Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 12

Artykuły

Ludzie nauki w obiektywie… nieformalnie

16th Maj '14
Dzi­siejszy wpis będzie miał cha­rakter niemalże intymny. Pomy­ślałem, że ciekawie byłoby poznać wybit­nych badaczy, popu­la­ry­za­torów nauki, autorów książek i pro­gramów tele­wi­zyj­nych, od „ludzkiej” strony. Wyszpe­rałem więc garść foto­grafii uwiecz­nia­ją­cych znane oso­bi­stości związane ze światem nauki, w nie­nau­ko­wych, często pry­wat­nych sce­ne­riach.
Na początek mały selfik Billa Nye’a z Neilem Tysonem i pre­zy­dentem Obamą. Wykonany na odby­wa­jącym się w Białym Domu festi­walu filmów stu­denc­kich w marcu tego roku.

Ta urodziwa pani to Alice Roberts, profesor antro­po­logii na Uni­wer­sy­tecie w Bir­mingham.

Chris Hadfield – Praw­do­po­dobnie naj­po­pu­lar­niejszy astro­nauta w sieci. Kana­dyj­czyk zrobił furorę na YouTube i Twit­terze, dzięki swoim relacjom z pobytu na ISS.

Fejs­bu­kowa fotka Briana Coxa, z przelotu nad hawaj­skim szczytem Mauna Kea.

Podobno Einstein przez całe swoje życie, mimo nie­pod­wa­żal­nego geniuszu i sławy, zacho­wywał się nazbyt infan­tylnie. Trudno tę infor­mację zwe­ry­fi­kować, ale nie­wąt­pliwie twórca teorii względ­ności, potrafił zachować do siebie dystans.

Znany z obser­wacji super­no­wych i wielu tele­wi­zyj­nych pro­gramów popu­lar­no­nau­ko­wych Alexei Filip­penko, praw­do­po­dobnie wraz z synem.

Złapane na stołówce w CERN sym­pa­tyczne mał­żeń­stwo to Maria i Giuseppe Fideraco. Para fizyków całe swoje życie związała ze szwaj­car­skim ośrod­kiem. Po 60 latach pracy, państwo Fideraco nadal prowadzą badania i ani myślą o przej­ściu na eme­ry­turę.

Ame­ry­kańska astronom Carolyn Porco, na lunchu z Brianem Coxem oraz Ericiem Idle z kabaretu Monty Pythona.

Michio “Spocka” Kaku, nie trzeba nikomu przed­sta­wiać.

Lawrence Krauss (ten od Wszech­świata z niczego) z innym popu­la­ry­za­torem nauki, Ira Flatowem.

Znowu Krauss, tym razem z austra­lij­skim kaba­re­cia­rzem, Timem Min­chinem.

Mistrzowska foto­grafia wykonana w powrotnej drodze z jakiegoś sym­po­zjum. Poza Kraussem, na dalszym planie można dostrzec m.in. Alexeia Filip­penko i nobli­stów Georga Smoota i Franka Wilczka.

Ten uśmiech­nięty facet, jakby nie wierzący, że znalazł się w tak dobo­rowym towa­rzy­stwie (tj. między szwedzką parą kró­lewską) to noblista Leon Lederman.

Posi­la­jąca się blon­dynka to fizyczka i autorka wielu książek (polecam Pukając do nieba bram), Lisa Randall.

Albert Einstein w dyskusji z szefem Projektu Man­hattan, Robertem Oppen­he­imerem.

Richard Dawkins. Nie wiadomo czy się uśmiecha, czy zasta­nawia co tutaj robi.

Richard Feynman naj­pew­niej z małżonką (znając tem­pe­ra­ment kon­tro­wer­syj­nego fizyka, nie można być pewnym…).

Pro­pa­gator nauki i racjo­na­lizmu, Michael Shermer, z naprawdę dużym futrza­kiem.

Jak widać naukowcy mają słabość do dłu­go­uchych gryzoni. Oso­bi­ście wolę koty.

Na zdjęciu modelka Alexis Knapp wraz z wdową po Carlu Saganie, Ann Druyan. Wypada powtó­rzyć podpis jaki Alexis zamie­ściła na swoim blogu: Dziew­czyny, ta pani powinna być dla was wzorem do naśla­do­wania!

A tu Druyan i Sagan w latach ’80. Dzisiaj żona astro­noma stara się kon­ty­nu­ować jego dzieło, pracując m.in. przy pro­dukcji nowej wersji serialu Cosmos: A Spa­ce­time Odyssey.

Sys­te­ma­tycznie poja­wia­jąca się w popu­lar­no­nau­kowym serialu The Universe, astronom Michelle Thaller.

Warto wspo­mnieć, że po zakoń­czeniu pracy przy Tele­skopie Spitzera, Thaller wstąpiła do zakonu Jedi.

Z fejs­bu­ko­wego profilu Neila Tysona. Trudno to racjo­nalnie sko­men­tować =).


Jeśli chcie­li­by­ście zobaczyć kolejną porcję nie­ty­po­wych foto­grafii ludzi nauki – piszcie.


Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Ano­ny­mous

  Na jaką Ciemną Stronę? Thaller ma jasny miecz i szaty Jedi, nie jest więc Sithem.

  A na poprzednim zdjęciu jest prze­brana za Doktora.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/11023158148319056284 zblo­go­wani

  w tym tygodniu wystar­tował nowy agregat zBLO­Go­wani, umoż­li­wia­jący: gene­ro­wanie ruchu na blogi które dołą­czyły, dający moż­li­wość obser­wo­wania blogów i ulu­bio­nych wpisów. zapra­szamy do reje­stracji na http://www.zblogowani.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karo­la_MI

  Tyson z kró­licz­kiem, to takie słodkie *.*

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/00058400907677270230 Kamil Bruchal

  DOKTOR WHO <3
  Ten Thaller naprawdę paso­wałby do tej roli 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Ano­ny­mous

   „poja­wia­jąca się[…]Michelle Thaller[…]”
   Ta, „paso­wałby” 😛

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/04462980978029983637 Tomasz Miśków

  Ten Einstein z gitarą to niestety chyba fake – http://www.pinterest.com/pin/230668812137428565/

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.bagienny.graphics/ bagienny

  Fajny pomysł. Więk­szość ludzi kojarzę tylko z nazwisk ;]

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/09535971827283514216 Szymon Ciolczyk

  Drobna pomyłka w nazwisku Chrisa 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

  Skargi, wnioski i zaża­lenia zostały przyjęte i uwzględ­nione. Wybaczcie moją nie­wiedzę, dra Who nie miałem okazji nigdy oglądać ;).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/14537184683867800909 Prze­my­sław Żybort

  Hej, Słuchaj Adam, a może zro­biłbyś recenzję jakieś książki sci-fi, fantasy, która jest godna pole­cenia, oczy­wi­ście temat to odległy, nie­zba­dany kosmos. Świat dysku już przed­sta­wiłeś, ale głód nadal jest, wiec jak zna­la­złbyś czas.. Wiem, że nie z gruchy ni z pie­truchy wysko­czyłem z tym i do tematu prośba nie pasuje, ale co tam 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Tyle, że ja się nie znam na bele­try­styce… Ale, trafiłeś blisko pewnego konceptu, który szykuję na wakacje =). Mia­no­wicie chciałbym napisać jakiś mały cykl prze­my­śleć oko­ło­nau­ko­wych na pod­stawie godnych uwagi pozycji Sci-Fi (na razie myślę o Asimovie i Saganie). Zobaczę co z tego wyjdzie.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Czy tylko mnie razi nazy­wanie Monty Pythona kaba­retem (co niejako stawia go w jednej linii z współ­cze­snymi polskimi pseu­do­śmiesz­nymi tworami)?
  A i o samym Doctorze Who mógłbyś napo­mknąć przy zdjęciu (mimo, iż to serial bardziej fiction niż science).

  Acz gene­ralnie wpis dość sym­pa­tyczny.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0