Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 18

Szybkie przemyślenia

Janusze nauki #4: Tylko pseudonauka

6th Wrz '15

Przygotowując czwartą odsłonę Januszów nauki, przemierzyłem odmęty kilku bliźniaczych serwisów, uparcie szukających wspólnego mianownika dla treści naukowych, tabloidowych i paranormalnych. Oczywiście redaktorom rozgrywającym koncert dezinformacji, dzielnie akompaniują grupki równie światłych komentujących.debila

Moja zasada: nie rób czegoś co już zostało zrobione.


waleya

Wtem zawsty­dzony foton odwrócił się na pięcie i pomknął w siną dal z pręd­ko­ścią 300 tys. km/s. A może komen­tu­ją­cemu rze­czy­wi­ście chodziło o czą­steczkę pozba­wioną masy – ale takiej trudno byłoby w ogóle zaist­nieć.


wybuch masonski

Brak wiedzy dostępnej w każdym pod­ręcz­niku kosmo­logii, rzadko kiedy prze­szkadza inter­nautom w two­rzeniu własnych sądów. A co do teorii…

go on
widzial cos

Co naj­lepsze, ów komen­tarz zaini­cjował sporą dyskusję, a rozmówcy zauwa­żyli że tego typu „anomalie” dostrzega coraz więcej osób co zwia­stuje nad­cho­dzące zmiany lub kata­klizm.


wybuch

Z teorią pędzą­cych kra­jo­brazów jest spory problem. Już kosmo­lo­gowie lat 50. poszu­ki­wali czegoś w rodzaju osi obrotu wszech­świata próbując spraw­dzić czy „wszystko” się kręci. Nie zna­le­ziono ani jednej godnej uwagi poszlaki.

 

poland stronk

Mały skok w bok od nauk ścisłych. Na por­ta­lach o szem­ranej repu­tacji znajduje się również sporo tekstów spod znaku tajemnej arche­ologii. Spe­cy­fiką polskich eks­cen­tryków jest oczy­wi­ście przy­pi­sy­wanie nie­zwy­kłych zna­le­zisk już nie tylko kosmitom i Atlantom, ale również pra­sło­wianom.


tachiony

Tak, hipo­te­tyczna cząstka to niezbity dowód na błędność STW. Tym bardziej, że pomysł tachionu został naszki­co­wany właśnie w oparciu o równania Ein­steina.


pioneer

Rzecz doty­czyła sondy Mes­senger, która po jede­nastu owocnych latach, zgodnie z planem spadła na powierzchnię Mer­ku­rego. Uczony inter­nauta nie może pojąć, że sondy Pioneer czy Voyager miały inne prze­zna­czenie i mogły osiągnąć prędkość ucieczki wymaganą do opusz­czenia Układu Sło­necz­nego, podczas gdy Mes­senger wykonał ponad 3 tysiące okrążeń wokół planety, musząc co jakiś czas kory­gować kurs. A na mar­gi­nesie: Merkury nie jest naj­cie­plejszą planetą systemu, a na jego ciemnej stronie tem­pe­ra­tury spadają do –150 °C. Stąd też lód.


partacze

Komen­tarz pochodzi sprzed finału misji New Horizons, gdy zasta­na­wiano się jak naj­le­piej zbadać zarówno Plutona jak i Charona. Oczy­wi­ście inter­ne­towy inżynier nie omieszkał, ot tak na zapas, skry­ty­kować partaczy z NASA.


cofa sie wstecz

Pomi­jając to, że dla redak­tora naj­wy­raź­niej czas mógłby cofać się nie tylko wstecz, nie mogę zdzierżyć gdy osoby popeł­nia­jące artykuły doty­czące nauki, nie potrafią usza­nować pod­sta­wowej ter­mi­no­logii. W języku potocznym dopuszcza się zamienne sto­so­wanie cząstki i czą­steczki; ale w przy­padku serwisu tema­tycz­nego nie ma miejsca na takie nie­ści­słości, które wpro­wa­dzają totalny chaos infor­ma­cyjny.


pierwszy system

A Mintaka? A Beta Tucanae? A Castor? Oczy­wi­ście, w związku z gigan­tycz­nymi odle­gło­ściami czasem trudno osza­cować ile dany układ gwiezdny zawiera skład­ników, ale kan­dy­datów na systemy pięcio, sześcio, a nawet sied­mio­gwiezdne mamy już od dawna.


mlody czlowieku

Stary człowiek ma dość nie­ak­tu­alne infor­macje. Super­nowe wyko­rzy­sty­wane są jako tzw. świece stan­dar­dowe a ich obser­wacje stanowią pod­sta­wowe narzę­dzie dla kosmo­logów. Sama ekipa Saula Per­l­mut­tera prze­ana­li­zo­wała światło ponad 50 super­no­wych. Choć rze­czy­wi­ście, sta­ty­stycznie nie jest to jakaś wygó­ro­wana liczba. Stary człowiek nie prze­my­ślał również tematu rodzą­cych się gwiazd. Nie­wąt­pliwie, nawet w tym momencie gdzieś we wszech­świecie wykluwa się młoda gwiazda, ale niestety jej zapłon jest nie­po­rów­ny­walnie mniej efek­towny od super­nowej i trudniej coś takiego wyłapać. Jednak mimo tych utrud­nień, Teleskop Her­schela ustrzelił bardzo ładny bąbel gęst­nie­ją­cego wodoru, nie­chybnie zmie­rza­jący do zostania gwiazdą.

 

kwazary

Akurat ten inter­nauta, sądząc po sporej i mery­to­rycznej aktyw­ności, wydaje się wiedzieć o czym pisze. Tym bardziej zdziwiły mnie jego obiekcje dot. narodzin galaktyk. Wedle sporej części astro­fi­zyków więk­szość galaktyk – w tym Droga Mleczna – w zamierz­chłej prze­szłości mogła pro­wa­dzić awan­tur­niczy żywot kwazara. Zagęsz­czenie materii w jądrze młodej galak­tyki mogło być ogromne (nie tylko gwiazd, ale też luźnych gazów i pyłów), a super­ma­sywna czarna dziura korzy­stała ile wlazło. Gdy paliwo uległo wyczer­paniu to i kwazar przestał emitować energię umoż­li­wiając powstanie życia. Nie rozumiem też co komen­tu­jący ma na myśli pisząc o pochło­nięciu całej materii. Przecież czarna dziura oddzia­łuje gra­wi­ta­cyjnie na wszystko wokół jak każdy inny obiekt, tyle że mocniej. Nie pochłonie więc niczego co ją okrąża po sta­bilnej orbicie.


fizyk teoretyk

Boskiej, nie bożej, cząstki, nie czą­steczki, a Nobla dostali właśnie za to, że ją zare­je­stro­wano. Poza tym się zgadza.


czas nie jest wzgledny

Ktoś tu chyba nie ogarnął o co chodzi z tą całą względ­no­ścią czasu. 🙂


fizyka dla oslow

Ten to praw­dziwy orzeł. Jego komen­tarze spo­ty­kałem pod co drugim wpisem i niemal zawsze miał własną wizję/teorię/hipotezę tego jak działa rze­czy­wi­stość.


czelabinsk

Pewnie dlatego kawałki mete­orytu znaj­do­wali również cywile, a niektóre trafiły na aukcję.


hawkins2

Einstein złodziej. A na dokładkę powrót monstrum z kosz­marów wszyst­kich kre­acjo­ni­stów, czyli mitycz­nego Hawkinsa, o głowie Dawkinsa i tułowiu Hawkinga.


jonowy

Co najmniej od 2003 roku, gdy wystrze­lono sondę SMART-1 napę­dzaną sil­ni­kiem Halla.


jowisz czerwona plama

Patrząc na średnią gęstość Jowisza, dość odważna teza. No ale zawsze lepsza od skre­ty­nia­łych naukof­fców. Bo co oni mogą wiedzieć? Aha, nie może zabraknąć tego:

debile astro

 

masoni

Ktoś tu prze­czytał „Cmentarz w Pradze” Eco i chyba nie zro­zu­miał ironii.

 

czarna materia

Czarna materia, czarna energia, czarna magia i kwanty prze­strzeni. Ale miło z jego strony, że się podzielił tym co gdzieś tam, kiedyś tam zdarzyło mu się prze­czytać.


chorzy

Jest na to recepta: nie czytać serwisów mających z nauką wspólną tylko nazwę i publi­ku­jącą jako wielką sensację każdą szemraną wypo­wiedź ano­ni­mo­wego uczonego z Ancho­rage. A przy­najm­niej nie roz­ciągać tych nie­po­waż­nych newsów na całą spo­łecz­ność naukową.


zrodlo

Jeszcze klasyk na popra­wienie humoru. Pochodzi z fan­pejdżu, na którym pró­bo­wa­liśmy wraz z Łukaszem (Polo­wa­nie­NaZ­drowie) podjąć polemikę. Niestety po kilku pyta­niach nas zba­no­wano. 🙂


Serwisy, z których wygrze­bałem powyższe perełki, niestety cieszą się ciągle wzra­sta­jącą popu­lar­no­ścią. O ile jeszcze taka strona wprost rzuca w czy­tel­nika tematyką para­nor­malną i para­nau­kową, jest to do prze­trzy­mania. Gorzej, że ta gangrena atakuje naukę, spro­wa­dzając ją do poziomu godnej poża­ło­wania komedii. Redak­torzy biorą pod lupę jedynie naj­bar­dziej efek­ciar­skie i najmniej praw­do­po­dobne teorie, bez zasta­no­wienia umiesz­czając je obok rewe­lacji ufologów, wróż­bitów i new age. Interes się kręci, a naj­bar­dziej obrywa nauka.

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Ser­ma­ciej

  Naj­bar­dziej mnie smuci liczba plusów i minusów świad­cząca o dużej popu­lar­ności tych portali.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • ghost

  Chyba wiem o jaki portal/grupę portali chodzi, nawet bodajże dział naukowy Interii z nimi współ­pra­cuje(!), a ich artykuły już kilka razy wspo­mi­nano w Tvp Info. Zaczyna wiać śre­dnio­wieczną grozą…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • duc

  Ostatnio co chwilę spotykam się z opiniami, że „któs tam, jakóś tam” hamuje naukę. Kurczę, w ostat­nich stu latach nauka pędzi do przodu jak rakieta. Gdzie niby jest te zaha­mo­wanie, bo ja go chyba nie dostrzegam 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Kuba

   Hamo­wanie pośrednie. Ogromne pie­niądze, które mogły by być prze­zna­czone na naukę wyrzuca się w błoto, np. na nauczanie religii w szkołach (na to idą publiczne, a nie kościelne pie­niądze!) czy bez­sen­sowne refe­renda.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • sapin

  „Przecież czarna dziura oddzia­łuje gra­wi­ta­cyjnie na wszystko wokół jak
  każdy inny obiekt, tyle że mocniej. Nie pochłonie więc niczego co ją
  okrąża po sta­bilnej orbicie.”
  Aby na pewno?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • sapin

   Chodzi mi o „… tyle że mocniej.”

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie ma naj­mniej­szego powodu aby było inaczej. Ciała nie­bie­skie mogą okrążać czarną dziurę tak jak planety Słońce. I w istocie takie zjawiska obser­wu­jemy, choćby w centrum naszej galak­tyki. http://www.kwantowo.pl/2014/12/08/kwantowe-pigulki-9-co-siedzi-w-centrum-drogi-mlecznej/

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • sapin

    Wie­działem, że dałem o jedno zdanie za dużo 😀 

    Chodziło mi kon­kretnie o 

    „oddzia­łuje gra­wi­ta­cyjnie na wszystko (…) tyle że mocniej”

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    No mocniej, biorąc pod uwagę że mamy do czy­nienia z super­ma­sywną czarną dziurą, a więc poten­cjalnie naj­ma­syw­niej­szym zwartym obiektem we wszech­świecie. 😉

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kuba

    Oddzia­ły­wanie zależy od masy i odle­głości. CD gra­wi­ta­cyjnie oddzia­łuje tak samo jak gwiazda o tej samej masie. Z punktu widzenia gra­wi­tacji nie ma więc prze­szkód, żeby wokół CD krążyły planety po sta­bil­nych orbitach, tak jak wokół innych ciężkich gwiazd. Na Słońce, podobnie jak na CD też opada materia, ale przy powierzchni Słońca natę­żenie pola graw. jest « niż przy CD, więc nie ma takich efektów (dysk akre­cyjny, dżety).
    Ale jeśli teoria fal gra­wi­ta­cyj­nych jest praw­dziwa, to po długim czasie planety spadną w końcu i do CD i na Słońce (choć takie czynniki jak wiatr sło­neczny, wzajemne oddzia­ły­wanie planet, pływy itd mogą spo­wo­dować ucieczkę planet od centrum masy).

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Trias

    Ja się też chciałem czepić tego „mocniej”, bo można to opacznie zin­ter­pre­tować – jakoby z samego faktu, że obiekt jest czarną dziurą wynikało, że jego gra­wi­tacja jest sil­niejsza niż dla „zwykłego” ciała nie­bie­skiego o tej samej masie.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jacek Grzy­bowski

  Ostat­nimi czasy udało mi się znaleźć jeszcze jedną perełkę w inter­necie. Kanał na YouTube o nazwie Zetetic Flat Earth pozwoli wam się dowie­dzieć że jeśli próżnia nie prze­wodzi dźwięku to oznacza również że fale radiowe też nie są w stanie. 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Listek

  Rok temu, gdy koń­czyłem studia (polibuda), jeden z wykła­dowców polecał nam stronę „Zmiany na Ziemi” 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   I to mnie naprawdę prze­ra­ziło. Ta rodzina stron to nowotwór toczący polski internet, a każdą podawaną przez nich infor­mację trzeba kil­ku­krotnie prze­fil­trować.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Wcina

  Śmieszne i prze­ra­ża­jące. Moja prośba, nie bój się dosad­niej lin­czować te komen­tarze. Wydaje mi się, że w poprzed­nich odcin­kach byłeś bardziej ostry.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adrian Wiśnie­wiecki

  Na mar­gi­nesie – mógłbyś podać linki do tych stron? Tak na dla ostrze­żenia i w celach roz­ryw­ko­wych 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • yjtjhrt­grh­tyjt13

  Skoro był wybuch, musiał być też ładunek, a może tak bardzo wychwa­lana tu nauka jest niczym więcej jak religią w którą każe się wierzyć „bydłu”, a przy­wódcy i sługusi tej religii odwra­cają jak mogą wszystkie kierunki poznania źródła prawdy by przej­mować kontrole bo nawet nie potra­fili by się sami pode­trzeć, przyjęto za fakt ist­nienie wirusów, chociaż ich nigdy nie widziano, nie ma czegoś takiego jak foto­grafia wirusa, ich ist­nienie opiera się na muta­cjach organów i komórek, nie ma też czegoś takiego jak foto­grafia DNA – ist­nienie jej opiera się na różnych che­micz­nych i sekwen­cyj­nych ana­li­zach które wykazują pewne zależ­ności i podo­bień­stwa u spo­krew­nio­nych orga­ni­zmów, ale budowa i struk­tura są umownym modelem teo­re­tycznym, oznacza to że jest to tylko przy­pusz­czenie, ist­nienie tych tworów opiera się na abs­trakcji, bo przy­pusz­czenie jest
  abs­trakcją, do tego dochodzą foto­grafie nasa mgławic i galaktyk których nikt stojący na ziemi nie będzie mógł zwe­ry­fi­kować ze względu
  na drgania skorupy ziem­skiej której powodują że w tele­sko­pach obraz
  ledwo wychwyci roz­ma­zaną jak plamę planete jowisza, nie którzy nie
  uwierzą w coś czego sami nie są w stanie zwe­ry­fi­kować, zobaczyć lub poczuć, tak samo ja nie
  wierzę w ist­nienie Allaha bo go nie widziałem ani mi się nie objawił, kry­ty­ko­wanie poglądów innych ludzi wynika potrzeby zwe­ry­fi­ko­wania własnych, w dodatku chwiej­nych, odnoszę to do komen­tarzy z których urzą­dziłeś sobie pośmie­wisko, a sam tak naprawdę jeszcze niczego war­to­ścio­wego nie odkryłeś. Tak łatwo jest mani­pu­lować systemem wierzeń innych osób które mają za dużo spraw i pro­blemów na głowie by to wszystko móc po swojemu dobrze zin­ter­pre­tować, tylko że wtedy ten kto to wyko­rzy­stuje do własnych celów jest zwykłą pijawką.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Po pierw­szym zdaniu pomy­ślałem: „mhm, kolejny Janusz nauki”. Ale prze­giąłeś później i już za bardzo widać, że to zarzutka. 😉

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0