Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 93

Bez kategorii

‚Gdy życie prawie wymarło’ – konkurs!

17th Lut '17

Tak, tak. Nadeszła wreszcie chwila, gdy licznik bywalców fanpejdża Kwantowo.pl, wskazał na okrągłe 10 tysięcy. Przy takiej okazji, naturalnie nie może zabraknąć konkursu.

Nie tracąc czasu, przejdźmy od razu do rzeczy. Dzięki uprzej­mości wydaw­nictwa Pró­szyński i S-ka, do rozdania mam trzy egzem­plarze pre­mie­rowej książki Gdy życie prawie wymarło. Tajem­nica naj­więk­szego masowego wymie­rania w dziejach Ziemi, autor­stwa Michaela Bentona, pro­fe­sora pale­on­to­logii krę­gowców na Uni­ver­sity of Bristol.
Masowe wymie­ranie z końca permu pod względem zasięgu nie miało sobie równych w historii naszej planety. Kata­klizm prze­trwał zaledwie co dzie­siąty żyjący na Ziemi gatunek, podczas gdy – dzięki dino­zaurom znacznie bardziej znana – kata­strofa kredowa pochło­nęła ich „tylko” połowę. To, co zasad­niczo różni oba wymie­rania, to szansa odro­dzenia się życia po kata­strofie.
Co mogło dopro­wa­dzić do takich spu­sto­szeń? Jaka globalna kata­strofa je wywołała? W książce „Gdy życie prawie wymarło” Michael J. Benton, reno­mo­wany bry­tyjski pale­on­tolog, opowiada o skom­pli­ko­wanej sekwencji wydarzeń, które 250 milionów lat temu uczyniły z Ziemi niemal martwą planetę.
Jak zwykle przy­go­to­wałem dla Was ory­gi­nalną zabawę, w której możecie wykazać się refleksem, wiedzą i wyobraźnią. Pod spodem widzicie pięt­na­ście zestawów ikon. Każdy z nich sym­bo­li­zuje tytuł jakiegoś kul­to­wego (no, może nie zawsze) science-fiction. Chodzi o filmy, choć część pozo­staje oczy­wi­ście ekra­ni­za­cjami odpo­wied­nich książek. Kolejne grafiki mogą was napro­wa­dzać dosłownie na tytuł, lub też mieć coś wspól­nego z treścią danego dzieła. Więk­szość zagadek wydaje się dość oczy­wista, więc o zwy­cię­stwie zapewne zade­cy­dują niuanse. Na nagrody mogą liczyć rzecz jasna ci, którzy naj­szyb­ciej podadzą poprawie pięt­na­ście nazw. Przy­po­minam jed­no­cze­śnie, że odpo­wiedzi należy podawać w komen­ta­rzach pod tym wpisem (nie na face­booku), które zostaną objęte mode­racją na czas trwania zabawy. Można się popra­wiać, ale wtedy liczona jest data ostat­niej edycji. Nie zapo­mnijcie też o dopi­sy­waniu swojego aktu­al­nego maila, aby ułatwić mi później kontakt z lau­re­atami. Poza egzem­pla­rzami kon­kur­so­wymi, dwa kolejne trafią do rąk hojnych mece­nasów z Patro­nite.
Do dzieła i dobrej zabawy. Byle do 20 tysięcy!

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • KG

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Ter­mi­nator

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kłoda

  1. E.T. 2. Atlas Chmur 3. Wojna Światów 4. Łowca Andro­idów 5. Dzień Nie­pod­le­głości 6. Znaki 7. Arrival (Nowy Początek) 8. Cube 9. Mar­sjanin 10. Kontakt 11.Matrix 12. Powrót do przy­szłości 13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia 14. Donnie Darko 15. Westworld

  e-mail: mariusz.kloda@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  Pierwsza próba:
  1. Mar­sjanie atakują
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Inter­stellar
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Pasa­że­rowie
  14. Alicja po drugiej stronie lustra
  15. Ter­mi­nator 2: Dzień Sądu

  Pozdra­wiam 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kłoda

  1. E.T. 2. Atlas Chmur 3. Wojna Światów 4. Łowca Andro­idów 5. Dzień Nie­pod­le­głości 6. Znaki 7. Arrival (Nowy Początek) 8. Cube 9. Mar­sjanin 10. Kontakt 11.Matrix 12. Powrót do przy­szłości 13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia 14. Donnie Darko 15. Westworld

  email: mariusz.kloda@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciej

  Moje odpo­wiedzi
  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głośi
  6. Inter­stellar
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Czerwona planeta
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. West world

  kontakt: maciej.pieczarka@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adam A

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Otchłań
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szłości
  13. Dzień, w którym stanęła ziemia
  14. Donny Darko
  15. Bardzo dziki zachód

  mail: adamadamczyk@poczta.onet.pl
  [nie, to nie jest żart, moi rodzice też mieli małą wyobraźnię :)]

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   To już wiem kto mi pod­pier­dzielił adres maila. 😉

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysztof Mań­kowski

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andriodów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Inter­stellar
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Donnie Darko
  14. Westworld
  km1314@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • mtvsz

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Kosmiczni Kowboje 

  mtvszm(at)gmail ..

  Chyba dobrze 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Stfur Andrzej

  Moje odpo­wiedzi. Adres mailowy: wawer1@wp.pl

  1 ET
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Blade Runner
  5 Dzień Nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marianna

  1.E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­nator.
  5. Dzień Nie­pod­le­głości.
  6.K-PAX( ale ni chu chu nie wiem co oznacza nie­bieska ikonka)
  7. Arrival( zgaduję, bo nie widziałam)
  8. Cube.
  9. Mar­sjanin.
  10. Kontakt.
  11. Matrix.
  12. Powrót do przy­szłości.
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia.
  14. Donnie Darkol( zgaduję, bo nie widziałam).
  15. Westworld.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.przyszloscjestekstra.pl Tomek

  1. Obcy w moim domu
  2. Atlas chmur
  3. Wojna swiatów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • kasder

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  karol.kaczmarekk@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Zbi­gniew­Cen­ti­pede

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót Do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Westworld

  kuba939@autograf.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • mtvsz

  Cześć, nie wiem czy doszedł mój komen­tarz, więc zamieszczę go jeszcze raz. Jeśli doszedł to prze­pra­szam, za zamie­szanie!

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem Przez Galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót Do Przy­szłości
  13. Dzień W Którym Zatrzy­mała Się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. To naj­trud­niejsze, mogę postawić na Kowboje i Obcy, bo to bardziej Sci-Fi, chociaż grafika jest pod­chwy­tliwa, mogłoby to również być Kosmiczni Kowboje, ale również Wild Wild West, chociaż to nie Sci-Fi 🙂

  mtvszm(at)gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Moje typy są nastę­pu­jące:

  1 ET Come Home
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez Galak­tykę
  7 Aliens vs Predator
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Inter­stellar
  15 Westworld lub Bardzo Dziki Zachód

  Zgadza się?
  yugolex@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mateusz

  mattias1471@gmail.com
  1 – Alf
  2 – Atlas Chmur
  3 – Wojna Światów
  4 – Łowca Andro­idów
  5 – Dzień Nie­pod­le­głośći
  6 – Straż­nicy Galak­tyki
  7 – Dystrykt 9
  8 – Cube
  10 – Kontakt
  11 – Matrix
  12 – Powrót do prze­szłości
  13 – Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 – Inwazja królików / Alicja w krainie czarów
  15 – Kowboje i obcy

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • PJK

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. The Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • KG

  Prze­pra­szam, że komen­tuję jeszcze raz, ale chciałam wyedy­tować komen­tarz, ale nie mogę go znaleźć 🙁
  1. ET
  2. atlas chmur
  3. wojna dwóch światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Westworld
  Mail to cesarzzimniok@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Cześć,
  Nie wiem czy coś źle klik­nąłem czy po prostu gdzieś się pomy­liłem, na wszelki wypadek – wrzucam swoje typy jeszcze raz:
  1 ET (Come Home), lub Bliskie spo­tkania IIIgo stopnia
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez Galak­tykę
  7 Aliens vs Predator
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 Inter­stellar
  15 Bardzo Dziki Zachód
  Mój e-mail: yugolex@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Myszkier

  1 – E.T.
  2 – Atlas chmur
  3 – Wojna światów
  4 – Łowca andro­idów
  5 – Dzień nie­pod­le­głości
  6 – Inter­steller
  7 – Nowy początek
  8 – Cube
  9 – Mar­sjanin
  10 – Kontakt
  11 – Matrix
  12 – Powrót do przy­szłości
  13 – Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 – Donnie Darko
  15 – Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kinga M.

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3, Elizjum
  4, łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pode­głości
  6, Inter­stellar
  7,Arrival
  8, Cube
  9, Mar­sjanin
  10, Kontakt
  11, Matrix
  12, 2012
  13, dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14, Farcape 😀
  15, Westword

  skundlona@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Gracjan Dogg

  1 E.T.
  2 Atlas chmur
  3 Wojna światów
  4 Ter­mi­nator
  5 dzień nie­pod­le­głości
  6
  7 Obcy
  8 piąty element
  9 Czerwona planeta
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 powrót do przy­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­małą się ziema
  14
  15
  Postaram się ofc uzu­pełnić

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Piotrek

  1 E.T.
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca Andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez Galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Wild Wild West
  🙂
  pecherz@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • GK

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Alien vs. Predator
  8. Cube
  9. The Martian
  10. Contact
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Mr Robot
  Część tytułów po angielsku, jeśli nie znałem pol­skiego tłu­ma­czenia.
  email: daneos@daneos.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Anna Sier­pińska

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Blade runner
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Ter­mi­nator

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Moja pro­po­zycja – takie mam sko­ja­rzenia… :
  1. Obcy na poddaszu
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­nator
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Inter­se­tllar (???)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Zapo­wiedź (??? ten królik) albo Inter­stellar 🙂
  15. WestWorld

  fajna zabawa 🙂 Pozdra­wiam
  ykee(kropka)tomasz(kropka)wolny (at) gmail

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Straż­nicy galak­tyki
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­geddon
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała sie ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  PS. : 13 ewen­tu­alnie też „Jądro ziemi” 🙂
  pozdra­wiam
  Kasia Zeta

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciek

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3.Avatar
  4.Łowca andro­idów
  5.Dzien nie­pod­le­głości
  6.Znaki
  7.Nowy początek
  8.Cube
  9.Marsjanin
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Podróż do przy­szłości
  13.2012
  14.Donnie Darko
  15.Bardzo dziki zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil Roszak

  1. Mar­sjanie
  2. NA SKRAJU JUTRA
  3. Odwró­ceni zako­chani
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Inter­stellar
  7. ARRIVAL / Nowy początek
  8. CUBE
  9. Mar­sjanin
  10.Oni żyją
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Faceci w czerni
  Mój mail: kamil.roszak98@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ryō Kyoku

  Dobry!

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andoidów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Pro­me­teusz
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Dzięki za świetną zabawę! W razie czego proszę o PW na FB (profil: Ryō Kyoku)
  PS. A propos nr 1, to w Straż­ni­kach Galak­tyki była scena, jak obcy porywają młodego Lorda spod szpitala, ale stawiam na E.T. ^^

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ryō Kyoku

  …i jeszcze raz, teraz bez lite­rówek:

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Pro­me­teusz
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Martyna

  1. E.T, 2.Atlas chmur, 3.Bitwa o Ziemię, 4.łowca andro­idów, 5.Dzień Nie­pod­le­głości, 6.Autostopem przez galak­tykę, 7.Nowy początek, 8.Cube, 9.Marsjanin, 10.Kontakt, 11.Matrix, 12.Powrót do przy­szłości, 13.Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia, 14.Donie Darko, 15. Bardzo dziki Zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Myszkier

  A nieee. 6. To Auto­stopem przez galak­tykę 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kinga M.

  Popra­wiam
  3. wojna światów
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  12. Back to the future
  14. dalej upieram się że Farscape ale pewnie nie więc z chęcią usłyszę co to

  skundlona@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Zamknąłem i nie mam jak poprawić
  1. myślę że to po prostu E.T. 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karol Biernat

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Woja Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. The Arrival
  8. The Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­małą się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Wild Wild West

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Jeszcze się poprawię, nr 1 to jednak ET 🙂 reszta bez zmian

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Seba­stian Karkut

  1. E.T.
  2. Clo­ver­field Lane 10
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­nator
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek – Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  s.karkut@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adi Sztuba

  Dobrze, dam te, które wiem, lub przy­pusz­czam. Niestety nie są to wszystkie, jednak mam nadzieję, że dostanę szansę, bo mam 13 lat i kanał na YT (pt. „Pale­on­to­logia TV”) o pale­on­to­logii i ta książka jest mi bardzo potrzebna 😛
  1 ET
  2
  3 Wojna światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Arma­gedon
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Siły pier­wotne
  15 Kowboje i obcy
  E mail – paleontologiatv@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Straż­nicy galak­tyki
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­geddon
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała sie ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  PS. : 13 ewen­tu­alnie też „Jądro ziemi” 🙂
  pozdra­wiam
  Kasia Zeta

  (ew. kontakt proszę na wia­do­mość prywatną na FB (profil z LHC)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Konrad

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Gwiezdne wrota (?)
  7. 2010: Odyseja kosmiczna
  8. Cube
  9. Auto­stopem przez galak­tykę
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kret Albinos

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  etwa@vp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karolina Mirowska

  1 E.T. the extra­ter­re­strial – E.T.
  2 Cloud atlas – Atlas chmur
  3 war of the worlds – wojna swiatow
  4 Blade Runner – Lowca andro­idow
  5 Inde­pen­dence Day – Dzien nie­pod­le­glosci
  6 Stra­znicy galak­tyki – Guar­dians of the galaxy
  7 Arrival – Nowy poczatek
  8 the Cube
  9 the Martian – Mar­sjanin
  10 Contact – Kontakt
  11 Matrix
  12 Back to the Future – Powrot do przy­szlosci
  13 The day the earth stood still – Dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Wild wild west – Bardzo dziki zachod

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Michał Cisowski

  1.„E.T.”
  2.„Atlas chmur”
  3.„Wojna światów”
  4.„Łowca andro­idów”
  5.„Dzień nie­pod­le­głości’
  6.„Autostopem przez galak­tykę”
  7.„Nowy początek”
  8.„Cube”
  9.„Marsjanin”
  10.„Kontakt”
  11.„Matrix”
  12.„Powrót do prze­szłości”
  13.„Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14.„Interstellar”
  15.„Westworld”
  mail to: m_cis@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Wojciech Lassmann

  1 Dom
  2 Atlas chmur
  3 Wojna Światow
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sjanin (ziemniak na marsie którego trzeba ratować XD?)
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole
  15 Westworld

  neurobotyk@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Luiza

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Inter­stellar
  7. Nowy początek
  8. The cube
  9. Mar­sjanin
  10. Z archiwum X.
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  luiza.mackowiak@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Radek

  1. ET
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld 

  Pozdra­wiam 🙂
  r-weber@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kozłowski

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. NECRONOMICON
  8. The Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  marian14_14@o2.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jade

  1. „E.T.”
  2. „Atlas chmur”
  3. „Wojna światów”
  4. „Komórka”
  5. „Dzień nie­pod­le­głości”
  6. „Inter­stellar”
  7. „Nowy początek”
  8. „Cube”
  9. „Mar­sjanin”
  10. „Kontakt”
  11. „Matrix”
  12. „Powrót do przy­szłości”
  13. „Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14. „Donnie Darko”
  15. „Westworld”

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał

  1 Obcy na poddaszu
  2 Atlas chmur
  3 Wojna światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 Donnie Darco
  15 Świat dzikiego zachodu

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Otaq

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Zew Cthulhu
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  g-dudek [małpa] tlen.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karolina Mirowska

  1 E.T. the extra­ter­re­strial – E.T.
  2 Cloud atlas – Atlas chmur
  3 war of the worlds – wojna swiatow
  4 Blade Runner – Lowca andro­idow
  5 Inde­pen­dence Day – Dzien nie­pod­le­glosci
  6 Stra­znicy galak­tyki – Guar­dians of the galaxy
  7 Arrival – Nowy poczatek
  8 the Cube
  9 the Martian – Mar­sjanin
  10 Contact – Kontakt
  11 Matrix
  12 Back to the Future – Powrot do przy­szlosci
  13 The day the earth stood still – Dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sławek Rajnik

  1.paul
  2.atlas chmur
  3.druga ziemia
  4. łowca andro­idów
  5. dzień nie­pod­le­głości
  6. znaki
  7. nowy początek
  8. Cube
  9.marsjanin
  10.kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szłości
  13. dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Fajna zabawa, z wielką chęcią się za to zabrałem z uwagi na to, że właśnie mam sesję;) Pewnie za późno już, ale to nic. Pozdra­wiam ser­decznie i czekam na nowe wpisy, uwiel­biam zaczy­tywać się w arty­ku­łach na tej stronie!:)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • https://www.artstation.com/artist/michera Michera

  1 E.T.
  2 Cloud Atlas
  3 War of the Worlds
  4 Łowca Andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­głości
  6 Inter­stellar
  7 Arrival
  8 Cube
  9 The Martian
  10 Contact
  11 The Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Adres: michaelmichera@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Arka­diusz Drew­czyński

  1 Znaki
  2 Mgła
  3 Wojna światów
  4 Oni żyją
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Inter­stellar
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień świstaka
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Vvornth

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  vvornth717@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Arka­diusz Drew­czyński

  1 Znaki
  2 Mgła
  3 Wojna światów
  4 Oni żyją
  5 Dzień nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień świstaka
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • manie­k122112

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Odyseja kosmiczna 2001
  7. Raport z Europy
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Ter­mi­nator 2

  maniek122112@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Seba­stian Gra­bowski

  1 – E.T.
  2 – Atlas chmur
  3 – Wojna światów
  4 – Łowca andro­idów
  5 – Dzień nie­pod­le­głości
  6 – Auto­stopem przez galak­tykę
  7 – Nowy początek
  8 – Cube
  9 – Mar­sjanin
  10 – Kontakt
  11 – Matrix
  12 – Powrót do przy­szłości
  13 – Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 – Donnie darko
  15 – West world

  sbsti94@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysztof Kaziura

  1.E.T.
  2.Atlas chmur
  3.Wojna światów
  4.Terminator
  5.Dzień nie­pod­le­głości
  6.Autostopem przez galak­tykę
  7.Nowy początek
  8.Cube
  9.Marsjanin
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do przy­szłości
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14.Donnie Darko
  15.Bardzo dziki zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil

  Witam,

  Przede wszystkim świetny konkurs! Oby tak dalej 🙂

  Oto moje typy odpo­wiedzi:

  1 Znaki
  2 Atlas chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­głości
  6 Auto­stopem przez galak­tykę
  7 Europa report
  8 Cube
  9 Mar­sjanin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szłości
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Alicja w krainie czarów
  15 Westworld

  Pozdra­wiam

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Paulina Fietko

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  paulina.fietko.lo@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • greylin

  1. Obcy na poddaszu
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7.
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10.
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14.
  15. Bardzo dziki zachód

  p.kaschuba@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • vivi

  1. „E.T”
  2. „Atlas chmur”
  3. „Wojna światów”
  4. „Łowca andro­idów”
  5. „Dzień nie­pod­le­głości”
  6. „Auto­stopem przez galak­tykę”
  7. „Nowy początek”
  8. „Cube”
  9. „Obcy”
  10. „Kontakt”
  11. „Matrix”
  12. „Powrót do przy­szłości”
  13. „Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia”
  14. „Inter­stellar”
  15. „Faceci w czerni” 

  smutnyjez123@gmail.com 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Zashi

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Avatar
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Straż­nicy Galak­tyki
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. The X Files
  11. The Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Łowcy andro­idów

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adam Polomka

  Witam, oto moje odpo­wiedzi 🙂
  1. E.T.
  2. Auto­stopem przez galak­tyke.
  3. Wojna światów.
  4. Blade runner.
  5. Dzień nie­pod­le­głości.
  6. Inter­stellar.
  7. Głebia.
  8. Cube.
  9. Mar­sjanin.
  10. Kontakt.
  11. Matrix.
  12. Powrót do prze­szłości.
  13. Dzień, w ktorym zatrzy­mała sie ziemia.
  14. Donnie Darko.
  15. Westland.

  E-mail: adampolomka@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Konrad Stelmach

  1.E.T.
  2.Atlas Chmur.
  3.Wojna Światów.
  4. Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. Obcy vs. Predator
  8.Cube.
  9.Marsjanin.
  10. Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do przy­szłości
  13.Dzień , w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole
  15. Chappie

  konrad.stelmach1@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • J.Szewczyk

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donie Darko
  15. Kowboje i obcy (?)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysiek

  1. Pro­me­teusz
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matriks
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Kwa­ran­tanna
  14. Donnie Darko albo Alicja w Krainie Czarów, obie wersje da się uza­sadnić, ale powiedzmy, że bardziej Alicja
  15. Bardzo dziki Zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Będzie kolejna poprawka… a kiedy wyniki?

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Inter­stellar (???)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Zapo­wiedź (???), Inter­stellar (???), Down the Rabbit-Wormhole (??)
  15. Westworld

  ykee(kropka)tomasz(kropka)wolny(małpka)gmail…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jade

  1. „E.T.”
  2. „Atlas chmur”
  3. „Wojna światów”
  4. „Komórka”
  5. „Dzień nie­pod­le­głości”
  6. „Auto­stopem przez galak­tykę”
  7. „Nowy początek”
  8. „Cube”
  9. „Mar­sjanin”
  10. „Kontakt”
  11. „Matrix”
  12. „Powrót do przy­szłości”
  13. „Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14. „Donnie Darko”
  15. „Westworld”

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał Karwat

  Cześć poniżej moje pro­po­zycje:
  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. lowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7.
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13.
  14. Podróż do wnętrza ziemi?
  15. Westworld

  I mój adres:
  rafal.karwat@gmail.com

  Dzięki że pro­wa­dzisz tak przy­jemny blog.

  Pozdra­wiam
  Rafał

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  No to 6 – Gwiezdne Wrota

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Paweł Marek

  1. E.T
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Mój mail: pawel.marek25@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marianna

  Nie ma już mode­racji? A człowiek się uze­wnętrznia 😉 Hmm spraw­dzam na innym kompie i chyba jest więc zosta­wiam:

  Aaaa. Wiem że za późno, ale korekta( dla satys­fakcji):
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę.
  Ta ikonka ni chu chu nie wygląda jak auto­sto­po­wicz 🙂
  tak przy okazji tylko nad­mienię, że na dniach pewnie nowego face­booka będę miała, bo mi konto zablo­ko­wali :)- a że nazwisko mam rzadkie( nie ma drugiej takiej osoby w PL) to nie chcę podawać praw­dzi­wego na fejsie. Tamto konto( Aleksa Andra) miałam spięte chyba z patro­nite- to się odezwę żebyś mnie dopisał do Kon­spi­ra­cyj­nego. A! I serio bez spiny czy pre­tensji- ale książki z wydaw­nictwa nie dostałam 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • berequel

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  9. Mar­sjanin
  11. Matrix
  12, Powrót do prze­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stellar

  Do 7. i 10 pasuje mi Arrival (Nowy początek), do 8 Cube, ale to horror jest ;). Na 15 nie mam pomysłu :(. Pewnie się okaże że to coś oczy­wi­stego.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jakub

  1.E.T
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Nowy początek
  7. Auto­stopem przez Galak­tykę
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko

  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciej Buchalski

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Kula
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Ex Machina

  eltunnello@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • geber

  1. E.T.
  2.Atlas Chmur
  3.Wojna Światów
  4.Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­głości
  6.Autostopem Przez Galak­tykę
  7.Arrival
  8.Cube
  9.Armaggedon
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do Przy­szłości
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darco
  15.Westworld
  dawidweisgerber@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • zwy­kly­_czy­telnik

  1. E.T.
  2. Atlas chmur (Cloud Atlas)
  3. Wojna Światów (War of the Worlds)
  4. Łowca Andro­idów (Blade Runner)
  5. Dzień nie­pod­le­głości (Inde­pen­dence Day)
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin (The Martian)
  10. Kontakt (Contact)
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szłości (Back to the Future)
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia (The Day the Earth Stood Still)
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy (Cowboys & Aliens)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał Szampera

  Nie było łatwo, może dlatego mój wpis jest pierwszy oto moja lista. 🙂
  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciek Komenda

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nian
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. 1000 lat po Ziemi
  15. A.I. Sztuczna Inte­li­gencja

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysiek

  1. E.T wraca do domu
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­głości
  6. Inter­tellar
  7.Obcy kontra Predator
  8. The Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Arrival. Nowy początek
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szłości
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15.Kowboje i kosmici? Totalnie nie jestem pewien 😉

  Pozdra­wiam! 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Nowak

  1 e.t.
  2 atlas chmur
  3 wojna światów
  4 łowca andro­idów
  5 dzień nie­pod­le­głości
  6 auto­stopem przez galak­tykę
  7 alien vs predator
  8 cube
  9 mar­sjanin
  10 kontakt
  11 matrix
  12 powrot do przy­szlosci
  13 dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 inter­stellar
  15 westworld

  nmarcin92@gmail.com 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Vanessa Nowicka

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­gedon
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości

  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stellar
  15. Faceci w czerni

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mateusz Holc

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur

  3. Druga Ziemia?

  4. Łowca Andro­idów.
  5. Dzień Nie­pod­le­głości 1
  6. Auto­stopem przez Galak­tykę.
  7. Nowy początek, jak mniemam, chociaż lekko by pasowało do Mar­sjanie Atakują też :p

  8. Cube (na Hyper­cube to nie ma tes­se­raktu).
  9. Mar­sjanin.
  10. Obsta­wiam Kontakt, ale w sumie paso­wa­łoby kilka odcinków Z Archiwum X :p
  11. Matrix.
  12. Powrót do Przy­szłości 1
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia – tylko ten czar­no­biały czy z Drew­nianu?
  14. Donnie Darko.
  15. Kowboje i Roboty (dzięki Bogu, że nie Kowboje i Obcy; może być też Roboty i Kowboje, ale to chyba trochę zbyt obskurne).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maria Chmie­larz

  1. E. T.
  2. Atlas chmór
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głość
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nian
  10. Kontakat
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darko
  15. Westworld

  p.podejko@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • inpu

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głości
  6. Auto­stopem przez galak­tykę
  7. Gatunek
  8. Cube
  9. Mar­sjanin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szłości
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  inpu@poczta.onet.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Łukasz Szy­man­kie­wicz

  1) ET
  2)Atlas chmur
  3)Druga Ziemia
  4)Blade runner
  5)Dzień nie­pod­le­głości
  6)Autostopem przez galak­tykę
  7)Arrival
  8)The box
  9)Marsjanin
  10)Konakt
  11)Matrix
  12)Powrót do pry­szłości
  13)Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14)Donnie Darko
  15)Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Łukasz Szy­man­kie­wicz

  1) ET
  2)Atlas chmur
  3)Druga Ziemia
  4)Blade runner
  5)Dzień nie­pod­le­głości
  6)Autostopem przez galak­tykę
  7)Arrival
  8)The box
  9)Marsjanin
  10)Konakt
  11)Matrix
  12)Powrót do pry­szłości
  13)Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14)Donnie Darko
  15)Westworld

  wolwgangg@poczta.onet.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • KowaI

  1. E.T.
  2.Atlas Chmur
  3.Wojna Światów
  4.Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­głości
  6.Autostopem Przez Galak­tykę
  7.Arrival
  8.Cube
  9.Armaggedon
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do Przy­szłości
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darco
  15.Westworld
  kamikowa@o2.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Dominik Kurek

  1. Podzi­wiam zna­jo­mość kina sci-fi uczest­ników konkursu.
  2. Czy wydaw­nictwo (książki) ofe­ru­jące nagrody, nie powinno być pod­lin­ko­wane?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0