W cieniu, po kryjomu przy­szy­ko­wa­łem całkiem nowy projekt mul­ti­me­dialny. Zało­że­nie jest proste — Astro­Py­ta­nia mają być krótkimi, lek­ko­straw­nymi fil­mi­kami skie­ro­wa­nymi do widza każdej kate­go­rii.

 

Wiem, że dopiero co roz­po­czą­łem aPod­ca­sty i nie zbierały one naj­gor­szych ocen, ale patrząc prawdzie w oczy — to nie to. Typem gawę­dzia­rza nigdy nie byłem i taka pro­duk­cja nigdy się nie wybije ponad kilku-kil­ku­na­stu stałych widzów. Oczy­wi­ście, dziękuję za wszelkie rady i wsparcie, ponieważ przy­da­dzą się tak czy inaczej.

A jakie są aPytania, każdy widzi. Posta­no­wi­łem z wad zrobić zalety, wyko­rzy­stać swoje marne zaplecze i nie­umie­jęt­ność ryso­wa­nia dla zro­bie­nia serii swoj­skiej, przy­stęp­nej, bez udawania pro­fe­sjo­na­li­zmu. Pewne wzorce zaczerp­ną­łem od anglo­ję­zycz­nych vlogerów: Wero­the­great oraz Minu­te­Phy­sics. Ci panowie wykonują świetną robotę i warto się od nich uczyć. 

Jak zawsze czekam na opinie i rady. Nie pogardzę również pyta­niami, na które mógłbym odpo­wie­dzieć w przy­szłych odcin­kach. Proszę tylko, aby były sto­sun­kowo proste, tak aby było możliwe ich omó­wie­nie w ciągu dwóch minut.


 • Ano­ny­mous

  Bardo fajne. Krótko, zwięźle, jasno i zro­zu­miale. Mam jednak nadzieje, że nie zre­zy­gnu­jesz całkiem z tej formy luźnego gadania jaką pre­zen­to­wały poprzed­nie trzy filmiki. Bo naprawdę słuchało mi się tego świetnie. Zwłasz­cza ostatni, o ludziach ata­ku­ją­cych Hawkinga, który prze­słu­cha­łem z 5 razy, za każdym dobrze się bawiąc 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Powiem Ci szczerze, że mnie pozy­tyw­nie zasko­czy­łeś z tym pod­ca­stem. Ale to też pewnie kwestia tego, że rzadko podoba mi się mój własny twór, a tego co nagrywam w ogóle boję się słuchać =). Przy tym co dziś wsta­wi­łem, jakby zrzucam z siebie część odpo­wie­dzial­no­ści — bo treść jest nad moją osobą.

   Nie wyklu­czam, że kiedyś dogram coś jeszcze. Może nabędę lepszy sprzęt, albo zbiegiem czasu po prostu polubię nagry­wa­nie — wtedy wrócę. Na razie chciał­bym nagrać kilka aPytań i zobaczyć jaki będzie odzew, również osób z zewnątrz.

 • Ano­ny­mous

  Mnie się bardzo podoba. Zatrzy­ma­łem się na nauce w pod­sta­wówce a widzę, że od tego czasu dużo się zmieniło 🙂 i upo­rząd­ko­wało…
  Nie­po­trzebne jakieś “koniec” na końcu. Powiedz co masz powie­dzieć i ew. się pożegnaj, albo zachęć do następ­nego odcinka.
  Podobają mi się rysunki: oszczędne, ale jasne i kon­kret­nie ilu­strują to co mówisz. Bardzo dobrze!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Materiał miał być trochę kiczo­waty i z dystan­sem, ale z tym końcem chyba fak­tycz­nie prze­gią­łem.

 • Ano­ny­mous

  Cuda wianki, kocia kupa na pół szklanki.

 • Ano­ny­mous

  Holi­styczne okej,tylko miej­scami zbyt krótki interwał czasowy na stra­wie­nie. Zwy­czaj­nie brniesz, truch­tasz dalej. Zaraz po kropce jak gdyby. Apytanie: Czemu całość teorii pięknie uni­fi­kuje się akurat w 11 wymia­rach…?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Rze­czy­wi­ście, mini­mal­nie muszę zwolnić.

   Temat podałeś zacny, ale obawiam się, że nie­zwy­kle trudny do obja­śnie­nia, chyba, że wcze­śniej przy­go­tuję coś o bardziej ele­men­tar­nego o wielkiej uni­fi­ka­cji.

  • Ano­ny­mous

   W takim wypadku wypada mi poprosić o roz­wi­kła­nie takiego pytania jak: Czym jest M‑teoria? Jeśli się uda, nada ono pewien grunt. Dopiero następ­nie mógłbyś ewen­tu­al­nie wyjaśnić upra­gnioną dla mnie zawiłość, skrytą pod zapy­ta­niem, które jakby w 1szej szarży posta­wi­łem.
   To już oczy­wi­ście Twoja wola i decyzja.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Wiesz, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji, to zachęcam do przej­rze­nia cyklu Kosmiczna Symfonia, a zwłasz­cza cz.5 — http://atezy.blogspot.com/2012/07/kosmiczna-symfonia-cz5-m-teoria.html

   Pewnie jakiś materiał w tych kli­ma­tach przy­go­tuję, ale siłą rzeczy nie będzie on raczej bardziej roz­bu­do­wany niż to co zawarłem w artykule =).

  • Ano­ny­mous

   Oczy­wi­ście dawno (piątkowy przegląd blogów na FA, tak to się zaczęło.. i trwa do dziś) miałem nie­sa­mo­witą przy­jem­ność przej­rzeć Twoje Magnum opus. Zarówno Kosmiczną symfonię i Kwanty nie do ogar­nię­cia. Wspa­niałe cykle. Od pryn­cy­piów przez aksjo­maty, a nawet po hipotezy.

   Projekt Apytanie zdaje mi się swoistym wyjściem z nauką ku ludziom, w sze­ro­kiej seman­tyki tego słowa zna­cze­niu (bez pejo­ra­tyw­nego wydźwięku, żadnej pau­pe­ry­za­cji). Niczym duchowy (misyjny) spad­ko­bierca Segana — Neil deGrasse Tyson. Może i dykcji niczym mistrz Carl nie posia­dasz (jeszcze!), lecz Wszystko przed Tobą..

   Wielce rad byłbym zobaczyć jak to w przy­stępny sposób (nie zrozum mnie źle, np. iż nie pojąłem abso­lut­nie niczego z cyklu Kosmicz­nej Symfonii) pró­bu­jesz nam klarować aspekty związane z posta­wio­nym pytaniem. Dla mnie wyja­śnie­nie pytania o 11 wymia­rach, podczas tego projektu, jest czymś więcej niż tylko fana­be­rią. To coś kom­plet­nie kon­fun­du­ją­cego, osza­ła­mia­ją­cego, wspa­nia­łego — wpłynąć sugestią na temat w blogu ulu­bio­nego autora sze­rze­nia wiedzy astro­fi­zycz­nej. Dziękuję. Za Twoje hobby, regu­lu­jące moją własną cie­ka­wość. Roz­pa­la­jące i zaspo­ka­ja­jące ją zarazem.

   /Matus

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Dziękuję za ten piękny komen­tarz.

   Nie pozo­staje mi nic innego, jak obiecać, że powstaną w przy­szło­ści odcinki doty­czące strunom i M‑Teorii.

 • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

  Pamiętaj, że rysunki mogę robić ja 😀 Bądź co bądź mam być gra­fi­kiem 😀 A propos masz może jakieś ciekawe dane sta­ty­styczne do opra­co­wa­nia gra­ficz­nego? Potrze­buję do projektu zali­cze­nio­wego 😀

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Czyżbyś nie doce­niała gracji z jaką kładę kreskę? Nawet nie wiesz z jakim pie­ty­zmem pod­cho­dzę do kartki. Zawsze miałem dwóje i tróje z przed­mio­tów arty­stycz­nych, ale gdyby moje nauczy­cielki zoba­czyły te dzieła, na pewno byłyby dumne!

   “A propos masz może jakieś ciekawe dane sta­ty­styczne do opra­co­wa­nia gra­ficz­nego? Potrze­buję do projektu zali­cze­nio­wego :D“
   Tzn.?

  • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

   Tzn. jakieś słupki z pro­cen­tami, taka sucha sta­ty­styka. Widzia­łeś jak są opra­co­wy­wane takie rzeczy, np. w Focusie? Coś w ty stylu muszę zrobić.

 • Ano­ny­mous

  Lubię to!

  Tak wiem, że wypo­wiedź mało treściwa, ale nie ma tu raczej więcej do gadania. Projekt jest lekki i fajny (jak astro­pa­ski) i czekam na więcej.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Może i mało treściwa, ale jak naj­bar­dziej przy­datna dla autora, który wie, że zmierza w dobrym kierunku =).

 • http://www.fiztaszki.pl/ marcin

  Słabo wychodzi ci naśla­do­wa­nie minu­te­phy­sics… nie znie­chę­caj się, ale do ory­gi­nału bardzo daleko. Poszukaj lepiej jakieś swojej formy wyrazu zamiast na siłę kopiować…

  dla zain­te­re­so­wa­nych: ory­gi­nalny kanał na YT minu­te­phy­sics. Świetna sprawa.