Nie od dziś wiadomo, że inter­nauci nie odpusz­czą nikomu, a wszech­obecne poczucie ano­ni­mo­wo­ści sprzyja mniej lub bardziej destruk­tyw­nemu trol­lin­gowi. Jako bonus, w poniż­szym odcinku przed­sta­wiam kolejny dowód na to, że pseu­do­nau­kowe portale to zło.

Oczy­wi­ście, nadal jestem w trakcie poszu­ki­wa­nia odpo­wied­niego stylu nagry­wa­nia aPod­ca­stu i chętnie przyjmę każdą radę. Jeżeli macie jakie­kol­wiek pomysły — doty­czące zarówno treści jak i spraw tech­nicz­nych — to walcie prosto z mostu. Aby nie być goło­słow­nym, udo­stęp­ni­łem dwie wersje tego odcinka: z pod­kła­dem muzycz­nym (ta poniżej) oraz pozba­wioną muzyki. Która jest przy­jaź­niej­sza dla waszych uszu?


I jeszcze jedno. Kto zgadnie o jakim “ostatnim” auto­ry­te­cie wspo­mnia­łem pod koniec filmiku?
 • http://www.blogger.com/profile/17994544213781349365 Tomasz Kwiat­kow­ski

  Nic dodać nic ująć. Mógłbym powie­dzieć dokład­nie to samo. Sam raczej nie zgadzam się w tej kwestii z panem Haw­kin­giem, ale mam do niego ogromny szacunek.
  Naj­gor­sze jest to, iż często to nie ludzie pokroju Dawkinsa odwodzą innych od wiary a właśnie takie inter­ne­towe oszołomy.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   O to, to. Zdarzyło mi się kiedyś powie­dzieć (lub napisać) dokład­nie to samo. Naj­więk­szy ateista nie potrafi tak znie­chę­cić do wiary jak “wierni” krzy­ka­cze, pre­zen­tu­jący często postawę odwrotną w stosunku do ide­olo­gii, którą repre­zen­tują.

  • Ano­ny­mous

   Nie prawda. Mnie takie mohery i katole tylko zagrze­wają do walki. Wiara za którą nie jesteś w stanie oddać życia to dupa nie wiara 😉

 • Ano­ny­mous

  Co tak długo zaj­mo­wała pro­duk­cja tego słu­cho­wi­ska. Napisz coś o super ziemiach, bo nie wiem gdzie lecieć na ferie zimowe 😀

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Niestety mam pewien problem tech­niczny związany z moim gardłem. Musiałem się nieźle namęczyć aby wypo­wie­dzieć wyraźnie kilka zdań bez kaszlu.

 • Ano­ny­mous

  Jak na bez uprzed­niego przy­go­to­wa­nia — świetnie. Melodia w tle — w porządku.

 • Ano­ny­mous

  @Anonimowy 9 listo­pada 2012 08:28

  Szkoda tylko, że dokład­nie to samo można powie­dzieć o stronie prze­ciw­nej, a Twoja wypo­wiedź jest tego dosko­na­łym przy­kła­dem.

 • Ser­ma­ciej

  Ten Laszlo to chyba był troll 😉

 • http://www.blogger.com/profile/03845498965691267589 Seba­stian Richter

  Strzelam, że auto­ry­tet inter­nau­tów to Janusz Korwin-Mikke.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Być może tak jest, ale chodziło mi o kogoś bardziej zasłu­żo­nego dla nauki =).

  • Ano­ny­mous

   To w takim razie czekam na następny odcinek bo się nie domyślam. P.S Bardzo trafna wypo­wiedź.

 • Ano­ny­mous

  Precz z auto­ry­ta­ry­zmem. Non stop wpaja nam się jakieś panteony wielkich, a nie uczy kry­tycz­nego myślenia i nie­uf­no­ści.

 • Ano­ny­mous

  Wpadłem tutaj pierwszy raz po pewnej przerwie i… niestety, zawio­dłem się trochę. Zamiast czarnych dziur i teorii strun roz­wa­ża­nia na temat trol­lingu i to tego naj­niż­szych lotów? Adamie, nie idź tą drogą.
  Są też plusy. Zawsze jest ciekawie się dowie­dzieć co też napisali “dzien­ni­ka­rze” portali inter­ne­to­wych: “infil­tra­cja wszech­świata”? Sir, you made my day.
  Co do muzyki — przy­jem­niej­sza jest chyba wersja z pod­kła­dem, zwłasz­cza, że jest tam obecny w roz­sąd­nej gło­śno­ści.
  Dołączę się do konkursu — skoro nie Korwin-Mikke, to może Neil deGrasse Tyson?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Cóż mogę rzecz. Chyba masz rację i pozo­staje mi obiecać poprawę. aPodcast miał dotyczyć tematów bliskich nauce, ale nie przy­bie­rać formy wykładu. Oso­bi­ście wolę tłu­ma­czyć pisząc niż mówiąc, a na w czasie takich wystą­pień wolałem raczej wyrażać opinie na jakiś temat. Tak aby włożyć w to jakąś cząstkę emocji.

   Ale zgadzam się z Twoją uwagą i pozo­staje mi zaprosić do świeżych aPytań oraz przy­szłych arty­ku­łów, które nie­wąt­pli­wie się w przy­szło­ści pojawią.

 • Ano­ny­mous

  Nassim Haramein gaaada­mit !