Naukowe TL;DR


Notki popu­lar­no­nau­kowe o krótszym i luź­niej­szym cha­rak­te­rze, zwłasz­cza odpo­wie­dzi na naj­cie­kaw­sze pytania czy­tel­ni­ków.

84 Articles
Komunikwanty – wrzesień 2017
Dlaczego Falcon lądował na oceanie?