czekam na kolejny wpis;)

  • http://www.blogger.com/profile/10494457799658594301 Borys Emilian Rittev

   Nawet w word­pa­dzie gdy prze­su­niesz kursor nad pole z domyśl­nym napisem “Arial” wyświe­tli ci się pod­po­wiedź “Czcionka”. A Guten­berg nie stworzył czcionki, ale ruchomą czcionkę przy czym ten pierwszy wyraz jest nie­zmier­nie ważny. Nie odnoszę się do kroju pisma, gdyż (choć podej­rze­wam, że ma on ana­lo­giczne zna­cze­nie do słowa czcionka, ale w odnie­sie­niu do tekstów pisanych ręcznie)nie do końca jestem pewien co to jest, taki mój brak wiedzy ogólnej.

 • Ano­ny­mous

  Jeszcze raz powta­rzam-lepszy dostęp do komen­ta­rzy! Nie widać gdzie są i ile.Odpowiedzi na wiele pytań są ukryte w komentarzach(wszędzie ‚nie tylko na tym blogu)

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Prze­pra­szam, ale musisz dopre­cy­zo­wać, co oznacza “lepszy dostęp do komen­ta­rzy”. Aktu­al­nie, obok tytułu każdego wpisu po lewej, w eks­po­no­wa­nym, znajduje się dymek, a w nim liczba komen­ta­rzy. A ich treść pojawia się tam, gdzie przyjęło się umiesz­czać komen­ta­rze — czyli pod arty­ku­łem. Nie wiem, co tu można więcej wymyślić.

 • Ano­ny­mous

  dla mnie moze Pan pisać nawet z błedami ortograficznymi.byleby było mądrze i ciekawie.Dziś wszedzie pisze się byle co ale naj­waż­niej­sze ‑aby bylo ladnie i kolorowo.Nie zwraca sie uwagi na treść.Na szczę­ście ta fala tsunami która idzie wraz z kryzysem być może zre­se­tuje tą falę głupoty która opa­no­wała świat i Polskę.Pozdrawiam wszyst­kich…

 • Ano­ny­mous

  Bardzo mi się podoba! W poprzed­nim nie mogłem się odnaleźć. Dużo wyobraźni i chęci do pisania kolej­nych świet­nych arty­ku­łów. Pozdra­wiam Bartek

 • http://www.blogger.com/profile/13172465379947243624 Adrien Dzie­więć­set­dwu­dzie­sty­trzeci

  Długie wpisy pasują bardzo, bo ma Pan bardzo dobry warsztat, a i stresz­czać tak cie­ka­wych rzeczy nie bardzo się powinno 😉
  Z layoutu zmie­nił­bym tylko tło komen­ta­rzy — pod­świe­tla­jąc nie­rzadko wystę­pu­jące linki nie widzę pod­świe­tle­nia… Taki mały minus.