Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 16

Artykuły

Mrówcza teoria wszystkiego

18th Sty '13

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Stwórcami i tylko od naszej zachcianki zależy wykreowanie nowego, rządzonego własnymi prawami wszechświata. Nie jest to aż tak karkołomne zadanie jak mogłoby się wydawać; wszak współcześni informatycy stale zajmują się programowaniem swego rodzaju, autonomicznych wszechświatów. Prostych, ale zawsze.

Byłoby bardzo trudno napisać apli­kację symu­lu­jącą choćby w połowie zło­żo­ność znanej nam rze­czy­wi­stości. Stałe fizyczne, prawa natury, oraz nie­zli­czona ilość obiektów roz­rzu­cona w ogromnej prze­strzeni, potrze­bo­wa­łyby do dzia­łania nie­skoń­czenie dużej mocy obli­cze­niowej. Możemy jednak pójść na łatwiznę i dla własnych potrzeb tworzyć małe światy, nie­po­rów­ny­walnie mniej skom­pli­ko­wane.

Tak postąpił w latach 80. pewien ame­ry­kański infor­matyk. Chri­sto­pher Langton napisał nie­wielki program, którego boha­terką jest – zacho­wu­jąca się zgodnie z zestawem kilku banal­nych reguł – mrówka. Wir­tu­alny owad porusza się po dwu­wy­mia­rowej, podzie­lonej na kwa­dra­towe pola, płasz­czyźnie. Przy wdep­nięciu na pole białe musi zawsze skręcić w prawo, a przy wejściu na czarne, zawsze w lewo. Na starcie cała plansza jest jed­no­licie biała, jednak przy każdym dotknięciu, czarny kwadrat zmienia się w biały, a biały w czarny. To wszystko. Znając komplet para­me­trów rzą­dzą­cych „życiem” kom­pu­te­rowej mrówki, możemy ją puścić w ruch.


Nie trzeba być geniu­szem aby zauważyć, że ślad pozo­sta­wiony przez mrówkę Langtona, z początku cha­rak­te­ry­zuje chaosem, wręcz loso­wo­ścią. Sytuacja ta jednak nie trwa wiecznie: nie­ocze­ki­wanie, po ponad 10 tysią­cach kroków z rze­ko­mego nie­po­rządku, wyła­niają się zor­ga­ni­zo­wane, sche­ma­tyczne struk­tury

Przyj­mijmy, że kom­pu­te­rowa mrówka wypo­sa­żona jest w świa­do­mość i dosta­teczną inte­li­gencję, aby badać swoje oto­czenie. Zapewne zauwa­ży­łaby niektóre zależ­ności, być może stwo­rzy­łaby odpo­wiednie równania i doszła do wniosku, że lada moment odkryje główną zasadę kie­ru­jącą jej rze­czy­wi­sto­ścią. Pozna teorię wszyst­kiego. Mimo, iż począt­kowa i póź­niejsza trasa wędrówki owada wyglą­dają na zupełnie odmienne – jakby funk­cjo­no­wały według różnych reguł – w istocie są możliwe do opisania za pomocą poje­dyn­czej teorii. 

Świat mrówki jest prosty, a jego sche­ma­tycz­ność daje się wykryć sto­sun­kowo łatwo; przy­najm­niej z punktu widzenia istot na tyle bystrych, aby taki świat zapro­gra­mować. Zna­le­zienie boskiego równania można jednak nie­zwykłe łatwo skom­pli­kować. Wystarczy wkom­po­nować do programu jedną dodat­kową zmienną, aby nie­po­miernie utrudnić zadanie wysi­la­ją­cemu się bada­czowi. A jeżeli dodamy miliony kolorów pól, kil­ka­dzie­siąt moż­li­wości ruchu mrówki, wyższy wymiar prze­strzenny, oraz wrzucimy do gry jeszcze kilka postaci? Osta­tecznie możemy wymyślić tak wiele zmien­nych i stałych, że odczy­tanie ogólnego zało­żenia będzie gra­ni­czyło z cudem. Dla roz­wią­zania zagadki tęgie umysły two­rzy­łyby teorie cząst­kowe, nie­rzadko pozornie sprzeczne, których żmudne uni­fi­ko­wanie trwałoby całe poko­lenia. Bez gwa­rancji na sukces.

Intry­gu­jąca analogia do naszego „programu”. Teoria względ­ności i mecha­nika kwantowa; makro­świat i mikro­świat; prze­wi­dy­wal­ność i nie­ozna­czo­ność – to inte­gralne elementy tej samej rze­czy­wi­stości. Dostrze­gamy zależ­ności w ruchu dużych obiektów; oraz reguły funk­cjo­no­wania cząstek ele­men­tar­nych, ale wciąż umyka nam wspólny mia­nownik. Pojawia się pytanie: czy takie mrówki Langtona jak my, posia­dają dosta­tecznie złożone umysły aby poznać swoją teorię wszyst­kiego?
Literatura uzupełniająca
I. Stewart, T. Pratchett, J. Cohen, Nauka Świata Dysku I, Warszawa 1999; 
S. Weinberg, Sen o Teorii Ostatecznej, Warszawa 1993;
E. Weisstein, Langton’s Ant, MathWorld.wolfram.com.
podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Ano­ny­mous

  Bardzo inte­re­su­jący wpis, dający dużo do myślenia.
  PS Odświe­żony layout odmienił wygląd bloga o 180 stopni, na jasną stronę mocy 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Cieszę się. Oby nowy wygląd zachęcił was do regu­lar­nego komen­to­wania (a mnie do sumien­niej­szego blo­go­wania).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Tylko nie mówcie tego fizykom, bo jeszcze prze­staną szukać! 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/16107311169707423220 Mały kotek

  Niektóre silniki szachowe (Houdini 3,Tocktica i te z grupy ruit)posiadają dziwną zdolnośc uczenia się.Po pewnym czsie gry „wiedzą” coś czego nie powinny znać.(w który róg sza­chow­nicy zapędzić króla by go zama­tować tylko gońcem i skoczkiem.Znawcy twierdzą żę to wina tablic trans­po­zy­cyjnch i wystarczy prze­czy­ścić „hash­table” by wszystko wróciło do normy..Ja ostatnio testo­wałem Crittera 1.6a i mam co do tego inne zdanie.Ale to temat troche z innej bajki….,

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  ładne, takie glossy blog. wcze­śniej to raczej papier toa­le­towy był. ogólnie na plus nowy wygląd. ja bym jeszcze pokom­bi­nował z czcionką artykułu. trochę odstaje od reszty. a możne tło tekstu trochę roz­ja­śnić ?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Myślałem, że napi­szesz o Grze w życie – całkiem podobny rodzaj programu, w którym nie­którym nawet udało się stworzyć symu­lacje prostych orga­ni­zmów.
  PS Wygląd bloga rzecz jasna na plus 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/03603837607405946735 Civril

  Hmmm wstyd mi ale nie sły­szałem o tym pro­gramie (a takie rzeczy lubię), ale sły­szałem za to o prostym pro­gramie który symu­lował jakoś tam powsta­wanie życia. Zasad niestety nie pamiętam, ale była to ciekawa rzecz, kojarzy ktoś i może podać nazwę (chyba mówie o tym samym co Sergi)? 

  PS Gra­ficznie nieźle ogar­nąłeś ten nowy layout

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   No, skoro moi „starzy” czy­tel­nicy – Sergi i Civiril – wyrazili pozy­tywne opnie na temat nowej formuły, to mogę spać spo­kojnie =).

   Również myślę, że Sergiemu chodziło o maszynę Conwaya (chyba, że o SPORE :>). Rze­czy­wi­ście, powsta­jące w niej oscy­la­tory (jest o tym trochę w polskiej Wiki­pedii) wydają się osza­ła­mia­jące! Sam skupiłem się na naj­prost­szym auto­macie komór­kowym, ponieważ chodziło mi jedynie o ToE.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Odnośnie pro­gramów sza­cho­wych-wydaje mi się żę jest w tym dużo prawdy .Kaufmann chyba ostatnio coś otym napisał (Komodo),choćoni nie lubią obser­wa­toró z zewnątrz :szczelnie chronią kody żródłowe.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/16107311169707423220 Mały kotek

   Zgoda,ale dotarcie do wnetrza kodu żró­dło­wego też niewiele daje.To wiedza dostępna tyko dla nielicznych.Wersja Komodo na Mul­ti­pro­cessor istnieje tylko w jednym egze­plarzu i ma ją –oczy­wi­ście Larry Kaufmann(zdobył z nią mistrzo­stwo świata).Amerykanie swoje naj­lepsze zabawki mają tylko dla siebie.Obecnie Kaufmann jest doradcą kadry sza­chi­stów USA.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Witam,
  Chciałbym się zapytać o teorię Heima.
  Prze­czy­tałem na pewnym portalu (nie chcę robić mu kryp­to­re­klamy) że zostało dowie­dzione ist­nienie gra­wi­ma­gne­tyzmu. Tutaj podeprę się linkiem:
  http://www.esa.int/About_Us/GSP/Towards_a_new_test_of_general_relativity
  To nie jest jakaś strona krzak, ale strona Euro­pej­skiej Agencji Kosmicznej.
  Wracając do początku, teoria Heima prze­wi­działa ist­nienie takiego zjawiska.
  Czy mógłbym poprosić o stresz­czenie na temat tej teorii, podobno wymaga mate­ma­tyki zmo­dy­fi­ko­wanej już na poziomie całek.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Jeżeli wymaga mate­ma­tyki na poziomie całek, to obawiam się, że musisz poszperać na stronach wydziałów fizyki, znaleźć mail do odpo­wiednio wykwa­li­fi­ko­wanej osoby, napisać i liczyć na to, że Ci odpowie. Nawet nie będę nawet próbował tu niczego wyja­śniać, bo o teorii Heima prze­czy­tałem ledwo jeden artykuł. Pod­po­wiem tylko, że nie ma sensu zadawać szcze­gó­ło­wych pytań w tej materii, komuś poniżej stopnia doktora.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Witam ponownie,
  Dotarłem do mate­riałów źró­dło­wych na temat tej teorii po angielsku:
  http://www.hpcc-space.de/publications/index.html
  Zna­la­złem też główne zarzuty wobec tej teorii, mia­no­wicie że jest bardziej nume­ro­logią niż nauką w kon­tek­ście prze­wi­dy­wania mas cząstek ele­men­tar­nych.
  Nie zwe­ry­fi­kuję ponieważ nie znam się na tyle na mate­ma­tyce.
  Wątpię żeby polscy naukowcy znali się na tej teorii.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/01923906393264237320 redem­prez

  Świetny blog, świetny wpis 🙂 Poczy­tałbym więcej o entropii jeszcze. Polecisz jakies lektury?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sta­ni­sław Mił­kowski

  Poznanie auto­matów komór­ko­wych było dla mnie obja­wie­niem równym zro­zu­mieniu teorii ewolucji, iden­ty­fi­kacji kwan­to­wych para­doksów czy OTW. Odtąd niemal zawsze, kiedy myślę o wszech­świecie i rze­czy­wi­stości, widzę je jako samo-orga­ni­zu­jący się chaos oparty na bardzo prostych regułach, budu­ją­cych nie­zwykle złożone struk­tury.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0