Nie ma co zwalniać tempa. Kolejny pół­to­ra­mi­nu­towy materiał, tym razem doty­czący problemu anty­czą­stek i anty­ma­te­rii.

W porów­na­niu do pierw­szego odcinka, udało się poprawić jakość filmiku, zarówno pod względem dźwię­ko­wym jak i wizu­al­nym. Pierwszy raz możecie więc wybrać opcję HD.

 

Jak zwykle zachęcam do sukb­skry­bo­wa­nia, oce­nia­nia i dzie­le­nia się swoimi spo­strze­że­niami.

 • Ano­ny­mous

  Jeśli kie­dy­kol­wiek spotkasz swojego anty­ma­te­rial­nego bliź­niaka, nie podawaj mu ręki =)

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   powie­dział Michio Kaku =).

  • Ano­ny­mous

   Znów się nie pod­pi­sa­łem. Jakoś nigdy nie zwra­ca­łem uwagi na komen­ta­rze poniżej Twoich wpisów. Zwykle był to artykuł, więc przyj­mo­wa­łem go z dobro­dziej­stwem inwen­ta­rza. Uprzed­nio nie korciło mnie ku wyra­ża­niu pochlebstw/krytyki.

   Jednak ostatnio troszkę ostro wszedłeś (wciąż liczę na jeszcze wiele ‘kla­sycz­nych’ wpisów) w mul­ti­me­dialne blo­go­wa­nie i w tekście jawiła się prośba o opinie, więc jako anonim zapo­da­wa­łem treściwe, przy­datne w swojej per­cep­cji, porady by wspomóc Twoją dzia­łal­ność a także własną małą pasję.

   (cytat, pewnie o mnie w AMagu: Całość uzu­peł­niają “perełki” w postaci pod­ręcz­ni­ko­wych przy­kła­dów gra­fo­ma­nii. Widać, że ich autorzy nie mają kom­plet­nie pomysłów, żadnych wartych uwagi zain­te­re­so­wań, ale i tak silą się na quasi-filo­zo­ficzne teksty o niczym.)

   Czasem dziwnie się praw­do­po­do­bień­stwo układa..

   /Matus

 • Ano­ny­mous

  Świetne, chcę więcej. Jedna tylko drob­nostka — spróbuj nie ucinać tak dźwięku nagle na końcu, wycisz jakoś albo coś.

 • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

  Jedna uwaga, a wła­ści­wie kolejna wnio­sku­jąc z komen­ta­rza powyżej. Zwolnij tępo wypo­wie­dzi. Gonisz z tym jak “zając po miedzy” jakby to powie­dzieli moi rodzice 🙂

  • Ano­ny­mous

   Nie do końca. Z początku jest bardzo dobrze. Im dalej tym chyżej. Tylko sama końcówka za prędko. Reszta, jak dla mnie oczy­wi­sta, w porządku.
   /M

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Jest właśnie tak jak pisze Matus. Zwykłe tempo zmie­ni­łoby format i cały zamysł. I tak nieco zwol­ni­łem w porów­na­niu do odcinka poprzed­niego.

 • Ano­ny­mous

  Dla mnie tempo jest akurat w porządku tworzy taki hmm… klimat. Jak się czegoś nie wyłapie, można puścić jeszcze raz.

 • Ano­ny­mous

  Czemu kocie kpo­ju­jesz minu­te­phy­sics ? :LOL

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Z tego samego powodu, dla którego twórcy let’s playów powie­lają to co wymyślił pierwszy gracz nagry­wa­jący swoją zabawę.

   Bo mogę.

  • http://fiztaszki.pl/ tutmon

   Słabo ci to wychodzi, postaraj się zwrócić uwagę jak oni to robią. U nich rysowane obrazki wiążą się z narracja i ja uzu­peł­niają. U ciebie jest to cha­otyczna sekwen­cja losowych napisów i obrazków (bardzo niskiej jakości). Twoja narracja nic nie zyskuje przez te obrazki, równie dobrze mogłoby ich nie być. Jak nie umiesz rysować, spróbuj wyko­rzy­stać jakieś narzę­dzie do animacji czy pre­zen­ta­cji jak prezi, pod które możesz podłożyć głos. Popracuj też nad wyko­rzy­sta­niem tych dodatkow, one maja uzu­pel­niac twoja wypo­wiedź a nie ozdabiać.

   Powo­dze­nia!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie zro­zu­mia­łeś. Ja nie naśla­duję Minu­te­Phi­sics i jedyne co mnie łączy z tamtą twór­czo­ścią to zarys formy. Wierz lub nie, ale nie oglądam tego co on tworzy starając się prze­two­rzyć jego pomysły, bo byłby to zwykły plagiat. Robię swoje.

   Oczy­wi­ście sobie zapiszę w pamięci Twoją uwagę dot. obrazków i jeżeli takich opinii znajdzie się więcej, to wezmę ją sobie do serca. Na razie zde­cy­do­wana więk­szość oglą­da­ją­cych załapała klimat tan­det­nych rysunków i póki nic się nie zmieni, również nie mam zamiaru kom­bi­no­wać na siłę. Ostatnio sły­sza­łem zdanie kom­plet­nie prze­ciwne do Twojego — abym przy­pad­kiem nie próbował zmieniać tych ołów­ko­wych rysunków, bo ta luźna forma jest dobra. Jak wiadomo, nie da się wszyst­kim dogodzić.

  • http://www.fiztaszki.pl/ tutmon

   Nie odbieraj tego jako atak. JA nie wytykam Ci — naśla­du­jesz minu­te­phy­sics — skończ. Ja mówię ci jaki jest mój odbiór. Forma jest kopią minu­te­phy­sics, czy zamie­rzoną czy nie, to nie moja sprawa. Wskazuje ci tylko co oni robią zde­cy­do­wa­nie lepiej i czego możesz się od nich nauczyć, jeśli chcesz coś takiego robić. Poziom rysunków ‑rzcz gustu, mi się nie podobają, ale nie o tym mówię. Zwracam ci uwagę, że to co rysujesz nie wiąze się i nie uzu­peł­nia treści tak jak w minu­te­phy­sics.

   Piszę ci moje uwagi z nadzieją, że może opinia do czegoś ci się przyda i będziesz robił to co robisz coraz lepiej.

   Tak chciałem wyjaśnić, bo zauwa­ży­łem, że wiele komen­ta­rzy­od­bie­rasz jako per­sol­nalny atak i mal­kon­tenc­two.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Czy jeżeli napiszę coś bez doda­wa­nia emo­ti­ko­nek, to od razu przy­bie­ram postawę obronną/agresywną? Wręcz odwrot­nie. Wziąłem Twoją uwagę na poważnie i uważam, że chcesz dobrze. Jed­no­cze­śnie napi­sa­łem Ci prawdę — nie chcę się upo­dab­niać do żadnego innego vlogera. Ba! Teraz to boję się cokol­wiek oglądać, żeby nie sądzono mnie o plagiat.

   Nie wiem za bardzo co mam zrobić z Twoją drugą uwagą. Robię rysunki właśnie jako wizu­ali­za­cję tego o czym mówię. Koncept miał polegać na tym, że ilu­stra­cje pozwolą łatwiej przy­swoić szybko rzucaną treść. Po prostu nie bardzo wiem co kon­kret­nie powi­nie­nem zmienić. Niemniej, wierzę w Twoje szczere intencje =).

  • Ano­ny­mous

   E e Ty się AAA nie zapo­mi­naj! 😀 Wiesz dla kogo pro­wa­dzisz bloga robisz to dobrze i rób to dalej! Nie wiem jak inni zazna­jo­mieni ale mi taka forma bardzo odpo­wiada tak jak wcze­śniej odpo­wia­dały mi twoje teksty. Nie przegnij ze zmianami bo lepsze jest wrogiem dobrego czy jakoś tak.

   // Moro

 • Ano­ny­mous

  Polecam zaopa­trzyć się w miłe dla oka mazaczki jak w minu­tep­sy­chics, albo to co mają na Khan Academy kiedy tłumaczą fizykę.

  • Ano­ny­mous

   edit: albo możesz pod­szko­lić się troche w pro­gra­mach do edycji filmów i zrobić coś jak C.G.P. Grey, myślę, że dla Ciebie taka technika jest w sam raz.

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Całkiem przy­jemna forma, choć oso­bi­ście wolałem długie wywody.
  A jak już jesteśmy przy anty­ma­te­rii — na jakim poziomie nastę­puje ani­hi­la­cja? Czy ani­hi­luje się np. antywoda ze “zwykłym” piaskiem, czy muszą sobie odpo­wia­dać co do kwarka? Czy to w ogóle wiadomo, czy roz­wa­ża­nia są czysto teo­re­tyczne?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Roz­wa­ża­nia nie są do końca teo­re­tyczne, bo mamy doświad­cze­nia związane z anty­ato­mami wodoru. One też stanowią odpo­wiedź na Twoje pytanie: ich żywot trwał tysięczne części sekundy, bo bły­ska­wicz­nie ani­hi­lo­wały z oto­cze­niem.

 • Ano­ny­mous

  Ja miałbym wielką prośbę, mia­no­wi­cie chciał­bym tekstu w którym wymie­nił­byś warte uwagi blogi, fora, strony, kanały YT o tematyce podobnej do tej na Twoim blogu i oko­licz­nej. Chodzi mi o wia­ry­godne źródła infor­ma­cji, ciekawe zagad­nie­nia, odważne opinie, ale też o Twoje ulubione blogi, które możesz polecic.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Powtórzę to co stali bywalcy już pewnie słyszeli: zawsze naj­lep­szym źródłem wiedzy, nawet tej popu­lar­nej, są książki. W Polsce nie mamy zbyt roz­bu­do­wa­nej kultury popu­lar­no­nau­ko­wej, toteż sen­sow­nych blogów czy kanałów YT o tej tematyce zbyt wielu nie spo­tka­łem. Za to książek naj­lep­szych autorów tłumaczy się w bród (zwłasz­cza Pró­szyń­ski i S‑ka).

 • Ano­ny­mous

  I znowu na tym blogu kopio­wa­nie i oklepana wiedza popu­larno-naukowa powta­rzana przez amatora pozba­wio­nego grun­tow­nych podstaw. Brak jakiej­kol­wiek inwencji, rzut­ko­ści, głębi i własnych wniosków w temacie, co jest zro­zu­miałe, bo wnioski i inwencję można mieć tylko wtedy, gdy zna się tematykę od pod­szewki a nie powtarza źródła popu­larne. Kreujesz wize­ru­nek osoby znającej się na rzeczy a głupi dok­to­rant fizyki zagiąłby cię jednym pytaniem z tematu, który poru­szasz tym swoim auto­ry­ta­tyw­nym tonem. W swojej karierze popu­larno-nauko­wego kopisty idziesz jak widzę jeszcze dalej i ściągasz teraz kon­wen­cję innych kanałów na YT co już ci zresztą ktoś tu wytknął, pisząc o kanale Minu­te­Phy­sics.

  Może w końcu zrób coś ory­gi­nal­nego i mniej nadętego, skoro jesteś amatorem, to nie sil się na zgry­wa­nie pro­fe­sorka, bo to po prostu widać i jest to słabe.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Ciekawa sprawa, bo mam pod ręką właśnie dok­to­rantkę fizyki, jak i kilka innych “źródeł” wiedzy, którymi zawsze mogę się pode­przeć (i w razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści to robię). Jeśli więc widzisz jakieś kon­kretne nie­ści­sło­ści to możemy o nich pody­sku­to­wać. Racz również zauważyć, że do wszyst­kich swoich dłuż­szych tekstów dodaję pozycje lite­ra­tury, z której korzy­sta­łem. Przy aPy­ta­niach tego nie robię, bo serwuję w nich wiedzę na poziomie dość ele­men­tar­nym, taką przy którą nawet taki skromny amator jak ja, ma już wyrytą w głowie.

   Nigdy nie kre­owa­łem się na “auto­ry­tet” co wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­łem. Po lewej, w infor­ma­cjach “o mnie” zacząłem od słowa “amator”. Tak jak powstają dzie­siątki blogów o historii pisanych przez nie-histo­ry­ków, czy polityce two­rzo­nych przez nie-poli­to­lo­gów, tak człowiek ma prawo dać ujście swojemu hobby dzieląc się z innymi tym o czym się dowie­dział. Oczy­wi­ście myślę tu o innych ama­to­rach, ponieważ taki blog nigdy nie będzie skie­ro­wany do pro­fe­sjo­na­li­sty — stąd też cały Twój wywód jest… bez­przed­mio­towy.

   Mam tu też dylemat. Zwinąć “interes” bo dwóch czy trzech speców-anonimów stwier­dziło, że blog strasz­nie im się nie podoba (ale znajdą zawsze chwilę żeby go odwie­dzić i sko­men­to­wać — inte­re­su­jące); czy kon­ty­nu­ować w związku z kilkoma tysią­cami wyświe­tleń, dzie­siąt­kami lajków na YT i bardzo miłych komen­ta­rzy? Ciężka sprawa.

  • http://www.blogger.com/profile/17994544213781349365 Tomasz Kwiat­kow­ski

   Nie za bardzo rozumiem skąd u ciebie ta agresja. Szkoda mi z takimi ludźmi dys­ku­to­wać, więc pod­su­muję krótko: Jeśli Ci się nie podoba to nie czytaj. A naj­le­piej pokaż, że potra­fisz lepiej.

  • Ano­ny­mous

   A wy odpi­su­je­cie trollowi? Przecież to naj­zwy­klej­sze cze­pia­la­stwo — ‘wszystko jest złe, mi się nie podoba, zamknij bloga’. Albo gość ma w tym jakiś interes albo jakiś problem którego nie chce ujawnić.

 • Ano­ny­mous

  Iro­ni­zo­wać trzeba umieć Adamie. Zamykać bloga? Macie urojenia i widzicie tekst którego nie ma, czy jak? I Wypra­szam sobie trola. Rzuciłem wyłącz­nie kon­struk­tywną analizę słabych stron i pod­po­wie­dzia­łem co zrobić, by blog był lepszy. Od kiedy jest to tro­lo­wa­nie? Gdy­by­ście cokol­wiek wie­dzieli o mar­ke­tingu, rozu­mie­li­by­ście że taka opinia jest warta więcej niż waszych dziesięć pochwał.

  I nie, nie jestem specem. Na pewno nie od modelu stan­dar­do­wego bo nie ma takiego czło­wieka na Ziemi który byłby specem od modelu stan­dar­do­wego. To nie­kom­pletna, frag­men­ta­ryczna teoria, która może być w naj­lep­szym wypadku ledwie wierz­choł­kiem całości której nie widzimy a w naj­gor­szym wypadku jest nie­pe­ne­tro­walną, ilu­zo­ryczną inkar­na­cją czegoś zupełnie innego, i co tylko nasza zdolność poznaw­cza jest w stanie odebrać w taki akurat sposób.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Prze­czy­taj jeszcze raz to co napi­sa­łeś wcze­śniej, a później się zastanów czy miałem Twój wywód odebrać jako życzliwą “radę”. Pod­wa­ża­nie mojej wiedzy, której nie znasz (Przed każdym swoim tekstem, zapo­znaję się z odpo­wied­nią lite­ra­turą. Nigdy też nie porywam się na tematy na tyle zaawan­so­wane, że amator mógłby mieć problemy.) i insy­nu­owa­nie, że powi­nie­nem zająć się czymś innym, choć dwa pierwsze filmiki osią­gnęły lepsze wyniki niż ocze­ki­wa­łem (mimo, że się ciągle uczę spraw tech­nicz­nych) to trochę dziwna pomoc. I jeszcze ta krytyka mojego… tonu wypo­wie­dzi? Mówię cał­ko­wi­cie nor­mal­nie. Ocze­ku­jesz abym mówił z mniejszą pew­no­ścią? Mam grać, udawać coś? Nie wiem czy jakiś “głupi doktor by mnie zagiął”, ale abecadło, które przed­sta­wiam w aPy­ta­niach znam bardzo dobrze i traktuje je jako coś oczy­wi­stego.
   Z mojej strony EOT. Jeżeli chcesz następ­nym razem napisać uwagę to po prostu zrób to grzecz­niej.

  • Tom91

   Prze­czy­ta­łem niedawno ‘Kosmiczną Symfonię’, aktu­al­nie oglądam ‘aPytania’ i jestem niemile zasko­czony kilkoma komen­ta­rzami. Niby to tylko garstka mal­kon­ten­tów, jednak boli że inter­nauci nie potrafią niczego usza­no­wać. Autor hob­by­stycz­nie, ale przy tym bardzo ciekawie przed­sta­wia fizykę od prostej strony, a nie­któ­rych jak widać to boli. Umiecie lepiej serwować wia­do­mo­ści naukowe? W takim razie załóżcie bloga i pochwal­cie się swoimi umie­jęt­no­ściami.

 • H_D

  Niestety nie wszyscy studiują astro­fi­zykę, bo cóż, trzeba zarabiać na życie, więc nie każdy ma wiedzę szcze­gó­łową na te tematy. Ten blog i vblog ma (tak myślę) zachęcić amatorów do zdo­by­wa­nia wiedzy ponad to, co tworzy całą ciem­ną­masę, zale­wa­jącą powoli ten kraj.

 • http://www.blogger.com/profile/02262943106352528826 Anna Tycner

  Ten komen­tarz został usunięty przez admi­ni­stra­tora bloga.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Dziękuję za miłą opinię. Szkoda, że była tylko ładnym opa­ko­wa­niem dla mniej miłej reklamy serwisu znanego z roz­sy­ła­nia spamu.