Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 15

Szybkie przemyślenia

Fasadowe uniwersytety

17th Sty '14

Każdy kto miał, choćby krótkotrwałą styczność, z polskim szkolnictwem wyższym, może długo i soczyście rozprawiać na temat jego wstydliwych problemów. Najbardziej uwierającym, przynajmniej mnie jako studenta a niedługo absolwenta takiej placówki, jest wszechobecne i narastające z każdym nadchodzącym semestrem poczucie fikcji. 


Na pierwszy ogień weźmy wszelkie zajęcia „do wyboru” (wybór również jest ilu­zo­ryczny): kon­wer­sa­toria, mono­grafy tudzież przed­mioty wykształ­cenia ogólnego. Dzięki tej szczytnej w zało­żeniu idei, każdy łaknący nie­ogra­ni­czo­nych pokładów wiedzy student, poza ścisłą ścieżką edu­ka­cyjną, ma szansę na nie­skrę­po­wane posze­rzanie hory­zontów. W ten sposób, zafa­scy­no­wany prawem kon­sty­tu­cyjnym mło­dzie­niec, może z radością wysłu­chiwać wykładów poświę­co­nych np. mul­ti­cen­trycz­ności pol­skiego ustroju. Zaś szanowny profesor cieszy się, wiedząc, że jego spe­cjal­ność budzi zain­te­re­so­wanie i pomaga wychować nowe poko­lenia kon­sty­tu­cjo­na­li­stów.


Ta cudowna utopia leży zakopana w trumnie z wielkim napisem USOS na wieku. W praktyce, pierw­szym kry­te­rium dla studenta mającego obo­wiązek odbęb­nienia usta­lonej liczby zajęć, pozo­staje plan. Drugim, rze­czy­wi­ście mogłyby się okazać względy mery­to­ryczne, tyle że naj­lepsze kąski zostają zajęte w ciągu 2 minut od otwo­rzenia reje­stracji na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dosłownie tyle czasu wystarczy aby do naj­cie­kaw­szych grup zare­je­strował się komplet 25 chętnych. Cała reszta nie­szczę­śników, którym nie dopisało łącze, musi wybierać spośród pozo­sta­łych ochłapów. Co z tego, że połowa z ofe­ro­wa­nych tematów nikogo nie inte­re­suje lub jest pro­wa­dzona przez miernych dydak­tyków, których każdy rozsądny człowiek omija z daleka? Prędzej czy później i tak trafimy na pana doktora, sie­dzą­cego przez 90 minut z wzrokiem wbitym w blat biurka i od nie­chcenia refe­ru­ją­cego jakieś zagad­nienie. Co naj­lepsze, jego zajęcia rok w rok będą się cieszyć nikłą popu­lar­no­ścią, ale ani jemu samemu ani władzom Wydziału, nie przyj­dzie do głowy aby wstawić w to miejsce coś bardziej inte­re­su­ją­cego. Bo liczba godzin musi się zgadzać. 

Szczę­ście w nie­szczę­ściu, a może nie­szczę­ście w nie­szczę­ściu, że przebieg samych zajęć zazwy­czaj również nie licuje z aka­de­micką powagą. Rzecz zada­wa­łoby się nie do przy­jęcia na studiach – oparcie się przez pro­wa­dzą­cego na zle­co­nych refe­ra­tach – to często wyko­rzy­sty­wana, naj­wy­god­niejsza dla obu stron opcja. Jeszcze większą parodię wpro­wa­dziły ostatnie zmiany (nie wiem czy ogól­no­pol­skie czy tylko lokalne), naka­zu­jące każdy cykl wykładów kończyć for­malnym egza­minem. O ile w przy­padku przed­miotów obli­ga­to­ryj­nych to logiczna koniecz­ność, o tyle przy mono­gra­fach pro­fe­so­rowie grzecznie odgry­wają swoją rolę tworząc wymagane pozory. W ten sposób jeden pro­wa­dzący prosi stu­dentów o przy­nie­sienie odręcz­nych refe­ratów, które w razie potrzeby może przed­stawić jako spraw­dzian wia­do­mości; drugi wychodzi podczas egzaminu z sali; a trzeci wcze­śniej podaje „mogące” się trafić pytania wraz z odpo­wie­dziami. Tak się tylko zasta­na­wiam, w jaki sposób nowy system ma uzdra­wiać sytuację? Wcze­śniej profesor wysta­wiał zali­czenia bacząc „jedynie” na fre­kwencję, ale moim zdaniem nie było to wcale naj­gorsze roz­wią­zanie. Chcąc nie chcąc, będąc regu­larnie obecnym na auli, coś w głowie zosta­wało. Obecnie można nie uczęsz­czać na wykłady cały rok, a na koniec roz­wiązać kome­diancki test i otrzymać piątkę z przed­miotu znanego tylko z nazwy (a i to nie zawsze). Jak zwykle papiery i formalna fikcja prze­wa­żyły nad zdrowym roz­sąd­kiem.


Pozory sięgają jeszcze głębiej, o czym mogło się prze­konać wielu z was, jeżeli posia­dacie stopień licen­cjata lub magistra. Nie raz i nie dwa docho­dziły mych uszu historie zna­jo­mych twier­dzą­cych, że ich prace dyplo­mowe naj­zwy­czaj­niej nie zostały przez nikogo prze­czy­tane. Kole­żance promotor zazna­czył w tekście kilka błędów – autorka ich nie popra­wiła, ale w osta­tecznej wersji nikt owych omyłek nie zauważył. Jedna z pro­fe­sorek potra­fiła znowuż pod­rzucić swojej pod­opiecznej „magi­sterkę” starszej kole­żanki na bliź­niaczy temat, aby ta mogła poszukać „inspi­racji”. O obronie wspo­minać nie muszę, bowiem jej czysto formalny cha­rakter stał się już niemalże tradycją.

Fikcja to stały element kra­jo­brazu polskiej nauki. Dotyczy wszyst­kiego: zajęć, prac pisem­nych, egza­minów, sty­pen­diów i coraz częściej samych dyplomów. Wszystko dla budo­wania iluzji prestiżu i poziomu kształ­cenia na rodzi­mych uczel­niach. Naj­za­baw­niejsze jest to, że każdy – od szarego studenta do jego magni­fi­cencji rektora – dosko­nale tę ułudę zna i bez skru­pułów, stale ją wzmacnia.

Przed waszymi wydzia­łami również maluje się trawę na zielono? Może znacie inne przy­kłady wpro­wa­dzania aka­de­mic­kich fikcji?

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • http://www.liduk.pl/ Michał

  Zgadzam się. Sam po pierw­szym roz­cza­ro­waniu przy wyborze kon­wer­sa­to­rium (inte­re­su­jące z nazwy, ale fatalnie pro­wa­dzone przez doktora z wielkim ego), szedłem już później zazwy­czaj na łatwiznę.

  Tak to już jest kiedy bardziej od efektów liczą się sta­ty­styki. Pry­wa­ty­zacja i owszem – może mieć pewne nega­tywne kon­se­kwencje w stosunku do obecnego systemu, ale jestem zdania, że są one bardzo nie­znaczne, jeśli zestawić je z kie­run­kiem, w którym zmie­rzają uczelnie wyższe.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Kronos

   Ja przez całe studia dostałem się tylko na jeden(!) konwers który rze­czy­wi­ście mnie inte­re­sował. Spośród chyba siedmiu jakie zrobiłem, sześć w zasadzie prze­spałem. Zresztą nie tylko ja, bo zajęcia te tylko do tego się nadawały. Żadnych cie­ka­wych dyskusji, zadań, tylko referaty i odbęb­nianie usta­lo­nego planu.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Czemu jak wchodzę na kwantowo.pl to ma „kwantowo.pl
  Domena jest utrzy­my­wana na ser­we­rach nazwa.pl” I nic więcej? Jak wszedłem poprzez link do tego artykułu z FB, to działa nor­malnie.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Prze­pra­szam za te utrud­nienia: po prostu od jakiegoś czasu nie można się dostać przez domenę bez wpi­sy­wania „www”. Mam nadzieję, że w przy­szłości zdołam to poprawić.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Zgadzam się. Jestem absol­wentem studiow tech­nicz­nych z tytulem mgr inż., z dwóch różnych uczelni. Inż. na PWSZ, mgr na poli­tech­nice. (Kierunki mecha­nika i budowa maszyn) I można powie­dziec jedno – obecne studia to jedna wielka ściema, Cześć przed­miotów za obecność, czasami z góry 3 do indeksu – jak ktos chce wicej to prosze jakis referat. Wycho­dzenie z sali, czytanie gazet itp itd podczas egzaminu to norma. Choc zdarzaja sie pro­fe­so­rowie, ktorzy swoja uwaga podczas egzaminu i losowemu oce­nianiu prac 🙂 zmuszaja studenta do zacho­wania wiedzy z przed­miotu. Strasznie fru­stru­jaca sprawa, ale efekt tego jest taki, ze fak­tycznie cos tej wiedzy zostaje. Nie zgadzam sie z tym poste­po­wa­niem jednak, bo wolalbym po prostu zajecia, ktore sa pro­wa­dzone przez inte­li­gent­nych ludzi, ktorzy ciekaiwe potrafia przed­stawic wiedze.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Oj znamy, znamy… Jestem na VI seme­strze studiów zaocz­nych i coś tak czuję, że rozprawę dok­torską mógłbym napisać na temat mier­ności poziomu nauczania przy­szłych magi­strów. W skrócie – studia nie nauczyły mnie nic ponad to, co jako 35-latek znam z doświad­czenia. Wręcz nie­któ­rych wykła­dowców sam mógłbym wiele nauczyć. Nie wiem czy nie taniej wyszłoby mi kupienie dyplomu na bazarze Różyc­kiego a w sumie wart byłby on tyle samo – papier jest papier.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Trudno się nie zgodzić z autorem co do całości.
  Myślę jednak, że wiele zależy od samego studenta. Nie wszystkie kursy są ciekawe, ale chyba są takie do których nale­ża­łoby się przy­łożyć troszkę bardziej z własnej ini­cja­tywy!? Nie każdy wykła­dowca ma dar prze­ka­zy­wania wiedzy, którą często posiada bardzo dużą. Inna kwestia, że nie powinien wtedy pro­wa­dzić zajęć.
  Uważam, że naj­waż­niejszą kwestią jest jednak ilość przyj­mo­wa­nych stu­dentów. Zbyt duża ilość. Wielu idzie „dla papieru”, ale są też tacy, którzy chcą się czegoś nauczyć. Ci pierwsi papier dostaną na zasadzie omijania nauki wszyst­kimi moż­li­wymi spo­so­bami (zazwy­czaj mają ze studiów dobre zna­jo­mości, które później pro­cen­tują). Ci drudzy osiągną cel, choć mogą być odrobinę znie­sma­czeni i roz­cza­ro­wani. Nie mnie oceniać kto lepszy, a kto gorszy. Osta­tecznie obie grupy osiągają to co sobie założyły.
  Pomysł zapisów uważam za poro­niony. Tym bardziej, że miejsca się dosłownie roz­pły­wają. Roz­wią­zanie: zwolnić gościa, którego wykłady nie cieszą się popu­lar­no­ścią a dać kasę temu, który stu­dentów zacie­kawia i zwięk­szyć grupy.
  Oceny za obecność … u mnie było to rzad­ko­ścią. Nie uważam tego za dobry pomysł, ale z drugiej strony przy nie­któ­rych nic nie wno­szą­cych kursach, które muszą być bo tak program mówi … dlaczego nie.
  Prace inżynierskie/licencjackie/magisterskie … można się dużo nauczyć jeśli ktoś pisze je sam. W innym wypadku w zasadzie nie powinien przejść obrony.
  Temat jest pojemny i można by pisać i pisać … może kiedyś coś się zmieni, ale wymaga to zmiany podej­ścia wszyst­kich … mini­ster­stwa, uczelni, wykła­dowców, stu­dentów:)

  Pozdra­wiam
  Magda

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/03731286275157855536 Przemek Bądaruk

  „Socja­lizm jest to ustrój w którym boha­tersko pokonuje się trud­ności nieznane w żadnym innym ustroju”- powie­dział kiedyś sp. S.Kisielewski. W Polsce nie ma problemu z naucze­niem wyższym lecz z Mini­ster­stwem Edukacji. Nasza młodzież jest b.zdolna ale wpadając w ten system niszczy się. Przykład: obo­wiązek nauki do 18 roku życia. Jeśli ktoś ambitny i zdolny pójdzie do gim­na­zjum i trafi tam na bydło, które jest zmuszane do nauki to często zniża się do poziomu swoich kolegów. Mądremu jest łatwiej zbliżyć do poziomu głupka bo głupek nie może zmienić stopnia. Idąc dalej studia to dzisiaj parking dla bez­ro­bot­nych i pokuszę się o takie stwier­dzenie, że na studia idą karierowicze(nie naukowi tylko admi­ni­stra­cyjni). Zaob­ser­wujcie jak dziś postrze­gany jest student.Jako elita, kadra kie­row­nicza czy jako leń , nic nie­ro­biący menel? Wg google to drugie(pierwsza pro­po­zycja). Później „studenci” z nie­wy­win­do­waną wiedzą dostają tytuły(czyli papierki) i czują się jakby pozja­dali wszystkie rozumy . Jak już otrzy­mali tytuły to my ze swoich podatków musimy ich utrzy­mywać w myśl zasady „czy się robi czy się leży 2 stówy się należy”, zero odpo­wie­dzial­ności i tak my ich musimy utrzy­mywać. Podam roz­wią­zanie powyż­szych pro­blemów. LIKWIDACJA MINISTERSTWA EDUKACJI. Część ludzi ma błędne prze­ko­nania, że nikogo nie bd stać na edukacje(teraz nas stać na utrzy­my­wanie mor­derców, gwał­ci­cieli oraz 0.5mln urzęd­ników) oraz że państwo musi trzymać rękę na edukacji. Otóż nie, podam przykład naj­lepszy uni­wer­sytet na świecie. „Trzeci raz z rzędu wygrał Caltech (Cali­fornia Insti­tute of Tech­no­logy), mała prywatna uczelnia z Pasadeny, która ma zaledwie 2,3 tys. stu­dentów i 300 wykła­dowców”. Jeśli uczelnia jest prywatna to klient płaci więc wymaga , nato­miast w Polsce tylko płacisz a urzęd­nicy już lepiej wiedzą co jest dla Ciebie dobre. Pre­tensje autora są sumą wypad­kową całej biu­ro­kra­tycznej otoczki wokół Mini­ster­stwa Edukacji. Przy­po­minam, że Mikołaj Kopernik oraz Maria Skła­dowska-Curie odnosili sukces bez mini­ster­stwa.
  Prze­pra­szam, że tak dużo ale mam nadzieję naświe­tliłem ten problem z innej strony.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   W swoich roz­wa­ża­niach się­gnąłeś znacznie dalej niż ja zamie­rzałem. W tekście chciałem się skupić na bardziej przy­ziem­nych grze­chach, IMO moż­li­wych do napra­wienia niemal od razu. 

   Co do Twojego zamysłu, choć na ogół kibicuję wszel­kiej pry­wa­ty­zacji, to jednak w sferze edukacji bym się wstrzymał. Wszakże uczelnie prywatne funk­cjo­nują i w znacznej więk­szości pre­zen­tują poziom jeszcze niższy od miernych placówek publicz­nych. Nawet gdybyśmy się chcieli na nich oprzeć, nie obyłoby się bez kontroli państwa, bo przy polskiej men­tal­ności kwestie zysku zepchnę­łyby na daleki plan poziom edukacji.

   Przykład ame­ry­kań­skich uczelni niestety nie ma żadnego prze­ło­żenia i nie ma sensu go przy­wo­ływać. Przede wszystkim Ame­ry­kanów stać aby z pry­wat­nego kapitału finan­sować naukę i to naukę na naj­wyż­szym poziomie, ale nawet tam mamy do czy­nienia z part­ner­stwem publiczno-pry­watnym. Nie można również zapo­minać, że poza legen­dami jak MIT czy Caltech, w USA również istnieje pato­logia i setka uczelni, o których wstyd wspo­minać.

   Uczelnie pań­stwowe jak naj­bar­dziej mają rację bytu i mogą z nimi kon­ku­rować, czego przy­kładem są Oxford, Cam­bridge i liczne uczelnie nie­mieckie. Uważam nawet, że w obecnym systemie mogli­byśmy wyho­dować naprawdę rewe­la­cyjne placówki – potrzeba jednak wyraź­nego sygnału z góry i zakoń­czenia finan­so­wania typu „więcej stu­dentów, większa dotacja”.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/03731286275157855536 Przemek Bądaruk

   Z tego co wiem to w Polsce nie ma praw­dzi­wych pry­wat­nych uczelni. Program narzu­cany jest odgórnie i również istnieje cała biu­ro­kra­tyczna otoczka(matura itp.). W naszym kraju istnieją płatne, kon­tro­lo­wane przez państwo w każdym calu uczelnie(mylnie nazywane pry­wat­nymi) oraz darmowe pań­stwowe uni­wer­sy­tety. Więc jak widać w Polsce nie ma za dużego wyboru.
   Zysk jest b. dobrym napędem więc nie za bardzo rozumiem pre­tensji jak widzę oponenta:). Cała dzi­siejsza kom­pu­te­ry­zacja życia jest sprawą marzeń za sukcesem , dużymi pie­niędzmi p.Gates’a i jemu podob­nych. „Ręka rękę myje”. Jeśli chcesz zarobić musisz dać dobry i tani towar kon­su­men­towi. Nie inaczej bd ze spry­wa­ty­zo­wa­nymi uczel­niami, które muszą na siebie zarabiać poprzez porządne badania, two­rzenie inno­wa­cyj­nych towarów lub przez atrak­cyjne prze­ka­zy­wanie wiedzy. stu­den­towi a nie poprzez żebranie u Mini­ster­stwa Edukacji czy UE.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/04462980978029983637 Tomasz Miśków

   Musisz pamiętać, że jednak uczelnie zawsze w jakimś stopniu zależne od państwa. Przecież po ukoń­czeniu medycyny czy prawa (a kon­kret­niej apli­kacji) otrzy­mu­jesz upraw­nienia do wyko­ny­wania zawodów, w których państwo bierze za ciebie odpo­wie­dzial­ność, ergo ma prawo wymagać od ciebie kon­kret­nych umie­jęt­ności.

   A propos ame­ry­kań­skich pry­wat­nych uczelni, to jak napisał …AAA…, coś takiego obecnie w Polsce nie wyjdzie. Z tego co wiem, te uni­wer­sy­tety są finan­so­wa­nego także przez współ­pra­cu­jące prywatne firmy i miliar­derów posy­ła­ją­cych tam swoje dzieci. A obu tych źródeł na razie w Polsce brakuje.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/02360963065007021231 Kuba

   Ameryka i Europa dia­me­tralnie różnią się pod względem filan­tropii. W Stanach normalną rzeczą jest to, że uczelnia stara się utrzy­mywać kontakty z absol­wen­tami, a absol­wenci dumni są ze swoich osiągów i wspo­ma­gania alma mater. Sprawę tą wspa­niale zilu­stro­wano w książce „The Bil­lio­naire Who Wasn’t: How Chuck Feeney Made and Gave Away a Fortune Without Anyone Knowing”. Czego by nie powie­dzieć o śmier­dzącym ame­ry­kań­skim kapi­ta­liźmie, to zdaje mi się, że w Europie plu­to­kraci raczej inte­re­sują się tylko końcem własnego nosa. Pie­niądze są, tylko ci co je mają, nie inte­re­sują się zbytnio edukacją.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/15333996982091072806 Melavien

  Fikcja to jest u mnie na zaję­ciach z Animacji i Montażu. Nie dośćże facet nie tłumaczy nam programu, który jest trud­niejszy niż cała reszta pakietu Adobe razem wzięta to jeszcze mamy robić sami animacje. Coś więcej? Proszę bardzo – zajęcia o wspa­niałej nazwie „Pra­cownia działań mul­ti­gra­ficz­nych” – potrzebne jak zającowi dzwonek. Zresztą więk­szość przed­miotów u mnie jest pro­wa­dzona przez wykła­dowców, którzy mózgiem zostali w poprzednim ustroju i jego trendach gra­ficz­nych.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/00996946788849053689 Amdarel

  To, że poziom naszych studiów jest mizerny to niestety prawda. Ale dopóki nie ogra­niczy się ilości stu­dentów na kie­run­kach i nie zmieni zasad finan­so­wania z bzdur­nego „od studenta”, to nic się nie zmieni. Podczas studiów zdarzały się sytuacje, gdzie wykła­dowca oblewał 3/4 roku i co? W przy­padku lepszych kie­runków, dawał terminów poprawy idąc w myśl zasad – niech się głąby w końcu nauczą, bo chce min. poziom trzymać i wolę ich egza­mi­nować do skutku, albo (w przy­padku gorszych, gdzie studenci potra­fili być nieco bardziej bez­czelni) leciały skargi do wyższej instancji i Pan doktor dostawał opieprz, że jest za bardzo wyma­ga­jący i uczelni stu­dentów (czyt. pie­niążki) wystraszy. Tym sposobem moje 3+ z makro­eko­nomii w pierw­szym terminie magicznie awan­so­wało na 4+. Po to by połowie roku można było ledwo zaliczyć na te 3. 

  Nie zaprzeczę jednak, że po pierw­szym roku prze­stałem chodzić na wykłady. Więk­szość z nich uzna­wałem za (niestety) stratę czasu, a przy 2 kie­run­kach, kole naukowym i dzia­łal­ności przy NGO nie chciało mi się przy­cho­dzić np. na 17 (ćwi­czenia kończąc danego dnia np. o 13). Mimo to, nie miałem prawie nigdy problemu z zali­cza­niem. Sytuacje gdy na egzamin wymaga się magicz­nych 50 stron notatek czy skryptu, bo więcej ludzie nie opanują, są bardzo częste. Trudno na poważnie przej­mować się więc egza­minem, do którego materiał da się przy­swoić w 2–3 godziny (nie liczę tu przed­miotów mate­ma­tycz­nych lub infor­ma­tycz­nych, bo tu chodząc regu­larnie na ćwi­czenia da się opanować trudny materiał ucząc się mimo­chodem regu­larnie).

  Prace licen­cjackie – obrona to pikuś. Nie­po­trzebnie się stre­so­wałem. Samą pracę napi­sałem w 3–4 weekendy a i tak moja pro­mo­torka stwier­dziła, że jest ona naj­bar­dziej inte­re­su­jącą jaką w tym roku czytała. Bo pisałem o tematyce, która mnie inte­re­so­wała i w której miałem już zaczy­nając pisać jako – taką wiedzę. Więk­szość prac to „kopiuj-wklej-przestaw nieco zwroty by się program anty-pla­gia­towy nie przy­czepił”

  Amdarel

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Czołem! Na wstępie – świetny blog. A teraz do rzeczy. Mam nie­wąt­pliwą przy­jem­ność stu­diować filo­zofię na UJ. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja, którą opisałeś, jest powszechna na więk­szości polskich wydziałów, na szczę­ście nie u mnie.
  1. Przed­miotów obo­wiąz­ko­wych jest niewiele, więk­szość to ogólne podstawy z różnych dziedzin filo­zofii na pierw­szych dwóch latach (rok pierwszy: wstęp do filo­zofii, historia filo­zofii sta­ro­żytnej, h.f. śre­dnio­wiecznej, etyka, estetyka, filo­zofia spo­łeczna, logika z ele­men­tami teorii mnogości; rok drugi: h.f. nowo­żytnej, onto­logia, epi­ste­mo­logia). Ponadto więk­szość z nich dostępna jest w dwóch opcjach, u dwóch różnych wykła­dowców o odmien­nych stylach. Cała reszta to masa przed­miotów do wyboru z naj­róż­niej­szych dziedzin – od logiki mate­ma­tycznej po filo­zofię kultury. Pula tych przed­miotów wynosi ponad 150 pozycji, kursy są uru­cha­miane nawet dla 5 stu­dentów.
  2. Być może dzięki takiej ilości opcji nie ma więk­szego problemu z zapi­sa­niem się na pożądane kursy. Nawet jeśli stu­den­towi nie uda się dopisać do listy z powodu braku miejsc, naj­pew­niej uda mu się na kolej­nych latach.
  3. Świetnie jest roz­wi­nięta komu­ni­kacja pro­wa­dzący-student, po pierwsze dzięki auten­tycznej pasji wykła­dowców oraz stu­dentów (70% nie mających ochoty stu­diować odpada po pierw­szym roku), po drugie dzięki małej ilości osób na kursach. Dyskusje ciągną się czasem nawet godzinę po zaję­ciach.
  4. Wciąż ruszają nowe kursy odpo­wia­da­jące zain­te­re­so­wa­niom pro­wa­dzą­cych i stu­dentów, rzadko spo­ty­kana jest też sytuacja, że profesor klepie ten sam wykład przez 20 lat, raczej zmienia program, by uniknąć znużenia i wciąż nauczać z pasją. Popu­larne są też tzw. kursy kroczące – uru­cha­miane co roku ze zmie­nianym wciąż pro­gramem. Można na taki chodzić i trzy lata z rzędu, by dogłębnie zazna­jomić się z tematem.

  Wydział oczy­wi­ście nie jest pozba­wiony wad, ale niech nie prze­słonią nam one zalet 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0