Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 19

Artykuły

7 interesujących gwiazd

14th Gru '14

Czy płonące kule gazu i plazmy mogą fascynować? Owszem, jeśli dostrzeżemy, że każdy z migoczących na niebie anonimowych punkcików kryje własną historię. Aby poznać kilka z nich, zapraszam na przechadzkę po Drodze Mlecznej. Pokażę wam kilka, spośród czterystu miliardów gwiazd, które naprawdę warto poznać. 

1. Alfa Centauri – tuż za rogiem

alfaNa dobry początek gwiazda, a dokład­niej system gwiezdny, o którym powinien słyszeć każdy. Mowa bowiem o naszym naj­bliż­szym sąsiedz­twie. Do układu należą aż trzy gwiazdy, w tym dwie o wła­ści­wo­ściach bardzo zbli­żo­nych do Słońca i ogrze­wa­jąca się w ich blasku, maleńka i ledwie widoczna Proxima. 

Z powodu nie­wiel­kiego dystansu (mniej niż 4,5 roku świetl­nego) oraz podo­bień­stwa Alfy A i Alfy B do naszej Gwiazdy Dziennej, Alfa Centauri od dekad budzi wśród astro­nomów wielkie pod­nie­cenie. Jeszcze nie tak dawno deba­to­wano nad tym, czy aby tuż pod naszym nosem nie funk­cjo­nuje przy­jazny system pla­ne­tarny. Marzenie mogło ziścić się w roku 2012 gdy wykryto, że w pobliżu drugiej gwiazdy rze­czy­wi­ście krąży jakaś planeta. Co lepsze, masę obiektu ochrzczo­nego mianem Alfa Centauri Bb, osza­co­wano na niemal iden­tyczną z ziemską, co ozna­czało upo­lo­wanie planety ska­li­stej, mogącej posiadać atmos­ferę. Niestety na tym dobre wieści się skoń­czyły. Egzo­pla­neta okrąża swoją gwiazdę po eks­tre­malnie ciasnej orbicie, w odle­głości mniej więcej 6 milionów kilo­me­trów, czyli prawie 10 razy bliżej niż Merkury Słońce. Osoby nie­ma­jące fetyszu spa­ce­ro­wania po roz­ża­rzo­nych węglach i kąpieli w lawie, powinny zatem ostudzić swój zapał.

Szkoda, bo ewen­tu­al­ność ist­nienia drugiej Ziemi akurat tuż za miedzą, mogłaby poważnie zmo­bi­li­zować ludzkość do więk­szego zaan­ga­żo­wania w zamysł pierw­szej misji mię­dzy­gwiezdnej. Nie zmienia to faktu, że jeśli kiedyś zde­cy­du­jemy się odtwo­rzenie czegoś w stylu Projektu Longshot, właśnie Alfa Centauri zostanie naszym pierw­szym celem. W końcu to „tylko” jakieś 40 bilionów kilo­me­trów.

2. Wega – kosmiczne jajo

vegaKolejna sto­sun­kowo bliska gwiazda, leżąca jedyne 25 lat świetl­nych stąd. Jednak inaczej niż w przy­padku skład­ników Alfa Centauri, Wega znacznie różni się od Słońca. Jest dwu­krotnie masyw­niejsza, prawie pięć­dzie­siąt razy jaśniejsza i rotuje wokół własnej osi z ogromną pręd­ko­ścią. W efekcie, podczas gdy Słońce jest niemal idealnie okrągłe, Wega przy­po­mina złożone z plazmy jajko.

Mój dodat­kowy sen­ty­ment budzi rola tej gwiazdy w powieści Kontakt autor­stwa Sagana (nad­ra­biaj jak nie czytałeś: klik!). W książce to właśnie z okolic Wegi wysłano, czy raczej odesłano wia­do­mość obcej cywi­li­zacji, na której kon­cen­truje się fabuła. Z per­spek­tywy czasu możemy napisać, że astronom wybrał całkiem reali­styczne miejsce. Wiele wskazuje na to, iż Wegę rze­czy­wi­ście obiegają jakieś planety. Kilka lat temu Teleskop Spitzera zaob­ser­wował nawet zda­rzenie inter­pre­to­wane jako czołowa kolizja dwóch obiektów wiel­kości Księżyca. Czyż­byśmy mieli do czy­nienia z młodym systemem, tudzież dyskiem pro­to­pla­ne­tarnym?

3. VY Canis Majoris – gigant wśród olbrzymów

canis majorisDobra, przejdźmy do czegoś więk­szego. Znacznie, znacznie więk­szego, bo VY Canis Majoris to naj­większa spośród zaob­ser­wo­wa­nych gwiazd. Jej średnica może wynosić nawet 3 miliardy kilo­me­trów, a więc być dwa tysiące razy większa od Słońca! Abyście mogli ogarnąć pro­porcję, przy­po­minam, iż maleńka na tle swojego kosmicz­nego grzej­nika Ziemia jest odeń zaledwie 110 razy mniejsza. Nawet światło potrze­buje ponad dwóch i pół godziny dla pełnego okrą­żenia tego hipe­rol­brzyma!

Nie powiem jednak, że mamy do czy­nienia z wagą ciężką, ponieważ przy swoich gaba­ry­tach VY Canis Majoris pre­zen­tuje się całkiem zgrabnie, posia­dając zaledwie 30 mas Słońca (a znamy znacznie masyw­niejsze gwiazdy, jak choćby R136a1). Jednak bez względu na małą gęstość olbrzym zasłużył na swoją sławę, a jego śmierć odczuje całe kosmiczne sąsiedztwo. Pozo­staje cieszyć się, że super lub nawet hiper­nowa eks­plo­duje w bez­piecznej odle­głości prawie 5 tysięcy lat świetl­nych od nas.

4. Betelgeza – rozrywkowa gwiazda

betelgezaKolejny czerwony olbrzym; o jakąś połowę mniejszy od przy­wo­łanej wcze­śniej Canis Majoris, ale dla nas wcale nie mniej inte­re­su­jący. Wszystko dlatego, że Betel­geza leży 20 razy bliżej Ziemi niż poprzed­niczka a na dodatek nie naj­le­piej się trzyma. To kla­syczny przykład starej, mocno styranej gwiazdy, która w każdej chwili może zakoń­czyć swój żywot w prze­ra­ża­jącej eks­plozji. I tu pojawia się powód czarnej sławy Betel­gezy. Pismaki lubiący roz­siewać sensacje chętnie pod­chwy­cili temat, przed­sta­wiając naj­czar­niejszy z moż­li­wych sce­na­riuszy, to jest wyste­ry­li­zo­wanie Ziemi przez śmier­cio­nośne pro­mie­nio­wanie. Już kiedyś na łamach bloga nawią­zy­wałem do tego problemu, więc tylko powtórzę, iż na 99% znaj­du­jemy się w bez­piecznej odle­głości aby uniknąć poważ­nych kon­se­kwencji. Jednakże błysk i tak powinien być na tyle jasny, że przez jakiś czas będziemy cieszyć się nie lada atrakcją na naszym nie­bo­skłonie. 

5. HDE 226868 – złowrogie sąsiedztwo 

HDEMiałem tu spe­cjalne miejsce dla pocho­dzącej ze śród­mie­ścia Drogi Mlecznej gwiazdy S2, ale osta­tecznie zamiast wałkować ciągle to samo (klik!) wybrałem HDE 226868. Obie bidulki łączy jedno: są trzymane na krótkiej smyczy przez bliskie im czarne dziury. Cały obiekt, znany pod nazwą Cygnusa X1, od początku lat 60. kon­ster­nował astro­fi­zyków jako nie­po­ko­jąco inten­sywne źródło pro­mie­nio­wania rent­ge­now­skiego. Dzięki uru­cho­mio­nemu po dzie­sięciu latach eks­pe­ry­men­towi Uhuru stwier­dzono, że moc emi­to­wa­nych fotonów ulega dra­stycznym zmianom, co uznano za bardzo szybkie migo­tanie. Dopiero następne obser­wacje udo­wod­niły, że na Cygnusa składają się dwa elementy. Pierw­szym jest po prostu duża gwiazda, olbrzym około 15 razy masyw­niejszy od Słońca; drugim zaś coś małego ale tylko niewiele lżej­szego oraz zdolnego do wypro­du­ko­wania pro­mie­nio­wania rent­ge­now­skiego.

Badania tego układu były krokiem milowym w historii astro­fi­zyki. Po raz pierwszy przy­ła­pano układ podwójny gwiazda – czarna dziura, których ist­nienie teo­re­tycy (Jakow Zeldo­wicz, pamię­tamy!) postu­lo­wali już wcze­śniej. HDE 226868 wdała się z nie­sym­pa­tyczną towa­rzyszką w taniec przy­tu­la­niec (odle­głość mniejsza niż Ziemi od Słońca), dostar­czając jej nie­prze­rwa­nych dostaw paliwa. Czarna dziura o średnicy nie­prze­kra­cza­jącej 200 kilo­me­trów dosłownie wyrywa z nad­ol­brzyma materię, która następnie nań opada tworząc gęsty i wyso­ko­ener­ge­tyczny dysk akre­cyjny, zdolny do emisji pro­mie­nio­wania rent­ge­now­skiego.

6. Nu Scorpii – w kupie siła

nu scorpiiOgromna ilość gwiazd we wszech­świecie pozo­staje w układach podwój­nych, niewiele mniejsza w potrój­nych (patrz Alfa Centauri). Okazuje się jednak, że od czasu do czasu można również napotkać systemy cztero, pięcio, sześcio, a nawet siedmio gwiaz­dowe! Kan­dy­dat­kami na rekor­dzistki są AR Kasjo­peja oraz oddalony o 400 lat świetl­nych Nu Scorpii.

Trudno szcze­gó­łowo opisać tak złożony system. Pewnym jest, że na Nu Scorpii składa się co najmniej pięć gwiazd, w tym dwa olbrzymy; resztę skład­ników stanowią zaś ciem­niejsze karły. Jeżeli w tych oko­li­cach doszło do narodzin cho­ciażby jednej planety, niebo z jej powierzchni musi pre­zen­tować się naprawdę zja­wi­skowo!

7. Fomalhaut – Sauron patrzy

fomalhaut
My pod­glą­damy Fomal­hauta, a on nas. Na takie humo­ry­styczne sko­ja­rzenie pozwo­lili sobie astro­no­mowie po uzy­skaniu wyraź­nego obrazu eks­cen­trycz­nego obiektu, przy­po­mi­na­ją­cego zło­wrogie Oko Saurona z Władcy Pier­ścieni. Co prawda oddalona o 25 lat świetl­nych gwiazda nie grzmi  I See You!, ale i tak zasłu­guje na szersze zain­te­re­so­wanie.

Nie­ty­pową otoczkę tworzą ogromne ilości skał i pyłu, otu­la­jące gwiazdę dwu­krotnie masyw­niejszą od Słońca. Co jednak naj­waż­niejsze, wśród tego kosmicz­nego gru­zo­wiska zauwa­żono plamkę naj­praw­do­po­dob­niej będącą planetą. Fomal­haut b to tylko bardzo zimny gazowy olbrzym, ale jeśli obser­wa­torzy mają rację, to mamy do czy­nienia z pierwszą dostrze­żoną bez­po­średnio za pomocą tele­skopu planetą poza­sło­neczną! Trzeba przyznać, że zoba­czenie nie­świe­cą­cego ciała nie więk­szego od Jowisza, odda­lo­nego o co najmniej 240 bilionów kilo­me­trów, to nie lada wyczyn.

I pomy­ślcie, że te wszystkie cuda natury zostały zaob­ser­wo­wane wyłącznie w naszej galak­tyce. Jakie olbrzymy, układy wie­lo­krotne i dziwadła zamiesz­kują odległe wyspy wszech­świata?

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • m

  Dzięki za artykuł 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sza­ta­nejro

  Do poprawy!
  Jest: „Alfa Centeuri”
  Powinno być: „Alfa Centauri”

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Spo­kojnie, tylko lite­rówka. Sytuacja opa­no­wana. =)

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • rysiek

  Cześć,
  Jeśli piszesz o VY Canis Majoris, to nie możesz w innych miej­scach pisać samego „Canis Majoris”, bo to nie nazwa gwiazdy, a jedynie dopeł­niacz łaciń­skiej nazwy gwiaz­do­zbioru (Canis Major), czyli infor­macja o tym, że gwiazda leży w Wielkim Psie…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie napiszę, że nie masz racji – bo abso­lutnie ją masz. Ale czy jest to tak ciężki błąd jak to przed­sta­wiasz? Według mnie, w żadnym wypadku nie, bo nawet małpa wywnio­skuje z kon­tekstu, że cały czas mowa o gwieź­dzie. Bardzo podobnie w wielu miej­scach pisze się (ja również) po prostu o Andro­me­dzie. Autor może mieć na myśli albo galak­tykę albo gwiaz­do­zbiór. W pierw­szym przy­padku oczy­wi­ście powinien zasto­sować ozna­czenie M31 i gdybyśmy mieli do czy­nienia z arty­kułem naukowym bez tego by się nie obyło. Tutaj jednak, czy­telnik nie będący debilem wie o czym mowa i nikt nie będzie bawił się wyła­py­wanie takich niuansów.
   Ale pod­kre­ślam, w całym swym cze­pial­stwie masz rację ;).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • rysiek

    Szczerze? Tak, to ważne. Bo „Canis Majoris” znaczy „Wiel­kiego Psa” (od nazwy gwiaz­do­zbioru).
    Więc np. pisząc: „Canis Majoris – gigant wśród olbrzymów” piszesz tak naprawdę:
    „Wiel­kiego Psa – gigant wśród olbrzymów”. Nie ma to żadnego sensu. Nie mówiąc już o tym, że potem ludzie pro­pa­gują to w sieci myśląc, że gwiazda nazywa się „Canis Majoris” (choćby w ser­wi­sach z obraz­kami).
    Gwiazd w Wielkim Psie jest mnóstwo i nazw gwiazd postaci „alfa/beta/…/VY/.. Canis Majoris” też jest mnóstwo.
    W przy­padku M31, można ją nazwać Galak­tyką Andro­medy (bo taka nazwa się przyjęła), ale nie Andro­medą (bo to nazwa gwiaz­do­zbioru).
    Gdy piszesz o Tatrach, to używasz nazwy Tatry lub jej odpo­wia­da­jącej, a nie Unia Euro­pejska, mimo, że leżą w jej gra­ni­cach. Myślę, że to dobra analogia.

    Myślę, że warto dbać o poprawne nazew­nictwo, nazwa bloga zobo­wią­zuje. 😉

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    W takim razie, dbając i wize­runek oraz popraw­ność już popra­wiam. =)

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Gushing Granny

  A nr 6 to Asimov – Nastanie nocy

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Polo­wanie na Zdrowie

  Mnie naj­bar­dziej inte­re­sują miejsca, w których można znaleźć życie i w ogóle badania na ten temat. Nie śledzę bloga od początku, dlatego spytam – był może o tym jakiś wpis? 🙂 A jeśli nie, to czekam na taki :-).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Wpisy ogólnie zaha­cza­jące o problem ist­nienia życia kilka razy się poja­wiały, choćby o równaniu Drake’a, seria o „Kon­takcie” oraz astro­te­ologii. Nie jest to jednak szcze­gólnie eks­plo­ato­wany przeze mnie temat.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Polo­wanie na Zdrowie

    Rozumiem :-). Dziękuję za odpo­wiedź.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.brainwaves.pl/ Iga Będ­kowska

  Boże, jak tu fajnie. 🙂 Cieszę się, że tu trafiłam. Mało jest blogów w takim klimacie…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ale Boga to Ty w to nie mieszaj. =)

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • MJ

  Aktu­alnie za naj­większą zaob­ser­wo­waną gwiazdę uważa się UY Scuti.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Michał Gro­chowski

  ” Pokażę wam kilka, spośród czte­rystu miliardów gwiazd, które naprawdę warto poznać. ” – to dla mnie jest problem. I to podwójny, bo a) gra­ma­tycznie sugeruje to ist­nienie 400 mld inte­re­su­ją­cych gwiazd (przy czym nie określa to wła­ściwie, czy tylko w naszej galak­tyce, ale to jakoś doro­zu­miałem). b) naukowo nie jestem prze­ko­nany, że mamy aż tak liczną repre­zen­tację gwiazd (choć wiem, że z nie­daw­nych pomiarów tyle się daje zliczyć). 

  „Jej średnica może wynosić nawet 3 miliardy kilo­me­trów, a więc być dwa
  tysiące razy większa od Słońca! Abyście mogli ogarnąć pro­porcję,
  przy­po­minam, iż maleńka na tle swojego kosmicz­nego grzej­nika Ziemia jest
  odeń zaledwie 110 razy mniejsza. Nawet światło potrze­buje ponad dwóch i
  pół godziny dla pełnego okrą­żenia tego hipe­rol­brzyma!” – Dla gwiazdy poda­wanie czasu w jakim światło ją okrąża jest, cóż – średnio roz­sądnym pomysłem – zwłaszcza, że jest dość lekka. No, ale niech i tak będzie. Wtedy mają do poko­nania jakieś 3pi*10^9 km. Dla c=3*10^6 km/s daje to jakiś czas 1000pi s. Czyli nieco mniej niż godzinkę 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Nie_wiem

   Jak kolega to liczył? Przecież dzieląc 3 mld przez 300 tys otrzy­mu­jemy 10 tys sekund = 2,7 godziny.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Michał Gro­chowski

    Ach, fakt – błąd o 1 rząd wiel­kości. (Co widać w poprzednim moim komen­tarzu – gdzie za c przy­jąłem 3*10^6, a nie 3^10^5 km/s.)
    W takim wypadku czas pełnego okrą­żenia gwiazdy (jak rozumiem – po obwodzie) to 10^4 pi s. Czyli nie małe 3 godziny, a ok. 10 h.

    No i co do inte­re­su­ją­cych gwiazd. To są zdania nie­za­leżne. Autor może mieć „katalog” 400 mld inte­re­su­ją­cych gwiazd, który otwiera akurat na roz­dziale „Droga Mleczna” i z niego wybiera kilka, które przed­stawi nam na blogu. (Tak, tutaj kolej­ność zdań nie zmienia ich zna­czenia!)

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Nie_wiem

   Po drugie:
   „nie określa to wła­ściwie, czy tylko w naszej galak­tyce, ale to jakoś doro­zu­miałem”
   Nie trzeba niczego doro­zu­miewać, tylko czytać ze zro­zu­mie­niem 😛
   „Aby poznać kilka z nich, zapra­szam na prze­chadzkę po »> Drodze
   Mlecznej «<. Pokażę wam kilka, spośród czte­rystu miliardów gwiazd…”

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Damian Kuśmierz

  Od niedawna naj­większą zaob­ser­wo­waną gwiazdą nie jest VY Canis Majoris, tylko UY Scuti
  Oto linki do Wiki
  PL: https://pl.wikipedia.org/wiki/UY_Scuti
  EN: https://en.wikipedia.org/wiki/UY_Scuti

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0