Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


Tag

astrocytaty

„Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wisko, lecz nie sięgają podstawy. A jeżeli zaprze­sta­jemy dalszego wbijania, to nie dlatego że się­gnę­liśmy trwałego gruntu. Prze­sta­jemy je wbijać dlatego, że pale tkwią dosta­tecznie mocno, aby unieść struk­turę. Przy­najm­niej tym­cza­sowo.”
— Karl Popper
„Czy fizyka jest nauką huma­ni­styczną? Tak, jeżeli fizykę uprawia artysta, a nie rze­mieślnik.”
— Michał Heller
„Powi­nienem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstydnym reduk­cjo­nistą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­kować do praw chemii. Wierzę ponadto, że prawa chemii można zre­du­kować do praw fizyki. Sądzę, że więk­szość chemików zgo­dzi­łaby się ze mną.”
— Stephen Hawking
„Na początku nie było nic. I rzekł Bóg: Niechaj stanie się świa­tłość! I dalej nic nie było, tylko teraz można to zobaczyć.”
— Sir Terry Prat­chett
„Właśnie czytałem niektóre z moich starych publi­kacji. I wiesz co? Kiedy skoń­czyłem, powie­działem sobie: Ruther­ford, mój chłopie, ale z Ciebie pie­kielnie bystry gość!”
— Ernest Ruther­ford
„Starając się zro­zu­mieć wszech­świat, dostrze­gamy jego wspa­nia­łość i skom­pli­ko­wany, dosko­nały porządek, daleko prze­wyż­sza­jący wyobra­żenia naszych przodków. Moim zdaniem, o wiele lepiej rozumieć wszech­świat takim jaki jest naprawdę, niż udawać, że jest taki jakbyśmy chcieli żeby był.”
— Carl Sagan
„Nie posiadam żadnych spe­cjal­nych talentów. Jestem tylko namiętnie ciekawy.”
— Albert Einstein