Czytaj dalej
Wielu naukow­ców zaj­mu­ją­cych się zgłę­bia­niem tajemnic kosmosu, wska­za­łoby wielki wybuch, jako naj­waż­niej­szą teorię drugiej połowy XX wieku. I pewnie mieliby rację.


Pierwszą poszlaką wska­zu­jącą na big bang było dostrze­że­nie przez Edwina Hubble’a faktu roz­sze­rza­nia się wszech­świata. Piąty odcinek aPytań traktuje o wyda­rze­niu, które ugrun­to­wało prze­ko­na­nia entu­zja­stów wiel­kiego wybuchu — odkryciu pro­mie­nio­wa­nia sta­no­wią­cego relikt narodzin kosmosu. Choć jego Penzias i Wilson nie należeli do czołówki naj­tęż­szych umysłów swojej epoki, dzięki szczę­ściu i zorien­to­wa­niu się w sytuacji, zdołali się zapisać w historii nauki, co potwier­dziła nadana im kil­ka­na­ście lat później nagroda Nobla.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.