Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 19

Artykuły

Czarne dziury – pożeracze informacji?

29th Sie '15

Stephen Hawking kolejny raz rozbudził media obietnicą rychłego wyjaśnienia jednej z największych tajemnic czarnych dziur. Sądzę, że zanim Brytyjczyk podzieli się ze światem swoimi rewelacjami, warto sobie przypomnieć o co w ogóle chodzi z tym znienawidzonym przez fizyków, paradoksem informacyjnym.

Czego Hawking nie zrobił

Moim zdaniem profesor – przy­najm­niej na razie – nie powie­dział niczego szo­ku­ją­cego. Wia­do­mość podało słynne I Fucking Love Science, aby już za chwilę pochwy­ciły ją wszystkie por­ta­liki, łącznie z polskimi. (Na mar­gi­nesie. Panowie redak­torzy, serio myślicie, że tylko wy odwie­dzacie tak wielkie witryny jak IFLS? Wszyscy widzą, że zrzy­nacie tam­tejsze treści niemal słowo w słowo, a wasz wkład ogra­nicza się do prze­kładu anglo­ję­zycz­nych tekstów; zresztą prze­kładu słabego). Wedle niej, cier­piący na stward­nienie zanikowe boczne fizyk znowu posta­nowił rzucić wyzwanie zagadkom czarnych dziur. Dotąd wszystko się zgadza, bowiem podczas wykładu w Sztok­holmie Hawking rze­czy­wi­ście zapo­wie­dział, że niebawem opu­bli­kuje swoje naj­nowsze obli­czenia i wnioski. Niestety nawiązał on również do zasady holo­gra­ficznej, co pismaki uznały za clou poten­cjal­nego przełomu w astro­fi­zyce. Co gorsza, czytając donie­sienia oraz wid­nie­jące pod nimi komen­tarze, odnio­słem wrażenie jakoby internet przy­pisał autor­stwo zasady holo­gra­ficznej Ste­phe­nowi Haw­kin­gowi.

Dla tych, którzy tak pomy­śleli, krótkie dementi. Nie, teoria holo­gra­ficzna sama w sobie nie jest niczym nowym, zaś cha­rak­te­ry­styczny uczony na pewno jej nie opra­cował, lecz co najwyżej próbuje ją rozwijać. Mając to na uwadze, powta­rzany wszędzie news można zawrzeć w jednym zdaniu: „Hawking dalej coś tam pisze”.

Jak zniszczyć informację

Zanim docze­kamy się kon­kretów, wyja­śnijmy sobie co wła­ściwie teo­re­tycy próbują tak zawzięcie rozgryźć. Paradoks infor­ma­cyjny to zło w naj­czyst­szej postaci, wyra­sta­jące z niemniej nik­czem­nego zjawiska entropii. Jak na pewno wiecie, wedle tego nie­kwe­stio­no­wa­nego prawidła fizyki, poziom upo­rząd­ko­wania układów pozo­sta­wio­nych samych sobie musi spadać. Lokalnie bieg entropii można odwrócić, ale co do zasady każdy obiekt, od poje­dyn­czej cząstki ele­men­tarnej do całego wszech­świata, ma swoją datę ważności i powinien obumrzeć.

Ale jak ma się entropia do czarnych dziur? Na tej zagwozdce zatrzy­mali się naj­zna­mie­nitsi astro­fi­zycy lat 70. ubie­głego wieku. Wszystko dlatego, że czarna dziura może wessać nawet naj­bar­dziej nie­upo­rząd­ko­wany układ czego efektem byłoby po prostu powięk­szenie jej masy i… zmniej­szenie entropii wszech­świata jako całości. Drugim pro­blemem było to, że czarna dziura zdawała się trwać w swojej formie przez wiecz­ność, co najwyżej oka­zjo­nalnie roz­sze­rzając swe gabaryty, co rzecz jasna leżało w oczy­wi­stej sprzecz­ności z drugą zasadą ter­mo­dy­na­miki. Wtedy właśnie na scenę wjechał młody Stephen Hawking oraz mniej znany Jacob Beken­stein. Izra­el­skiemu dok­to­ran­towi udało się dowieść, iż horyzont zdarzeń można trak­tować jako mani­fe­stację poziomu entropii czarnej dziury. Ilekroć więc materia wpada do dziury, nie­za­wodnie zwiększa jej entropię, co jed­no­cze­śnie objawia się roz­ro­stem hory­zontu zdarzeń. Drugi dylemat odpadł wraz ze sfor­mu­ło­wa­niem przez Hawkinga jego sławnej kon­cepcji paro­wania czarnych dziur.
czara dziura informacjeNie wdając się w nie­istotne szcze­góły poprze­stańmy na krótkim przy­po­mnieniu, że za wszystkim stoją wytrą­ca­jące się w prze­strzeni pary cząstek wir­tu­al­nych. Na co dzień są one pozba­wione zna­czenia, gdyż zasada zacho­wania energii (dużo dzisiaj tych zasad) wymusza ich natych­mia­stową ani­hi­lację, dzięki czemu kosmos wychodzi „na zero”. Jednakże, jeśli taka para cząstek wyłoni się tuż na granicy hory­zontu zdarzeń, dochodzi do rzeczy nie­sły­chanej. Jedna z drobin zostaje wcią­gnięta do wnętrza dziury, a druga zamiast ani­hi­lacji wygrywa życie stając się cząstką rze­czy­wistą! Oczy­wi­ście zasada zacho­wania energii nadal działa, więc szczę­śliwa cząstka urze­czy­wistnia się kosztem masy czarnej dziury. W ten oto sposób zjawiska kwantowe mogą pro­wa­dzić do bardzo bladego i powol­nego pro­mie­nio­wania powierzchni hory­zontu zdarzeń. W efekcie kosmiczne monstrum traci masę i może zniknąć  bo biliar­dach lat, ale jednak.
Niestety pro­mie­nio­wanie Hawkinga leczyło dżumę cholerą. Oto przy­czyna. Entropia poniekąd wyznacza upływ czasu, bo gdy zegar tyka ogólny poziom energii i upo­rząd­ko­wania kosmicznej areny spada. Jednak mimo to, nie istnieje fizyczny powód, dla którego nie dałoby się zre­kon­stru­ować roz­bi­tego wazonu czy roze­rwanej gwiazdy. Posia­dając ultra­no­wo­czesny komputer ana­li­zu­jący stan każdej poje­dyn­czej cząstki, hipo­te­tycznie mogli­byśmy odtwo­rzyć dzieje dowol­nego obiektu. To podstawa arcy­ważnej zasady zacho­wania infor­macji. Tym­czasem kon­cepcja pro­mie­nio­wania czarnych dziur zakła­dała, że cząstki pod­kra­da­jące im masę nie są tymi samymi cząst­kami, które wpadły niegdyś za horyzont zdarzeń. Ure­al­nia­jącą się cząstkę wir­tu­alną należy trak­tować jako świeży byt, podczas gdy pochło­nięta materia oraz cała infor­macja o niej, wypa­ro­wują wraz z dziurą. Jeśli dziura prze­ką­siła w prze­szłości dorodną gwiazdę, to na pod­stawie pro­mie­nio­wania Hawkinga nigdy tego nie dowie­dziemy. Jej obecność została raz na zawsze wymazana z historii.

Może nie wszystko stracone

Hawking, gdyby mógł, wzru­szyłby tylko ramio­nami stwier­dzając, że naj­wy­raź­niej zasada zacho­wania infor­macji nie jest aż tak zasad­nicza. Jakby tego było mało, krnąbrny profesor Cam­bridge przez długi czas upierał się, że infor­macja ucieka ze świata już w momencie wcią­gnięcia jej za horyzont zdarzeń. W końcu czarna dziura, ana­lo­gicznie do cząstek ele­men­tar­nych, nie posiada zbyt wielu cech cha­rak­te­ry­stycz­nych. Przez długi czas uważano, że do pełnego opisu obiektu wystarczą trzy wiel­kości: masa, moment obrotu i ładunek elek­tryczny, poza tym dziury pozo­stają nie­roz­róż­nialne. Zatem materia wessa­nego nie­szczę­śnika zostaje prze­ro­biona na jed­no­litą, pozba­wioną toż­sa­mości papkę, która zasila masę eks­tre­mal­nego grubasa. Pomysł ten mroził krew w żyłach wielu zacnych fizyków, takich jak Jacob Beken­stein, Gerardus ‚t Hooft czy Leonard Susskind, gotowych pójść na noże z Haw­kin­giem aby tylko uchronić pod­sta­wowe prawa natury. 
hooft susskindWie­lo­letnia, wciąż nie­za­koń­czona polemika między uczonymi stanowi główny motor bujnego rozwoju astro­fi­zyki. Wspo­mnia­nemu Beken­ste­inowi udało się prze­konać Hawkinga do uznania hory­zontu zdarzeń za wyznacznik entropii czarnej dziury. Trud­niejsze zadanie czekało Sus­skinda i  ‚t Hoofta, którzy stoczyli z nim praw­dziwą bitwę (taki tytuł nosi książka opo­wia­da­jąca o tym kon­flikcie: Bitwa o czarne dziury. Moja walka ze Ste­phenem Haw­kin­giem o uczy­nienie świata przy­ja­znym mecha­nice kwan­towej. Polecam). Wpadli oni na szalony plan ura­to­wania zasady zacho­wania infor­macji, wedle którego nie zni­ka­łaby ona nigdy. Holo­gra­fiści uważają, że wszelka infor­macja na temat zawar­tości czarnej dziury pozo­staje cały czas dostępna, roz­po­starta na jej zewnętrznej granicy. Brnąc dalej w tej inter­pre­tacji fizycy dostrzegli, że tę ideę można zasto­sować do opisu całego wszech­świata. Ozna­cza­łoby to, że wszystkie dane na temat znanej nam rze­czy­wi­stości jak i nas samych, są wyryte na powłoce wszech­świata, a to co widzimy stanowi swego rodzaju trój­wy­mia­rowy hologram. W odnie­sieniu do samych czarnych dziur, teoria holo­gra­ficzna roz­wią­zuje wszelkie dotych­cza­sowe kłopoty. Wcią­gnięty wazon ulegnie zagła­dzie, jednak postronny obser­wator zauważy, że jego obraz „zatrzyma się” na powierzchni hory­zontu zdarzeń. Nie­wąt­pliwie będzie on roz­cią­gnięty i znie­kształ­cony do granic moż­li­wości, ale jednak infor­macja o kształcie, kolorze, wiel­kości i całej reszcie przetrwa.

Stephen Hawking batalię przegrał i wszystko wskazuje na to, że teraz wspomoże byłych adwer­sarzy w opisie wszech­świata holo­gra­ficz­nego.
Literatura uzupełniająca:
P. Halpern, Nasz inny wszechświat. Poza kosmiczny horyzont i dalej, przeł. J. Popowski, Warszawa 2014;
S. Hawking, Teoria Wszystkiego. Powstanie i losy wszechświata, przeł. P. Amsterdamski, Poznań 2004;
L. Susskind, Czarne dziury i paradoks informacji, przeł. P. Amsterdamski, „Świat Nauki” czerwiec 1997;
I. Nowikow, Czarne dziury i wszechświat, przeł. S. Bajtlik, Warszawa 1995.
podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Z zapy­ta­niem

  Ale tak od strony prak­tycznej, jakie zna­czenie ma ten cały infor­ma­cyjny paradoks? Czy jeśli dziury jednak wsuwają całą infor­mację i ją usuwają z wszech­świata to co się stanie zmienia to cokol­wiek?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • r4aurean

   I np. jak ma się to do teorii, że nawet gdyby cała infor­macja wpadała w czarną dziurę, to jeśli fak­tycznie stanowią one „portale” do innych wszech­światów i infor­macja prze­do­sta­wa­łaby się jakimś sposobem tam, to de facto nie zosta­łaby zani­hi­lo­wana, cały czas by istniała, może nie w naszym, poje­dyn­czym wszech­świecie ale w ogólnym, makrow­szech­świecie.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   To akurat sfera fizyki teo­re­tycznej i jak sama nazwa wskazuje, nie ma to bez­po­śred­niego, prak­tycz­nego zna­czenia. Może mieć jednak pośrednie bo gra toczy się o jedną z dość fun­da­men­tal­nych praw fizyki. Jeżeli znaj­dziemy od niej wyłom, to prze­staje być ona zasadą, ogra­ni­cze­niem – być może również w innych tematach z jakimi przyj­dzie się nam zmierzyć.

   Trak­to­wanie czarnych dziur jako portali to jak na razie myślenie życze­niowe, podobnie jak zakła­danie ist­nienia innych wszech­światów. Trudno to przy obecnym stanie wiedzy w ogóle rozważać, bo nie ma prze­słanek, które pozwo­li­łyby na domnie­manie ich ist­nienia.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • unber

  Korekta oby­wa­telska – „W efekcie kosmiczne monstrum traci masę i może zniknąć– bo biliar­dach lat, ale jednak.” – po biliar­dach, a przy Gerardus ‚t Hooft pisze się z apo­strofem, nie prze­cin­kiem. Nato­miast artykuł bardzo ciekawy, chociaż przy­da­łoby się wpro­wa­dzenie do tego, co łączy teorię infor­macji i fizykę.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Wiem, że z apo­strofem i wierz lub nie, w edytorze widnieje apostrof. To jest word­press, tego nie ogar­niesz.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • ano­ni­mo­wy­pro­gra­mista

    Strzelam, że traktuje to jako cudzy­słów apo­stro­fowy, a dokład­niej jego otwarcie. Jak dasz gdzieś wcze­śniej drugi apostrof (choćby „prze­zro­czysty”, np. w białym kolorze), to ten pewnie wróci na górę. Wszyscy kochamy parsery inte­li­gent­niejsze od twórców. ; )

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Grzegorz Gregor

  „Science in more than a body of know­legde. I’ts a way of skep­ti­cally
  inter­ro­ga­ting the universe.” – Carl Sagan.
  „Jeżeli na samym początku idea nie wydaje się absur­dalna,
  Nie ma dla niej żadnej nadziei.” – Albert Einstein.
  „Rozum może wszystko kwe­stio­nować i żądać uza­sad­nienia każdej wypo­wiedzi.” – Joahim Wehler.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • r4aurean

  Odczuwam, że autor ma jakąś awersję do S. Hawkinga i sam artykuł jest mocno emo­cjo­nalny. Począt­kowy „ból dupy” bez potrzeby i do tego kilka lite­rówek, no ale to można wybaczyć.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Źle odczu­wasz. Nawet bardzo źle. Jeśli już mam pre­tensje to do mediów, nie do prof. Hawkinga – bo niby czemu? Pozo­staje on po prostu zakład­ni­kiem swojej sławy i każde zdanie z jego wystą­pień jest natych­miast bez­ro­zumnie nagła­śniane, nawet jeśli to tylko luźna myśl, mglista hipoteza, czy powtó­rzenie zdania innego uczonego.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • r4aurean

    Mówiąc „ból dupy” miałem raczej na myśl nie tyle dzie­lenie się prze­my­śle­niami, co odstą­pienie od dotych­cza­sowej, jak zauwa­żyłem, formy pro­wa­dzenia bloga. Kwantowo czytuję od kilku miesięcy (bodaj pięciu, może więcej) i właśnie w tym artykule na tyle mocno w oczy rzuciło mi się emo­cjo­nalne podej­ście Pana do tego, co piszą inni autorzy, że aż skłoniło mnie to do napi­sania komen­tarza (nota bene dopiero drugiego przez cały ten czas na blogu). Niemniej nie chciałem Pana urazić w żaden sposób, jedynie zazna­czyć zda­rzenie, którego raczej nie spo­dzie­wałbym się spotkać na portalu, który przy­zwy­czaił czy­tel­ników (a przy­najm­niej mnie) do prze­ka­zy­wania rze­telnej (mam nadzieję), spo­ra­dycznie opa­trzonej opinią, wiedzy :).

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie ma tu mowy o urażaniu ;). Pro­siłbym tylko o zro­zu­mienie właśnie tej drob­nostki: Kwantowo nie było i nie będzie portalem (portali „nauko­wych” jest zresztą pełno i gardzę nimi) – to blog. Po prostu dzielę się swoją pasją, a jak jest okazja również prze­my­śle­niami czy nawet emocjami. Zapew­niam, że to nic nowego. Taka spe­cy­fika tego miejsca.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • arthy

  Rozumiem czym jest paro­wanie czarnej dziury, nato­miast nie moge sobie
  wyobrazic zmiany przy tym masy czarnej dziury. Wszystko chyba rozbija
  sie o to czym dokladnie sa te czastki wir­tu­alne i jak jest z ich masa?
  Bo jesli zaklozyc, ze czarna dziura wcia­gajac materie z jakiejs gwiazdy
  powieksza sie, to ana­lo­gicznie kon­su­mujac mase wir­tu­jalnej czastki
  powinna rowniez zyskiwac na roz­miarze co jest sprzeczne z teoria. Gdzie popel­niam blad?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • karkus

   To wygląda tak że jedna z cząstek ma jakby energię ‚dodatnią’ a druga ‚energię’ ujemną i zawsze wychodzą na zero. Przy czarnej dziurze na zero wyjść nie mogą więc ich wcią­ganie kradnie energię czarnej dziurze.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • arthy

    Ok, szedlem tym tropem, ale jak­kol­wiek strata masy/energii przez czarna dziure po wcia­gnieciu tej czastki o energii ujemnej jest jeszcze w miare intu­icyjne, tak wcia­gniecie czastki tej „dodat­niej” juz kom­pletnie nie. Przeciez nie jest chyba tak, ze czarna dziura wciaga tylko wir­tu­alne anty­czastki?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • karkus

    Ale to raczej nie chodzi o to aby to koniecznie była anty­cząstka bo anty­cząstka ma masę i energię tak samo jak zwykła cząstka tyle tylko że o prze­ciwnym ładunku. Czarna dziura może pro­mie­niować tak cząst­kami jak i anty­cząst­kami.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • arthy

    No i wlasnie tego nie rozumiem – jak przyj­mujac mase od czastki badz anty­czastki czarna dziura traci mase? Przeciez na nasze to nie ma sesnu:( Chociaz w swiecie kwan­towym niewiele rzeczy ma ;P

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kuba

    Cząstki wir­tu­alne to nie jest „zwykła” para cząstka-anty­cząstka. Suma ich mas i energii = 0, choć nie są one bez­ma­sowe. Takie cząstki poja­wiają się spon­ta­nicznie i znikają nie pozo­sta­wiając masy ani energii (w prze­ci­wień­stwie do ani­hi­lu­ją­cych cząstka-anty­cząstka). W pobliżu CD może się zdarzyć, że tylko jedna z cząstek wir­tu­al­nych zostanie wchło­nięta przez CD, wtedy druga pozba­wiona partnera zmieni się w cząstkę realną z dodatnią masą i energią. Ale zerowy bilans musi się zgadzać, dlatego cząstka poza CD zyskuje masę i energię kosztem cząstki, która wpadła do CD. Wówczas cząstka wewnątrz CD ma ujemną masę i energię, która zmniejsza masę CD.
    CD efek­tywnie zmniejsza masę tylko jeśli nie pochłania zwykłej materii, czyli jak już pochłonie wszystko co mogła ze swojego oto­czenia.
    Paro­wanie CD to jeszcze hipoteza nie­po­twier­dzona obser­wa­cjami.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • arthy

    Dziekuje za odpo­wiedz, nabralo to teraz troche wiecej sensu 🙂

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mei Misaki

  Zamiast: bo biliar­dach lat, ale jednak.
  Powinno być: po biliar­dach lat, ale jednak.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0