Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 24

Artykuły

Wszechświat pozbawiony czasu

21st Lis '15

Nie czarujmy się: sam pomysł opisania wszechświata, z pominięciem tak naturalnego elementu jak czas, nie może być przez nas traktowany inaczej, niźli jako wyraz desperacji wyjątkowo szurniętego umysłu. Jednak dla rozwiązania niezwykłych zagadek, czasem musimy sięgać do równie niezwykłych hipotez.

Strażnicy Teksasu na tropie Teorii Wszystkiego

Kosmo­logia jest skom­pli­ko­wana. Mecha­nika kwantowa jest skom­pli­ko­wana i dzi­waczna. Nie muszę pisać co może wyniknąć z mariażu obu tych dziedzin. Ogólna teoria względ­ności opisuje prze­strzeń, czas i w ogóle wszystko co obser­wu­jemy na co dzień, podczas gdy fizyka mikro­świata stoi na pro­ba­bi­li­stycznym fun­da­mencie dualizmu kor­pu­sku­larno-falowego. Einstein i całe zastępy jego naśla­dowców, po dziś dzień nie mogą ścier­pieć sytuacji, w której fizykę zdają się opisywać dwa zupełnie różne zestawy reguł.

Jeden z pierw­szych kroków na tej nie­znanej ziemi, pró­bo­wali postawić Bryce DeWitt oraz John Archi­bald Wheeler. Dwaj nie­ustra­szeni Tek­sań­czycy w latach 60. robili karierę w Insty­tucie Badań Zaawan­so­wa­nych Prin­ceton, którego kory­tarze do niedawna prze­mie­rzał roz­czo­chrany geniusz. Trapiło ich również to samo pytanie co twórcę teorii względ­ności: jak można odnieść równania mecha­niki kwan­towej do naj­więk­szego fizycz­nego obiektu, czyli całego wszech­świata? Był to szalony problem, który nie mógł zostać roz­wią­zany bez nad­ludzko kre­atyw­nego podej­ścia do tematu.
archibald wheeler

John Wheeler.

Równanie falowe dla wszechświata

Sercem fizyki kwan­towej jest równanie zmaj­stro­wane przez Erwina Schrödin­gera. Nie wskazuje nam ono cząstki paluchem („o tutaj!”), racząc nas zamiast tego funkcją Ψ – funkcją falową (jeśli czujesz się zagu­biony, pro­po­nuję pobu­szować w tekstach pod tym hasz­ta­giem). Opisując stan kwantowy dowolnej cząstki ele­men­tarnej – bez względu na nasze starania – zado­wa­lamy się właśnie funkcją „psi”. DeWitt oraz Wheeler zapra­gnęli wycisnąć ze starego wzoru ostatnie soki i otrzymać infor­mację na temat stanu kwan­to­wego wszech­świata jako całości. Pojawił się jednak pewien deli­katny kruczek. Jak pamię­tacie, sady­stycznie uspo­so­biony Schrödinger długo i roz­wlekle gdybał na temat hipo­te­tycz­nego kota zamknię­tego w pudełku (patrz: tutu). Z tych roz­my­ślań wyłonił się jeden z wielu sporów dok­try­nal­nych, doty­czą­cych wpływu obser­wa­tora na wynik eks­pe­ry­mentu. Nie wdając się w szcze­góły: w świecie kwantów, obecność obser­wa­tora redukuje funkcję falową, czyli po prostu wpływa na stan badanego obiektu. 

Kto jest obser­wa­torem dla wszech­świata? My? Na gruncie filo­zo­ficzno-mate­ma­tyczno-fizycz­nych dumań, należy dojść do wniosku, że naj­lepszy byłby obser­wator zewnętrzny. Można pole­mi­zować na temat tego czy „ktoś” taki ma w ogóle rację bytu, ale przy obecnym stanie wiedzy naj­bez­piecz­niej będzie stwier­dzić, że żadnego „zewnę­trza” wszech­świata nie ma, podobnie jak zewnętrz­nych obser­wa­torów. A nawet gdyby było inaczej to i tak nie mie­li­byśmy szansy tego spraw­dzić ani wyko­rzy­stać. (Gdy­by­ście jeszcze nie zauwa­żyli, wsko­czy­liśmy prosto w gęstwinę fizyki teo­re­tycznej. W pełnym tego słowa zna­czeniu). Kując swoje równanie DeWitt i Wheeler wraz z paroma kolegami, otrzy­mali zasta­na­wia­jące wyniki, dobitnie wska­zu­jące nie tylko na brak zewnętrz­nego obser­wa­tora, ale również brak zewnętrz­nego zegara. Czas okazał się dla ich teorii ele­mentem abso­lutnie zbędnym, w żaden sposób nie wpły­wa­jącym na kosmiczną funkcję falową. 

Wyrzućmy zegary

Mamy prawo pro­te­stować, bo wszyscy wiemy, że czas… istnieje. Każdy z nas poddaje się jego nurtowi, nie­ustannie mknąc z prze­szłości, prosto w ramiona przy­szłości. Równanie DeWitta-Wheelera opisuje kosmos sta­tyczny, nawet nie z zamro­żo­nymi zegarami, lecz w ogóle ich pozba­wiony. Jak to inter­pre­tować? I co z tego wynika? Nic dziwnego, iż artykuł pro­fe­sorów z Prin­ceton stał się rychło przy­czyn­kiem dla setek debat, kon­fe­rencji i kolej­nych teorii, roz­wi­ja­nych do dziś. Wielu fizyków przyj­mując nowe zało­żenia, wyrzu­ciło z głów dotych­cza­sowe opisy natury czasu. Oczy zaświe­ciły się fanom tzw. wszech­świata blo­ko­wego, wyobra­ża­jącym sobie całą czte­ro­wy­mia­rową cza­so­prze­strzeń jako zbity zbiór wszel­kich wydarzeń, które nasze szacowne rozumy składają w to, co wydaje nam się upływem czasu. Wedle tej inter­pre­tacji, prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość są rów­no­war­to­ściowe. Jeszcze odważ­niejsi uczeni kon­klu­dują, iż owa sterta chwil nawet nie jest w żaden chro­no­lo­giczny sposób ułożona, a „sensowną” sekwencję otrzy­mu­jemy dzięki kwan­towym regułom praw­do­po­do­bień­stwa. 

Jed­no­cze­sność w bloku cza­so­prze­strzeni (za: Poza kosmosem).

Czy istnieje jakie­kol­wiek zjawisko potwier­dza­jące tak dzi­waczną wizję świata? O dziwo tak. Jak się dobrze zasta­nowić, idea wszech­świata blo­ko­wego zgrabnie współgra z ein­ste­inowską względ­no­ścią jed­no­cze­sności. Według teorii względ­ności każdy obiekt i każda istota nosi własny zegar i nie ma w ogóle mowy o ist­nieniu czasu uni­wer­sal­nego dla wszyst­kich. Rów­no­cze­sność zacho­dzenia poszcze­gól­nych zdarzeń również pozo­staje ilu­zo­ryczna, będąc cał­ko­wicie uza­leż­niona od układu odnie­sienia. Jeśli więc uznamy, że wszystkie chwile po prostu są, względ­ność jed­no­cze­sności staje się czymś logicznym. Dla zmy­ślo­nego zewnętrz­nego obser­wa­tora wszystkie momenty na osi czasu – for­mo­wanie Drogi Mlecznej, wygi­nięcie dino­zaurów i ukoń­czenie tego tekstu – byłyby tak samo dostępne i tak samo aktualne. 

Jest jeszcze, popu­larna ostatnio wśród kosmo­logów kwan­to­wych, kwestia splą­tania kwan­to­wego. Para cząstek mimo dzie­lą­cego je dystansu – a mówiąc dokład­niej, kom­pletnie bez względu na odle­głość – zacho­wuje się jak jed­no­rodny układ. Redu­kując stan kwantowy fotonu A, wpływamy w sposób natych­mia­stowy na stan fotonu B, choćby był on umiesz­czony w labo­ra­to­rium jakiegoś kosmity, w innej galak­tyce. Mamy do czy­nienia z tzw. nie­lo­kal­no­ścią układu. Obiekty splątane zacho­wują się tak jakby nie istniały dlań czas i prze­strzeń. Trudno o lepszy prezent dla zwo­len­ników równania DeWitta-Wheelera. Wielu z nich ma przy tym nadzieję, że zestaw sko­re­lo­wa­nych cząstek mógłby być wyko­rzy­stany jako modelowy miniw­szech­świat i przy­nieść pierwsze obser­wa­cyjne potwier­dzenia ich założeń. 

Pierwsze kroczki kosmologii kwantowej

Naj­waż­niejsze pytanie pozo­staje otwarte: jeśli równanie falowe dla wszech­świata jest poprawne, gdzie podziewa się czas? Lee Smolin – jeden z wio­dą­cych współ­cze­snych teo­re­tyków – podaje bardzo pla­styczną wizję, w której ist­nienie czasu pozo­staje uza­leż­nione od oma­wianej skali. Tak, badając wszech­świat na poziomie makro (z „zewnątrz”) jak i mikro (wielkość Plancka) – wydałby się on nam sta­tyczny, a czas w naszym rozu­mieniu prze­stałby istnieć. To trochę jak z pojęciem tem­pe­ra­tury – tłumaczy Smolin – oczy­wi­stym w rze­czy­wi­stości dużych obiektów, lecz zupełnie nie­uży­tecznym w skali sub­a­to­mowej.
Literatura uzupełniająca:
M. Heller, Kosmologia kwantowa, Warszawa 2001;
L. Smolin, Czas odrodzony. Od kryzysu w fizyce do przyszłości wszechświata, przeł. T. Krzysztoń, Warszawa 2015;
M. Hohol, Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu?, [online: http://mateuszhohol.filozofiawnauce.pl/wp-content/uploads/2012/12/hohol-barbour.pdf.pdf];
Quantum Experiment Shows How Time ‘Emerges’ from Entanglement, [online: https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/quantum-experiment-shows-how-time-emerges-from-entanglement-d5d3dc850933#.tpcln6iq2].
podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • zapy­ta­niec

  Skoro pra­co­wali nad tym w latach 60 to czy ja wiem czy to takie pierwsze kroki i współ­czesne zagadki. 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Właśnie rzecz w tym, że równanie DeWitta-Wheelera wraca do łask co jakiś czas, z coraz większą siłą. =) Pierwsze sensowne teorie oparte na nim powstały prawie 20 lat po jego powstaniu, a obecnie – już po śmierci obu panów – jest nadal roz­wi­jane. Zwłaszcza, że dopiero w ostat­nich latach poja­wiają się widoki na jako taką wery­fi­kację tych założeń. Oso­bi­ście jestem scep­tyczny – ale warto wiedzieć, co w trawie piszczy.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • piotrek wsz

  > „sterta chwil nawet nie jest w żaden chro­no­lo­giczny sposób ułożona”

  Ale jak? To znaczy najpierw jest wybuch a potem arab naciska zapalnik?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tu zachęcam do się­gnięcia po lite­ra­turę uzu­peł­nia­jącą, m.in. podany link do artykułu o modelu Barboura. Ten fizyk ma bodaj naj­bar­dziej wywro­towe poglądy w tej kwestii i to właśnie według niego zda­rzenia tworzą swoistą, nie­upo­rząd­ko­waną stertę.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • ffatman

   Praw­do­po­do­bień­stwo. Skutek nastę­puje po przy­czynie z pewnym praw­do­po­do­bień­stwem. A z pewnym przed. Dobra recepta na powstanie wszech­świata.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Ano­ni­mowy anonim

   !trela tiaB ?oc a ,kaT

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Bean

  Czas to iluzja…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • trzeź­wy­Józek

  „… wszyscy wiemy, że czas … istnieje.”
  I tu jest z tym ist­nie­niem czasu pewien mały problem. Spróbuję dać tu „wyraz despe­racji wyjąt­kowo szur­nię­tego umysłu”.

  Czy czas da się zaob­ser­wować ?
  Czy komuś udało się empi­rycznie wykryć czas, lub udo­wodnić jego fizyczne ist­nienie ?
  NIE !!!

  Zasta­nówmy się, czy więc ten CZAS na pewno istnieje? 

  Odpo­wie­dzią może być: zegar tyka; upływają lata, mija dzień za dniem, słońce wschodzi i zachodzi, sta­rze­jemy się i umieramy. Instynk­townie wiemy jednak, że czas nie jest rzeczą, nie jest empi­rycznie wykry­walny, a stąd wynika wniosek, że czas nie jest fizyczny. To, że czas istnieje, to tylko para­dygmat !!!

  Czas „fizyczny” jest tylko złu­dze­niem. Do tej pory nikomu nie udało się empi­rycznie wykryć jego fizycz­nego ist­nienia – i trudno ocze­kiwać, że kiedyś to się zmieni, gdyż czas jest częścią umysłu żyjącej istoty i ma naturę świa­do­mości. Jest więc pojęciem czysto meta­fi­zycznym – umownym. Został
  wymy­ślony przez czło­wieka i tylko czło­wie­kowi jest potrzebny dla opisu i pomiaru ruchu oraz zdarzeń. Pojecie czasu oznacza to, że świat zmienia się ciągle, a zmian tych nie da się ani cofnąć, ani przeżyć jeszcze raz.

  „Panta rei” jak rzekł Heraklit. Co oznacza, że wszystko jest w ruchu, wszystko się zmienia.
  Pier­wotnym jest więc RUCH. Bez ruchu (zdarzeń) nie może być mowy o żadnym czasie. Jest ruch – jest czas, nie ma ruchu – nie ma czasu. A ruch, to zmien­ność i nie­skoń­czenie wiele jego stanów (zdarzeń).
  Trudno jest ogarnąć taką mnogość stanów bez moż­li­wości ich upo­rząd­ko­wania, więc człowiek – dla
  opisu i upo­rząd­ko­wania ruchu – wymyślił czas. Czas jest więc tylko abs­trakcją, jest pojęciem spe­ku­la­cyjnym, stwo­rzonym przez nasz umysł, pozwa­la­jącym opisać ruch, i zapa­nować nad zmien­no­ścią.
  Czas jest więc ściśle związany z ruchem i obser­wa­torem. O czasie możemy mówić tylko wówczas, gdy wystę­puje ruch i obser­wator, który obser­wuje ten ruch. Czas jest tylko pomiarem ruchu doko­ny­wanym przez obser­wa­tora, a nie samo­dzielnym zja­wi­skiem, czy bytem. Jest metodą stwo­rzona przez czło­wieka, służącą do opisu i mie­rzenia ruchu, i niczym więcej. 

  A czego człowiek używa do pomiaru ruchu (?) – innego ruchu (!), jako umownego wzorca, i tak:

  – jeden obieg Ziemi wokół Słońca, czyli rok, to dwa­na­ście mie­siączków (pełni księżyca), lub 365 obrotów Ziemi,
  – jeden miesiąc to czas od pełni księżyca do następnej pełni, lub jak kto woli ~30 obrotów ziemi,
  – jedna doba, to 24 obroty wska­zówki minu­towej,
  – jedna godzina to jeden obrót wska­zówki minu­towej, lub 3600 ruchów sekund­nika,
  – jedna sekunda to 9 192 631 770 okresów pro­mie­nio­wania atomu cezu.

  Pier­wotnym pojęciem dającym się obser­wować fizycznie i badać jest więc RUCH, a nie CZAS.
  Czy dalej będziemy trwać w prze­ko­naniu, że czas fizycznie istnieje ?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Polecam gorąco podaną w lite­ra­turze uzu­peł­nia­jącej pozycję „Czas odro­dzony”. Smolin rozważa te i wiele innych argu­mentów, oso­bi­ście jednak obstając przy real­ności czasu. Warto się zapoznać.

   Ja rzecz jasna, pisząc „wszyscy wiemy…” odnoszę się do wyobraźni prze­ciętnej osoby, nie zaprzą­ta­jącej sobie głowy tego typu filo­zo­ficz­nymi dyle­ma­tami.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • ffatman

   Ruch? Czyli zakła­dasz, że prze­strzeń istnieje? Niestety, o ist­nieniu
   prze­strzeni wnio­sku­jemy, tak samo jak w przy­padku czasu, pośrednio, z metryki. I 
   nie ruch a zmiana. Ruchu może nie być lub może być nie­ob­ser­wo­walny.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • trzeź­wy­Józek

    Prze­strzeń istnieje w fizyce tak samo jak i czas – na zasadzie para­dyg­matu.

    Naj­czę­ściej poj­mo­wana jest, jako ogół wszel­kich relacji zacho­dzą­cych pomiędzy
    obiek­tami. Na dodatek każdy ją widzi inaczej i opisuje inaczej, zależnie od tego, co chce pokazać lub „udo­wodnić”. Stąd wymy­ślone zostały przez mate­ma­tyków różne prze­strzenie na różne potrzeby: prze­strzeń Eukli­de­sowa, cza­so­prze­strzeń Min­kow­skiego, prze­strzeń Riemanna, prze­strzeń Banacha, prze­strzeń Hilberta, …

    Każda z nich ma cha­rakter umowny i wymy­ślona została przez czło­wieka w kon­kret­nych celach. Żadna z nich nie ma więc cha­rak­teru fizycz­nego i uni­wer­sal­nego, jak można by tego ocze­kiwać, lecz jedynie cha­rakter umowny, abs­trak­cyjny, spe­ku­la­cyjny. Istotne jest, że pomagają czło­wie­kowi stworzyć pewien model rze­czy­wi­stości i opisywać zjawiska – lepszy lub gorszy, ale jednak tylko model.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • ffatman

    Prze­strzeń i czas istnieje w fizyce nie na pod­stawie para­dyg­matu a na pod­stawie metryki.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • yaxoo

   Wszystko to fajnie Panie trzeź­wy­Józek, ale zapo­mniałeś Pan o dwu rzeczach: zasadzie nie­ozna­czo­ności i oscy­la­torze. Krótko mówiąc, zasada ta głosi, że iloczyn stopnia zmien­ności wyników pomiaru energii i stopnia zmien­ności wyników pomiaru czasu jest zawsze równy pewnej stałej, dość dobrze okre­ślonej wartości. Wyraża się to wzorem SD(E) * SD(T) > h/4π (gdzie SD to miara stopnia zmien­ności, odchy­lenie stan­dar­dowe, dla E – energii i T – czasu, zaś h to stała Plancka a pi to chyba każdy wie co to). Zasada nie­ozna­czo­ności mówi, że czas jest nie­ro­ze­rwalnie związany z energią. I z niczym więcej! Jak mamy mały stopień zmien­ności wyników dla energii, a więc jed­no­znacznie i pre­cy­zyjnie okre­śloną wartość energii, to czas dąży do nie­skoń­czo­ności. I na odwrót. Jeżeli mamy dobrze okre­ślony czas, to energia dąży do nie­skoń­czo­ności. Teoria oscy­la­tora zaś mówi o tym, że wszystko zawsze oscyluje. Atomy drgają, także skupione ciele stałym, nawet jeśli jest to kryształ. Co ciekawe, cząstki zawarte w atomie też drgają. Wszystko drga, oscyluje. Zatem wartość energii i czasu w prze­strzeni też oscyluje. W efekcie co pewną chwilę, w jakimś dowolnym miejscu dowolnej prze­strzeni pojawia się oscy­lacja energii i czasu. Przez okre­ślony i nie­zwykle mały czas pojawia się w tym punkcie nad wyraz nie­okre­ślona wartość energii, dążąca do nie­skoń­czo­ności. Tak rodzi się coś z niczego: fluk­tu­acje kwantowe, energia próżni, energia punktu zerowego, ciemna energia… zwał jak zwał. A to jest dobrze udo­wod­nione, że fluk­tu­acje kwantowe istnieją w każdym dowolnym miejscu, o ile istnieje prze­strzeń. Krótko mówiąc, z faktu, że prze­strzeń istnieje, wynika też, że musi istnieć energia i czas. Energia w jakiś sposób jest związana z czasem, jakby jedno i drugie były prze­jawem czegoś bardziej uni­wer­sal­nego – to właśnie dowodzi zasada nie­ozna­czo­ności. Zatem czas to nie jest kon­se­kwencja ruchu, jest zupełnie na odwrót. Czas jest czymś zupełnie bardziej pod­sta­wowym, abs­trak­cyjnym i uni­wer­salnym i ruch w cale nie musi istnieć we wszech­świecie, aby czas istniał. Jak mamy prze­strzeń, to mamy energię i mamy czas. I tyle.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • gosc

  a jeśli obser­wator nie byłby zewnętrzny tylko więcej wymia­rowy ? i nawet kla­syczny ?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Co znaczy obser­wator kla­syczny? I jak widzisz jego wie­lo­wy­mia­ro­wość? Tzn. mówisz o tym, że nasz wszech­świat jest czte­ro­wy­mia­rowym blokiem, „leżącym” w hiper­prze­strzeni, obser­wo­wany przez byt n-wymia­rowy? Ale wtedy to jest przecież obser­wator zewnętrzny.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • yaxoo

  W kwestii obser­wa­tora zewnętrz­nego. Zacznę od cytatu z tekstu powyżej: „Nie wdając się w szcze­góły: w świecie kwantów, obecność
  obser­wa­tora redukuje funkcję falową, czyli po prostu wpływa na stan
  badanego obiektu. Kto jest obser­wa­torem dla wszech­świata? My? Na gruncie filo­zo­ficzno-mate­ma­tyczno-fizycz­nych dumań, należy dojść do wniosku, że naj­lepszy byłby obser­wator zewnętrzny.” Czy tutaj przy­pad­kiem nie chodzi o jakiś absolut? Mam tu na myśli nie wódkę, lecz coś na kształt Pana Boga. 

  Rozumiem, co autor chciał prze­kazać pisząc, że „przy obecnym stanie wiedzy naj­bez­piecz­niej będzie stwier­dzić, że (…) nie ma (…) zewnętrz­nych
  obser­wa­torów. ” Niemniej jednak w artykule brakło mi pocią­gnięcia tej myśli, skąd u licha pomysł, aby miał istnieć jakiś uogól­niony zewnętrzny obser­wator wszech­świata? Czy przy­pad­kiem nie chodzi o to, że bez obser­wa­tora nic kon­kret­nego nie może zaist­nieć, bowiem wszystkie alter­na­tywne wersje każdego zda­rzenia wystę­pują w tej samej chwili jako poten­cjalny wariant? Na zasadzie, że w danej chwili istnieją rów­no­cze­śnie wszystkie możliwe tra­jek­torie drogi poko­ny­wanej przez elek­trony z emitera do ekranu reje­stru­ją­cego.. i dopiero poja­wienie się obser­wa­tora (badacza) powoduje, że elek­trony przy­bie­rają okre­śloną drogę ujaw­niając na ekranie reje­stru­jącym taki, a nie inny rozkład zderzeń elek­tronów z ekranem…

  Ale gdyby tak, to byłoby to głupie, bo przecież nie jest tak, że elektron rów­no­cze­śnie prze­chodzi przez wszystkie możliwe tra­jek­torie. Jeden elektron zawsze biegnie jedną i dobrze okre­śloną drogą. Widać to dokładnie, jeżeli spowolni się emisję elek­tronów, aby z emitera wyla­tywał nie strumień, lecz poje­dyncze cząstki. Kolejne zde­rzenia z ekranem zliczamy bardzo pre­cy­zyjnie: więk­szość na wprost emitera, z jakaś 1/3 nieco obok tegoż miejsca, mniejsza ilość cząstek – jeszcze dalej od miejsca „na wprost emitera”. Z czasem dopiero uzy­sku­jemy wzór inter­fe­ren­cyjny, jak wystrze­limy w ekran miliardy elek­tronów. To, że pojawia się wzór inter­fe­ren­cyjny, jest kwestią tylko i wyłącznie sta­ty­styczną. Nie trzeba żadnego magicz­nego obser­wa­tora, ale czasu, aby taki wzór powstał. Po prostu co tysięczny elektron poleci nie prosto, lecz nieco pod kątem. Gdyby na dwu­wy­mia­rowej kartce umieścić wykres, gdzie na osi x przed­stawić loka­li­zację uderzeń na ekranie, zaś na osi y liczbę ude­rza­ją­cych elek­tronów, to otrzy­ma­li­byśmy pewien wykres. Obli­czając pole powierzchni pod tą krzywą (za pomocą całki), uzy­ska­li­byśmy coś, co się nazywa praw­do­po­do­bień­stwem loka­li­zacji elek­tronu na ekranie. Oczy­wi­ście, gdybyśmy chcieli policzyć praw­do­po­do­bień­stwo zna­le­zienia elek­tronu na ekranie przy jednej, okre­ślonej z góry drodze elek­tronu, to wzór byłby bardziej skom­pli­ko­wany, ale osta­tecznie też uzy­ska­li­byśmy – dla tej jednej drogi – jakiś sta­ty­styczny rozkład zderzeń, bo elek­trony wysyłane tą samą drogą i tak nigdy nie będą trafiać w ten sam punkt, ale zawsze też trochę obok. Zatem osta­tecznie też liczy­li­byśmy całkę na powierzchnię pod krzywą. Oczy­wi­ście opisuję to z bardzo dużym uprosz­cze­niem, ale nawet gdyby wziąć tu kon­kretne wzory mate­ma­tyczne, gdzie mie­li­byśmy liczenie całki z iloczynu dwóch funkcji zespo­lo­nych, nadal z tego by nie wynikało, że musi istnieć jakiś zewnętrzny obser­wator wszyst­kiego. Po prostu nie rozumiem, skąd taka idea, a w artykule to nie jest wyja­śnione.

  Przy okazji, odcho­dząc od strikte nauko­wych dywa­gacji i kon­ty­nu­ując cytat z artykułu „przy obecnym stanie wiedzy naj­bez­piecz­niej będzie stwier­dzić, że (…) nie ma (…) zewnętrz­nych
  obser­wa­torów. A nawet gdyby było inaczej to i tak nie mie­li­byśmy szansy
  tego spraw­dzić ani wyko­rzy­stać. ” Tutaj mam taką głupią refleksję, że jednak można byłoby spraw­dzić ist­nienie zewnętrz­nego obser­wa­tora. Otóż zgodnie z zało­że­niami mecha­niki kwan­towej, obser­wator wpływa na wynik i jest to odpo­wiednio wyrażone mate­ma­tycznie. Zatem można byłoby obliczyć, czy istnieje jakiś taki uogól­niony i abso­lutny zewnętrzny obser­wator. Po prostu mając w punkcie wyjścia skład­niki wszech­świata, inaczej by on wyglądał, gdyby był jakiś obser­wator, a inaczej, niż gdyby go nie było. I to teo­re­tycznie można by spró­bować obliczyć, podobnie jak różne wskaź­niki w kosmo­logii się oblicza, czy przy­pad­kiem obser­wo­walny wszech­świat jest bliższy jest roz­wią­zaniu równania odpo­wia­da­ją­cemu obser­wo­waniu wszech­świata, czy może równaniu odpo­wia­da­ją­cemu brakowi obser­wacji….

  Niemniej jednak główną ideą jest, czy przy­pad­kiem nie chodzi tutaj o prze­my­cenie do fizyki jakiś fun­da­men­tal­nych założeń teo­lo­gicz­nych?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Junoxe

   @”Po prostu mając w punkcie wyjścia skład­niki wszech­świata, inaczej by on
   wyglądał, gdyby był jakiś obser­wator, a inaczej, niż gdyby go nie było.” i „Niemniej jednak główną ideą jest, czy przy­pad­kiem nie chodzi tutaj o 
   prze­my­cenie do fizyki jakiś fun­da­men­tal­nych założeń teo­lo­gicz­nych?”
   Jednak nie, bo przy­pusz­czamy, że właśnie takie prawa fizyki jakie obo­wią­zują w tym wszech­świecie wystą­piły z praw­do­po­do­bień­stwem 10 do potęgi 500. Nie obser­wator o tym decyduje. A przy­najm­niej nie ma jak tego dowieść. Bez­piecz­niej założyć, że to jednak praw­do­po­do­bień­stwo zda­rzenia, że akurat taki wszech­świat ma powstać w końcu się zre­ali­zo­wało. Nie wiemy tylko jak nasze „zda­rzenie się” w grupie pozo­sta­łych jest praw­do­po­dob­niejsze od pozo­sta­łych czy jesteśmy tymi „4 proc. fotonów odbi­ja­ją­cych się od szyby”. Co i tak nie ma zna­czenia, bo nie jesteśmy w stanie stwier­dzić dlaczego akurat ten a nie inny foton w przy­szłości odbije się od szyby.
   Co do real­ności czasu, sam Smolin pisze, że wcale nie jest w głównym nurcie i że to co uznaje się za zegar abso­lutny to zmiany energii w naszym wszech­świecie (o czym zdaje się pisał/a yahoo).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • yaxoo

    Witaj Junoxe. Może źle to rozumiem, ale wyczy­tałem z tej wypo­wiedzi takie o to dwa stwier­dzenia. (1) Wszech­świat jest taki, jaki jest, a więc praw­do­po­do­bień­stwo powstania takiego właśnie wszech­świata w toku jego ewolucji „zwy­cię­żyło” pośród innych mniej lub bardziej praw­do­po­dob­nych dróg ewolucji. (2) Obo­wią­zu­jące prawa fizyki są, jakie są, ponieważ akurat takie wyewo­lu­owały w toku ewolucji wszech­świata. Mam wrażenie, być może mylne, że te zdania są try­wialne i znaczą po prostu tyle, że wszech­świat i prawa nauki są, jakie są, bo nie są inne. Wyczy­tałem dalej jeszcze trzecie stwier­dzenie. O tym, że prawa fizyki są, jakie są, bo nie ma innych (tylko takie powstały) i nie obser­wator o tym decyduje. Przyznam się, że nie mam pojęcia, jak to wszystko się ma do kwestii zewnętrz­nego obser­wa­tora, jaka wystę­puje w artykule kwantowo, który to artykuł komen­tu­jemy. Ani jak to się ma do kwestii poru­szonej w mojej wypo­wiedzi powyżej, w której usiłuję sobie jakoś tego zewnętrz­nego obser­wa­tora wyobrazić (zde­fi­niować).

    Nie jestem żadnym fizykiem, astro­fi­zy­kiem, astro­nomem, inży­nierem itd., ale o ile dobrze rozumiem te sprawy, to nikt w ogóle nie zakłada, że prawa fizyki ewo­lu­owały. Raczej zakłada się, że wszech­świat ewo­lu­ował tak, a nie inaczej, bowiem właśnie takie są prawa fizyki, jakie są. Różne poten­cjalne drogi kształ­to­wania się wszech­świata wynikają stąd, że nie mamy bladego pojęcia, jak ta ewolucja prze­bie­gała. Nie znamy wydarzeń, jakie miały miejsce, podczas gdy wiemy, że z tymi samymi prawami fizyki równie dobrze mogłoby nie być żadnej materii we wszech­świecie, bowiem mogłaby cała ani­hi­lować z anty­ma­terią jeszcze na etapie fluk­tu­acji kwan­to­wych, nim zrodziły się stabilne atomy. To tylko przykład. Mogę się mylić, mogę coś źle rozumieć, ale wydaje mi się, że obser­wator nie wpływa na prawa fizyki, tylko na wyniki pomiarów. 

    Mecha­nika kwantowa ma 6 postu­latów (założeń, pewników, twier­dzeń przyj­mo­wa­nych bez dowodu itd.), z których 5-ty mówi o tym, że gdy zmie­rzymy jaki­kol­wiek dowolną zmienną dla jakie­go­kol­wiek dowol­nego układu kwan­to­wego, stan tegoż układu kwan­to­wego zmieni się. Mate­ma­tycznie mówi się tutaj o ope­ra­to­rach rzu­to­wania i tym, że po wyko­naniu pomiaru stan układu jest „rzu­to­wany” na wektor odpo­wia­da­jący pomia­rowi. Mówi się też, że stan układu jest redu­ko­wany do postaci innego stanu układu. Krótko mówiąc, jeżeli mamy jakiś układ kwantowy, doko­nanie dowol­nego pomiaru cze­go­kol­wiek w tym układzie zmienia ten układ. 

    Wystarczy, że ktoś będzie patrzył i liczył odbi­ja­jące się fotony od szyby, a już obser­wo­wane zjawisko – z samego faktu, że ktoś się na nie gapi – zmienia się i jest już czymś innym, niż gdyby się ktoś nie gapił (i nie liczył tych fotonów). Zatem wszech­świat, jako gigan­tyczny i mak­sy­malnie skom­pli­ko­wany układ kwantowy, będzie inny, kiedy ktoś się będzie na niego gapił, a inny, niż gdy się nikt na niego nie gapi. To było myślą prze­wodnią mojego wesołego wywodu o moż­li­wości mate­ma­tycz­nego udo­wod­nienia ist­nienia Pana Boga. Bo skoro jakiś Pan Bóg istnieje, to, niejako z zało­żenia, gapi się na wszech­świat i w danym momencie widzi w nim wszystko. Skoro możemy policzyć, jak w labo­ra­to­rium doświad­czalny układ kwantowy zmienia się pod wpływem doko­ny­wania w nim pomiaru, to czemuż by nie policzyć tego samego dla wszech­świata? Oczy­wi­ście pewnie moje zało­żenia są wadliwe, rozu­mienie tych zagad­nień opaczne, a nawet jeśli nie, to poli­czenie czegoś takiego jest nie­moż­liwe, ale to już inna sprawa. Nie chodzi o prawa fizyki, lecz o to, jak mamy rozumieć tego zewnętrz­nego obser­wa­tora, o jakim pisał autor artykułu. Dlaczego napisał, że powinien taki obser­wator być? Skąd taki pomysł? Czym miałby być i jakie miałby pełnić funkcje? Przecież nie chodzi o grę językową, że coś, np. kla­wia­tura istnieje, kiedy się na nią patrzę, a kiedy jej nie widzę, to kla­wia­tura nie istnieje. Ale być może moja próba zde­fi­nio­wania tego obser­wa­tora jako uogól­nienia 5 postu­latu mecha­niki rela­ty­wi­stycznej, jako jakiegoś uni­wer­sal­nego pomiaru we wszech­świecie doko­ny­wa­nego przez coś nie­ludz­kiego i bardziej fun­da­men­tal­nego niż znane nam prawa przyrody, zdolnego tego dokonać, jest cał­ko­wicie mylne… a może nie zro­zu­miałem, co miałeś/aś na myśli?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Junoxe

    Ja się tylko usto­sun­ko­wałem do słów Twych zawar­tych w cyto­wa­nych frag­men­tach. Nic więcej, jeśli idzie o Twoje słowa.

    Zaś usto­sun­ko­wując się do punktów, które wymie­niłeś:
    „(1) Wszech­świat jest taki, jaki jest, a więc praw­do­po­do­bień­stwo powstania takiego właśnie wszech­świata w toku jego ewolucji „zwy­cię­żyło” pośród innych mniej lub bardziej praw­do­po­dob­nych dróg ewolucji.”

    Nie to miałem na myśli podając liczbę 10 do potęgi 500. To jest liczba moż­li­wych wersji wszech­światów z różnymi prawami, a nie ewolucja praw w jednym. Stąd nie ma potrzeby mówienia o bogu-aka-zewnętrznym-obser­wa­torze. Bo o ile obser­wator w nie­któ­rych sytu­acjach wpływa samym pomiarem na zjawiska kwantowe na Ziemi, to nie oznacza, że dzieje ana­lo­gicznie z powsta­ją­cymi wszech­świa­tami. Hipoteza wie­lo­światów.
    I tego tyczyła się moja uwaga.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • yaxoo

    Bardzo dziękuję Junoxe za wyja­śnienie. Teraz rozumiem Twoje sta­no­wisko. Jednak nie wydaje mi się, aby to, czy mamy jeden wszech­świat, czy też mamy ich tysiące, miało mieć jaki­kol­wiek wpływ na ist­nienie bądź nie­ist­nienie zewnętrz­nego obser­wa­tora. Można co najwyżej zapytać, czy w takiej sytuacji mamy mieć jednego, ogólnego obser­wa­tora obser­wu­ją­cego tych tysiąc wszech­światów, czy może mamy mieć tysiąc obser­wa­torów, z których każdy obser­wuje swój wszech­świat. Jak dla mnie, jedno z drugim się nie łączy. Tj. hipoteza wie­lo­światów nie łączy mi się z hipotezą zewnętrz­nego obser­wa­tora. Cały czas pozo­staje pytanie, czy ten ewen­tu­alny zewnętrzny obser­wator musi mieć kono­tacje teo­lo­giczne, czy nie musi (być może nie chodzi o żaden absolut).

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Dominik Kuta

  A co gdyby przyjąć, że czas = ruch? To taka moja uprosz­czona hipoteza. Wska­zówki zegara się poru­szają – jest ruch – jest czas mijający. Jeśli wska­zówki by się nie poru­szały nie byłoby ruchu – mija­ją­cego czasu. Tak samo planety się poru­szają, gwiazdy eks­plo­dują tworząc nowe kon­ste­lacje – jest ruch – jest czas. Gdyby nie było tych zmian – nie byłoby ruchu – czasu. Więc może czasu jednak nie ma a jest ruch. My się ruszamy więc żyjemy, prze­mi­jamy – mija czas. Gdybyśmy się nie ruszali nie żyli­byśmy, byli­byśmy niczym, nie byłoby nas i nie odczu­wa­li­byśmy czasu. Dodam że gdy ktoś leży to nie znaczy że się nie rusza – ruszają się w nim czą­steczki tak jak w każdym orga­ni­zmie, gwieź­dzie, prze­strzeni i w ten sposób scho­dzimy do mecha­niki kwan­towej na której opiera się cała kon­strukcja wszech­świata. Tak więc moim zdaniem fizyka kla­syczna opisuje tylko to co na zewnątrz, widzialne i doty­kalne ale nie sprawdza się w kwan­towym wymiarze. W drugą stronę wygląda to inaczej i można mecha­nikę kwantową zasto­sować do wymiarów makro. Tak więc mecha­nika kwantowa jest bardziej uni­wer­salna i dlatego sądzę, że w tym kierunku nale­ża­łoby dalej badać struk­turę wszech­świata.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie Ty pierwszy i na pewno nie ostatni. Iden­ty­fi­ko­wanie czasu z ruchem to stara kon­cepcja i jak naj­bar­dziej ma pewne logiczne pod­wa­liny. Ale musimy pójść nieco dalej. Czym jest ruch? Nawet kiedy pod­grze­wamy jakąś materię, nadajemy jej energię co w istocie prowadzi do drgań czyli ruchu atomów. Zatem jeszcze ogólniej musie­li­byśmy mówić, że czas = przepływ energii. Jednakże to podej­ście zawsze będzie przy­wo­dzić mi na myśl kla­syczną zagwozdkę typu: czy drzewo upa­da­jące w pustym lesie, wydaje łoskot? W tym przy­padku należy się zasta­nowić, czy ruch rze­czy­wi­ście mamy prawo zrównać z czasem czy po prostu pozo­staje on sposobem jego obser­wacji?

   Jeśli przyj­miemy to co postu­lu­jesz, mamy prawo dojść do bardzo cie­ka­wego wniosku.Czy gdybyśmy, czysto hipo­te­tycznie, obniżyć tem­pe­ra­turę jakiegoś układu do zera abso­lut­nego, mogli­byśmy uznać, że czas dlań przestał istnieć? No i, czy nie­moż­li­wość cał­ko­wi­tego uspo­ko­jenia cząstek a nawet samej próżni (co wynika z samej mecha­niki kwan­towej), nie jest tu pewnym „zabez­pie­cze­niem” wymu­sza­jącym ist­nienie czasu?

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Mariusz

    Artykuł bardzo ciekawy. Zmusza do myślenia. Właśnie po prze­czy­taniu tego artykułu chciałem napisać, (mniej więcej)podobny komen­tarz, do komen­tarza Dominika, ale teraz odniosę się do tego co napisał Dominik, oraz do odpo­wiedzi. Adama. Pewnie zbierze mi się bura od Adama, bo się powtórzę i skry­ty­kuję podej­ście fizyków do zagad­nienia. Na wstępie chciłbym zapytać Adama (bo to dla mnie prze­dziwne odwó­cenie kota ogonem), jak ruch można nazwać sposobem obser­wacji czasu? Fizycy mają pewne„skrzywienie zawodowe” (o czym pisał Hawking), i odru­chowo stosują „wła­ści­wości” pewnych praw, (zasad) fizycz­nych do zjawisk z którymi nie mają nic wspól­nego. Tak było ze słynną strzałką czsu, która niby miała się odwracać w przy­padku, gdyby wszech­świat zaczął się kurczyć. Stwier­dzenie, że ruch pozo­staje sposobem obser­wacji czasu, to według mnie, ( mniej,więcej) to samo co stwier­dzenie, że długość deski jest sposobem obser­wacji systemu metrycz­nego. Czas jest tak samo realny, jak system metryczny, który powstał w naszych umysłach. Istnieje ruch materji, a nasz mózg wymyślił sposób aby go opisać. System metryczny jest tożsamy z dłu­go­ścią deski. System mie­rzenia ruchu (czas) jest tożsamy z ruchem (W kon­tek­ście tego co napi­sałem, dziwne jest również, uzna­wanie czasu za czwarty wymiar). Jeszcze jedno pytanie do autora; (bo nie mam wiedzy na ten temat) skąd wiadomo, że nie można cał­ko­wicie uspokoić cząstek? Czy nie można tego zrobić nawet hipo­te­tycznie?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Henryk Krze­miński

   Ana­li­zując zjawiska zacho­dzące podczas roz­pę­dzania cząstek w Wielkim Zder­zaczu Hadronów dosze­dłem do wniosku, iż zmiany czasu nastę­pują
   w trakcie ich przy­śpie­szania. Po zakoń­czeniu tego dzia­łania układ pozo­staje w stanie jaki osiągnął w efekcie tego przyśpieszania.Hamowanie
   cofa stan fizyczny układu do wcze­śniej­szych wielkości.W trakcie przy­śpie­szania czas płynie w układzie szybciej, przez co ulegają spo­wol­nieniu
   i zmniej­szeniu para­metry fizyczne cząstek, np. wartość ładunku ele­men­tar­nego.
   Szerzej można o tym prze­czytać na blogu; teologiawnauce.blogspot.com we wpisie „Fun­da­men­talna teoria pola cza­so­wego”

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0