Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 41

Artykuły

O co chodzi z tym całym EmDrive?

20th Lis '16

Od kilku lat, regularnie pojawiają się wieści o nowatorskim napędzie, który zrewolucjonizuje eksplorację kosmosu. Co najlepsze – choć wszystko wskazuje, że EmDrive działa – wciąż nie jesteśmy pewni w jaki sposób.

„Cudowny wynalazek”

Wiecie z jakim scep­ty­cy­zmem zazwy­czaj pod­chodzę do wszel­kich, sen­sa­cyj­nych newsów, gło­szą­cych nadej­ście nie­spo­dzie­wa­nych prze­łomów w nauce. W przy­padku EmDrive nie było inaczej. Pogłoski krążą od bardzo dawna. Jednak skąpe infor­macje i medialna ety­kietka „cudow­nego” wyna­lazku, rzekomo „łamią­cego pod­sta­wowe prawa fizyki”, nie pozwa­lały mi trak­tować tego zamie­szania zbyt poważnie.

Od przed­sta­wienia pierw­szych publi­kacji przez inży­niera Rogera Shawyera, minęło już kil­ka­na­ście lat i wiele się zmieniło. Ku mojemu zasko­czeniu, temat nie tylko nie wygasł, ale wręcz nabrał rozpędu. Postę­pu­jące prace pozwo­liły wreszcie na skon­stru­owanie pro­to­typów i prze­te­sto­wanie nie­ty­po­wego pomysłu w praktyce. Już od 2010 roku, o eks­pe­ry­men­talnym sukcesie swoich prze­wi­dywań prze­ko­nywał sam Shawyer. Dwa lata później gruch­nęła wia­do­mość z Państwa Środka, gdzie prof. Yang Juan z poli­tech­niki w Xi’an, pozy­tywnie zwe­ry­fi­kował kon­cepcje bry­tyj­skiego kolegi po fachu. Wreszcie, pod koniec 2015 roku, uczeni z NASA Eagle­works Lab potwier­dzili dzia­łanie EmDrive, otwie­rając tym samym wielkie polo­wanie. Od tego momentu, fizycy z uni­wer­sy­tetów na całym globie, nie­ustannie bom­bar­dują cza­so­pisma swoimi próbami wytłu­ma­czenia uchwy­co­nego zjawiska.

Pan Shawyer vs. zasada zachowania pędu

No dobrze, ale dlaczego wła­ściwie mówi się o rewo­lucji? Aby to zro­zu­mieć, musimy zestawić zasadę funk­cjo­no­wania EmDrive ze stan­dar­do­wymi typami napędów. Bez względu na to czy bierzemy pod uwagę silnik odrzu­towy, rakie­towy czy jonowy – podstawa dzia­łania pozo­staje taka sama. W napędzie odrzu­towym i rakie­towym, mamy do czy­nienia z wyrzu­ca­niem roz­grza­nych gazów powsta­ją­cych w czasie spalania paliwa. Napęd jonowy, ana­lo­gicznie wyrzuca z siebie jony roz­pę­dzane przez pole elek­tro­ma­gne­tyczne. W efekcie, wyla­tu­jące z dużą pręd­ko­ścią „spaliny” pozwa­lają na osią­gnięcie siły ciągu i popy­chają samolot, rakietę, satelitę lub inny pojazd. Wszystko w zgodzie z nie­śmier­tel­nymi regułami dynamiki. 

Względem każdego dzia­łania istnieje prze­ciw­dzia­łanie zwrócone prze­ciwnie i równe, to jest wzajemne dzia­łania dwóch ciał są zawsze równe i zwrócone prze­ciwnie.
III zasada dynamiki Sir Izaaka Newtona

Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddzia­ły­wania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd.
zasada zacho­wania pędu

I tu wkracza na scenę Roger Shawyer. Już w 1999 roku bry­tyjski nauko­wiec wpadł na pomysł, który – przy­najm­niej na pierwszy rzut oka – zdawał się igno­rować te oczy­wiste fun­da­menty fizyki. Jego silnik miał gene­rować pęd bez widocz­nego odrzutu, spalin i całej tej reszty. Rzecz dziwna i budząca uza­sad­nione podej­rzenia o hochsz­ta­pler­stwo. Co nie mniej ważne, EmDrive nie potrze­buje paliwa, tj. żadnej sub­stancji che­micznej służącej jako spalany materiał pędny. Rzecz jasna, nie mówimy tu o per­pe­tuum mobile: urzą­dzenie wymaga źródła energii elek­trycznej, kon­wer­to­wanej następnie w energię kine­tyczną, lecz niczego nie spala. Bądźmy świadomi, jak wiele to zmienia, w per­spek­tywie przy­szłej eks­plo­racji kosmosu. Wehi­ku­łowi wypo­sa­żo­nemu w EmDrive, wystarczą ogniwa sło­neczne bądź reaktor jądrowy, ale nie będzie on już zmuszony do targania ze sobą dzie­siątek ton ropy, tlenu czy wodoru.

Nic dziwnego, że dzien­ni­karze i łowcy teorii spi­sko­wych zaczęli prędko pisać o tech­no­logii łamiącej prawa fizyki, tudzież sta­wia­jącej pod znakiem zapy­tania zasadę zacho­wania pędu.

Napęd mikrofalowy

Kon­strukcja Shawyera przy­po­mina kształtem stożek. Dołą­czony do niego zostaje magne­tron, czyli po prostu lampa podobna do tych, jakie montuje się w kuchen­kach mikro­fa­lo­wych. Zasada dzia­łania EmDrive opiera się właśnie o mikro­fale, a zatem o typ pro­mie­nio­wania elek­tro­ma­gne­tycz­nego o wysokiej czę­sto­tli­wości. Mikro­fale są emi­to­wane do wnętrza meta­lo­wego stożka, tak aby odbijały się między jednym a drugim końcem. I tu zaczy­nają się schody. W jaki sposób, poru­sza­jące się w tę i we w tę fale pola elek­tro­ma­gne­tycz­nego, generują pęd?

Swoje piętno odciska tu efekt Ber­no­ul­liego, wywo­dzący się bez­po­średnio z hydro­dy­na­miki. XVIII-wieczny mate­matyk sfor­mu­łował równanie pozwa­la­jące na opis różnic w ciśnieniu cieczy prze­pły­wa­jącej przez rurę o nie­jed­na­kowej średnicy – zwę­ża­jącej się i roz­sze­rza­jącej na różnych odcin­kach. Oczy­wi­ście nurt wody powinien być odpo­wiednio większy w rurze o mniej­szym prze­kroju. My jednak potrze­bu­jemy go w wersji odwró­conej. Shawyer wykom­bi­nował, że skoro pro­mie­nio­wanie elek­tro­ma­gne­tyczne ma naturę falową, to różnice w średnicy pojem­nika również będą wpływały na jej wła­ści­wości. Dotarcie do jednego krańca stożka jest dla mikrofal trud­niejsze niż do drugiego. A skoro tak, powinno powstać pewne ciśnienie, powa­la­jące roz­pę­dzić urzą­dzenie w kierunku, w którym fale uderzają z większą natar­czy­wo­ścią. I tak, EmDrive przy­śpieszy w stronę szerszej podstawy.

Spo­tkałem się również z ilu­stracją odwo­łu­jącą się do kor­pu­sku­larnej natury pro­mie­nio­wania elek­tro­ma­gne­tycz­nego. Zgodnie z nią, fotony wypeł­nia­jące pojemnik, po prostu odbijają się od wszyst­kich ścian, ale osta­tecznie więk­szość z nich ląduje na naj­więk­szej płasz­czyźnie. I znów: tworząc ciśnienie, popy­chają całą kon­strukcję.

Zadyszka teoretyków

Wszystko jest jasne i zro­zu­miałe? Mam nadzieję, że nie. To proste wyja­śnienie, z którym się właśnie zapo­zna­li­ście – nie tylko nie tłumaczy podstaw tego procesu – ale samo w sobie również budzi kon­tro­wersje. Krytycy podnoszą, że siła fali elek­tro­ma­gne­tycznej w obu kie­run­kach, w rze­czy­wi­stości jest rów­no­ważna. Niby mamy do czy­nienia z różną sze­ro­ko­ścią pojem­nika, ale to nic nie zmienia, bo odbite od szer­szego końca mikro­fale, wracając uderzają nie tylko w węższe dno ale również w ściany. Naj­le­piej tłumaczy to poniższy schemat.
emdrive-krytycyOczy­wi­ście rycina po prawej wygląda sen­sow­niej, z czym zapewne zgo­dziłby się sam Shawyer – gdyby nie fakt, że jego prototyp po prostu działa. Trudno o bardziej typowy konflikt inży­nierów z teo­re­ty­kami. Albo przyj­miemy, iż eks­pe­ry­men­ta­torzy pominęli jakąś drob­nostkę i otrzy­mują wadliwe wyniki; albo, że teoria w tym przy­padku nie nadąża za praktyką. 

Sceptycy brali pod uwagę cho­ciażby two­rzenie lekkiego ciągu przez pływ powie­trza, lecz NASA to wyklu­czyła po testach w komorze próż­niowej. W tym samym czasie inni naukowcy z pokorą przyjęli nowe dane, szukając sposobu na ich sensowne pojed­nanie z zasadą zacho­wania pędu. Powstało ich już kilka, a każdy próbuje ugryźć temat od nieco innej strony. Na ten przykład, Mike McCul­loch z Plymouth Uni­ver­sity, odwołuje się do egzo­tycz­nego efektu Unruha i kwan­towej natury próżni. Według hipotezy Williama Unruha ruch obser­wa­tora ma wpływ na ilość napo­tka­nych w prze­strzeni cząstek wir­tu­al­nych. Osoba poru­sza­jąca się ruchem jed­no­stajnym odnotuje ich nieco mniej, niż inna, poru­sza­jąca się po tym samym odcinku, ale pod­le­ga­jąca przy­śpie­szeniu. W gigan­tycznym uprosz­czeniu, McCul­loch uważa, że w grę wchodzi inte­rakcja fotonów z tajem­ni­czym pro­mie­nio­wa­niem Unruha, dzięki czemu zmie­niają one swój pęd. Inna długość fali pro­mie­nio­wania Unruha na obu końcach napędu, zmienia również pęd fotonów co zmusza całą kon­strukcję do prze­miesz­czenia się. W pewnym pokrętnym sensie, mikro­fale „odsuwają się” od kwan­to­wych fluk­tu­acji próżni (bardziej zaawan­so­wa­nych zapra­szam bez­po­średnio do publi­kacji McCul­locha, podanej w lite­ra­turze uzu­peł­nia­jącej). Ale to oczy­wi­ście tylko jedna z hipotez.


Tak czy inaczej, wszystkie niedawne testy dobitnie wskazują, że EmDrive działa. Mamy do czy­nienia z nie­wielką, ale jednak mie­rzalną siłą pędu. Naprawdę nie­wielką, bo w eks­pe­ry­men­tach NASA uzyskano siłę nie­prze­kra­cza­jącą 50 mikro­niu­tonów (milio­no­wych części niutona). Z podobną siłą na powierzchnię Ziemi naciska prze­ciętna mrówka. W związku z tym EmDrive raczej nie zawiezie nas na Marsa i jeszcze długo nie znajdzie prak­tycz­nego zasto­so­wania.

Jest to jednak dodat­kowy argument za kon­ty­nu­owa­niem prac teo­re­tycz­nych. Dopiero grun­towna analiza procesów fizycz­nych dzia­ła­ją­cych wewnątrz meta­lo­wego stożka, pozwoli nam na poważne uspraw­nienie nowej tech­no­logii i wyci­śnięcie z niej wszyst­kich soków. Na razie uczymy się racz­kować. 

Literatura uzupełniająca:
E. Shawyer, A Theory of Microwave Propulsion for Spacecraft, [online: www.emdrive.com/theorypaper9-4.pdf];
D. Brady, H. White, Anomalous Thrust Production from an RF Test Device Measured on a Low-Thrust Torsion Pendulum, [online: www.ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140006052.pdf];
M. McCulloch, Can the Emdrive Be Explained by Quantised Inertia?, [online: http://www.ptep-online.com/index_files/2015/PP-40–15.PDF];
M. Russon, What is the EmDrive and why should I care?, [online: www.blogs.elconfidencial.com/tecnologia/relatos-relativos/2015–06-29/emdrive-el-motor-que-nos-hara-volar-gracias-a-la-luz-si-las-leyes-de-la-fisica-le-dejan_903319].

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • perk166

  tyle co poprze­glą­dałem internet to NASA nic nie opu­bli­ko­wała ofi­cjalnie..

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Syl­we­ster

  Dosyć podej­rzany ten filmik. Wygląda wyjąt­kowo nie­pro­fe­sjo­nalnie – stożek wisi na sznur­kach. Jest to jednak tylko część urzą­dzenia – druga połowa z kablami i nie­okre­śloną częścią leżą na ziemi. Poru­szanie tymi kablami, które po części zwisają ze stożka (a więc go docią­żają), a po części leżą na podłodze, spo­kojnie mogą zmienić ciężar w tej skali, jakiej mierzą (jednej setnej grama). Sil­ni­czek na stożku, przy włą­czaniu porusza się – porusza kablem, zmie­niając długość na której leży kosztem długości wiszącej i mamy zmianę wagi! Potwierdza to dziwny sposób testo­wania: testu­jący włącza urzą­dzenie, waga skacze na skali i zaczyna wracać. Testu­jący wyłącza wtedy urzą­dzenie, zamiast spraw­dzić jak długo potrwa ta ten­dencja powra­cania. Woli włączać i wyłączać a nie prze­dłużyć dzia­łanie, by spraw­dzić nowe ten­dencje. Tak by zrobił nauko­wiec, gdyby to nie był fejk. Wyjąt­kowo iry­tu­jący film!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zgadzam się i oczy­wi­ście nie przed­sta­wiam tego jednego filmu jako jakiś dowód. Takich na pół ama­tor­skich wery­fi­kacji można znaleźć w sieci dzie­siątki, ale decy­du­jące są te testy, które prze­pro­wa­dzono na poli­tech­nice w Xi’an i przez NASA Eagle­works Lab. Nie wyklu­czam jednak nadal, że czegoś nie dostrze­gamy i jednak EmDrive w rze­czy­wi­stości nie działa.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Kiedy osiągnie tony ciągu, to będzie się można nad tym zasta­na­wiać. Na razie wciąż wiele osób twierdzi, że EmDrive w ogóle nie zadziała, więc nie spo­dzie­wałbym się wdro­żenia tej tech­no­logii w ciągu naj­bliż­szej dekady. Ale tak jak powie­działem: dopiero dobre prze­ba­danie procesów fizycz­nych rzą­dzą­cych napędem, wskaże nam ścieżkę dalszego rozwoju.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Krzysztof Drabik

   Panie Adamie nurtuje mnie jedno pytanie: Czemu zamiast marnować czas i pie­niądze na jałowe dyskusje ktoś nie wyślę mini satelity wypo­sa­żo­nego w baterie sło­neczne i emdrive w kosmos? Podobno cena wysłania 1kg na orbitę przy użyciu rakiety falcon to ok. 5000USD. Nie wierzę że poważnej placówki badaw­czej nie stać na taki koszt.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Sądzę, że właśnie w obawie przed mar­no­wa­niem czasu i pie­niędzy, nie wysłano dotąd takiego satelity. 😉 Wszystko musi się dziać wedle okre­ślonej kolej­ności i w swoim tempie. Codziennie powstaje mnóstwo hipotez różnych „sza­lo­nych naukowców”, z których – nie ukry­wajmy – więk­szość to bzdury. Tego typu przełomy muszą więc prze­kopać się przez pewną ścieżkę, a wydanie kil­ku­dzie­sięciu czy kilkuset milionów dolarów znajduje się na jej końcu. Ale jak wspo­mniał jeden z komen­tu­ją­cych, pojawiły się już takie plany.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • rtyui

    Ale niewiele pojawia się wyna­lazkow poten­cjalnie rewo­lu­cyj­nych, wiec nawet jeśli szansa, ze rewo­lu­cyjny wyna­lazek działa tak jak obiecują wyna­lazcy, wynosi dajmy na to tylko 1 lub 10%, to wciaz warto jest wydac na jego wery­fi­kacje nawet i kilkaset milionow, nie wspo­mi­nając o kilku, z tej prostej przy­czyny, ze jeśli okaze się, ze ten wyna­lazek działa to jego zna­czenie dla ludz­kości będzie rewo­lu­cyjne, zmie­nia­jące zycie całej ludz­kosci. A przecież na wery­fi­kacje dzia­łania Emdrive wystarczy zaledwie kil­ka­dzie­siąt tysięcy Euro (patrz zbiorka pie­niezna Niemca w celu wyslania Emdrive w kosmos).
    PS Od tygodnia już „wisi” do zatwier­dzenia kilka moich postow. Czy możesz je zatwier­dzić?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Krzysztof Drabik

    Panie Adamie, miałem rację z testami na orbicie. Swoją drogą nie dziwię się że to Chiń­czycy. To od publi­kacji prof. Yang Juan z NWPU świat naukowy zaczął poważnie przy­glądać się tematowi. http://www.ibtimes.co.uk/emdrive-chinese-space-agency-put-controversial-tech-onto-satellites-soon-possible-1596328

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • rtyui

   Adam, dlaczego nie zatwier­dzasz więk­szości wia­do­mości z linkami? Jeśli stanowi to dla Ciebie kłopot, to po co usta­wiles koniecz­ność zatwier­dzania takich wia­do­mości? Przy­kla­dowo Puls Kosmosu nie ma takiego zatwier­dzania (wia­do­mości z linkami poja­wiają się od razu) i nie widać, aby z tego tytułu mieli jakies problemy. Może wiec warto zre­zy­gnować z zatwier­dzania takich wia­do­mości bo stanowi to kłopot i dla Ciebie i dla wysy­la­ja­cego, a nie przynosi to zadnego pożytku (jeśli pojawi się jakiś spam, to zawsze można go wyka­sować później, jak sadze). Nie widze jak się z Toba skon­tak­twac e-mailem, dlatego musze o tym pisać w komen­tarzu.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sta­ni­sław Mił­kowski

  Dzięki za ten artykuł! Kilka miesięcy temu, sam chciałem prosić o podobny, bo o napędzie sły­szałem, ale podobnie jak Ty na początku byłem scep­tyczny. Jeśli wszystko się potwierdzi, mamy gotowe silniki na podróże mię­dzy­gwiezdne, czy nawet mię­dzy­ga­lak­tyczne…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • rtyui

  To jest stary wpis, obecnie jest inny, uwzgled­nia­jacy naj­nowsza publi­kacje NASA.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • tsatsu

   Wcze­śniej można spraw­dzić, czy siła emdrive nie zmienia się w zależ­ności od sze­ro­kości geo­gra­ficznej. Skoro nie ma pewności na jakiej zasadzie działa, to chyba nie można wyklu­czyć, że jest czymś w rodzaju palnika pod­grze­wa­ją­cego powie­trze w balonie? Jeśli nie uwzględnić zasad ter­mo­dy­na­miki, to wzno­szenie się balonu jest równie „cudowne”.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • perk166

  Dziękuję za link już się zabieram do czytania

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • perk166

  Dzięki ^^

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Prze­my­sław Sękowski

   Jeśli byś nie miał dostępu to daj znać 🙂

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Bartosz G.

  moze odpycha się od prze­strzeni? tak jak gawi­tacja zakrzywia prestzen tak em drive pelznie po niej 

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Robert

  W tym poście napisane jest osta­tecznie „1.056mt/kWrf”, czyli trochę powyżej jednej militony na kilowat.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Jos­sa­rian

   mt to jest „metric ton”. To przecież hame­ry­kanie są.
   Cytuje „1,056kg/kWrf or 1.056 mt/kWrf.”

   Widać, że chodzi o tonę która jest równa 1000 kg.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Robert

    Zwracam honor. Mój błąd nie­do­pa­trzenia znaków roz­dzie­la­ją­cych.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • nettigo

  Tylko takie małe pytanie: 

  Zasada dzia­łania EmDrive opiera się właśnie o mikro­fale, a zatem o typ pro­mie­nio­wania elek­tro­ma­gne­tycz­nego o wyjąt­kowo niskiej czę­sto­tli­wości.

  Niskiej? Raczej wysokiej? Czy coś prze­ga­pi­liśmy?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Dzięki za czujność. 🙂 Oczy­wi­ście mikro­fale mają wysoką czę­sto­tli­wość; że też dopiero teraz ktoś na to zwrócił uwagę.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Jam Fizykus

    wysoka czy niska to rzecz wzgledną. w porów­naniu ze światłem widzialnym czy rent­ge­now­skim to cze­sto­tli­wość mała (tysiąc lub milion razy mniejsza.) Z drugiej strony to naj­wieksza czę­sto­tli­wość jaką mozemy osiągnąć metodami tra­dy­cyjnej elek­tro­niki – pro­mie­nio­wanie o cha­rak­te­ry­styce takiej jak w swietle lase­rowym; wszystkie fotony (mikro­fa­lowe) są ze soba w fazie pro­du­kując w efekcie silne makro­sko­powe pola elek­tryczne i magne­tyczne.

    PS. Jeden kilowat w postaci mikrofal we wnęce o takim kształcie moze dać nie­zwykle dużą gęstość energii pola elek­tro­ma­gne­tycz­nego w waskim końcu wnęki. Nie­li­nio­wość oddzia­ływań elek­tro­ma­gne­tycz­nych w ektre­mal­nych polach i ich oddzia­ły­wanie na materie pojem­nika może pro­wa­dzić do powsta­wania wyso­ko­ener­ge­tycz­nych fotonów gamma opusz­cza­ja­cych dzwon w jego waskim końcu i ratując zasadę zacho­wania pędu.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kacper

    Takie wyso­ko­ener­ge­tyczne fotony gamma raczej zosta­łyby zare­je­stro­wane podczas testów w labo­ra­to­riach z zaawan­so­waną apa­ra­turą? I powinni kłaść na to nacisk czy przy­pad­kiem z tej „puszki” coś nie umyka 🙂

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • rtyui

    Fizycy finscy mowia o umy­ka­ja­cych fotonach z zamknietej prze­strzeni Emdrive – w innym wpisie tutaj poda­walem link do finskiej publi­kacji naukowej.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • kjk

   Hmm trochę offtop. Czy jest gdzieś „ofi­cjalny” podział fal EM na wysokiej/niskiej czę­sto­tli­wości czy raczej jest to subiek­tywna ocena piszą­cego? Od naj­wyż­szej mamy: radiowe, mikro­fale, pod­czer­wień, widzialne, UV, X i gamma. Mikro­fale to prze­dział od 3*10^8 – 3*10^11Hz. Ani to wyjąt­kowo niska ani wyjąt­kowo wysoka czę­sto­tli­wość. A jeżeli wziąć pod uwagę fotony o energii dzie­siątek TeV (czyli czę­sto­tli­wość rzędu 10^30Hz) to mikro­fale z ich energią liczoną w µeV raczej w niskich czę­sto­tli­wo­ściach należy roz­pa­trywać. Acz­kol­wiek okre­ślenie „wyjąt­kowo niskie” zupełnie tu nie pasuje.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • sky­sa­ilor

  Rozumiem, że gdyby w takim stożku, wypeł­nionym powie­trzem, umieścić głośnik emi­tu­jący ultra­dź­więki, to też byłby pro­du­ko­wany ciąg? Ja jednak nadal pozo­staję scep­tyczny.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ra

  Cannae Inc zapo­wiada w 2017 wystrze­lenie na niską orbite 6U Cubesat z ich wersją EMDrive o nazwie Cannae Drive .Zoba­czymy co z tego wyjdzie.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kordian Zadrożny

  A tak apropo takich tematów, poproszę też o analizę E-CAT 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Kacper

   E CAT to oszustwo praw­do­po­dobnie.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kordian Zadrożny

    Praw­do­po­dobnie tak, ale….

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://jacek-belof.blogspot.com/ Jacek

  Gwóźdź do trumny(?!) Dlaczego tylko mikro­fale? Zjawisko powinno być obser­wo­wane również w innych zakre­sach czę­sto­tli­wości, w mniej­szym lub większym stopniu. Nawet jeśli mikro­fale są tą opty­malną czę­sto­tli­wo­ścią, to i w sąsied­nich powin­niśmy coś zaob­ser­wować, zgodnie z roz­kładem Gaussa.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • al_ghul

   dlatego, ze ogra­ni­czaja nas doklad­nosc wyko­nania urzadzen. mikro­fale to mili­metry-cen­ty­metry dlugosci fal, to wymusza doklad­nosci wyko­nania sprzetu, ktory odbija i nie­do­klad­nosci z tego wyni­ka­jace. zeby sie odbijalo – powinno to byc jak naj­bar­dziej dosko­nale odbi­ja­jace wnetrze. przy falach krotkich – duzo doklad­niej trzeba wypo­le­rowac wnetrze. przy mikro­fa­lach – juz niekoniecznie.centymetry to doklad­nosci osia­galne bez nakladu kosztow i zblizone do doklad­nosci jakie mozna osiagnac makro­sko­powo. chcesz siegac do dokla­nosci rzedu dlugosci swiatla widzial­nego – a to sa nano­metry – i narazac sie na bledy sys­te­ma­tyczne z tym zwiazane? dlatego wlasnie mikro­fale. mozna by uzyc takze fal radio­wych. ale to juz zaczy­namy wchodzic w coraz nizsze energie takih fal. stad wlasnie poprze­stano na mikro­fa­lach:) to bardzo logiczne.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • lopiola

  Skoro można zamienić materię w energię, to czemu nie zamie­niać energii w prze­miesz­czenie.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • yrek

   Ale co ma jedno do drugiego? E=mc2 trudno łączyć z zasadą zacho­wania pędu…

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Widziałem już komen­tarze, że otrzy­many ciąg może się okazać błędem sys­te­ma­tycznym. W pracy przed­sta­wiono schemat urzą­dzenia badaw­czego, z którego wynikało że układ nie był w pełni odizo­lo­wany, bo do silnika na wadze skręceń docho­dziły zewnętrzne kable. Z wykresów przed­sta­wio­nych w pracy wyni­ka­łoby, że ciąg prak­tycznie nie zależy od włożonej mocy – 80W generuje tyle samo co 60 W. Są też wąt­pli­wości do metody zli­czania impulsów.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Dominik Kurek

  Ponoć ów silnik łamie zasadę zacho­wania pędu.
  Czy tak jest z łódką, na której żagiel kieruje się strumień z wia­traczka, będącego jej inte­gralną częścią.?Teoretycznie nie można jej tak roz­pę­dzić, a Oba­la­czom Mitów jakoś to się udało. 

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Piotr Biedak

   Mógłbyś to rozwinąć? zacie­ka­wiło mnie.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • kjk

  Trochę to prze­sza­co­wane mi się wydaje. W labo­ra­to­rium uzyskali ok 1.2 mN/kW… Tutaj ktoś osza­cował na 10kN/kW… to tak 8 mln razy więcej…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kordian Zadrożny

  Chodzą słuchy, że zarówno NASA jak i Chiń­czycy testują już to w kosmosie, źródło – Flo­ry­dziak

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Meretycz

  A może jednak Shawyer ma rację? Naj­więcej pro­mie­nio­wania uderza w podstawę a pro­mienie odbite od niej roz­kł­dają się pomiędzy ścianę boczną oraz scianę górną? Brzmi to prosto, naiwnie, logicznie na „chłopski rozum” i cał­ko­wicie bez­sen­sownie dla kogoś, kto ma blade pojęcie o fizyce ale… Przecież to działa.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • INTRO

  jak nie ma ciążenia to może się udać

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0