Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 3

Artykuły

Kamienie prosto z Marsa

27th Wrz '13

Powierzchnie odległych światów mogliśmy poznawać na długo przed wystrzeleniem w ich kierunku pierwszych sond. Wszystko dzięki temu, że obce globy Księżyca czy Marsa, a przynajmniej ich odłamki, pierwsze przyfrunęły do nas. Bez niczyjej pomocy.

Ale w jaki sposób?

Fakt, że kamień pocho­dzący z planety odda­lonej o dzie­siątki milionów kilo­me­trów może trafić na Ziemię, wprawia w zdu­mienie. Dziwi nas to głównie dlatego, że na co dzień poru­szamy się w świecie sto­sun­kowo silnej gra­wi­tacji. Odkąd trwa era eks­plo­racji kosmosu, dosko­nale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele energii musimy zapewnić naszym wehi­kułom aby uciekły przed siłą ciążenia. I rze­czy­wi­ście, trudno nam sobie wyobrazić natu­ralny proces, naj­pew­niej rodzaj eks­plozji, który pozwo­liłby odłamkom osiągnąć prędkość ucieczki wyno­szącą ponad 11 km/s.

Wszystko staje się bardziej klarowne, kiedy przy­po­mnimy sobie, iż niektóre ciała Układu Sło­necz­nego posia­dają znacznie mniejszą masę od mat­czynej planety, a tym samym potrzeba pro­por­cjo­nalnie mniej energii aby zerwać nie­wi­dzialny łańcuch gra­wi­tacji. W ten sposób, prędkość ucieczki dla naszego natu­ral­nego satelity wynosi zaledwie 2,4 km/s, dla Mer­ku­rego 4 km/s, a dla Marsa 5 km/s. Gorzej ma się sprawa z Wenus. Jako, że sio­strzana planeta dys­po­nuje gęstą atmos­ferą i masą zbliżoną do ziem­skiej, nie natra­fiamy na wenu­sjań­skie prze­syłki.

5 km/s jakie musi osiągnąć obiekt przy ewa­ku­acji z Marsa to mniej niż połowa pręd­kości ucieczki z Ziemi, ale nadal nie mało. Wciąż należy pamiętać, że kata­strofy wybi­ja­jące w powie­trze tak szybkie pociski nie zdarzają się codziennie, nawet na czer­wonym globie. Z drugiej strony kamienie z mar­sjań­skim rodo­wodem nie posia­dają impo­nu­ją­cych roz­miarów, wiele z nich to w istocie okruchy o masie kilkuset gramów.
Meteoryt SAU 005, należący do klasy shergottytów.

Meteoryt SAU 005, należący do klasy sher­got­tytów.

Kiedy pędzący z ogromną pręd­ko­ścią meteoryt uderza w powierzchnię Marsa, wybi­jając krater o średnicy kil­ku­dzie­sięciu kilo­me­trów, część energii wyrzuca w atmos­ferę chmurę pyłu i skał. Zde­cy­do­wana więk­szość odłamków traci impet poddając się gra­wi­tacji i spada z powrotem. Jednak jakiś nie­wielki odsetek skał jest na tyle lekki i wznosi się po takiej tra­jek­torii, aby wyjść w prze­strzeń. Cały proces przy­po­mina mię­dzy­pla­ne­tar­nego berka: fragment nie­wiel­kiej pla­ne­toidy trafia, dajmy na to, w Księżyc, wyrzu­cone odłamki satelity bom­bar­dują Marsa, a kawałek czer­wonej planety może wylą­dować na naszej planecie.

Meteoryty SNC, czyli goście z Marsa

Potrzeba nie­wia­ry­god­nego szczę­ścia aby taki kamyczek pofrunął akurat w stronę Ziemi i został wyłapany przez jej gra­wi­tację, dlatego wielu naukowców długo pod­cho­dziło z ostroż­no­ścią do hipotezy o mete­ory­tach pocho­dzą­cych z obcych planet. Dopóki jedyny dowód sta­no­wiło geo­lo­giczne nie­do­pa­so­wanie poszcze­gól­nych zna­le­zisk do obszarów, na których je odkry­wano, łatwo było o kontr­ar­gu­menty. Zakła­dano, iż skała mogła pocho­dzić z Ziemi i zostać prze­trans­por­to­wana na inny kon­ty­nent przez jakiś natu­ralny proces, jak wybuch wulkanu czy właśnie ude­rzenie mete­orytu. Wysuwano nawet teorie o silnej eks­plozji, jaka mogłaby wynieść odpryski skorupy ziem­skiej na niską orbitę, skąd po latach wró­ci­łyby z powrotem. Pomysł ten nie­spe­cjalnie przy­służył się scep­tykom. Pomyślmy: skoro przyj­mu­jemy, że na Ziemi mogło dojść do kata­klizmu roz­pę­dza­ją­cego okruchy skalne wiel­kości pięści, do pręd­kości około 11 km/s, to tym bardziej nie możemy odrzucić moż­li­wości zaist­nienia podob­nych zdarzeń na mniej masywnym Marsie.

Sceptycy osta­tecznie usunęli się w cień po che­micznej analizie badanych mete­orytów. Wykazała ona ślady sub­stancji egzo­tycz­nych, jak choćby nie­spo­ty­ka­nego na Ziemi izotopu tlenu. Z kolei geo­lo­gowie zauwa­żyli słabe nama­gne­so­wanie obecnego w próbkach żelaza, które wskazuje na wystę­po­wanie mizer­nego pola magne­tycz­nego w miejscu ich powstania. W każdym razie znacznie słab­szego niż pole wystę­pu­jące na Ziemi. W końcu, wiek kon­tro­wer­syj­nych kamieni jed­no­znacznie wyeli­mi­nował spośród kan­dy­datów na ich ojczyznę, niemal wszyst­kich kon­ku­rentów Marsa. To bardzo ważne: żaden okaz nie jest starszy niż 1,4 miliarda lat (poza drobnymi wyjąt­kami, jak ALH 84001), ale jed­no­cze­śnie wszystkie należą do klasy skał mag­mo­wych. (Dla porządku, naukowcy podzie­lili zna­le­ziska na trzy pod­sta­wowe grupy o nie­przy­jemnie brzmią­cych nazwach: sher­got­tyty, nakh­litty, oraz chas­signy. W skrócie mówimy o mete­ory­tach SNC. Nieco różnią się między sobą wiekiem i składem, ale wszystkie należą do skał mag­mo­wych, przy­po­mi­na­ją­cych budową ziemskie bazalty.) Zesta­wienie młodego wieku z taką struk­turą oznacza, że SNC nie mogą pocho­dzić z ciała, które od prawie półtora miliarda lat nie wykazuje aktyw­ności wul­ka­nicznej. Odpadają więc wszelkie pla­ne­toidy i niemal na pewno Księżyc. Jako, że z powodów opi­sa­nych wcze­śniej w grę nie wchodzi także Wenus, na placu boju pozo­staje w zasadzie wyłącznie czerwona planeta.
"Skamielina" ALH 84001. Życie z Marsa, czy Ziemskie zanieczyszczenie?

„Ska­mie­lina” ALH 84001. Życie z Marsa, czy ziemskie zanie­czysz­czenie?

Rewelacje z Allan Hills

Do dziś, liczbę odkry­tych mete­orytów o przy­pusz­czalnie mar­sjań­skim rodo­wo­dzie, należy podawać w dzie­siąt­kach. O ich ważności świadczy choćby zamie­szanie wywołane przez słynny ALH 84001. Odna­le­ziony na Antark­ty­dzie dwu­ki­lo­gra­mowy kamień, zawierał ślad czegoś przy­po­mi­na­ją­cego ska­mie­nia­łość drob­no­ustroju. Nie trzeba było długo czekać, aby świat obiegła wieść o tym jakoby w odległej prze­szłości Mars tętnił życiem. Odkryty kilka lat temu meteoryt NWA7034, zawie­ra­jący w sobie spore ilości wody, dodat­kowo wzmocnił te nadzieje.

To tylko kon­tro­wer­syjna teoria, jak na razie daleka od potwier­dzenia. Jednak sam fakt powstania tak dale­ko­sięż­nych kon­cepcji, wyłącznie w oparciu o nie­wielki skrawek skały odna­le­ziony na lodowym pust­kowiu, wydaje się nie­zwykły. A możemy być niemal pewni, że pod bie­gu­no­wymi śniegami i pustyn­nymi piaskami, setki równie lub bardziej inte­re­su­ją­cych mete­orytów, wciąż czeka na odkrycie.
Literatura uzupełniająca:
H. McSween, Od Gwiezdnego Pyłu do Planet. Geologiczna podróż przez Układ Słoneczny, Warszawa 1996;
A. Pilski, Nieziemskie skarby, Warszawa 1999;
What is ALH 84001, the Mars meteorite with the possible fossils?, [online: lpi.usra.edu/lpi/meteorites/The_Meteorite.shtml].

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Joki

  Ja tam nadal jestem scep­tyczny. Do marsa jest ze 100 mln km szansa na tra­fienie w nas takiego odłamka wydaje mi się bliska zeru.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Ano­ny­mous

   Bliska, ale nie równa 🙂

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Daius

  I w ten oto sposób w sposób oszczędny bez wysy­łania żadnych rakiet i sąd powin­niśmy badać ciała układu sło­necz­nego :).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0