Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 6

Artykuły

Sedna vs V774104 – Pojedynek na krańcu Układu

13th Lis '15

Media kilka dni temu poinformowały o odkryciu „najdalszego obiektu w Układzie Słonecznym”, oznaczonego roboczo jako V774104. Wieść intrygująca i niezwykle pobudzająca wyobraźnie – ale też, już tradycyjnie – nie do końca zgodna z prawdą.

O złowionej przez ubranych w hawaj­skie koszule astro­nomów V774104 wiadomo na razie tyle, że ma nie więcej niż tysiąc kilo­me­trów średnicy i znajduje się znacznie, znacznie dalej od starego, dobrego Plutona. Jak może pamię­tacie, sonda New Horizons, która w tym roku foto­gra­fo­wała byłą ostatnią planetę, frunęła do celu aż 9 lat. Wystarczy teraz powie­dzieć, że nowo odkryta pla­ne­toida obiega Słońce w odle­głości aż trzy­krotnie większej (!) niż Pluton, to jest 15,4 miliarda kilo­me­trów, aby uzmy­słowić sobie skale o jakich mówimy. Używając wygod­niej­szej miary, V774104 ucieka od naszej gwiazdy na dystans 103 jed­no­stek astro­no­micz­nych, czyli aż 103 razy dalej niż Ziemia.

Daleko, co nie?

Fak­tycznie, V774104 leży obecnie prawie trzy­krotnie dalej niż Pluton, i jakieś półtora razy dalej niż jego mniej popu­larna, kar­ło­wata kuzynka – Eris. O tym właśnie z pod­nie­ce­niem wspo­mi­nają dzien­ni­karze, tworząc bardzo odważne nagłówki. Sam pozo­stanę nieco ostroż­niejszy z obwiesz­cza­niem rekordu, ponieważ ma on miejsce tylko wtedy gdy zigno­ru­jemy inny znany obiekt. Mam na myśli odkrytą w 2003 roku pla­ne­toidę 90377 Sedna, której aphelium wynosi – fanfary – 143 miliardy kilo­me­trów! Oznacza to, że ogło­szony przez więk­szość portali „rekord” V774104, nie jest tak naprawdę niczym szcze­gólnym. Żeby było jeszcze zabaw­niej, istnieje spore praw­do­po­do­bień­stwo, iż aphelium odkrytej w 2006 roku pla­ne­toidy 2006SQ372 wykracza poza magiczną granicę 200 miliardów kilo­me­trów. Oznacza to, że już od lat znamy ciała Układu Sło­necz­nego dzie­się­cio­krotnie bardziej „rekor­dowe” od skały zare­je­stro­wanej przez Teleskop Subaru.
sedna orbita2
Wyjąt­ko­wość V774104 jest znacznie sub­tel­niejsza. Po pierwsze, dopiero dłuższe obser­wacje pozwolą ustalić dokładny kształt całej tra­jek­torii jej ruchu. Nie­wy­klu­czone, iż orbita pla­ne­toidy jest bardzo mocno wydłu­żona, a jej aphelium wynosi znacznie więcej niż te 15 miliardów kilo­me­trów. Kto wie, może nawet przebija Sednę i 2006SQ372? A może mamy do czy­nienia z rekor­dzistą pod względem średniej odle­głości od Słońca? Na razie jednak zde­cy­do­wanie za wcześnie na takie sądy.

Po drugie, należy zazna­czyć, że V774104 pozo­staje uni­ka­towa w kon­kretnej kate­gorii. Ojczyzną Sedny czy 2006SQ372 niemal na pewno nie jest Pas Kuipera czy Dysk Roz­pro­szony; nie­którzy podej­rze­wają nawet, że to okruchy pocho­dzące z otu­la­ją­cego cały Układ Sło­neczny Obłoku Oorta. Zależnie od tego jak zostanie skla­sy­fi­ko­wana V774104, ma ona szansę na zdobycie lauru dla rekor­dowo odle­głego obiektu, ale o kuipe­row­skim rodo­wo­dzie.
oort
Odkryto zatem inte­re­su­jącą i nie­po­spo­litą pla­ne­toidę, a nie nowy „naj­dalszy obiekt w Układzie Sło­necznym” – wbrew temu co możemy w wielu miej­scach prze­czytać.

A poza tym uważam, że wielkie portale należy znisz­czyć.

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • janusz

  przyznam szczerze że też mi to od razu trąciło tanią sensacją. Tak właśnie myślałem że już gdzieś sły­szałem o jakiejś pla­ne­to­idzie która krąży kilkaset miliardów km od Słońca, tylko nie mogłem sobie przy­po­mnieć nazwy.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Ta pla­ne­toida jest naj­dalsza w tym sensie, że aktu­alnie jest najdalej. Sedna jest teraz w odle­głości ok. 90 JA a V774104 w odle­głości 103 JA

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Prawda, ale o tym w polskich arty­ku­łach, które czytałem, również nie było ani słowa.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • arthy

  Ale żeby od razu niszczyć wielkie portale…;P

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Raczej do Kato Star­szego i jego słynnego „Ceterum censeo Car­tha­ginem delendam esse”. Swoją drogą to znak czasu, że taki histo­ryczny cytat odżywa dzięki wystą­pieniu jakiegoś polityka.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Sta­ni­sław Mił­kowski

   Dzięki za odpo­wiedź, uczę się całe życie :). Teraz zasta­na­wiam się, czy Korwin cytował Kato Star­szego świa­domie, mówiąc o EU.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0