Pora na drugi odcinek aPod­ca­stu, w którym zgodnie z obiet­nicą polecam kilka książek o tematyce popu­lar­no­nau­ko­wej. Materiał mógł się ukazać wcze­śniej, ale plany pokrzy­żo­wał paskudny ból gardła — efekt tego co mamy za oknem. Nie prze­dłu­ża­jąc zapra­szam do słu­cha­nia.


 Wziąłem sobie do serca wasze rady. Przede wszyst­kim wymie­ni­łem mikrofon na nieco droższy lepszy. Oprócz tego wyeli­mi­no­wa­łem problem ze stereo (przy­naj­mniej w moich słu­chaw­kach głos nie robi pro­ble­mów), oraz wydłu­ży­łem nagranie do niemal 10 minut.

Jeżeli praca dała efekt to laj­kuj­cie, pole­caj­cie, sub­skry­buj­cie i tak dalej. Oczy­wi­ście wyra­żaj­cie też swoje opinie, zarówno o aPod­ca­scie jak i samych książ­kach, w komen­ta­rzach.

 • Ano­ny­mous

  A czytałeś może “Jeszcze krótszą historię czasu” Hawkinga? Jeśli tak to co o niej sądzisz? Czy lepsza od pier­wo­wzoru? Bo z tego co czytałem, autor poprawił te rzeczy, w których czy­tel­nicy często mieli problem ze zro­zu­mie­niem.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Przez 10 sekund drapałem się po głowie z myślą: “coś takiego czytałem”. I rze­czy­wi­ście! Jeden z roz­dzia­łów książki “Początek Wszech­świata” J. Barrowa zaty­tu­ło­wany jest “Czas — jeszcze krótsza historia”. Taka cie­ka­wostka.

   Nato­miast “Jeszcze Krótszej Historii Czasu” Hawkinga nie czytałem i z tego co widzę w opiniach — to już trzecia bliź­nia­cza praca tego naukowca. Prawdę mówiąc jestem tą mono­te­ma­tycz­no­ścią trochę zawie­dziony.

 • Ano­ny­mous

  Poprzedni podcast/mikrofon posiadał klimat gara­żo­wo­ści. Tutaj już tego troszkę brakuje. Nie zrozum mnie źle, ale zdaje się, iż wcze­śniej skrom­niej, pie­czo­ło­wi­ciej dobie­ra­łeś słowa oraz ton głosu. Oczy­wi­ście teraz też jest jak naj­bar­dziej w porządku. Śmielej, pewniej.Dobrze. Podkład muzyczny niestety na nie, przez cały czas podcastu akurat ten(?) — oj nie. Lekko po 5tej minucie roz­stra­jał to co sły­sza­łem. Bez melodii w tle łatwiej się skupić (ale może to tylko wina nie­traf­nego doboru akurat tego dźwięku). 1szy podcast był wysycony obrazem (tematyka tego wymagała), tutaj nato­miast bardziej asce­tyczny wymiar(także zgodnie z tematyką). Stwier­dzam tylko to co naj­bar­dziej zauwa­żalne. Wydłu­że­nie podcastu — świetnie.

 • Ano­ny­mous

  Ten komen­tarz został usunięty przez admi­ni­stra­tora bloga.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   I właśnie z powodów takich komen­ta­rzy jak ten, cieszę się, że na własnym blogu mogę dowolnie zarzą­dzać cenzurą. Żeby nie było, że nie odpo­wia­dam: gwiezd­nych pornoli nie będzie.

 • http://www.blogger.com/profile/13845679876195694024 Tomek Koło­dziej­czuk

  Książka, dzięki której jako dziecko zachwy­ci­łem się światem nauki to “W poszu­ki­wa­niu prawdy. Opo­wie­ści o nauce” Eirika Newth.

  Później, naj­waż­niej­szymi dla mnie książ­kami popu­lar­no­nau­ko­wymi zostały “Feynmana wykłady z fizyki” oraz “Samo­lubny gen” i “Roz­pla­ta­nie tęczy” Dawkinsa.

  Dzięki za podcast!