Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 3

Bez kategorii

‚Na własne oczy’ – konkurs!

16th Wrz '16

Ponad trzystu nowych Kwantowiczów w zaledwie tydzień! Fanpejdż puchnie niczym Betelgeza, a to jak zwykle wiąże się z organizacją konkursu. Tym razem, dzięki uprzejmości PWN, możecie wygrać pozycję obowiązkową dla każdego amatora astronomii.

Szczerze sądziłem, że licznik fanów bloga nie prze­kroczy granicy 8 tysięcy przy­najm­niej do zimy. Jednak dobra passa trwa i ostatnie teksty pobiły rekordy popu­lar­ności – za co oczy­wi­ście chcę Wam ser­decznie podzię­kować w tra­dy­cyjny sposób. Nagrodą w kon­kursie będzie wysoko oceniana książka Na własne oczy. O samo­dziel­nych obser­wa­cjach nieba i Ziemi, autor­stwa doświad­czo­nego astro­noma i popu­la­ry­za­tora nauki, Andrzeja Bra­nic­kiego. Tytuł ten to bez wąt­pienia gratka dla wszyst­kich osób lubią­cych od czasu do czasu zerknąć na nie­bo­skłon lub przy­najm­niej wertować sieć w poszu­ki­waniu nowinek o bada­niach kosmosu. =)
Oto książka o przy­ro­dzie w jej naj­więk­szej, astro­no­micznej skali. Nie­zwykle dużo jest w niej wska­zówek umoż­li­wia­ją­cych podej­mo­wanie samo­dziel­nych poszu­kiwań odpo­wiedzi na naj­waż­niejsze pytania doty­czące Ziemi i nieba. Wska­zówki te to opisy moż­li­wych do wyko­nania w warun­kach domowych obser­wacji, które prowadzą do nie­zwykle ważnych przy­rod­ni­czych wniosków i czynią z tej książki pozycję uni­ka­tową.
branickiiiPolskie Wydaw­nictwo Naukowe oddało mi do dys­po­zycji pięć egzem­plarzy, z czego trzy powę­drują do lau­re­atów poniż­szego konkursu, zaś dwa trafią do rąk moich nie­oce­nio­nych patronów (tym razem do pań, Agaty oraz Mary). Na mar­gi­nesie: wszyst­kich wspie­ra­ją­cych Kwantowo proszę o dołą­czenie do face­bo­okowej grupy KWANT, lub przy­najm­niej odbie­ranie maili – coby nie poja­wiały się żadne problemy komu­ni­ka­cyjne.

Dzi­siejszy konkurs będzie nieco bardziej złożony niż zazwy­czaj. Poniżej widzicie paski skła­da­jące się z czterech grafik. Każde okienko sym­bo­li­zuje jakiś obiekt bądź klasę obiektów kosmicz­nych, przy czym jedno z jakiegoś powodu nie pasuje do pozo­sta­łych trzech. Musicie więc najpierw sko­ja­rzyć o jakiego typu obiekty chodzi, a następnie ustalić, który jest czarną owcą. Podam przykład:
zagadka-przykladObrazki przy­wodzą nam na myśl ciała Układu Sło­necz­nego: Marsa, Wenus, Plutona i Mer­ku­rego. Ele­mentem nie­pa­su­jącym jest oczy­wi­ście biedny Pluton, posia­da­jący jedynie status planety kar­ło­watej, w odróż­nieniu od reszty. Zagadki dla was widnieją poniżej. Przy­po­minam o tym, że odpo­wiedzi należy podawać w komen­ta­rzach pod tym wpisem (nie na face­booku), które zostaną objęte mode­racją na czas trwania zabawy. Nagrody otrzy­mają trzy osoby, które jako pierwsze rozgryzą wszystkie zagwozdki (jeśli cokol­wiek popra­wiacie – liczy się data ostat­niego komen­tarza i ostat­niej edycji). Nie zapo­mnijcie podawać aktu­al­nych maili, abym w razie wygranej, mógł się z Wami skon­tak­tować w sprawie prze­syłki.

#1
zagadka1#2
zagadka2#3
zagadka3#4
zagadka4#5
zagadka5Do dzieła kwantowi bojow­nicy! Sądzę, że zagadki nie sprawią więk­szych kłopotów. I pamię­tajcie, że to tylko zabawa.

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Można już przestać prze­syłać odpo­wiedzi. Niebawem ukażą się wyniki.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Kamil

   a to prze­pra­szam, nie­od­świe­żona strona 🙂

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil

  Podej­ście numer dwa 🙂

  1.
  Syriusz (w odróż­nieniu od pozo­sta­łych nie posiada barwy czer­wonej oraz jest układem podwójnym), Gwiazda Bernarda, granat Hershela, Wolf 359

  2.
  Jowisz, Saturn, Europa (w odróż­nieniu od pozo­sta­łych jest księ­życem), Mars

  3.
  Kon­ste­lacje:
  Centaura (w odróż­nieniu od pozo­sta­łych, gwiaz­do­zbiór nieba połu­dnio­wego), Pegaza, Lutni, Byka

  4.
  Wielki obłok Magel­lana (w odróż­nieniu od pozo­sta­łych galak­tyka nie­re­gu­larna), galak­tyka trójkąta, galak­tyka wia­tra­czek, Droga Mleczna

  5.
  Plejady (w odróż­nieniu od pozo­sta­łych jest gromadą), mgławica Orła, mgławica Kraba, mgławica Koński łeb

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0